ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 16

از آنجایی که بزه سقط جنین جرمی مقید یه حصول نتیجه می باشد لذا برای تحقق آن وجود جنین یا حامله بودن زن شرط است .1
ومقصود از حاملگی لقاح تخمک زن با نطفه مرد در استقرار آن در جواز مخاطی رحم وتشکیل جفت وجنین است.
بنابراین چنان چه کسی برروی زن اقدام به انجام عملیات جهت سقط جنین اونماید ولی بعداًکشف کرد که مجنی علیه حامله نبوده ،جنینی شخصی به لحاظ سقط جنین عمدی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود وعملیات انجام شده را جرم محال می نامند .
2-رفتار فیزیکی
دومین جزء رکن مادی سقط جنین عمدی ،فعل مرتکب می باشد برای تحقق سقط جنن عمدی باید از ناحیه مرتکب فعل مثبت مادی به نحو مباشرت یا معاونت صورت پذیرد بنابراین ترک فعل نمی تواند به عنوان رکن مادی آن جرم محسوب شود بنابراین وسایلی که برای اسقاط جنین مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است فیزیکی یا شیمیایی باشد وسایل فیزیکی شامل استفاده از ابزار کورتاژویا ایراد هرنوع صدمه جسمی مانند اذیت وآزار می باشد وسایل فیزیکی شامل استفاده از سایر ادویه جات ،مأکومات ومشروبات رادربرمی گیرد.
در حقیقت وجود این دوجزءاز رکن مادی برای تحقیق سقط جنین لازم وضروری می باشد.
بند اول) حقوق ایران
درکتب حقوقی غالبا سقط جنین را اخراج قبل از موعود جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن بنا شد تعریف کرده اند در حالی که در سقط جنین جنایی ملاک سقط شدن جنین سلب حیات آن است نه احزاج آن هر چند که جنین سلب حیات شده ممکن است پیش از موعود خارج شود وصرف اخراج پیش از موعود جنین را نمی توان سقط جنین دانست.
قانون گذار درماده 622 قانون مجازات اسلامی بیان نموده هرکس عالماًوعامداًبه واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ،موجب سقط جنین وی شود علاوه برپرداختد دیه ویا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد ملاحظه می شود سقط جنین موضوع این ماده سقط از راه ضرب ویا اذیت وآزار زن حامله است که شامل اذیت وآزار روحی او نیز می شود.
منظور از ضرب انجام فعلی است که تمامیت جسمی زن حامله را مورد تعرض قرارداده ومنتهی به سقط جنین شود بنابراین اصابت ضربه به جنین شرط نیست و وسیله ایراد ضرب موثر در مقام نمی باشد.
منظور از اذیت وآزار به معنای رنج،عذاب،شکنجه،اندوه ،غم وتألم است که برخلاف «ضرب» برتمامیت بدن زن حامله اصابت نمی کند ولی موجب تألم ،زحمت وبه ستوه آوردن وی می گردد ودر نهایت منتهی ،سقط جنین گردد رفتار های ذیل را می توان از مصادیق اذیت وآزار محسوب کرد.
انفجارصوتی ،اسلحه کشیدن،تحریض سگ درنده ،آمیزش خشونت آمیز در روز های آخر حاملگی ،ادای سخنان رکیک،فریادکشیدن وامثال آنها سقط جنین موضوع این ماده می تواند از ناحیه هر فردی اعم از پزشک وغیر پزشک ارتکاب یابد.1 بنابراین چنان چه کسی برروی زنی اقدام به انجام عملیاتی جهت سقط جنین او نماید ولی بعداًکشف گردد که منجی علیه حامله نبودن ،چنین شخصی به لحاظ سقط جنین عمدی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود وعملیات انجام شده را جرم محال می نامند ودر صورتی که زن حامله باشد ولی وسیله ارتکاب جرم حزاب باشد جرم عقیم است که درقوانین جزایی ایران ،مجازاتی برای جرم عقیم ومحال پیش بینی نشده است.2
بعلاوه در مورد ماده: 622باید گفت که کلمه قصاص بکار رفته در این ماده در مورد شخص مادر بکا رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد .
در قصاص نفس ممکن است به علت قتل مادر به قصاص نفس وبه علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری وپرداخت دیه محکوم شود .
ودر قصاص عضو ممکن است مرتکب از جهت ضرب وجرح نسبت به مادر به قصاص عضو واز جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال و پرداخت دیه جنین محکوم می شود.وچنان چه صدمه وارد ه به مادر در حد قصاص عضو نباشد مرتکب به پرداخت دیه نسبت به مادر از جهت صدمه وارده وبه 1تا3سال حبس تعزیری وپرداخت دیه از جهت سقط جنین محکوم می شود .
در ماده 623 نیز آمده است هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماًو عامداًزن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
مگر اینکه ثابت شود این اقدامات برای حفظ حیات مادر می باشد در هر صورت حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده مذکور ؛تاظر به اسقاط عمدی جنین با وسایل شیمیایی وفیزیکی توسط افراد عادی وغیر متخصص می باشد نکته ای که در میان مده قابل توجه می باشد.
اینکه دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری در قسمت دوم ماده مذکور از نظر کیفری مصداقی از معاونت در جرم می باشد .
اما قانون گذار را به عنوان جرم خاصی تلقی نموده است .1
در این ماده قانون گذار یکی از مصادیق معاونت در جرم (تسهیل وقوع جرم)را مستقلا مورد حکم قرارداده است و وسایل ممکن است فیزیکی باشند مثل وسایل وابزار مزاجی برای تراشیدن انساج وممکن است شیمیایی باشند مثل مشروبات همچنین مطایق ماده 624 اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .
قانون گذار درصدراین ماده به دو گروه از اشخاص اشاره کرده که عبارتند از :
1-طبیب،مامایا داروفروشی که برابر مقررات وقانون تشکیل وزارت بهداشت –درمان وآموزش پزشکی مجاز به طبابت ،ما مایی وداروفروشی هستند.
2-اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند.
ممکن است عمل طبیب یا مامایا داروفروش به شکل معاونت یا مباشرت در سقط جنین باشد. به نظر میرسد این فراز از مادهد 624 شامل افرادی می گردد که دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت – درمان وآموزش پزشکی برای انجام چنین مشاغلی نمی باشد بنابراین افراد می بایست سقط جنین را شغل وحرفه خود قرار داده وبه عبارت دیگر به این امور اشتغال داشته باشند وچنان چه فردی به این امور هم اشتغال نداشته باشد حتی به طور غیر رسمی ولی چنین عناوینی را اتخاذ نماید مشمول این ماده خواهد بود.
بند دوم:حقوق مصر
در حقوق مصر هم از جنین وحمایت از آن درقانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررات مختلفی می توان یافت علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بجه باید پیش از حاملگی انجام شود ونه بعداز آن معلولاسقط جنین که در سطح جهان رو به افزایش است در کشور مصر هم به کرات دیده می شود که بسیاری از افراد [عادی –پزشکان] در بسیاری از موارد اقدام به سقط جنین از راههای متفاوت می نمایند.
جنین در فرهنگ لغت مصریان به معنی هرچیز پوشیده ومستور وبه نطفه موجود درشکم اطلاق می شود بعلاوه از نظر طبی سقط جنین عبارت است از اخراج پیش از موعود جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.
سقط جنین به عنوان اخراج قبل از موعود طبیعی ز ایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد
دارای ارکان مشروحه ذیل می باشد:
الف)حمایت قانونی جنین یا حمل از طریق منع اخراج مصنوعی
ب)عنصر مادی سقط جنین یا حمل شامل بکاربردن وسایل فیزیکی یا شمیایی
ج)عنصر روانی شامل قصد مجرمانه درسقط جنین
ماده 260قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررمی دارد هرکس عمداًبه وسیله ضرب وهرنوع اذیت وآزار موجب سقط جنین زنی شور به زندان مشرومحکوم می شود.
منظور ازضرب انجام عملی هست که به تمامیت جسمانی زن حامله آسیب برساند ودر نهایت موجب سقط جنین شود در این شرط ضربه جنین واستفاده از نوع وسیله درضرب ایجادشده مؤثر در انجام فعل ممنوع (سقط جنین)نیستومنظور از آزار واذیت شامل آزار روحی نیز می شود مانند آنکه شخص سگی را به سوی زن حامله برانگیزد وزن حامله براثر ترس از آن حیوان جنینش سقط شود. تفاوت ماده مزبور با ماده 622 قانون مجازات اسلامی ایران در این است که قانون گذار ایرانی برای کسی که عمداًباضرب ئاذیت وآزار موجب سقط جنین زن حامله شود علاوه برپرداخت دیه شخص مرتکب ر برحسب شرایطی موب قصاص نیز دانسته است درحالی که قانون گذار مصری در ماده 260شخصی را که عمداًبا ضرب واذیت وآزار موجب سقط جنین زنی حامله شود زندان مشدد بعلاوه جزای نقدی تعیین کرده است وبه هیچ وجه صحبت از قصاص مرتکب به میان نیاورده است ماده 261 قانون مجازات مقرر می دارد هرکس عمداً به وسیله دادن ادویه یا استفاده از وسایل دیگر موجب سقط جنین زنی شود یا اورا به سقط جنین راهنمایی ودلالت کند اعم از اینکه با رضایت یا بدون رضایت آن زن باشد به حبس محکوم می شود ماده مذکور ناظر به موردی است که فردی غیر متخصص وعادی با دادن وسایل شیمیایی وفیزیکی به طور عمدی موجب سقط جنین عمدی زن حامله می شود استفاده از وسایل شیمیایی وفیزیکی می تواند مثل وسایل وابزار مزاجی برای تراشیدن انساج و وسایلی مانند مأکولات ومشروبات باشد.
تفاوت ماده مزبور با ماده 623 قانون مجازات اسلامی ایران در این است که قانون گذار در ماده 624اشاره به این مورد دارد که اگر اقدامات یاد شده برای حفظ حیات مادر باشد مجازاتی وجود نخواهد داشت فقط حکم دیه مطایق مقررات مربوط داده خواهد شد در صورتی که قانون گذار مصری در ماده 261 قانون مجازات جمهوری عربی مصر اشاره ای به این بند از قانون مجازات ایران ندارد وفقط درصورتی که عمل حتی بارضایت یا بدون رضایت زن حامله باشد را مشمول حبس وبعلاوه جزای نقدی می داند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir