منابع تحقیق درمورد حقوق مدنی و سیاسی

نژادها باشد» بر اساس این ماده نیز کلیه کشور های متعاهد تعهد می نمایند هر نوع تبعیض نژادی را در قلمرو سرزمینی خود از بین ببرند، و همانگونه که اشاره شد ممنوعیت استفاده از زبان مادری نیز گونه ای از تبعیض نژادی می باشد، و در بند 2 همین ماده )ماده دو(مقرر می دارد که «دول‌ عاقد در صورت‌ اقتضاء در زمینه‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و غیره‌ تدابیر خاص‌ و معینی‌ برای‌ تأمین‌ رشد و توسعه‌ مطلوب‌ برخی‌ گروه‌های‌ نژادی‌ یا افراد وابسته‌ به‌ آنها و حمایت‌ از این‌ گروه‌ها و افراد اتخاذ می‌نمایند. این‌ تدابیر بدین‌ منظور اتخاذ می‌گردد که‌ استیفای‌ کامل‌ حقوق‌ بشری‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ در شرایط‌ متساوی‌ برای‌ ایشان‌ تضمین‌ شود ولی‌ نباید پس‌ از نیل‌ به‌ هدف‌ موجب‌ و منشأ حفظ‌ حقوق‌ غیرمتساوی‌ و متمایز برای‌ گروه‌های‌ نژادی‌ گردد.» در این بند نیز تامین رشد و توسعه مطلوب گروه های نژادی در زمینه های اجتماعی و فرهنگی و استیفای کامل حقوق انسانی و آزادی های اساسی بشر مورد تایید واقع شده است که استیفای حقوق اساسی افراد در سایه ی زبان مادری شان بهتر محقق خواهد شد. در بخش یک ماده چهار اضافه می کند که «دول‌ عاقد هر نوع‌ تبلیغات‌ و تشکیلاتی‌ را که‌ از افکار و نظریه‌های‌ مبتنی‌ بر تفوق‌ یک‌ نژاد و یا گروهی‌ از اشخاصی‌ که‌ رنگ‌ و یا منشأ قومی‌ معین‌ دارند الهام‌ بگیرد و یا هر نوع‌ تنفر و تبعیض‌ نژادی‌ را توصیه‌ یا تشویق‌ کند ـ تقبیح‌ می‌نماید و متعهد می‌شوند که‌ به‌ منظور ریشه‌کن‌ ساختن‌ این‌ چنین‌ تحریکات‌ یا تبعیضات‌ و به‌ طور کلی‌ برای‌ محو هر قسم‌ تبعیض‌ نژادی‌ سریعاً تدابیر لازم‌ را اتخاذ نمایند» در این ماده که تقبیح آپارتاید ونیز احترام به حقوق بنیادین بشر تاکید شده و به دولتها توصیه می شود برای رفع این تبعیضات تلاش مقتضی را اعمال نمایند، و در حالی که برخورداری از زبان مادری از حقوق اولیه افراد بشر می باشد و دولت ها باید تلاش نمایند تا این حق ابتدایی رشد و توسعه نماید وهیچ نوع تبعیضی نسبت به این نوع حق اعمال نکنند، وهمچنین کنوانسیون در همین ماده بیان می دارد «نشر هر نوع‌ افکار مبتنی‌ بر تفوق‌ یا نفرت‌ نژادی‌ و تحریک‌ به‌ تبعیض‌ نژادی‌ و همچنین‌ اعمال‌ زور یا تحریک‌ به‌ زور علیه‌ هر نژاد و یا هر گروه‌ که‌ از حیث‌ رنگ‌ و قومیت‌ متفاوت‌ باشند و نیز بذل‌ هر نوع‌ مساعدت‌ منجمله‌ کمک‌ مالی‌ به‌ فعالیت‌های‌ تبعیضی‌ نژادی‌ را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نماید.» در این ماده نیز می توان به تحقیر زبان مادری قومیتها اشاره کرد و هر نوع تحقیر نسبت به زبان های مادری را محکوم نمود. در بخش یک ماده هفت این کنوانسیون اعلام می دارد «دول‌ عاقد متعهد می‌شوند به‌ منظور مبارزه‌ با تعصباتی‌ که‌ منجر به‌ تبعیضات‌ نژادی‌ می‌شود و نیز برای‌ تعمیم‌ و بسط‌ تفاهم‌ و روح‌ گذشت‌ و سازش‌ و مودت‌ در میان‌ ملل‌ و گروه‌ها و نژادها و اقوام‌ مختلف‌ و ترویج‌ نیات‌ و اصول‌ منشور ملل‌ متحد و مفاد اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و اعلامیه‌ ملل‌ متحد درباره‌ رفع‌ تبعیضات‌ نژادی‌ و مفاد