مقاله رایگان درباره هوش

متغیر ها میانگین انحراف معیار
درک و فهم 10.51 4.11
اطلاعات 8.40 2.16
محاسبات 7.33 2.23
تشابهات 8.23 2.19
لغات 19.83 3.11
هوش کلامی 79.12 4.20

جدول آمار توصیفی شماره 4-2-3 :
آماره های پراکندگی مرکزی از متغیر هوش کلامی و شاخص های آن
(پس آزمون گروه کنترل)

متغیر ها میانگین انحراف معیار
درک و فهم 11.66 4.08
اطلاعات 8.33 3.03
محاسبات 7.41 2.11
تشابهات 9.83 2.86
لغات 20.06 4.83
هوش کلامی 80.14 2.88

جدول آمار توصیفی شماره 4-2-4 :
آماره های پراکندگی مرکزی از متغیر هوش کلامی و شاخص های آن
(پیش آزمون گروه آزمایش)

متغیر ها میانگین انحراف معیار

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درک و فهم 11.23 3.93
اطلاعات 8.87 3.60
محاسبات 7.89 3.14
تشابهات 8.54 2.20
لغات 20.11 4.83
هوش کلامی 8.14 3.93

جدول آمار توصیفی شماره 4-2-5 :
آماره های پراکندگی مرکزی از متغیر هوش کلامی و شاخص های آن
(پس آزمون گروه آزمایش)