منابع مقاله با موضوع رضایت زناشویی


کنشی و عزت نفس با ابعاد اضطراب، افسردگی، ناکش وری اجتماعی و کارکرد جسمانی رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد.
رئیسی (1387) در پژوهش خود به بررسی رابطه ی میان هوش فرهنگی و معنوی با سرسختی روانی دانشجویان پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که بین هوش فرهنگی و معنوی با سرسختی روانی رابطه ی معنی داری وجود دارد و هوش معنوی بهترین پیش بین سرختی روانی دانشجویان است.

اسکندری (1387) در پژوهشی دیگر در یک نمونه 200 نفری از دانشجویان تحت عنوان بررسی رابطه کیفیت زندگی با شوخ طبعی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران نشان داد که بین کیفیت زندگی و شوخ طبعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد بین سبک های پیوند جویانه و خودارزنده سازی با کیفیت زندگی رابطه مثبت و بین سبک های شوخ طبعی پرخاشگرایانه و خود تحقیر گرایانه رابطه منفی معناداری وجود دارد.
ب) پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
لازارو، کاپونز و آنتونت (2013) در پژوهشی نشان داد تاب آوری، میزان بالای سلامت روان را پیش بینی می نماید و با آن رابطه معناداری دارد.
وایت و ریچاردسون (2012) پژوهشی با هدف تعیین اثر یک برنامه آموزش تاب آوری در محیط تحصیلی (شامل تاب آوری شخصی و روابط تاب آوری) انجام دادند. نتایج گویای آن بود که تاب آوری می تواند رابطه مثبتی با سلامت روان افراد داشته باشد.
میلرک و همکاران (2011) در پژوهشی بر روی دانشجویان نشان دادند که تنظیم هیجانات و مولفه های آن پیش بینی کننده کیفیت زندگی و سلامت روان می باشد و تنظیم هیجانات باعث افزایش کارکردهای اجتماعی دانشجویان می شود و افسردگی و اضطراب را کاهش می دهد.
ساروگلو و اسکاریوت (2010) در طی پژوهشی بر روی دانشجویان نشان داد که سبک های شوخ طبعی سالم و مثبت با سلامت روان رابطه معناداری دارند.
گملیک و همکاران (2010) در پژوهش خود در دانشگاه مرمره در کشور ترکیه به این نتیجه رسیدند که بین تاب آوری و سلامت روان دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.
ترج و موربرگ (2010) مطالعه‌ای را تحت عنوان رابطه بین هوش معنوی و ناگویی هیجانی با سلامت روان انجام دادند. این تحقیق بر روی یک نمونه 259 نفری (132 دختر و 127 پسر) از نوجوانان 14 تا 16 ساله نروژی انجام شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی با سلامت روان رابطه مستقیمی وجود دارد.
آباالراب و الزرو (2009، به نقل از سقائیان و سمیع،1392) به نقل از در تحقیقی به رابطه تاب آوری با سبک های تفکر و شادکامی پرداخته و عنوان نموده است که تاب آوری به میزان بالایی با میزان بالای شادکامی رابطه معنادار و مثبتی دارد.
واین رانگ تای (2009) نیز در پژوهشی بر روی دانشجویان به این نتایج دست یافت که بین هوش معنوی با سلامت روان رابطه ی معنی داری وجود دارد.
کاستا (2009، به نقل از باقری و همکاران،1389) در پژوهشی نشان داد که رابطه معناداری بین هوش معنوی با رضایت زناشویی وجود دارد.
مک کورمیک، ‌آیرس و بیچی (2007، به نقل از سقائیان و سمیع،1392) در تحقیقی رابطه میان تاب آوری و سبکهای مقابله ای با شادکامی را در معلمان مورد بررسی قرار دادند. یافته های آنها نشان داد تاب آوری بطور معناداری شادکامی معلمان را پیش بینی می نماید.
فلاوین (2008، به نقل از فقیهی،1391) در بررسی اثر هوش معنوی و شناختی با رضایت زناشویی نشان داد رابطه معناداری بین هوش معنوی با رضایت زناشویی وجود دارد.