این‌ قرارداد اقدامات‌ مؤثر علی‌الخصوص‌ در زمینه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ فرهنگ‌ و نشر اخبار معمول‌ دارند.» در این ماده کنوانسیون به تعلیم و تربیت و فرهنگ بدون تبعیض نژادی و روح سازش و مودت در میان ملل، گروها و نژادها اشاره شده است. و شیوه ی بارز تعلیم و تربیت در اجتماع از مدارس آغاز می شود و نباید کودکان و دانش آموزان را ازحق معنوی، فرهنگی و اجتماعی تحصیل به زبان مادری محروم کرد و در صورت محرومیت و ممنوعیت، تبعیض نژادی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این افراد در زمینه تعلیم و تربیت روی خواهد داد و رفع هر گونه تبعیض در زمینه تعلیم و تربیت و تحصیل به زبان مادری حق اولیه هر دانش آموز بر اساس اسناد بین المللی است. این کنوانسیون (کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی) دارای یک مقدمه، سه بخش و 25 ماده می باشد که برای محو تبعیض و خشونت نژادی تلاش فراوان کرده است و به دولت های متعاهد در این کنوانسیون توصیه می کند برای تامین رشد و توسعه فرهنگی نژادها و قومیت ها کوشا باشند( http://www.unic-ir.org/treaties)
هـ – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) ( مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد- تاریخ لازم الاجرا شدن 13 مارس 1976 ) : یکی از دو معاهده بین المللی که حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به قواعد الزام اور حقوقی تبدیل نموده است. میثاق مزبور حاوی فهرستی از حقوق مدنی و سایسی مشترک میان کلیه ملل است که دولت ها متعهد می شوند آن را حمایت و ترویج نمایند. این حقوق ناظر است به حیات امنیت، آزادی، تشکیل و گردهمایی با آزادی اندیشه، بیان، مذهب، نفی بردگی، شکنجه. پیش نویس اولیه این سند توسط کمسیون سازمان ملل در باره حقوق بشر تهیه شده در سال 1966 این میثاق به تصویب رسید و در سال 1976 با تصویب سی وپنج دولت وارد مرحله لازم الاجرایی شد. آمریکا به خاطر مسائل مربوط به تقسیمات دولت فدرال به موجب قانون اساسی آن را تصویب نکرده است. میثاق مدنی، سیاسی گام مهمی است در ترویج و گسترش حقوق بشر جهانی، است چرا که این میثاق حقوق مدنی و سیاسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تعهدات حقوقی الزام آوری به دولت های امضا کننده تبدیل می کند. این حقوق بدون توجه به جنس، نژاد، مذهب، قومیت، یا اقلیت بودن تضمین شده است، به علاوه میثاق کمیته حقوق بشر را که مرکب از 18 عضو جهت بررسی گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر ایجاد می کند. در حالی که میثاق سند حقوقی و بر دولت های تصویب کننده جنبه الزام اور دارد، خود به خود قابل اجرا نیست برای اینکه دولت هایی که تضمین کننده این حقوق در قوانین خود نیستند، موظفند اقدامات مقتضی و مطابق با مراحل مربوطه در حقوق اساسی خود اتخاذ کنند. فقدان دستگاه اجرایی یا فقدان ضمانت اجرایی غیر از افکار عمومی جهانی، و نیز ماهیت غیر خود اجرا بودن نیاز به تصویب قوانین مقتضی از طریق قانون گذاری داخلی تاْثیر فوری آن را محدود می سازد، به علاوه در زمان حالت فوق العاده و اضطراری، دولت امضا کننده می تواند خود را ازتعهدات مندرج در میثاق رها سازد.
