مدل چابکی سازمانی،پایان نامه درباره چابكي سازماني

مدل چابکی سازمانی یوسف و همکارانش:

اجزای این مدل درزیر به تشریح آورده می شود:
2-25-1-رهبری:
شروع مدل با رهبری به عنوان اساس حمایت از کارمندان در ایجاد رابطه با مشتریان و تأمین کنندگان است.این کار می تواند توانایی در کنترل مداوم تغییر و نیز نظارت بر فرصت ها و تهدیدها را شامل گردد.شریفی و زانگ این کار را توانمندی یا تولید چابک می نامند در حالی که یوسف و بقیه دیدگاهی کلی از تولید معریف می کنند که در آن وضعیت رقابتی از طریق همیاری فناوری،ماشین آلات،عملیات،استراتژی،افراد و مدیریت حاصل می شود و معتقدند علاوه بر توانایی در بازار و دانش محیطی،چابکی به توانایی رهبری در ایجاد چشم انداز و مأموریت چابک نیز بستگی دارد.این عامل با پاداشهای سازمانی برای کنترل و پذیرش تغییر در شرایط بازاری برای کسب مزیت،حمایت و پشتیبانی می شود.همچنین،رهبری در پیشبرد سازمان یادگیرنده و پذیرش تحول ضرورری و حائز اهمیت است(یوسف و همکارانش[1]،2011).
2-25-2-فرهنگ:
فرهنگ از تاریخچه تصمیمات،اقدامات،نمادها و فلسفه سازمان نشأت می گیرد.فرهنگ،یادگیری سازمانی را با گذشت زمان نشان می دهد.رهبر استراتژیک کسی است که می تواند فرهنگی را به منظور ایجاد مزیت رقابتی شکل دهد.نماد فرهنگ سازمان نحوه کنترل تغییرات لازم برای اقتدار و ارتباطات به هنگام اجرای نوآوری ها توسط مدیریت است.برای مثال تکنولوژی های پیشرفته تولید،اغلب نیاز به واسطه ها را با تولید کنندگان که مستقیماً در تعامل با مشتریان هستند،از میان بر می دارد.مدیریت باید آماده آموزش مجدد کارکنان،شامل آموزش فنی و درون فردی،برای رسیدگی موفق به گونه های مختلف مشتریان باشد.فرهنگ بیان می کند که با تغییر ماهیت برخی مشاغل،هم مدیران و هم دیگران مجبورند که بیشتر سبک تصمیم گیری مشارکتی را بپذیرند.
 
2-25-3-سیستم های پاداش:
برای اینکه فرهنگ نوآوری در سازمان پذیرفته شود،افراد باید باور کنند که ساخت نظام پاداش سازمان و سیستم های پشتیبان به بهبود مستمر آنها کمک می کند. یکی از مسئولیت های رهبری تعیین یک جو اخلاقی برای سازمان و انتظار یکپارچگی از اعضای آن است.یک نشانه از این مسئولیت،آزمون ارتباطات فردی-سازمانی و قرارداد اخلاقی است.سیستم بررسی آموزش،دستمزد و پاداش،کارکنان را محترم و توانمند می کند و آنها را قادر می سازد که بهتر در شبکه های فرا سازمانی کار کنند در بررسی چند هزار تولید کننده،سازگاری با فناوری های پیشرفته خصوصاً با استفاده از شبکه های منطقهای موجب دستمزد بالاتر،رشد شغلی و بهره وری نیروی کار می شود.مشارکت با مشتریان و تأمین کنندگان تنها زمانی روی می دهد که اعضای سازمان برای انجام نوآوری هایی مثل فناوری پیشرفته،از طریق سیستم های پاداش برای یادگیری انگیخته شده و برای تحول سازمانی آماده و حاضر شوند.
2-25-4-عضویت های سازمانی:
برای تغییر و تحول،لازم است که مشتریان،عرضه کنندگان،کارکنان و مقامات سازمان همه با هم همگام یک صدا شوند.اما گاهی اوقات مشاهده می شود که برخی افراد مایل به مشارکت در بهبود مستمر مصولات یا خدمات سازمان نیستند.عضویت های سازمانی یکی از بخش های مهم چابکی سازمانی است.رویکرد کارگروهی حد و مرز میان مدیران و کارکنان در محورهای کاربردی تخصصی سازی را در هم می شکند.به عبارت دیگر،تعلق سازمانی موجب می شود که کارکنان برای نیل به اهداف فردی و سازمانی از هیچ کوششی دریغ نکنند و در جهت تأمین نیازهای مشتری بکوشند تا سازمان به یک مزیت رقابتی دست یابد.لذا می بایست حلقه های وفاداری و همیاری را در سازمان مستحکم کرد.
2-25-5-تأمین کنندگان:
بحث اصلی در این قسمت از مدل،پیرامون ارتباط میان عرضه کنندگان و اعضای سازمان است.این قسمت به بازاریابی و استراتژی سازمان اشاره دارد.عرضه کنندگان مجبورند که مرتباً،مشتریان جدیدی را به زنجیره مشتریان اضافه کنند.تأمین کنندگان اطلاعات سازمانی را اخذ نموده و به موقع پردازش سفارشات و محصولات سازمان را انجام داده و سازمان را در جهت رفع بهینه نیازها و خواسته های مشتریان،یاری می دهند(یوسف و همکارانش[2]،2011).
2-25-6-مشتریان:
این بعد،پیرامون نحوه برخورد و رفتار با مشتری است.علاوه بر شناخت مشتریان و ایجاد یک پایگاه بلند مدت برای مشتری،می بایست به ابعاد میان فردی روابط مشتری و سازمان توجه کرد.گام برداشتن در جهت شناخت مشتری و نیز آگاهی از نیازهای وی و کوشش در جهت تأمین با کیفیت نیازها و خواسته های او،موجب می شود که مشتری به سازمان وفادار شده و روابط بلند مدت و سودآوری را با سازمان داشته باشد.به عبارت دیگر،مشتریانی که از نحوه تأمین نیازهای خود راضی باشند،روابط خود با سازمان را گسترش داده و خریدهای بیشتری را از سازمان انجام خواهند داد.
2-25-7-فناوری اطلاعات:
سیستم دوستانه و سازگار فناوری اطلاعات نیز یک بخش اساسی در مشارکت مؤثر اعضای سازمان در شبکه های مشتریان و تأمین کنندگان است.اعضای سازمان در تهیه داده ها،طراحی و دسترسی به سیستمهای اطلاعاتی یا فناوری های پیشرفته سازمان مهم هستند.وجود پایگاه اطلاعاتی آزاد (گشوده) و دقیق به اعضا اجازه می دهد که اطلاعات درست و واقعی را برای مشتریان مهیا سازند.ارتباط فرد با دیگران از طریق اشکال الکترونیک ارتباطات،نوعی از محیط کاری کنونی است.در حالی که فناوری می تواند در انجام و طراحی برخی مشاغل صرفه جوئی زمان داشته باشد.مهارت های شخصی نیز در اکتساب و توزیع اطلاعات،پیش بینی و کنترل مشکلات و تسهیل ارتباطات اثر بخش با اهمیت هستند(یوسف و همکارانش[3]،2011).
[1] Youssuf et al
[2] Youssuf et al
[3] Youssuf et al
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسي رابطه بين مديريت دانش با چابكي سازماني كاركنان ومعلمان آموزش و پرورش شهرستان كرمانشاه