مطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت از نفت خام ایران

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارومیه
دانشکده علوم پایه
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته : زیست فناوری (بیوتکنولوژی)
گرایش:میکروبی
عنوان :
مطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد
بیوسورفکتانت از نفت خام ایران
استاد راهنما :
دکتر میترا السادات طباطبایی
استاد مشاور :
دکتر مجید نوجوان
نگارش :
غزاله پور مهرابی
زمستان ۹۳
چکیده
مبحث حضور باکتریها در اعماق زمین در اوایل قرن ۲۱ مطرح شد. یکی از اولین تحقیقاتی که در مورد میکروبیولوژی اعماق زمین انجام شد منتج به جداسازی باکتریهای احیا کننده سولفات از چاه نفت شد. باکتری های احیا کننده سولفات، اصلی ترین باکتریهایی هستند که باعث ترش و اسیدی شدن نفت شده و در نتیجه افت کیفیت نفت خام را به بار خواهند آورد. رقابت بین SRB ها و باکتریهای بیهوازی احیا کننده نیترات برای کسب سوبسترای هیدروکربنی امروزه به عنوان یکی از راهحلهای بالقوه بیوتکنولوژیک در جهت ارتقا کیفیت API نفت خام مطرح میشود. لذا تحقیق در مورد یافتن NRBهای بومی نفت خام هر منطقه جغرافیایی تبدیل به یکی از موضوعات مورد توجه دانشمندان صنعت نفت در دهه اخیر شده است. از مهمترین ویژگیهای یک باکتری مفید در بیوتکنولوژی نفت توانایی تحمل شرایط فیزیکو شیمیایی دشوار مخزنی و تولید بیو سورفکتانت جهت افزایش دسترسی میکروبی میباشد. لذا در این تحقیق باکتریهای بیهوازی هالوفیل، احیاکننده نیترات و مولد بیوسورفکتانت بومی نفت خام ایران بررسی شدند. نمونه نفتهایی از برخی مخازن ایران با هدف بررسی حضور باکتریهای احیاکننده نیترات بومی مورد مطالعه قرار گرفت. تمامی کشتها به روش Hungate در ویالهای crimped seal شده و تنظیم اتمسفر بی هوازی، تحت شرایط کاملا بی هوازی در دمای ۴۰درجه سانتیگرادصورت گرفت. در تمامی مراحل هالوفیل بودن باکتریهای جدا شده با افزودن NaCl به محیطهای کشت لحاظ شد. از محیط نوترینت براث و BSM فاقد منبع گوگرد که حاوی نفت خام استریل به عنوان تنها منبع کربن و انرژی بود، به منظور حذف SRB رقیب و غنی سازی اولیه استفاده شد. در مرحله بعد، نیترات براث برای جداسازی و خالص سازی باکتریهای هدف مورد استفاده قرار گرفت، سپس در محیط MSM تجدید کشت شد. جهت بررسی توانایی NRB های بومی جداشده در تولید بیوسورفکتانت از محیط کشت Blood Agar ، BHI و تکنیک پخش شدن نفت بکار برده شد. در نهایت برای حصول اطمینان از اینکه باکتریهای بی هوازی جدا شده از نفت خام قطعا از ازت نفت خام برای تامین نیاز خود استفاده میکنند، تست احیای نیترات و تست NCH که جهت بررسی کاهش ازت بود، انجام گرفت.نتایج حاصل نشان داد که نفت خام ایران دارای NRB های به شدت بی هوازی هستند که علاوه بر احیا نیترات و رقابت با SRBها، میتوانند از آن به عنوان تنها منبع کربن استفاده نمایند. این باکتریها با توانایی تحمل شوری، دما و نیز تولید بیو سورفکتانت میتوانند از کاربردی ترین باکتریها در صنعت نفت در فرایندهایی مثل ارتقائ کیفیت نفت به روش بیولوژیک، کاهش آلودگیهای محیطی و یا ازدیاد برداشت میکروبی نفت (MEOR) در شرایط بیهوازی باشند، که پیشنهاد می شود کاربرد آنها در کاهش ترشی و اسیدیته نفت خام نیز بررسی شود.
تقدیم به
مقدس ترین واژه ها در لغت نامه دلم ؛
پدر عزیزم
مهربانی مشفق، بردبار و حامی
مادر مهربانم
که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت او می دانم
برادرم
همراه همیشگی و پشتوانه زندگیم
با تقدیر و تشکر
از استاد گرانقدرم ؛ سرکار خانم دکتر میترا سادات طباطبایی
و
استاد مشاور ؛ جناب آقای دکتر مجید نوجوان
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۲
۲-۱ پیدایش نفت …………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۲-۱ نظریه منشأ معدنی ……………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۲-۱ نظریه منشأ آلی …………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳ نفت خام ……………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۴ انواع نفت خام ………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۵ خام برنت ………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۶ نفت خام مارس ……………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۷ نفت خام میناس ………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۸ نفت خام موربان ……………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۹ نفت خام تاپیس ……………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۱۰ اجزای نفت خام …………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۱۱ خواص نفت خام ………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۱۱ -۱ خواص فیزیکی نفت خام …………………………………………………………………………. ۹
۱-۱۱-۲ شیمیایی نفت خام …………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱۲ باکتری های بی هوازی ………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱۳ دسته بندی باکتری های بی هوازی ………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱۳-۱ باکتری های بی هوازی احیاکننده نیترات ………………………………………………….. ۱۱
۱-۱۴ اندامگان بی هوازی ……………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱۵ متابولیسم بی هوازی …………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۱۶ بیوسورفکتانت …………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۱۷ تعریف بیوسورفکتانت ها …………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۱۸ بیوسورفکتانت ها از نظر وزن مولکولی …………………………………………………………. ۱۳
۱-۱۸-۱ بیوسورفکتانت های با وزن مولکولی پایین …………………………………………………. ۱۳
۱-۱۸-۲ بیوسورفکتانت های با وزن مولکولی بالا ……………………………………………………. ۱۴
۱-۱۹ تولید بیوسورفکتانت ها ………………………………………………………………………………… ۱۴
۱-۲۰ اثر فاکتورهای مختلف بر تولید بیوسورفکتانت ………………………………………………..۱۴
۱-۲۰-۱ اثر منبع کربن بر تولید بیوسورفکتانت …………………………………………………………۱۵
۱-۲۰-۲ اثر منبع نیتروژن بر تولید بیوسورفکتانت …………………………………………………….. ۱۵
۱-۲۰-۳ اثر فاکتورهای محیطی بر تولید بیوسورفکتانت ……………………………………………. ۱۵
۱-۲۱ تقسیم بندی بیوسورفکتانت ها ……………………………………………………………………… ۱۶

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.