مبارزه با تروریسم

کشور ها برای مبارزه با گروههای تبهکار فراملی است به همین دلیل از کشورها می خواهد که جرایمی را که در کنوانسیون پالرمو تعریف شده است در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند .
این کنوانسیون در 29 سپتامبر 2003 لازمالاجرا گردید و از این جهت حائز اهمیت میباشد که مفاد آن مطابق با شیوه توصیههای چهلگانه گروه اقدام مالیاست.

بند چهارم- گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی

گروه اقدام مالی (FATF) در سال 1989 توسط کشورهای گروه 7شکل گرفت که متشکل از 15 کشور و یک نهاد بین المللی بوده و یک سازمان بینالدولی میباشد که هدف آن توسعه و پیشرفت واکنش بینالمللی نسبت به مسئله پولشویی است. در اکتبر 2001، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت.
گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذار است که کارشناسان حقوقی، مالی، و ضابطین قانون را در کنار هم قرار میدهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 33 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقهای عضو گروه اقدام مالی میباشند. این 35 عضو هسته تلاشهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل میدهند. همچنین 27 سازمان بینالمللی و منطقهای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمانها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروههای کاری بطور کامل شرکت میکنند.
سه وظیفه اصلی گروه اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است:
(1) نظارت بر پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی؛
(2) تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیکها و اقدامات متقابل؛
(3) توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان.
این نهاد بین المللی توصیه های 40 گانه کاربردی مطلوبی را برای مبارزه با پولشویی فراهم کرده است که نهاد های بین المللی متعددی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این توصیه ها را تایید و به رسمیت شناختند .که توصیه های جامع و اصولی قابل انعطاف که با ساختار قانونی و نیز سیستم مالی واداری کشورها به خوبی منطبق میباشد که میتوان توصیه های FATF را به 5 دسته زیر تقسیم کرد :
ساختار حاکم بر قوانین تصویب شده در مورد مکبارزه با پولشویی
ضوابط پیشگیری کننده ی لازم الرعایه برای موسسات مالی
نحوه اعمال ضوابط احتیاطی و نظارتی برای موسسات مشمول
الزامات نهادی
همکاری بین المللی برای مبارزه با پولشویی
این نهاد بین المللی که با 16عضو کار خودراشروع کرده است (کشورهای عضو گروه هفت ،کمیسون اروپا و هشت کشور دیگر)طی سالهای 1991و 1992تعداد اعضای آن به 28 عضو افزایش یافت .که می توان وظایف FATF را در موارد ذیل نام برد:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-نظارت بر روند پیشرفت اعضا
2- گزارش روند و شیوه های مبارزه با پولشویی
3-فهرست کشورها و مناطق غیر همکار
4-متدولوژی برای ارزیابی استاندارد های مبارزه با پولشویی
بند پنجم -گروه اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی
به عنوان بخشی از تلاش در جهت مبارزه با پولشویی، دولتها نهادهایی را تأسیس کردهاند تا به تحلیل اطلاعات ارسالی از سوی “اشخاص ملزم به ارائه گزارش” بپردازند. به چنین نهادهایی عموماً واحد اطلاعات مالی (FIU) اطلاق میگردد. این واحدها کانون برنامههای ملی مبارزه با پولشویی محسوب میگردند، زیرا تبادل اطلاعات بین موسسات مالی و ضابطین قضایی از طریق آنان صورت میپذیرد. نظر به اینکه پولشویی ابعاد جهانی دارد، نیاز به تبادل اطلاعات بصورت فراملی همواره موجود است.
در سال 1995، شماری از واحدهای دولتی که امروزه بعنوان واحد اطلاعات مالی شناخته میشوند شروع به همکاری نمودند و گروه اگمونت واحدهای اطلاعات مالی (بنام محل اولین ملاقات در بروکسل) را شکل دادند. هدف این گروه ایجاد یک تالار اجتماعات برای واحدهای اطلاعات مالی است تا برنامههای ملی مبارزه با پولشویی و ابتکارات در این زمینه مورد حمایت قرار گیرند. این حمایت شامل توسعه و تنظیم تبادل اطلاعات مالی و قابلیتهای کارکنان، و ارتباط بهینه بین واحدهای اطلاعات مالی از طریق فناوری، و کمک به توسعه واحدهای اطلاعات مالی در سطح جهان میباشد.
مأموریت گروه اگمونت در سال 2004 گسترش یافت و بویژه شامل تأمین مالی تروریسم نیز شد. برای عضویت در گروه اگمونت ، واحد اطلاعات مالی یک کشور باید تعریف گروه اگمونت از واحد اطلاعات مالی را برآورده سازدکه یک نهاد ملی و مرکزی و مستقل مسئول دریافت ( و اگر مجاز باشد درخواست )، تحلیل و ارجاع اطلاعات مالی به مراجع صالح میباشد. این اطلاعات:
-در ارتباط با عواید احتمالی حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم است؛
-قوانین ملی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش آنها را الزامی ساخته است.
یک عضو این سازمان تعهد دارد مطابق اصول گروه اگمونت در زمینه تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی درقضایای پولشویی رفتارکند. این اصول شامل شرایط تبادل اطلاعات، محدودیت در استفاده از اطلاعات، و رازداری میباشد.

در حال حاضر اعضای گروه اگمونت از 94 حوزه قضایی تشکیل گردیده است. این اعضاء به یک سایت اینترنتی امن دسترسی دارند که برای عموم جهت تبادل اطلاعات قابل دسترس نیست.
گروه اگمونت یک مجموعه غیررسمی وبدون دبیرخانه یا یک محل دائمی است. گروه اگمونت سالی یکبار جلسه عمومی دارد و جلسات گروههای کاری آن سالی سهبار برگزارمیگردد. درداخل گروه اگمونت، رؤسای واحدهای اطلاعات مالی تمام تصمیمات سیاستگذاری را اتخاذ میکنند، که شامل عضویت نیز میگردد. کمیته اگمونت به گروههای کاری و رؤسای واحدهای اطلاعات مالی در فاصله تشکیل جلسات عمومی سالانه یاری میرساند.
نهایتاً،