مراحل چرخه بهره وری از منظر روانشناختی


مراحل چرخه بهره وری

  1. اندازه گیری بهره وری 3 . برنامه ریزی بهبود بهره وری
  2. ارزیابی بهره وری 4.اجرای برنامه های بهبود بهره وری

 

“هر گاه توانستیم آنچه را که در مورد آن صحبت می کنیم اندازه گرفته  و در قالب اعداد  و ارقام بیان نماییم ، می توانیم ادعا کنیم  درباره موضوع  مورد بحث چیزهایی می دانیم  ،  در غیر اینصورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهیم رسید.”

    اندازه گیری بهره وری

اندازه گیری بهره وری در واقع عبارت است از تهیه و توسعه اطلاعات مورد اطمینان که به بهبود روند بهره برداری از امکانات و به تبع آن بهبود روند رشد تولید کالا و خدمات در سطوح مختلف کمک ‌نماید.(Straner, 1995)

 

68

منافع و اهداف اندازه گیری بهره وری

هـدف اصـلی از انـدازه گیری بهره وری ، بهبود و افزایش بهره وری  است . در کنار این هدف ، اهداف ذیل نیز دنبال میشود :

1- آگاهی سازی (کسب اطلاع از اینکه سازمان در چه وضعیتی بوده و در چه مرحله‌ای از دستیابی به اهداف خود قرار گرفته است)

2- ارزیابی مشکلات (شناسایی فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات)

3- ایجاد مکانیزمی برای ارایه بازخور و ابزار تشویق منابع انسانی  (داده‌های حاصل از اندازه‌گیری باعث می‌شود تا کارکنان از کار لذت برند از موفقیت‌ها درس بیاموزند و برای غلبه بر دوران بازدهی نامطلوب دارای انگیزه شوند)

4- ایجاد اطلاعات برای انواع تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (مدیریت برای تدوین برنامه‌های خود نیازمند به اطلاعات است)( Straner, 1995).

ارزیابی بهره‌وری

تحلیل و اندازه‌گیری بهره‌وری زمانی عملی است که تغییرات بهره‌وری را طی زمان با شاخص‌های بهره‌وری نشان دهیم .فعالیت‌های یک جامعه زمانی قابل ارزیابی است که میزان درجه مطلوبیت هر فعالیت را بتوان مقایسه نمود :

  • مقایسه عملکرد با میانگین شاخص ها در همان صنعت
  • تنظیم روند شاخص ها

برنامه ریزی بهبود بهره وری

همانطور که از فرمول مورد استفاده برای محاسبه بهره وری مشخص است  افزایش بهره وری به طرق زیر امکان پذیر است:

1-  افزایش ستانده با استفاده از همان میزان نهاده    (شناسایی ظرفیتهای خالی)

2-  ثابت نگه داشتن ستانده ها همراه با کاهش نهاده ها  (جلوگیری از اتلاف ضایعات)

69

3-  روند افزایش سریعتر ستانده ها نسبت به افزایش نهاده ها  (شناسایی گلوگا ه ها و رفع آنها)

4 –  روند کاهشی سریعتر نهاده ها نسبت به کاهش  ستانده ها

(حذف فعالیتهای غیر ضروری و هزینه بر و افزایش ستانده همراه با کاهش نهاده)

اجرای بهبود بهره وری

مرحله بهبود بهره وری فرآیندی دو مرحله ای است:

  1. برنامه ریزی برای انتخاب مجموعه ای از روشهای متناسب
  2. طراحی برنامه ای اجرایی برای پیاده سازی تکنیک های منتخب

بهبود بهره وری در سازمان تابع مدیریت خوب است  و افزایش بهره وری و حفظ رشد آن هدف و مسئولیت اصلی مدیریت است. مدیریت بهره وری  به مهمترین و بنیادی ترین هدف اصلی جوامع یعنی بهبود سطح رفاه انسانها از نظر مادی و معنوی به طور مستمر تکیه دارد .

درواقع مدیریت بهره وری ابزار مهمی است که به مدیران و برنامه ریزان و سیاستگزاران در جهت ارزیابی تولید در سطوح مختلف سازمانی، بخشی، ملی و بین‌المللی یاری می رساند و نشان می دهد که تا چه حد از منابع موجود بدرستی استفاده شده است .

ما آن چیزی را که به چشم بیاید و زودتر بازده داشته باشد، بیشتر خریداریم تا بعضی از کارهـای مهم و اساسی را که زمان و یا انرژی می برند و بازده ظاهری ندارند.بنابراین، نتایج بهره وری عبارتند از:

  1. کاهش هزینه
  2. کاهش زمان
  3. افزایش کمیت
  4. بهبود کیفیت (Stainer, 1995)