در این میثاق که به حقوق مدنی و سیاسی افراد اشاره شده است و ارزش و احترام گذاشتن به این حقوق را به تمام دولت های متعاهد توصیه می کند در بخش دوم ماده دوم بند 1اعلام می دارد « هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.» در این ماده احترام به حقوق اساسی افراد انسانی صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، و… توصیه و تاکید شده است و این اصل اساسی که باید همه انسانها از حقوق برابر برخوردار باشند و با توجه به اینکه تکلم و تحصیل و برخورداری از زبان مادری از حقوق بنیادی جامعه انسانی می باشد وهیچ کس نباید به خاطر زبان مادری مورد تحقیر واقع شود و در نهایت اینکه با توجه به این ماده باید دولتها حقوق شناخته شده افراد را در قلمرو سرزمینی خود محترم شمرده و تضمین نمایند و همانطور که اشاره شد زبان مادری از جمله حقوق اساسی افراد بشر می باشد. در بخش سوم ماده بیست و چهارم بند 1اشاره می کند به اینکه «هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد، نسب که به اقتضای وضعیت صغارت خردسالی ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی حمایتی خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.» و دولتها هنگامی می توانند از حقوق اجتماعی و فرهنگی کودکان، بدون تبعیض از حیث زبان و… در جامعه حفاظت و حمایت کنند که اجازه دهند کودک ازحق استفاده از زبان مادری خود برخوردار بوده و حق تحصیل به زبان مادری خود را، در مدارس داشته باشد بدین گونه حقوق کودک در اجتماع در زمینه های فرهنگی و اجتماعی حفظ خواهد شد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی دارای یک دیباچه است که در آن حقوق مدنی و سیاسی را ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان می داند و دارای شش بخش و پنجاه و سه ماده است که در تمام مواد به رعایت حقوق مدنی و سیاسی افراد انسانی توصیه و تاکید کرده است( http://lawstudy.ir)
و – میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights))
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی(1966)( مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد – تاریخ لازم الاجرا شدن 3 ژانویه 1976) : این میثاق نیز مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به صورت قواعد الزام آور حقوقی در آورده است در این میثاق فهرستی از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که ملت ها در آرزوی آن بودند، ذکر گردیده و از دولت ها خواسته شده که آن را مورد حمایت قرار داده و ارتقا بخشند. پیش نویس اصلی و اقدامات اولیه مربوط به این میثاق توسط کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد انجام شده و آن را به مجمع عمومی در سال 1954 تسلیم نموده است.تا سال 1966 طول کشید تا میثاق تصویب شد و در سال 1976 با تصویب سی وپنج دولت وارد مرحله لازم الاجرایی شد. آمریکا این میثاق را به خاطر مسائل مربوط به تقسیم اختیارات دول فدرال به موجب قانون اساسی، تصویب نکرده است. میثاق یاد شده گامی مهم در تبدیل آرمان های منعکس در اعلامیه جهانی حقوق بشر به تعهداتی الزام آور بردول امضا کننده است. حقوق برشمرده در میثاق از جمله عبارت است از حقوق مربوط به شرایط کاری و شغلی شرافتمندانه، توانایی تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها، حقوق مربوط به تامین اجتماعی، تحصیل، بهداشت،امرار معاش. این میثاق بر خلاف مشابه آن یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دارای کمیته بررسی موارد ادعای نقض حقوق مندرج می باشد متکی به مراحل گزارش اقتصادی، اجتماعی ملل متحد است تا قواعد آن به اجرا درآید. در این میثاق هم فقدان دستگاه اجرایی موثر یا فقدان ضمانت اجرا یی غیر از افکار عمومی جهان، اثر آن را محدود می سازد، این میثاق هم معاهده ای ( غیر خود اجرا ) می باشد و نیاز دارد تا دولت هایی که در حال حاضر حقوق مندرج در میثاق را در قوانین داخلی خود ندارند، تلاش نمایند و اقداماتی انجام دهند، تا این حقوق در قوانین آن ها منعکس شود، در حالی که یک اعلامیه جهانی حقوق بشر موجود است،‌ اما دو میثاق وجود دارد یکی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی و دیگر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و این نشانه تفاوت میان سندی است که منعکس کننده آرمان هاست و سندی که بر امضا کنندگان الزام آور است. از آنجایی که در دنیا شماری از دولت هایی که از لحاظ اعتقادی مخالف مالکیت خصوصی اموال و ابزار تولید هستند، وجود دارند، لازم بود تا حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقتصادی منکف شود.

با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای وظائفی هستند و برای تحقق بخشیدن و ترویج و رعایت حقوق شناخته شده مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسئول میباشند، و در بخش دوم ماده دو و بند 2 اعلام می دارد «دولتهای عضو این میثاق متعهد می گردند که حقوق اعلام شده در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر