مقاله رایگان درمورد سلامت سازمانی

تصاویر، نقشه ها و نمودارها، فیلم و اسلاید، رادیو و تلویزیون، گردش علمی، تخته سیاه و آزمایشگاه را می توان نام برد.
مدرسه: نه فقط از راه انتقال معلومات افراد فامیل به نسل های بعدی نوع معلومات شخص بنا به موقعیت خانوادگی آنها بنا گذارده می شود. بلکه در اثر تغییر وضع اقتصادی یک مملکت یا وضع ماشینی شدن دنیا مقدار زیادی دانش های دیگر به وجود آمده که احتیاج به تخصص دارد و آنها را باید آموخت و خانواده ها قادر به تعلیم دادن این معلومات نیستند وقتی اغلب نمی توانند بچه های خود را به ویژه در دروس علمی مثل فیزیک و شیمی یاری دهند. این خانواده ها از اجتماعات دیگری هستند ولی بچه ی که به مدرسه می آید با همه طبقات در تماس است و برنامه معینی باید بیاموزد و آنها فقط به معلم چشم دارند.
شیوه امتحان: شیوه امتحانات ثلث، نیمسال یا سالانه معلم را دچار این اشتباه می کند که رشد و پیشرفت دانش آموزان را می توان با این حدود زمانی اندازه گرفت غافل از اینکه چنین قضاوتی درباره همه محصلان، نه تنها در دروس بلکه حتی در فعالیت های غیر رسمی از قبیل شرکت در فعالیت های گروهی درست و دقیق نیست. برای حل این مشکل، متخصصان پیشنهاد می کنند که داوری در فاصله های زمانی و مکانی انجام گیرد.
ه ) عوامل خانوادگی
عوامل خانوادگی که در ارتباط با پیشرفت تحصیلی طرح می باشند عبارتند از :
رابطه اولیاء با دانش آموزان : احساس ایمنی و ارضاء عاطفی کودک، قبل از اینکه به مدرسه برود، منحصراً از طرف پدر و مادر تأمین می شود. کودک می خواهد مطمئن باشد که والدینش او را دوست دارند و همیشه دوست خواهند داشت. و آنها سپری علیه بلایای روزگار هستند و برای او منبع ایمنی، خوشی و ارضاء خاطر جسمی و روانی می باشند.
رابطه والدین با یکدیگر : علاوه بر اینکه کودک باید از والدین خود محبت ببیند باید اطمینان داشته باشد که اولیای او نیز یکدیگر را دوست دارند. فرزندانی که یک یا هر دو ولی خود را به دلیل مرگ، جدایی یا طلاق از دست می دهند دچار هیجانی می شوند که ممکن است منجر به ایجاد احساس حقارت و ناامنی در او گردد. این موضوع به خصوص روی کودکان دبستانی که به اندازه کافی فهم از مطلب ندارند و هنوز از لحاظ روانی متکی به اولیا هستند تأثیر فراوانی دارد.
فرهنگ خانواده : خانواده ای که از فرهنگ بیشتر و بهتری برخوردار است، مثلاً افرادش تحصیلات دارند طبعاً فرزندانی که در آن بزرگ می شوند آمادگی بدنی و ذهنی بیشتری خواهند داشت، به علاوه خانواده ای که بر تربیت فرزند اعتماد دارند و اهمیت می دهند و از لحاظ اقتصادی می توانند فرصت های گوناگونی به وجود آورد که فرزند بر تجربه های خود بیفزاید و تنوع بخشد، چنین دانش آموزی آمادگی ذهنی و تجربی خوب و بیشتری برای یادگیری خواهد داشت تا دانش آموزی که از این موهبت ها محروم است.
تربیت درست و سالم در خانواده : کیفیت تربت چه در محیط خانه و چه در محیط مدرسه در وضع آمادگی دانش آموز بسیار موثر است. تربیتی که به دست نااهل انجام گیرد یا محیطی فاسد باشد اثر منفی آن در آمادگی دانش آموز کمتر از سوء تغذیه نیست.
و اما می توان عوامل بسیار دیگری را نام برد که بر پیشرفت تحصیلی تأثیر گذارند، که در اینجا به برخی از آنها که شاید بتوان گفت که بیشتر مربوط به خود دانش آموز و مدرسه می باشد اشاره می شود که از جمله موارد زیر می باشند :
آمادگی : دانش آموز باید از لحاظ جسمی ، عاطفی ،عقلی و…رشد کافی کرده باشد تا بتواند به خوبی یاد بگیرد ویادگیری زمانی برایش سودمند خواهد بود که از هرنظرآمادگی لازم را داشته باشد.آمادگی یک فرد در زمینه های مختلف متفاوت است .
