مقاله رایگان درباره کودکان پیش دبستانی

تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. در طی یک دوره پنج ماهه، با دریافت بیست و پنج جلسه یک ساعته از آموزش های فردی که گروه کنترل این جلسات رادریافت نکرد و گروه آزمون قبل و بعد از خطاهای خواندن مقایسه شد. نتایج نشان داد بین اثربخشی قصه و کاهش خطاهای خواندن رابطه معنی داری وجود دارد.
جعفری (1390) درباره قصه‌گویی و فعالیت ادبی در کانون به نقش و تاثیر قصه‌ بر این فعالیت پرداخته می‌شود. در این راستا پژوهش‌های انجام شده در این زمینه و مرتبط با قصه و فعالیت ادبی یا جنبه‌هایی از آن نظیر واژگان و مهارت‌های زبانی مرور می‌شود. و به صورت کتابخانه‌ای انجام شده است و با توجه به بررسی‌های انجام شده در این پژوهش رابطه تنگاتنگی بین قصه و قصه‌گویی با فعالیت ادبی به خصوص در کلاس‌های ادبی- حضوری و کارگاه داستان دیده می‌شود.
عرشی (1379) تحقیقی تحت عنوان بررسی مقایسه واژگان 3و4و5 ساله فارسی زبان انجام داده است در این پژوهش گفتار61 کودک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد میانگین طول گفته ها برحسب واژه افزایش سن و انجام قصه گویی وبازی آزاد افزایش می یابد و این افزایش به لحاظ آماری معنادار است. پژوهش دیگری که به نوعی قصه را متغیر اصلی قرار داده‌است.

2-4-2- پژوهش خارجی:
براساس تحقیقی ستولت وهمکارنش (2007) تحت عنوان رشد واژگان با قصه گویی ،در کودکان 4و5ساله انجام داده است قصه گویی را یک عامل پیش بینی کننده قوی از عملکردهای زبانی در حوزه صرفی ونحوی است می توان گفت که محدودیت در خزانه واژگان اولیه می تواند منجر به محدودیت در حوزه های دیگر زبانی شود.
گونگو (2008) “به بررسی اثر روش های نمایشی وسنتی در استفاده از استرا تژیهای خواندن ودرک دانش” در دانش آموزان مدارس ابتدایی بود. روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش بود ودو گروه در مدارس ابتدایی در شهر ازمیر ترکیه بودند تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد که با توجه با بهره گرفتن از استراتژی های خواندن روش های نمایشی مؤثرتر از روش های سنتی است.
گرین (2011) “قصه گویی نوعی بحث و برون ریزی افکار و اندیشه ها می باشد” از راه گفتن کلیدواژه هایی برای قصه گویی و یا تمام کردن یک قصه ناتمام دانش آموزان به کنکاش ذهنی می پرداختند و هر دانش آموز رویاها و اندیشه های خود را به صورت عملیاتی در آورده و بازخورد می گرفتند و علاوه بر آن هر دانش آموز با شنیدن داستانها وقصه های ساخته شده توسط همکلاسی های خود شیوه های تفکر بدیع و خلاقتر از تفکرخود را می آموزد به علاوه با ساخته شدن داستان و قصه و بیان آن بازخورد های راهبردی و هموار کننده مسیرتفکر ازطرف پژوهشگر به آنها داده می شد.
تحقیقات آن لاک وجان گیسنبرگ (2002) این تحقیق در مورد۲۴۰ کودک۳ تا ۷ساله که از مهدکودکهای موجود در مناطق محروم اقتصادی واجتماعی انگلیس بودند، انجام شد. نتایج آن در مورد رشدزبان کودکان نشان داد عدم حضور کودکان در مهدکودک و پیش دبستان و شرکت محدود آنهادر مکالمات زبانی قصه گوی و شعر خوانی، باعث تأخیر رشدزبانی کودکان می شود. این موضوع به توانایی شناختی ضعیف آنهاوابسته نیست.

5-2- جمع بندی
قصه‌ها افسونی از کلمات ظریف هستند که تارهای ظریف قلب و امیدهای انسانی را پیوند می‌زنند. قصه‌ها کمک می‌کنند تا مخاطبین ذهن کنجکاو و جستجو گر پیدا کنند. قصه‌ها به صاحب فرهنگ شدن، خوش‌بینی، تفاوت منطقی و داوری علمی و ذهن مخاطب کمک می‌کنند. قصه‌ها از قدیمی‌ترین روزگاران کهن تا اکنون وجود داشته‌اند و در سیر تاریخی خود توانسته‌اند نسل‌های مختلف را با خود همراه کنند قصه‌ها همواره علاوه بر جنبه‌ی سرگرمی قالب مهمی برای ارائه‌ی عقاید و افکارو پیام‌های صاحبان اندیشه‌ها بوده‌اند. در واقع قصه‌ها بیانگر، سازمان‌دهنده وتقویت‌ کننده‌ی افکار،ا حساسات، اعتقادات و رفتارهای مردم نیز بوده‌اند.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

1-3- مقدمه:
در این فصل روش تحقیق، طرح تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری دادها، روایی و اعتبار ابزارها و روش تجزیه وتحلیل دادها ارائه خواهد شد

2 -3- روش تحقیق:
این تحقیق به صورت شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با هدف بررسی آموزش به شیوه قصه گویی برمیزان هوش کلامی و گنجینه لغات کودکان در مقایسه با روش سنتی با میزان هوش کلامی و گنجینه لغات پیش دبستانی شهرستان سرپل ذهاب انجام گرفته که در آن کودکان گروه آزمایش به مدت 8 جلسه آموزش دیدند و گروه کنترل به روش سنتی آموزش قرار گرفتند. تعریفی که کمپل به نقل از سیف (1385) تحقیق شبه آزمایشی، پژوهشی است علمی، که معمولاً در شرایط واقعی و حقیقی و اجتماعی به کار می رود، در این شرایط و موقعیت ها، همه متغیرها در حوزۀ تجربی وجود ندارد. بنابراین، مهم ترین وظیفه تحقیق آن است که تا حد امکان استثنا ها،محدودیت ها و عوامل کنترل در تحقیق را شناسایی و آنها را مورد ارزشیابی کمی و کیفی قرار دهند تا بتواند نتایج تحقیق خود را مستدل تر و عینی تر ارائه دهد. روش مورد استفاده برای این تحقیق از نوع روش شبه آزمایشی است.

3-3- روش اجرای تحقیق:
طرح تحقیق مورد نظر ما برای این پژوهش، از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون، با گروه کنترل و آزمایش می باشد و از دو گروه آزمودنی تشکیل شده است. اندازه گیری اول با اجرای یک پیش آزمون و اندازه گیری دوم با یک پس آزمون انجام می شود. محقق برای تشکیل گروه ها با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس و درنمونه های کم نیازی به همسان سازی نیست حال که همسان سازی صورت گرفته است که میزان خطای داده ها را کم کنیم برای اینکه داده های هستند میزان خطا را افزایش می دهند و منفی هستند باید آن ها را مثبت کنیم وقتی تجزیه و تحلیل می شوند همبستگی به دست آمده مثبت می شوند. ابتدا افراد رابه صورت گروه هم سن انتخاب کردیم تابه دو گروه اقدام صورت گیرد پیش آزمون روی همه افراد نمونه که شامل 30 نفر می شود انجام گرفته پس از آن جفت سازی صورت می گیرد آنهای که شبیه به هم هستند یکی در گروه آزمایش و دیگری در گروه کنترل قرار داده می شودیعنی نیمی از آزمودنیها را در گروه اول و نیمی دیگررا در گروه دوم جایگزین می کنند. در گروهی که به این ترتیب شکل می گیرند، مشابه یکدیگرند و اندازه گیری متغیر وابسته برای هر دو آنها در یک زمان وتحت شرایط یکسان صورت می گیرد طرح مورد بحث به دو طریق به کار گرفته می شود.یکی از دو گروه در معرض متغیر مستقل قرار می گیرند و گروه دیگر در معرض آن قرار نمی گیرند که طی 8 جلسه 45 دقیقه ای صورت گرفته است که گروه اول آزمایش و به گروه دوم کنترل گفته می شود. روش و چگونگی اجرا به دلیل کنترل متغیرهای مزاحم و کسب نتیجه صحیح در شرایط مطلوب، قبل از اجرای برنامه، برنامه ریزی و پیش بینی های لازم از جهت برآورد امکانات و تجهیزات، زمان ارائه، آماده نمودن آزمودنی ها، پیش آزمون و پس آزمون، هماهنگی با سایر کادر محل برگزاری آزمایش و سایر عوامل پیش بینی نشده ای که موجب تداخل امور می شود شناخته شد. از جمله عوامل مزاحم و احتمالی، غیبت دانش آموزان در روزهای اجرای آزمایش و یا زمان اجرای آزمون ها بود زمان اجرای برنامه آزمایش با کادر محل هماهنگ گردید و از کودک پیش دبستانی درخواست شد که در زمانهای مذکور حضور داشته باشند. این پژوهش در مدارس پیش دبستانی شهرستان سرپل ذهاب و با همکاری یک روانشناس کودک که در انجام آزمون وکسلر تبحر داشت انجام شد. پیش آزمون را روی نمونه های دردسترس که شامل 30 نفر بودن اجرا شد که به صورت فردی هوش کلامی آنها به وسیله خرده آزمونه های کلامی سنجیده می شد برای هر کودک پیش دبستانی بین 50 – 75دقیقه زمان در نظر گرفته می شد. این آزمون به وسیله پژوهشگر تکمیل می شود که کودکان پیش دبستانی به سئوالات پاسخ می دهند سئوالات از ساده به دشواری تنظیم شده اند پژوهشگر جواب سئوالات را در پرسشنامه می نویسد و در پایان کل جواب های درست را محاسبه می کند این آزمون به مدت دو هفته طول کشید.برای گروهی که آزمایش بودند و تعداد آنها 15 نفر بودند و در طی 8 جلسه 45 دقیقه ای قصه گوی به صورت گروهی با هماهنگی کادر دفتری انجام شد و از معلم آنها درخواست شد که برای شا گردانش قصه بخواند. و گره کنترل یعنی15 نفر دیگر هیج قصه ای صورت نگرفت به روش سنتی آموزش داده شدند. پس آزمون آن دو گروه یعنی کنترل و آزمایش دوباره با بهره گرفتن از خرده آزمون های هوش کلامی وکسلر سنجیده شد. نشان دهنده تفاوت بین گروه آزمایش وکنترل بود

طرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل وآزمایش جدول 1-3
گروه ها پبش آزمون متغیر مستقل پس آزمون انتخاب تصادفی
آزمایش O2 X O1 R
کنترل O1 _ O 2 R

4-3- جامعه ونمونه آماری وروش نمونه گیری تحقیق:
جامعه آماری را می توان این گونه تعریف کرد جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر وافرادی که در
دریک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی، منطقه ای، محلی یا مکانی) دارای یک یاچند صفت مشترک
باشندحافظ نیا، 1389).
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کودکان پیش دبستانی 5-6 ساله شهرستان سرپل ذهاب در سال 92-93 است.
تعداد 30 کودک پیش دبستانی حجم نمونه این پژوهش را تشکیل داده اند. که به شیوه نمونه های دردسترس انتخاب شده اند که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند و به دلیل اینکه گروه ها در یک سطح سنی قرار دارد و پیش آزمونی که انجام شده است افراد نمونه جفت سازی شده اند تعداد دو گروه یکسان می باشد. و با توجه به محدودیت در جمع آوری اطلاعات و به ویژه در تحقیقات شبه آزمایشی گرد آوری وسیعی امکان پذیر نیست و برای افزایش دقت و اعتبار اقدام به نمونه گیری از گروه در دسترس به عمل آمد.

5-3- ابزار گردآوری داده‌ها:
ابزار گرد آوری داده ها مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان پیش دبستانی سال 1967 انتشار یافت و در خصوص کودکان 4 تا 6 سال می باشد فرم تجدید نظر شدۀ 1989 این آزمون نیز منتشر شده است. مقیاس هوش وکسلر برای کودکان پیش دبستانی شامل 11 خرده آزمون است که به دو مقیاس کلامی و غیر کلامی و هوشبهر کل را محاسبه کرد. که در این تحقیق مقیاس کلامی مد نظر است. مقیاس کلامی شامل 5 خرده آزمون اصلی اطلاعات، لغات، محاسبه عددی، تشابهات، درک مطلب و یک خرده آزمون مکمل (جمله سازی) است یعنی اگر آزمودنی در یکی از خرده آزمون ها شکست بخورد ویا آزمونگر، بنا به دلایلی به نتیجه یکی از خرده آزمون ها نتواند اعتماد کند، می تواند ازخرده آزمون مکمل یا پشتیبان استفاده کند.و این آزمونها بر حسب دشواری مرتب شده اند خرده آزمون جمله ها یک آزمون حافظه است که جانشین آزمون حافظۀ عددی ( فراخنای ارقام) در مقیاس کودکان شده است(ازخوش،1387،ص66).
پایایی:
آزمون در موقعیت ها و زمانهای گوناگون دارای نتایج یکسان می باشد(سیف،1385،ص7). پایایی آزمون برای هوش کلامی 086/0گزارش شده است برای تعیین و اعتبار این روش از روش دوباره سنجی استفاده شده است. در تحقیقی که شهیم و رضوی (1369) بر روی کودکان پیش دبستانی انجام دادند 083/0 درصد می باشد که به یکدیگر نزدیکترند و تفاوت قابل ملاحظه ای با هم ندارند.
روایی:
منظور از روایی این است که آزمون باید چیزی را اندازه گیری کند که برای آن ساخته شده است. به عنوان مثال، آزمونی ممکن است برای اندازه گیری میزان هوش ساخته شده باشد، ولی به غلط آن را به عنوان آزمون شخصیت معرفی کنند. گرچه امکان دارد این آزمون دارای اعتبار باشد، یعنی، در زمانهای مختلف نتایج یکسان را ارائه دهد، ولی چون شخصیت را ارزیابی نمی کند، روایی ندارد(ازخوش، 1387،ص13). در تعیین درجۀ روایی مقیاس تحلیل چندی صورت گرفته که نتیجه آن نشانگر قابلیت استفاده از مقیاس به صورت ابزار مطمئن در سنجش هوش کودکان ایرانی است. وکسلر همبستگی زیر آزمون های مختلف را نشانه بر روایی آزمون خویش تلقی می کند بررسی این همبستگی ها نشان از آن دارند که زیر آزمون ها همه با هم همبستگی مثبت دارند و در عین حال زیر آزمون های کلامی همبستگی بیشتری نشان می دهد.

6-3- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
درپژوهش علمی، هر پدیده ای که مورد مشاهده، شمارش یا اندازه گیری قرار گیرد یک داده تجربی خوانده
می شود. برای آن که داده های تجربی از حالت یک مجموعه نامنظم و بیسامان به صورت یک مجموعه ای
نظام دار و متشکل در آوریم، لازم است آ نها را با بهره گرفتن از روش های معین، تلخیص، تنظیم، و طبقه بندی
کنیم و به صورت جداول و نمودارهای آماری نمایش دهیم. از وسایلی که پژوهشگران عموماً از آن برای ساز
مان دادن داده های خود استفاده می کنند، علم آمار است(هومن،1384).

7-3-1- آمار توصیفی:
به منظور نمایش چگونگی ویژگی نمونه های مورد مطالعه در حوزه آمار توصیفی از شاخص مرکزی و پراکندگی «درصد، میانگین، انحراف معیار و ترسیم جداول فروانی» با هدف دسته بندی، آزمودنی ها از نظر ویژگی های مختلف و توصیف جامع آماری استفاده گردید.

8-3-1- آمار استنباطی:
در این پژوهش برای آزمودن فرضیه ها از تحلیل کواریانس استفاده می شود تحلیل کواریانس ابزار مناسبی
برای کنترل تفاوت ها اولیه بین گرو ها است نقش تجزیه و تحلیل کواریانس آن است که گروه های مورد
مقایسه را بر اساس یک یا چند متغیر کنترل کننده، یکسان می کنند زیرا پژوهشگر همیشهنمی تواند گروه
ها را برای مقایسه انتخاب کنند که در تمامی متغیرها به استثنای مورد مطالعه هم تراز یا یکسان باشند.
از آزمون کولموگوف اسمیرنف برای توزیع یک صفت با توزیعی که برای آن درجامعه مفروض است مقایسه می شود و نیز از آزمون ام باکس ولاندای ویکلز استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل کلیۀ داده ها با بهره گرفتن از نرم افزارspss22 انجام می شود

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری

1-4- مقدمه فصل چهارم:
آمار زبان علم و منطق است. آمار علم جمع آوری طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها به منظور تفسیر و معنا بخشیدن به آنهاست.
تجزیه و تحلیل آماری به دو قسمت تقسیم می شود یکی آمار توصیفی که به توصیف و سازماندهی داده ها پرداخته و با تعیین شاخص های آماری وضعیت آنها را مشخص می سازد. آمار توصیفی شامل شاخص های آماری مانند میانگین، میانه، نما ، واریانس و…. می باشد.
شاخص های مربوط به آمار توصیفی جداول و نمودارها که از طرق نرم افزار (SPSS) به دست آمده است در جداول مشروح نشان داده شده اند.
دیگری آمار استنباطی که هدف آن پیش بینی و برآورد است. آمار استنباطی فرضیه ها در بوته آزمایش گذاشته و نسبت به پذیرش یا رد آنها اقدام می گردد. در این تحقیق نیز با بهره گرفتن از نرم افزار spss به آزمون فرضیه ها پرداخته و نسبت به پذیرش یا رد آن ها اقدام شده است.

2-4- آمار توصیفی
جدول آمار توصیفی شماره 4-2-1 :
فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه های مورد مطالعه در پژوهش
فراوانی درصد
گروه کنترل 15 50
گروه آزمایش 15 50

جمع 30 100

همان گونه که در جدول آمار توصیفی شماره 1-2-4 مشاهده می‌شود، توزیع فراوانی پاسخگویان در گروه های مورد مطالعه در پژوهش حاکی از آنست که: 15 نفر معادل 50 درصد در گروه کنترل و 15 نفر معادل 50 درصد نیز در گروه آزمایش در این پژوهش شرکت داشته اند.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول آمار توصیفی شماره 4-2-2 :
آماره های پراکندگی مرکزی از متغیر هوش کلامی و شاخص های آن
(پیش آزمون گروه کنترل)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *