منبع پایان نامه ارشد با موضوع لرد


براساس قانون باید در حمایت از آن دلایل مربوطه اعلام شوند قابل توجه است که ارائه دلیل برای بخش های مرتبط قانون صورت نگرفته است .
همچنین قاضی به فراتر از موضوع مطرح شده در دودی و کانینگهام پرداخته و گفته است : بررسی همه شرایط بسیار مشکل است به جز زمانی که ارائه دلیل بعضی از جنبه های امنیت ملی را مشخص می کند یا به صورت غیر عمد اطلاعات محرمانه را فاش می کند یا به حریم خصوصی تجاوز می کند . در بسیاری از موارد ، به استثناء ارائه دلیل اشکال محدود تر دلیل باید توجیح شوند تا اینکه وظیفه ارائه دلیل کلا حذف شود.
اینکه دادگاه عالی از این دیدگاهها پیروی می کند تاخیر مشخص نیست اما آنها برای قانع ساختن مقامات دولتی در ارائه دلیل کافی برای دادگاه در دامنه گسترده از تصمیمات کافی هستند .
درموسسه جراحی دندانپزشکی پرونده شامل ارائه دلیل برای انجام یک قضاوت آکادمیک است ،سرلی جی بعضی از پروند ه های اخیر مشابه را بیان کرده است . او گفته است که یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیم اخذ شده وجود ندارد و سوالی که برای دادگاه مطرح است این است که آیا یک تقاضای کلی از انصاف یا ویژگی یک تصمیم کلی را می توان برای این وظیفه به کار برد .اوگفت که :

هر یک از پرونده ها بین دو قطب قرار می گیرند یا احتمالا و در صورت امکان در یک قطب قرار می گیرند :تصمیماتی که برای ارائه دلیل اتخاذ شده اند و تصمیماتی که برای آنها دلایل کاملا مخالف است بین دو قطب قرار می گیرند و این دو پرونده را از هم جدا می کند بطوریکه تعادل فاکتورها برای ارائه دلیل برقرار می شود . هم اکنون اطمینانی برای نشان دادن جایگاه این بخش ها وجود ندارد.
سر لی دو گروه از پرونده ها رو مشخص کرده در آنها وظیفه ارائه دلیل وجود دارد .اولین آنها شامل تمایل به برقراری انصاف است بنابراین دلایل باید به درستی ارائه شوند وشوند.دودی مثالی از این پرونده است . دومین گروه وقتی است که تصمیمات نا بهنجار و غیر معقول به نظر می رسند مانند پرونده کانینگهام . انصاف به ارائه دلیل نیاز دارد بنابراین متقاضی بداند که تصمیمات اینگونه قابل بحث هستند یا خیر .
از دیدگاه پروسه قانونی ،سدلی جی بیان می کند که عدک انجام بررسی های قضایی باید در پرونده عدم تکلیف برای ارائه دلیل مطرح شود براساس شواهد قبلی ممکن است دلایل درست نباشند . اگر پاسخ دهنده نتواند نشان دهد که اینگونه نیست و نتواند نشان دهد که تصمیمات به ارائه دلیل نیازی ندارند پس معافیت از ارائه دلیل بیان می شود .

فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل
الزام به بیان دلایل به عنوان یک اصل حقوقی مورد پذیرش اکثر کشورها قرار گرفته است ،و می توان گفت که نسبتا این اصل حقوقی اجرا میشود اما باید دانست که دامنه این اصل تا کجا امتداد دارد و محدودیتهای آن را شناخت در این فصل به ببرسی همین موضوع می پردازیم .
گفتار اول :دامنه ارائه دلیل
1.محدودیت های تکلیف به بیان دلایل
از دو لحاظ وظیفه ارائه دلایل تا حدودی محدود است .ابتدا،دامنه وظیفه ارائه دلایل که محدودتر است سایر اصول امور اداری است . در حالیکه وظیفه انجام فعالیت ها به صورت منصفانه جزء وظیفه های سخت در کابرد عمومی است .جایگاه پیش فرض در قانون عمومی این است که دلیلی نباید ارائه شود، وظیفه انجام این کار تنها در شرایط خاص ایجاد می شود. دوم اینکه اگر یک سازمان نتواند با اصول بخش اداری هماهنگ باشد نتایج قانونی مشخص هستند،تصمیم گرفته شده غیر معتبر اعلام می شود و برای تجدید نظر قضایی یا بررسی دو جانبه فرستاده می شود .در عوض مقداری ابهام نیز در وظیفه ارائه دلیل برای رد کردن تصمیم اخذ شده ایجاد می شود و یا اینکه این مرحله تنها در زمان نبود دلیل یا وجود خطا اجرا می شود.
2.شرایط خاص برای اعمال دلایل
بطورکلی یک وظیفه خاص برای اعمال دلایل وجود ندارد بطوریکه این وظیفه در حقوق عمومی تنها در شرایط خاص تعیین می شوند .پس این شرایط کدامند؟
در بررسی این موضوع در پرونده جراحی دندان ،سد لی جی دو گروه را مشخص کرد که در آن وظیفه ارائه دلایل مطرح شده است .
اولین گروه آن از مواردی تشکیل شده که: موضوع آن به شدت از جانب قانون مورد توجه قرار گرفته است . اقدام منصفانه در این مورد به ارائه دلیل نیاز دارد حداقل برای بعضی از تصمیمات ویژه .
.دودی یک مثال از این مورد است . وزیر داخله تصمیم گرفت که مدعیان مرتکب قتل باید بیشتر از حداقل میزان تعیین شده که بطور قانونی تعیین شده خدمت کنند .
با بیان تنها دلیل ، لرد ماستیل بیان کرد که انصاف و عملکرد منصفانه به بیان دلیل نیاز دارد ، طول دوره تعیین شده برای حکم زندانیان بسیار مهم است و تاثیر آن بر روی حقوق و منافع آنها بسیار اساسی است بنابراین بسیار ناهماهنگ با جنبه های اصلی انصاف است تا اجازه داده شود وزیر به عنوان اوراکل “از راه دور عمل کند .
تعریف ویژگی سد لی جی که اولین گروه است، نشان می دهد وظیفه ارائه دلیل مستقل از حقایق ویژه این پرونده مطرح می شود . دودی تاکید کرد که دلایل باید برای تمامی زندانیا ن داده شود نه فقط مدعیان،چون موضوع کلی تصمیم گیری در نظر گرفته شده است . به هر حال ،مدعی از بیان دلیل که توضیح دهنده دلیل چگونگی دریافت دیه است خوداری می کند
و به گفته لگات ال جی به نظر میرسد که کمتر از آن چیزی که باید باشد است . در چنین شرایطی دادگاه استیناف دلیل می خواهد .
چون این اصیل در اوائل دهه 1990 ارائه شده اند مشخص می شود آنها قادر هستند تا وظیفه ارائه دلایل را در شرایط گسترده تری از آنچه که در ابتدا تصور می شد تعیین کنند . به عنوان مثال اولین گروه به موضوع علاقه به آزادی توجه ندارد . در ماتسون تصمیمی که در مورد شهرت مدعی برای ارائه دلیل اخذ شده بیان می شود .

