مقاله رایگان درمورد سلامت سازمانی

(کورکماز، 2007 ) .
هاسلی ناتانیل (2005) در پژوهشی با عنوان” تأثیرات بهم پیوسته، سلامت سازمانی مدارس و فعالیت های دانش آموزان” در دانشگاه پنسیلوانیا که دارای سه سوال اساسی :
چه ارتباطی بین تأثیرات بهم پیوسته و سلامت سازمانی مدارس وجود دارد.
چه ارتباطی بین سلامت سازمانی با فعالیت های آکادمیک دانش آموزان وجود دارد.
تأثیر فعالیت سازنده معلمان بر اثربخشی فعالیت دانش آموزان چگونه است.
بعضی از نتایج این تحقیق عبارتند از:
علاقه به بالا بردن فعالیت های دانش آموزان به اصلاحات تحصیلی منجر می گردد.
بین تأثیرات بهم پیوسته و سلامت سازمانی و فعالیت دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بین سلامت سازمانی و تأثیرات جمعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بر اساس پژوهشی که توسط شافل میخائیل بی در سال (2004) با عنوان” بررسی رابطه سلامت سازمانی و موفقیت دانش آموزان سال سوم مدارس ابتدایی در ایندیانا” بین 17 مدرسه 1630 معلم و 4600 دانش آموز انتخاب شده ، انجام شد نتایج حاکی از آن بود که درسهای زبان انگلیسی، ریاضی یک رابطه مثبت بین سلامت سازمانی کلی و موفقیت دانش آموزان در این دروس وجود داشت ( به نقل از زرگر، 1386).
دیادورا دی (1998) تحقیقی با این عنوان “رابطه سلامت سازمانی با اثر بخشی مدرسه و روحیه معلمان” انجام داد که نتایج ان نشان دهنده این است که هر چه سلامت سازمانی مدرسه بالاتر باشد، اثر بخشی مدرسه بیشتر و روحیه معلمان بیشتر خواهد بود. در این پژوهش رابطه اثربخشی مدرسه، رضایت و روحیه معلمان نیز بررسی شده است که نشان داده شده در مدرسه های اثربخش تر وضعیت تحصیلی دانش آموزان بالاتر از رضایت آنان از مدرسه ، دوستان و معلمان بالاتر است و معلمان در این مدارس از رهبری و محل کار رضایت بیشتری دارند.
آلسون (1994) در تحقیقی با عنوان” رابطه سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی دبیرستان های میسوری” در قالب رساله دکتری نتیجه گرفت که بین سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت وجود دارد. و نیز وحدت نهادی و نفوذ مدیر همبستگی بالایی با سلامت سازمانی دارد ( به نقل از نور محمدی، 1388 ).

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

مقدمه:
در این فصل پیرامون روش تحقیق، جامعه مورد پژوهش، نمونه و روش گزینش آن، روش جمع آوری اطلاعات، ابزار مورد استفاده در تحقیق بررسی و اعتبار و پایایی ابزار تحقیق و روش های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل و داده ها بحث شده است.

1-3 روش تحقیق:
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر محقق به دنبال مشخص کردن رابطه سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت این دو مولفه در آموزش و پرورش مناطقه 8 تهران می باشد. لذا این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

2-3 جامعه آماری:
جامعه آماری این مطالعه را کلیه دبیران راهنمایی مناطق 8 شهر تهران تشکیل می دهد. تعداد دبیران راهنمایی این مناطق بنا به گزارش آموزش و پرورش در سال تحصیلی91-90، 683 نفر است که در جدول (1-3) به تفکیک زن و مرد آورده شده است.
جدول جامعه آماری (1-3)
جامعه آماری
زن 417
مرد 266
جمع 683

3-3 نمونه آمارحجم نمونه و روش تعیین آن:

الف ) نمونه آماری
نمونه آماری مورد مطالعه در این پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان و از بین 683 نفر از دبیران 250 نفر که در مناطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران و در سال تحصیلی 91 – 90 مشغول به کار بوده اند، انتخاب گردیده است.
ب ) روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده می باشد. به این ترتیب که نمونه مورد بررسی از دبیران زن و مرد به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. این تعداد شامل 98 نفر دبیر مرد و 152 نفر دبیر زن و در مجموع 250 نفر بوده است.
4-3 ابزار اندازه گیری داده ها
در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات، داده ها و نیز تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استاندارد (OHI) سلامت سازمانی استفاده شد. این مقیاس شامل شش مولفه (یگانگی نهادی، ملاحظه گری مدیر، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، تاکید علمی مدرسه و روحیه کارکنان) است و در مجموع شامل 38 سوال که در طیف لیکرت تهیه شده است، که سوالات مربوط به هر یک از مولفه ها در جدول (2- 3) به تفکیک آورده شده است.
جدول (2-3) سوالات مربوط به هر یک از مولفه ها
ردیف مولفه ها سوالات پرسشنامه
1 یگانگی نهادی 1 ، 18، 24، 30، 33
2 ملاحظه گری مدیر 2، 7 ، 13 ، 19 ، 25
3 ساخت دهی 3، 8، 14 ، 20، 26
4 پشتیبانی منابع 4، 9، 15، 21، 27
5 تاکید علمی مدرسه 6، 11، 17، 23،29،32،35، 37
6 روحیه کارکنان 5، 10، 16، 22، 28، 31، 34، 36، 38
5-3 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش:

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیق متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشدو هم اینکه بخشی داده های مورد نیاز در رابطه سنجش متغیر ها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت بخوبی نشان دهد. (شریعتمداری، 1388، ص164)
برای سنجش روایی پرسشنامه های تحقیق از روایی محتوایی و صوری استفاده می گردد. پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق از روایی صوری و محتوایی برخوردارند، زیرا در تهیه آنها از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور و نیز سایر استادان صاحبنظر استفاده گردیده و از جدیدترین اطلاعات و نظریه های علمی موجودی در زمینه های مذکور بهره گرفته شده است.
پایایی ابزار که از آن به دقت واعتماد پذیری نیز تعبیر میشود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیلهی اندازهگیری که برای سنجش متغیر وصفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهای از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایایی متغیر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری وسنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(شریعتمداری، 1388، ص165). در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامهها، به اجرای آزمایشی پرسشنامه در نمونهای با حجم 30 نفر پرداخته و پایایی آنها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ هرای هر یک از عوامل (مولفه ها) به طور جداگانه محاسبه و در جدول ذیل (3-3) مشخص گردیده است. که این میزان نشاندهنده پایایی بالا و انسجام درونی سوالات در پرسشنامه میباشد.
جدول (3-3) آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها
ردیف نام مولفه آلفا
1 یگانگی نهادی 78/0
2 ملاحظه گری مدیر 84/0
3 ساخت دهی 77/0
4 پشتیبانی منابع 98/0
5 تاکید علمی مدرسه 76/0
6 روحیه کارکنان 82/0

6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
الف ) در این پژوهش به منظور بیان توصیفی داده ها و تجزیه و تحلیل پرسشنامه از روش آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی استفاده شده است
ب ) برای سنجش رابطه بین فرضیه اصلی و تمامی فرضیه های فرعی از آزمون همبستگی و به منظور پیش بینی پیشرفت تحصیلی از رگرسیون استفاده شده است. به منظور مقایسه دبیران زن و مرد در هر یک از مولفه های سلامت سازمان نیز از آزمون t دو گروه مستقل استفاده شده است. تحلیل داده ها با بهره گرفتن از spss صورت گرفته است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش

مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق که از طریق اجرای پرسشنامه بدست آمده است پرداخته می‌شود، و در نهایت یافتههای تحقیق ارائه میشود بدین ترتیب که ابتدا ویژگیهای جمعیتشناختی تحقیق توصیف میشود. در ادامه به توصیف شاخصهای تحقیق خواهیم پرداخت و به دنبال آن بررسی فرضیه های تحقیق و پاسخ به سوالات جانبی پرداخته خواهد شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و تجزیه و تجلیل داده ها در راستای بررسی فرضیه تحقیق یعنی ” بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 تهران ” از طریق آزمون همبستگی پرداخته شده است.
لذا به طور کلی این فصل شامل دو بخش جداگانه می‌باشد:
یافته‌های توصیفی :
در این بخش با توجه به آمار و اطلاعات پرسشنامه‏ها، به توصیف میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی متغیرهای تحقیق در قالب جداول پرداخته می‌شود. سپس شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش را گزارش می‌کنیم.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یافته‌های استنباطی

1-4 ویژگیهای جمعیتشناختی
1-1-4 نمونه آماری به تفکیک جنسیت

نمودار 1-4 : توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت

تعداد کلیه دبیران در نمونه شامل 250 نفر است که از این تعداد 98 نفر مرد و 152 نفر زن هستند. بطوریکه 61٪ از جامعه آماری را زنان و 39٪ آن را مردان تشکیل داده اند.

2-1-4 مدرک تحصیلی

جدول 1-4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی فراواتی درصد
فوق دیپلم و کمتر از آن 32 %12
کارشناسی 157 %64
کارشناسی ارشد و بالاتر 61 %24

جدول فوق نشان می دهد که 12% نمونه مورد مطالعه دارای مدرک فوق دیپلم و کمتر از آن ، 64% نمونه مورد مطالعه دارای مدرک کارشناسی و 24% نمونه مورد مطالعه دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند.

نمودار 2-4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مدرک تحصیلی

3-1-4 سابقه خدمت
جدول 2-4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کار
سابقه کار فراوانی درصد
5 سال و کمتر 14 6%
10- 5 سال 28 11%
15-10 سال 53 21%
20- 15 103 41%
20 سال و بالاتر 52 21%

جدول فوق نشان می دهد که 6% نمونه مورد مطالعه سابقه کار 5 سال و کمتر از آن دارند، 11% سابقه بین 5 تا 10 سال، 21% سابقه 10 تا 15 سال، 41% سابق 15 تا بیست سال و 21% ، 20 سال و بالاتر دارند.

نمودار 3-4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کار

4-1-4 رشته تحصیلی

جدول 3-4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیلی
رشته تحصیلی فراوانی درصد
علوم انسانی 124 % 50
علوم پایه 83 33%
علوم ریاضی 43 17%

جدول فوق نشان می دهد که رشته تحصیلی 50% نمونه مورد مطالعه علوم انسانی، 33% علوم پایه و 17% علوم ریاضی است.

نمودار4-4. توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیلی

2-4 شاخص های توصیفی پژوهش

جدول 4-4 شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش
مولفه ها میانگین انحراف معیار کجی کشیدگی
یگانگی نهادی 09/3 66/0 17/0- 40/0
ملاحظه گری 62/2 83/0 41/0- 13/0
ساخت دهی 61/2 01/1 03/0- 26/0-
پشتیبانی منابع 54/2 16/1 87/3 61/2
تاکید علمی مدرسه 41/3 90/0 66/3 57/0
روحیه کارکنان 11/4 98/0 18/0 34/0
پیشرفت تحصیلی 12/17 33/2 76/2 23/1

با توجه به جدول 4-4 توزیع نمرات سلامت سازمان و خرده مقیاس پشتیبانی منابع، تاکید علمی مدرسه و روحیه کارکنان دارای کجی مثبت است یا مکعب مجموع نمرات آنها از میانگین، عددی مثبت است و نمرات اکثر افراد در این مقیاس ها از میانگین بیشتر است. از طرفی نمره منفی یا کجی منفی در مقیاس های یگانگی نهادی، ملاحظه گری مدیر و ساخت دهی، بدین معنی است که اکثر افراد در این مقیاس ها نمره کمتری از میانگین کسب کرده اند. توزیع نمرات خرده مقیاس پشتیبانی منابع بیشترین و توزیع نمرات خرده مقیاس ساخت دهی کمترین کجی را دارد. توزیع نمره ساخت دهی دارای کشیدگی منفی است. یعنی در این متغییرها تجمع نمرات نزدیک به میانگین کمتر است. برعکس توزیع سایر مقیاس ها یعنی پشتیبانی منابع، تاکید علمی مدرسه و روحیه کارکنان، یگانگی نهادی، ملاحظه گری دارای کشیدگی مثبت است . بدین معنی که نمره اکثر افراد دراین مقیاس ها نزدیک به میانگین قرار دارد. توزیع نمرات پشتیبانی منابع بیشترین کشیدگی و توزیع خرده مقیاس ملاحظه گری کمترین کشیدگی را دارد.
3-4 یافته های استنباطی
هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه مولفه های سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی بود. در این پژوهش ما به بررسی رابطه متغیرها و سهم هر کدام در پیش بینی پیشرفت تحصیلی می پردازیم. بنابراین پیش از هرچیز لازم است وضعیت همبستگی متغیرها معلوم شود تا بتوان در مورد روابط میان آنها تصمیم گرفت.
1-3-4 بررسی فرضیه اول:
آیا بین سلامت سازمانی در بعد یگانگی نهادی در مــدارس با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد
در ابتدا نتیجه نرمال و یا غیر نرمال بودن متغیر یگانگی نهادی و سپس ضریب همبستگی آن با پیشرفت تحصیلی گزارش شده است.