در مطالعه ای دیگری مریل (2008، به نقل از سمیع پور،1390( بر روی یک نمونه 250 نفری از دانشجویان نشان داد آموزش هوش معنوی بر میزان آرام سازی و سلامت روان تاثیر فراوانی دارد و موجب افزایش این ابعاد می گردد.

راتر و مایر و کارولین (2007، به نقل از سقائیان و سمیع،1392) در پژوهشی نشان داد که بین هوش معنوی و تعهد عاطفی زناشویی دانشجویان متاهل رابطه معناداری وجود دارد و هوش معنوی قادر به پیش بینی تعهد عاطفی زناشویی است.
پارکر (2009) در پژوهشی تحت عنوان درک تأثیرات وجود هوش هیجانی در سلامت روان بر روی 360 نفر از دانشجویان نشان داد که هوش هیجانی در عدم درک افسردگی و اضطراب تاثیر بسزایی دارد و بین هوش هیجانی با سلامت روان رابطه معناداری برقرار است(مسعودی نیا،1389)
دی و کارل (2004) در مطالعه ای بر روی دانشجویان به رابطه بین ابعاد مختلف تنظیم هیجانی و هوش معنوی با سلامت روان پرداختند و نشان دادند که بین ابعاد مختلف تنظیم هیجانی و هوش معنوی با سلامت روان رابطه وجود داردو راهبرهای مثبت تنظیم هیجان و هوش هیجانی بطور موثری سلامت روان را پیش بینی می کنند (به نقل از مسعودی نیا،1389).
باسول و بودریو (2000، به نقل از رضایی،1387) در پژوهشی تحت عنوان رابطه هوش هیجانی و سرسختی روانی با سلامت روان دانش آموختگان در انگلستان نشان دادند، رابطه معناداری بین هوش هیجانی و سرسختی روانی با سلامت روان دانش آموختگان وجود دارد. همچنین مشخص شد بین ابعاد هوش هیجانی و ابعاد سلامت روان رابطه معنادار و چندگانه ای وجود دارد.

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه
در این فصل ابتدا جامعه آماری و سپس حجم نمونه آماری، روش نمونه گیری و همچنین جمعیت شناختی آزمودنی ها و طرح پژوهش مورد اشاره قرار گرفته است. در ادامه روشها و ابزار گردآوری اطلاعات، سنجش روایی و پایایی ابزار، نحوهی انجام پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های پژوهش به تفصیل بیان شده است.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جامعه آماری
جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد در سال تحصیلی 92-93 بود.
حجم نمونه و روش نمونه گیری
حجم نمونه در این پژوهش مشتمل بر 225 دانشجو از جامعه مذکور بود که ابتدا لیستی از دانشکده های دانشگاه تهیه گردید و از بین دانشکده ها، 4 دانشکده بطور تصادفی انتخاب شد و از بین 4 دانشکده انتخابی از هر کدام از رشته های آن دانشکده سه رشته بطور تصادفی انتخاب شد و سپس بطور تصادفی یکی از ورودی ها به دانشگاه انتخاب شد، که شامل 560 نفر بودند و بر اساس جدول مورگان و بطور تصادفی تعداد نمونه انتخاب شد و به دانشجویان پرسشنامه تحویل داده شد. بدین ترتیب نمونه گیری پژوهش بصورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد.

خصوصیات آزمودنی ها
در این قسمت به بررسی ویژگی های آزمودنی ها از لحاظ جنسیت و وضعیت تاهل پرداخته می گردد.
جدول 3-1: توزیع دانشجویان برحسب جنسیت
شاخص های آماری فراوانی فراوانی نسبی درصد فراوانی
جنسیت دختر 129 57/0 57
پسر 96 43/0 43
کل
225
100
همان طور که در جدول 3-1 مشاهده شود در نمونه مورد مطالعه دانشجویان دختر و پسر به ترتیب 57 و 43 درصد نمونه پژوهش را تشکیل می دهند.
جدول 3-2: توزیع دانشجویان برحسب وضعیت تاهل
شاخص های آماری فراوانی فراوانی نسبی درصد فراوانی
تاهل متاهل 109 48/0 48
مجرد 116 52/0 52
کل
225
100
همان طور که در جدول 3-2 مشاهده شود در نمونه مورد مطالعه دانشجویان متاهل و مجرد به ترتیب 48 و 52 درصد نمونه پژوهش را تشکیل می دهند.
طرح پژوهش
طرح این پژوهش از نوع طرح همبستگی بود. تحقیقات همبستگی شامل کلیه ی تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه ی بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه ی حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود و تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است.
ابزار پژوهش
الف) پرسشنامه تاب آوری
کونور و دیویدسون (2003) این پرسشنامه را به منظور سنجش تاب آوری تهیه نمودند. سازندگان این پرسشنامه بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی می تواند افراد تاب آور را از غیر تاب آور در گروه های بالینی و غیر بالینی جدا کند و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی بکار برده شود. این پرسشنامه دارای 26 گویه است که در یک مقیاس لیکرت بین صفر (کاملاً نادرست) و پنج (همیشه درست) نمره گذاری می شود (حسینی،1391).
روایی و پایایی پرسشنامه تاب آوری
محمدی (1384) در پژوهشی ضریب پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 89/0 بدست آورد. شاکری نیا و محمدپور (1389) در پژوهشی ضریب پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ 90/0 بدست آوردند.
مشعل پور(1389، به نقل از حسینی،1391) در پژوهشی از طریق همبسته نمودن آن با مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز با محاسبه ضریب همبستگی 64/0 در سطح معنی داری (0001/0p<) نشان دادند که این سازه از روایی نسبتا بالایی برخوردار است. در پژوهشی دیگر حسینی (1391) نیز ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه نمود.
در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمد.

ب) پرسشنامه‌ی هوش معنوی
پرسشنامه هوش معنوی توسط امرام و درایر (2007) طراحی شده است که دارای دو فرم کوتاه با 44 عبارت و فرم بلند با 83 عبارت است. که در این پرسشنامه از فرم 44 سوالی استفاده می گردد. این پرسشنامه در ایران توسط حسینی ترجمه و هنجاریابی شده است و در یک مقیاس 5 لیکرتی از 1 (نظری ندارم) تا 5 (کاملاً درست) نمره‌گذاری می‌شود. که هرچه نمره‌ی کل فرد بیشتر باشد فرد از هوش معنوی بیشتری برخوردار است (مرعشی،1390).
روایی و پایایی پرسشنامه هوش معنوی
مرعشی (1390) پایایی این پرسشنامه را با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ 85/0 به ‌دست آورد. همچنین، جهت تعیین روایی پرسشنامه هوش معنوی، نمره آن با نمره پرسشنامه تفکر دینی همبسته شده 56/0 بدست آمد که مشخص گردید که رابطه معنی داری بین پرسشنامه در سطح 006/0 وجود دارد و پرسشنامه از روایی بالای برخوردار است.
همچنین، سعیدی(1391) پایایی پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 89/0 بدست آورد.
در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 83/0 بدست آمد.
ج) پرسشنامه سلامت روان 25ـSCL
این مقیاس فرم کوتاه شده نسخه تجدید نظرشده فهرست نود نشانهای معین R90ـSCL میباشد که توسط نجاریان و داوودی (1380) تهیه گردید. یک ابزار خود گزارشی رایج برای سنجش آسیبشناسی روانی است. این ابزار اختصاصاً برای سنجش آن دسته ناراحتیهای جسمی و روانی ساخته شده که آزمودنیها اخیراً تجربه نمودهاند. نسخه اولیه فهرست 90 نشانهای یعنی 90ـSCL با بهره گرفتن از ماده های اصلی فهرست نشانه ها پکینز و اضافه کردن ماده های جدید به مقیاس مذکور و همچنین ایجاد تغییرات در شیوه درجهبندی و روش اجزاء توسط دراگاتیس، لیپمن و کاوی (1973)ساخته شد. نجاریان و داوودی (1380) براساس مقیاس R90ـSCL مقیاس 25ـSCL را که یک مقیاس تکعاملی میباشد تهیه کردند این مقیاس نیز یک ابزار خودگزارشی برای سنجش آسیبشناسی روانی عمومی میباشد این مقیاس شامل 25 ماده میباشد که نمرهگذاری هر سئوال بر روی یک پیوستاز از 1 (برای هیچ) تا 5 (برای اکثر اوقات) می باشد (ساعتچی و همکاران،1390).
پایایی و روایی پرسشنامه 25-SCL
در مطالعه نجاریان و سودانی (1378، به نقل از داوودی و نجاریان1380) پایایی 25ـSCL از طریق محاسبه همسانی درونی و ضرایب آماری برروی دانشجوایان دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی گردید. ضریب اعتبار به شیوه بازآزمایی در برابر 78/0 و از طریق محاسبه همسانی درونی 79/0=x گزارش شده است.
در پژوهشی توسط داوودی و نجاریان سال 1380 نیز ضرایب پایایی این مقیاس به روش های آلفای کرونباخ، اسپیرمن براون و گاتمن به ترتیب برابر 92/0، 88/0، 87/0 بودند که نمایانگر پایایی نسبتاً خوب آزمون میباشد. جهت بررسی اعتبار این آزمون نیز مطالعاتی صورت گرفته است. در این مطالعات همبستگی 25ـSCL با مقیاس اضطراب عمومی ANQ برابر 69/0 با پرسشنامه افسردگی یک برابر 49/0 با مقیاس کمالگرایی اهواز برابر 66/0 و با مقیاس سرسختی برابر 56/0 گزارش شده است که همگی در سطح 001/0 معنیدار بودند. همچنین همبستگی بین این مقیاس با 90ـ SCL برابر 97/0 گزارش شده است.
این مقیاس توسط میرزایی برای اولین بار، به منظور هنجاریابی پرسشنامه مذکور در تحقیق که بر روی 2241 نفر در کل کشور انجام داد نتیجه گرفت که پرسشنامه فوق از اعتبار بالینی بالایی برخوردار است (برنا و سواری،1387).
در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 86/0 بدست آمد.
نحوه انجام پژوهش
پس از تعیین موضوع و تهیه پرسشنامهها، با مسئولین مربوطه دانشگاه هماهنگی ها صورت پذیرفت و مجوزهای لازم برای انجام پژوهش تهیه گردید. در اقدام بعدی از لیستی از دانشکده های دانشگاه تهیه گردید و از بین دانشکده ها، 4 دانشکده بطور تصادفی انتخاب شد و از بین 4 دانشکده انتخابی از هر کدام از رشته های آن دانشکده سه رشته بطور تصادفی انتخاب شد و سپس بطور تصادفی یکی از ورودی ها به دانشگاه انتخاب شد و بطور تصادفی به 225 نفر از دانشجویان آن ورودی ها پرسشنامه تحویل داده شد. بعد از اطمینان از اینکه آزمودنی ها، داوطلب پاسخگویی به سؤالهاست، پژوهشگر با توضیح مختصری از روند پژوهش سعی در توجیه گروهی افراد نمونه داشت تا آزمودنیها با اطمینان و صداقت بیشتری پاسخ دهند و آزمودنی پس از پاسخگویی آن را به پژوهشگر برگرداند. بعد از جمع آوری پرسشنامهها و نمره گذاری آنها، داده ها تجزیه و تحلیل گردید. همچنین جهت تبیین مبانی نظری پژوهش از مطالعات کتابخانهای استفاده شده است.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
جهت تجزیه و تحلیل دادها از نرم افزار کامپیوتر (SPSS) نسخه هفدهم استفاده خواهد شد و همچنین، جهت تایید کل فرضیه های از سطح 05/0 استفاده می گردد. در تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آماری زیر استفاده خواهد شد:
1- استفاده از روش های آمار توصیفی فروانی، فراوانی نسبی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار برای توصیف جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهش؛
2- استفاده از روش همبستگی ساده پیرسون برای محاسبه فرضیه های اول و دوم پژوهش؛
3- استفاده از روش رگرسیون چندگانه برای محاسبه فرضیه سوم پژوهش؛
4- استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا برای بررسی اهداف جزیی پژوهش؛
5- استفاده از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه های پژوهش.