در همین حال خود پرونده جراحی دندان و دلایل مطرح شده درباره آن رد شدند چون بیا ن شده که دادگاه در وهله اول به دنبال تعیین کیفیت تصمیم اخذ شده نبوده است . در نتیجه سدلی ال جی نشان می دهد که دادگاه در این زمینه اقدام مناسبی انجام نداده است و در گروه پرونده هایی چون جراحی دندان ممکن است این کار چندان مشکل نباشد .
به هر حال می توان فرض کرد که قانون انگلیس یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل را بیان کرده است .
جالب توجه است که یک مطلب محدود کننده توسط سرآنتونی درهاسا مطرح شده است .
مدعی که یک فلسطینی ساکن بیت لحم است اموالش توسط نیروهای اسرائیلی در سال 2005 تخریب شده و در مورد تصمیم وزیر کشور برای ارائه مجوز در انتقال تجهیزات نظامی به اسرائیل از این بخش بحث شده که یک سری دلایل نا کافی ارائه شده است . دو دلیل باعث شده که این بیانیه در دادگاه استیناف رد شود. به نفع افراد استفاده کنیم .مشکل در این طرح این است که موقعیت های اینگونه در شرایطی ایجاد می شوند که کسانی که موظف به ارائه دلیل هستند انگیزه ای برای انجام این کار ندارند. در اصل این تحلیل برای ارائه دلیل به عنوان یک حق مرتبط برای دلایلی در نظر گرفته می شود که شامل گروه های محدود افرادی باشد، دستاوردی که در آن ارتودوکس و سدلی جی در مورد شرکت آرک جنوبی بیان کردند.
اصل آن در مورد حقوق نمی باشد حتی اگر سوءاستفاده از قدرت حقوق خصوصی را تحت شعاع قرار دهد این درمورد اشتباه و سوءاستفاده از قدرت عمومی است .
دوم اینکه ،در بیان اینکه وظیفه در حقوق عمومی هاسا بیان نشده است سر آنتونی می پی با این حقیقت تحت تاثیر قرار گرفت که وزیر یک سری تعهدات وضع شده دارد تا اطلاعات معینی را در معرض عموم قرار دهد . او به این نتیجه رسید که وقتی تعهدات وزیر به طور موثر وظیفه قانون عمومی را برای ارائه دلیل در نظر نگیرد ،بعضی از تعهدات موضوعه در شرایط خاص پرونده ،مطرح می شوند .همچنین حائز اهمیت است که یکی از وظایف موضوعه که بر آن تکیه شده است تحت شرایط قانون آزادی اطلاعات در سال 2000 مطرح شده است سرآنتونی می پی این موضوع را پذیرفتند.
قانون 2000ممکن است طبق اصول موضوعه پارلمان برای بیان اطلاعات توسط مقامات عمومی در نظر گرفته شود که تصویب آنها در برابر درک قضایی تا حد گسترده صورت می گیرد .
براساس نتیجه گیری منطقی این عبارت را می توان مورد بررسی قرار داد و به وظیفه ذکر شده در قانون عمومی برای ارائه دلیل پرداخت .
3. محدود سازی اصوال یک اداره خوب: دامنه و محتوا
نشانگر این موضوع است که قانون انگلیس از وظیفه ذکر شده در حقوق عمومی برای ارائه دلیل دور مانده است .این موضوع از چندین لحاظ حائز اهمیت است .ابتدا به این معنا که این پیش فرض همچنان نشان می دهد که دلیلی نباید ارائه داد ،بطوریکه یکی از مدعیان بعضی از ویژگی ها در پرونده را بیان می کند .
دوم اینکه ،این وظیفه باید بیان شود بطوریکه لرد کلید آنرا در پرونده استفان بیان کرده که در آن به ارائه دلیل نیازی نیست بلکه همچنان وظیفه کلی به لحاظ سمبلیک بسیار مهم است
و نشان می دهد که ارائه دلیل از اهمیت کمتری نسبت به سایر اصول در یک اجرای خوب برخوردار است .
سوم اینکه ،اگر لرد کلید راست بگوید پس ارتباط رسمی با این جایگاه نشان می دهد که یک وظیفه کلی وجود ندارد و این باعث پیچیده تر شدن قانون می شود .
وچهارم اینکه ،لرد کدی خاطر نشان کرد که دامنه گسترده ای از شرایط وجود دارد که در آن دلایل ارائه شده باید محدودتر از دستاورد کنونی باشندچون بر عهده مدعی است که ابتدا دلایل خود را ارائه دهد.
4. وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل
به صورت غیر قابل اجتنابی تنشی بین فرمول بندی محتوای وظیفه به روشی که وجود دارد دیده میشود و از یک طرف داشتن وظیفه با دامنه گسترده مشکل ساز است. بنابراین این، هدف بی معنا خواهد بود . به شورای ملنیوم و(در استفاده از بنیاد آشا) توجه کنید که در آن مدعی کاربرد مدعی برای بودجه ملی برای موزه را مطرح ساخته است .
همچنین داشتن وظیفه نه چندان سنگین در ارائه دلیل با هدف ارزش مندی مطرح میشود و اگر ارزش افراد مورد توجه قرار گیرد مفاد مطرح شده نشان میدهند که موضوع به درستی مورد توجه قرار گرفته است. اگر تاکید بر محتوا صورت بگیرد و دامنه وظیفه به عنوان اصل ابزار کنترل در نظر گرفته میشود نه به صورت مصنوعی و نه یکنواخت. بلکه لازم است تا در ارتباط با وظیفه ارائه دلیل دست آورد مشابهی پذیرفته شود ،که با توجه به وظیفه فعالیت منصفانه قابل اجراست. همچنین دلیلی برای عدم دلیل ممکن بودن آن مطرح نشده است همچنین قوانینی برای ارائه دلیل در شرایط خاص مطرح شده است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جایگاه پیش فرض به این دلیل است که باید به صورت ملموس و مناسب خوانندگان درک میکنن چگونه سازمان به نتیجه خود در مورد موضوعات متناقض میرسد .
از این نقطه شروع ، ویژگی های خواص این پرونده در مورد وظایف سنگینتر و سبکتر در نظر گرفته میشود. به عنوان مثال ، مهم ترین موضوع مورد توجه از این نظر برای یک فاکتور ویژه در فرایند تصمیم گیری با ارائه دلیل فراهم میشود .
ملاحظات نهادینه نیز مورد توجه قرار میگیرد ، به عنوان مثال بیان میشود که باید در ذهن داشت که هزینه ها در بررسی ها و قضاوت ها در نظر گرفته شود تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد مفاد استیناف ارائه شود. به علاوه یک تصمیم قابل توجه در اصطلاح ارائه دلیل این است که: باید اجازه به دادگاه استیناف داده شود .

و در اصطلاح ارائه دلیل سدلی جی فاکتوری را مطرح کرد که بر محتوای وظیفه اثر میگذارد. این اصل به کار برده میشود که در آن تصمیم با ابزار رسمی متناقض از جانب تصمیم گیرنده صورت می‌گیرد .
در همین حال ، مشخص است که سایر فاکتور ها ممکن است این وظیفه را سبک تر کنند .
ابتدا ، اگر قانون