پژوهش – شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی …

شکل ۳-۱ مولفه ها و شاخص های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها
در ادامه تعریف و شرح مختصری از مولفه ها و شاخص های اندازه گیری مدل مذکور آمده است
کیفیت سیستم و زیر ساخت :
کیفیت سیستم اشاره به عملکرد مناسب در رابطه با کنترل یادگیرنده دارد . در واقع کیفیت فنی سیستم، موفقیت فنی را اندازه گیری می کند (Delone &Mclean,1992). کیفیت بالای سیستم باعث راحتی بیشتر یادگیرنده، افزایش کارایی عملیاتی و کاهش زمان مورد نیاز برای دسترسی به مواد آموزشی می گردد. شاخص های اندازه گیری کیفیت سیستم عبارتند از : سهولت دسترسی، زمان پاسخگویی، سهولت استفاده، میزان شخصی سازی.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

کیفیت اطلاعات و محتوا :
کیفیت اطلاعات اشاره به کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم یادگیری الکترونیکی دارد . طراحی خوب دوره ها، برنامه های آموزشی و مواد آموزشی، تجربیات آموزشی را به شکل معناداری تسهیل می کند . کیفیت اطلاعات بعنوان دقت، جامع بودن اطلاعات، سهولت در درک محتوا و ارتباط با مواد درسی تعریف شده است . شاخص های اندازه گیری کیفیت محتواعبارتند از : مطالب مرتبط، دقت، به روز بودن اطلاعات، جامع بودن، مدیریت برنامه ریزی درسی و سیستم ارزیابی .
کیفیت خدمات :
کیفیت خدمات تاثیر قابل توجهی در رضایتمندی مشتریان دارد.کیفیت خدمات را می توان توسط ابعاد زیر اندازه گیری کرد: پاسخگویی، قابلیت اطمینان و اعتماد و در نهایت سازماندهی مناسب.
خصوصیات دانشجو :
یادگیری الکترونیکی در صــورتی که یادگیرندگان از سیستم یادگیری الکترونیکی استفاده نکنند هیچ ارزشی ندارد. مطالعات قبلی نشان می دهدکه چندین مشخصه مربوط به یادگیرندگان شامل موارد زیر است:خــــــود کارامدی یا خود سودمندی رایانه و اینترنت، نگرش نسبت به یادگیرندی الکترونیکی،انگیزه.
خصوصیات استاد :
ویژگی های استاد نقش مهمی در درک اثر بخشی سیستم های یادگیری الکترونیکی بازی می کند. مطالعات نشان می دهد که کنترل یاددهنده به وسیله تکنولوژی به همراه زمان کافی برای برقراری ارتباط با دانشجویان روی نتیجه یادگیری الکترونیکی اثر دارد.ویژگی های استاد عبارتند از: پاسخ به موقع، خودسودمندی، تمرکز بر تعامل، نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی و کنترل بر روی فناوری.
محیط یادگیری الکترونیکی:
محیط یادگیری الکترونیکی اشاره به جایی که دانشجویان در آن دسترسی به منابع آنلاین، استفاده از سیستم برای دسترسی به برنامه درسی انلاین و ارتباطات دارد.یک محیط یادگیری الکترونیکی مثبت منجر به موفقیت آموزش الکترونیکی می شود.نتایج موفقیت آمـــیز از یادگیری الکترونیکی عبارتند ازفراهم آوردن فرصتهایی برای تعامل، تسهیل تبادل اطلاعات میان مـــربیان و دانشجویان، ارتباطات همزمان و ناهمزمان، ارزیابی آنلاین .تعاملات آنلاین میان فراگیران و همچنین بین فراگیران و اساتید، مشارکت یادگیرندگان را در فعالیــــــت های آموزش افزایش می دهد. شاخص های محیط یادگیری الکترونیکی عبارتند از :ارتباط همزمان،دسترسی به منابع آنلاین.
عوامل پشتیبانی :
عوامی همچون حمایت های مالی دولت در بحث یادگیری الکترونیکی،مسائل فرهنگی –اجتماعی، تعاملات اجتماعی –سیاسی جامعه در موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی نقش اثر گذار دارند.
جدول۳-۱ مولفه هاو شاخص های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی دانشگاهها

 

مولفه های سنجش شاخص ها منابع
کیفیت سیستم و زیر ساخت
Holsapple & Lee Post ,2006; Roca et al, 2006, Wang et al ,2007; Liaw ,2008; Ozkan & Koseler ,2009;Wang & Wang ,2009;Ramayah et al,2010; McGill & Klobas ,2009.
سهولت دسترسی Holsapple and Lee-Post, 2006
زمان پاسخگویی Cho et al,2009; Lin ,2007; Pituch and Lee,2006
میزان شخصی سازی Ssemugabi and De Villiers ,2007; Piccoli et al,2001;Shee and Wang ,2008
سهولت استفاده Sun et al. (2008), Shee and Wang (2008), Holsapple and Lee-Post (2006)
کیفیت اطلاعات و محتوا
Holsapple & Lee Post ,2006:Wang, et al, 2007;
Ozkan & Koseler,