انگیزه وهدف : یادگیری معلول انگیزه های متفاوت است. یکی از این انگیزه ها که نقش مهمی در جریان یادگیری دارد ، میل و رغبت شاگرد به آموختن است . برای اینکه شاگردان در ضمن یادگیری فعال باشند باید موضوعات براساس نیاز های شاگردان تنظیم شود . یکی دیگر از این انگیزه ها هدف است . در مدارس هدف های تربیتی باید انعکاسی از احتیاجات و تمایلات شاگردان باشد و به طور مشخص واضح و روشن باشند مشخص بودن هدف ها در مدرسه سبب هماهنگی فعالیت های معلم و دانش آموزان می شود ، جهت و میزان پیشرفت آن ها را نشان می دهد.
تجارب گذشته: آموخته ها و تجارب گذشته‹‹ ساخت شناختی ›› وی را تشکیل می دهد. یک فرد زمانی می تواند مفاهیم ومسائل جدید را درک کند که مفهوم و مسئله جدید با ساخت شناختی اومرتبط باشد بنابراین ، معلم همواره باید فعالیت های آموزشی را بر اساس تجارب گذشته شاگرد و متناسب با ساخت شناختی آن ها طراحی و اجرا کند.
روش تدریس معلم: بدون شک نیروی انسانی و به ویژه معلم، از مهمترین عوامل تشکیل دهنده محیط های آموزشی است. معلم در کلاس درس باید خود را به عنوان راهنما و ایجاد کننده شرایط مطلوب یادگیری بداند و به جای انتقال اطلاعات، روش کسب تجربه را به دانش آموزان بیاموزد. از سوی دیگر نقش معلم در این فرایند، آموزش مفاهیم اولیه علوم مختلف به دانش آموزان است. سپس وی را به استفاده از ابزارهای پیشرفته آموزشی ترغیب و راهنمایی کند. حال آنکه سیتم های سنتی ، معلم به عنوا
ن منبع دانش و علم شناخته می شود و دانش آموزان برای کسب اطلاعات باید در محضر معلم بنشینند و معلم با مرور اطلاعات، دانسته خود را به دانش آموزان منتقل کند (شعبانی، 1386)
مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل: مدت زمانی که به آموزش اختصاص داده می شود، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش زیادی دارد به طور کلی هر چه کودک زمان بیشتری را صرف مطالعه کند با ثابت نگه داشتن بقیه هوامل، مطالب بیشتری فراخواهند گرفت (ماشینی، 1375).
رسانه و وسایل آموزشی: رسانه آموزشی در لغت به معنی واسطه یا ماده وسط یا رابط دو چیز، حد فاصل و سرانجام وسیله نقل و انتقال آمده است و بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است (فردانش، 1380).
عوامل آموزشگاهی: از جمله عوامل آموزشگاهی که در میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی مؤثر می باشند به قرار زیر می باشد:
روابط معلم ودانش آموز
مهارت معلمان
شرایط آموزشی و امکانات مطلوب تحصیلی
نمره وارزشیابی
تکلیف شب
تعداد دانش آموزان کلاس
نامتناسب بودن هدف ها و محتوای برنامه ها
نامتناسب بودنروش ها و امکانات آموزشی با محتوای برنامه ها
نا متناسب بودن مقررات وفضای مدرسه با نیازهاو شرایط اجتماعی روانی دانش آموزان
مدت زمان یادگیری در مدرسه ومنزل
کتاب های درسی و مواد آموزش
ناهماهنگی برنامه ها و روش های آموزشی
آماده کردن درس و نمره دادن
تقویم وساعات آموزشی 15
فضای کلاس و تسهیلات مدرسه
انتظارات مدرسه از دانش آموزان
تعویض مکرر معلمان
دوری مدرسه ( میزان فاصله خانه تا مدرسه ) ( بیابانگرد 1386، ص 145-144).
تحصیلات در زمینه تعلیم وتربیت: مطالعت لی نشان می دهد که معلمانی که دارای مدارک تحصیلی بالاتری هستند نسبت به معلمانی که از مدرک پایین تری برخوردارند دانش آموزان شان موفقیت بیشتری کسب می کنند.
وسایل، تجهیزات، محیط و فضای آموزشی: بیشتر کار آموزش در همه کشورها در کلاس درس انجام می شود. عمدتاً در این کلاس ها 20 دانش آموز و یا بیشتر و یک فرد بزرگسال که همان معلم است حضور دارد.
جنبه های ظاهری کلاس درس ، تنوع و چگونگی دانش آموزان و چگونگی ادارک آنان از کلاس، همگی عواملی هستند که در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تاٌثیر دارند (آندرسون، 1984 ).

13-2 خانواده و پیشرفت تحصیلی
خانواده شرایطی را فراهم می‌آورد که بتواند در زندگی تحصیلی فرزندان نقش اساسی داشته باشد. تجارب خانوادگی، می‌تواند در عملکرد تحصیلی فرزندان مؤثر باشد و از این‌رو در زندگی بعدی او اثر به ‌سزایی دارد. ازجمله‌ی این تجارب، می‌توان به از هم گسستگی خانواده، رفتار اقتدارگرایانه، سطح سواد و درآمد والدین اشاره نمود. والدینی که در مواجهه با فرزندان رفتاری خشن و غیردوستانه برمی‌گزینند؛ غالباً به سرزنش و اهانت و تنبیه فرزندان خود تمایل دارند و والدینی که از فرزندان خود مسؤولیت نمی‌خواهند معمولاً نظم و قاعده‌ی خاصی را در تربیت فرزندان خود دنبال نمی‌کنند.
مادران بر روی تحصیل و انتخاب شغل دخترانشان تأثیری قوی دارند؛ اما، مادرانی که از طبقه‌ی اقتصادی ‌اجتماعی پایینی هستند و نسبت به آینده ناامید و از زندگی خود نیز ناراضی و پریشان ‌خاطر هستند؛ معمولاً با دخترا‌شان در مورد آموزش‌عالی و حرفه‌ی مناسب زیاد صحبت نمی‌کنند؛ در نتیجه، چنین دخترانی حتی وقتی که در دبیرستان معدل خوبی هم دارند، معمولاًٌ به ترک تحصیل خود فکر می‌کنند(به‌نقل از عارفی، 1383: 152).

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محیط خانواده، عامل دیگری است که بر پیشرفت تحصیلی فرزندان مؤثر است. اندرسون (1971) در مطالعات خود راجع به فرایند اجتماعی‌شدن خانواده، به این نتیجه رسیده است که تعداد بیش‌تری از متغیرها، مربوط به محیط خانواده بوده و درعین‌حال در پیشرفت تحصیلی فرزندان مؤثرترند؛ این متغیرها عبارتند از: پافشاری خانواده برای پیشرفت فرزندان، راهنمایی‌های تحصیلی، تلاش خانواده، علایق هوشی خانواده و عادات کاری خانواده. سطح سواد والدین و مشکلات خانوادگی نیز از دیگر عوامل خانوادگی است که بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر می‌باشد (گلاب‌زاده، 1369؛ خیر ،1375؛ شریفیان،1381).
14-2 پیشینه داخلی تحقیق
نوروزی (1390)، در تحقیقی تحت عنوان “بررسی رابطه سلامت سازمانی و عملکرد مدارس دخترانه شهر تهران” با روش توصیف پیمایشی و نمونه 297 نفری با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد: بین سلامت سازمانی مدارس دخترانه شهر تهران و عملکرد مدارس رابطه معناداری وجود دارد. و در نهایت سلامت سازمانی مدارس دولتی نسبت به مدارس غیر دولتی یالاتر است.
خویشی (1388)، در بژوهشی با عنوان” بررسی رابطه سلامت سازمانی با عملکرد مدیران مدارس مقاطع سه گانه آموزش و پرورش شهرستان مراغه” در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد نتیجه گرفت که بین میزان سلامت سازمانی نهادی مدیران مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی با عملکرد مدیران مقاطع سه گانه رابطه معناداری وجود دارد.
اسکندری (1387)، در پژوهشی با عنوان” بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه مشکین شهر” در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد، ویژگی های هفت گانه (یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع و تأکید علمی) و همچنین عوامل اصلی مورد سنجش در سلامت سازمانی مدارس متوسطه را در نظر گرفته و قلمروهای شش گانه وظایف مدیران آموزشی شامل برنامه آموزشی و تدریس، امور دانش آموزان، امور کارکنان، روابط مدرسه ، تسهیلات و تجهیزات، امور اداری و مالی را به عنوان معیارهای عملکرد در نظر گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که میان سلامت سازمانی و عملکرد سازمانی و عملکرد مدیران مدارس و همچنین میان سلامت سازمانی هر یک از ابعاد شش گانه قلمرو وظایف مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
زرگر (1386)، در پژوهشی” رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دولتی پسرانه آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران” و با جامعه آماری دبیران دبیرستان های منطقه 15 شهر تهران و نمونه 190 نفری نتیجه گرفت که : بین سلامت سازمانی مدارس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این منطقه رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین هیچ یک از ابعاد هفت گانه سلامت سازمانی(یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع و تأکید علمی) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این منطقه رابطه معنی داری وجود ندارد.
افشاری (1383) تحقیقی با عنوان “مقایسه سلامت سازمانی دبیرستان های دخترانه ی دولتی و غیرانتفاعی منطقه 5 شهر تهران” را انجام داد که جامعه آماری 400 دبیر بود که با نمونه گیری تصادفی انتخاب شد و جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه های واحدی صورت گرفت. نتیجه کلی نشان داد بین سلامت سازمانی دبیرستان های دخترانه ی دولتی و غیرانتفاعی منطقه 5 شهر تهران تفاوت معناداری وجود ندارد. و همچنین در ابعاد (یگانگی نهادی، ملاحظه گری، ساخت دهی، تأکید علمی، روحیه) تفاوت معناداری بین دبیرستان های دخترانه ی دولتی و غیرانتفاعی منطقه 5 شهر تهران تفاوت معناداری وجود نداشت.

خیاط جدیدی (1381)، در تحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثر بخشی مدارس راهنمایی دخترانه دولتی شهر تهران” در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد به این نتایج دست یافت که نشان می دهد بین سلامت سازمانی در بعد ساخت دهی، ملاحظه گری، پشتیبانی، تأکید علمی و یگانگی نهادی با اثر بخشی مدارس رابطه وجود دارد. او نهایتاً در نتایج خود نشان داد که اگر مدیران در به کارگیری روش های ایجاد سلامت سازمانی تلاش کنند، اثربخشی مدارس آنها در تمام ابعاد بهبود خواهد یافت.
عطایی (1377) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی “رابطه سلامت سازمانی مراکز تربیت معلم کشور و پیشرفت تحصیلی دانشجویان”، پرداخته است که جامعه آماری آن را دانشجویان و مدرسان کلیه مراکز تربیت معلم پسرانه و دخترانه که جمعاً 71 واحد بود تشکیل می داده، نتایج این پژوهش نشان داد که بین سلامت سازمانی مراکز تربیت معلم و پیشرفت تحصیلی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین توجه مدرسین به (اهداف، ارتباطات، مشارکت، بهره وری از منابع، همبستگی روحیه، انطباق پذیری و حل مشکلات) و پیشرفت تحصیلی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

15-2 پیشینه خارجی تحقیق
عادل زاده و بابلان (2010)، در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی رابطه ساده و چند گانه بین سلامت سازمانی و اعتماد دانش آموزان دختر دبیرستانی ” یه این نتیجه رسید که سلامت سازمانی مدرسه رابطه مثبت و معناداری با اطمینان اولیای مدرسه دارد. هر جنبه سلامت سازمانی با هر جنبه ی اطمینان اولیای مدرسه همبستگی دارد. روی هم رفته اطمینان اولیای مدرسه را می توان با تأکید اصولی، ملاحظات، روحیه و تأکید بر تحصیل پیش بینی کرد. (به نقل از نور محمدی، 1388).
هوارد وی گلمن (2009) در پژوهشی تحت عنوان « رابطه طولی بین سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان » به این نتیجه رسید که یک مدرسه ابتدایی افزایش مثبتی در نمرات شاخص، پیشرفت مثبت در خواندن و پیشرفت ریاضی در دانش آموزان را بر اساس مقیاس های آزمون استاندارد نشان داد.
باونر (2008) ، پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس راهنمایی و اعتماد و اطمینان و مشارکت در تصمیم گیری دبیران، در قالب رساله دکترا انجام داده شش بعد سلامت سازمانی در این تحقیق عبارت است از: وابستگی معلم، رهبری آموزشی، حمایت منابع، تاکید علمی، یگانگی نمادی، نفوذ پذیری مدیر. نتایج پژوهش وی نشان داد که بین اعتماد مدیران به دبیران و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد، هم چنین رابطه معکوس بین رابطه ی محدودیت دبیران در تصمیم گیری مربوط به کلاس و سازمان مدرسه با سلامت سازمانی مشاهده شده است.
(به نقل از نور محمدی، 1388)
محمت کورکماز (2007) در تحقیقی خود به بررسی تأثیر سبک های رهبری بر روی سلامت سازمانی مدارس ترکیه پرداخته است. او در این تحقیق بیشتر تأثیر سبک های رهبری تحولی و تبادلی همراه با رضایت معلمان در سلامت سازمانی را مورد بررسی قرار داده است، هدف اصلی آن تحقیق در این رابطه است که تا چه میزان تغییرات سلامت سازمانی مدارس با سبک های رهبری و رضایت شغلی معلمان مرتبط می باشد. برای دستیابی به این هدف پرسشنامه های درجه بندی شده از نوع لیکرت بین 635 معلم شاغل در مدارس ترکیه اجرا شد. نتایج این تحقیق و اکثر یافته ها نشان دادند که سبک های رهبری تحولی – تبادلی تاثیر اساسی بر روی رضایت شغلی معلمان دارد، در حالیکه سبک های رهبری تحولی- تبادلی به طور مستقیم و رضایت شغلی به طور غیرمستقیم بر سلامت سازمانی مدارس تاثیر دارند