شناسایی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی- قسمت ۱۱

۳-۶)روش گرد آوری داده ­ها

 

به منظور جمع آوری داده ­ها از روش کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه های مقدماتی و روش پرسشنامه ای استفاده شده است. بدین ترتیب که جهت تهیه مبانی نظری و ادبیات تحقیق از منابع کتابخانه ای و رجوع به سازمان­ها با سابقه کاری در تهیه کدهای اخلاق حرفه­ای استفاده شد. در روش بررسی اسناد و مدارک با رجوع به سازمان هایی که به طراحی کدها پرداخته بودند و بررسی اعلامیه­ها و نیز کدهای شناسایی شده توسط سازمان­های گوناگون به چارچوب فکری مناسب جهت شناسایی و تبیین کدها به دست آمد. در روش مصاحبه­ با مدد گرفتن از نظر خبرگان و اساتید در حوزه شناسایی کدها اطلاعات و مطالب کافی درباره نحوه طراحی کدها و نیز طراحی پرسشنامه اولیه جمع آوری گردید تا اینکه در نهایت پرسشنامه اولیه کدهای خاص مدیران و نه در حوزه ااخلاق فردی طراحی گردید.در روش پرسشنامه ای سوالاتی در زمینه موضوع تحقیق و در محدوده کدها طرح گردید ،و پس از تنظیم به شکل پرسشنامه در چندین نوبت و به شیوه دلفی در اختیار خبرگان اخلاق حرفه­ای قرار دادیم تا با پاسخگویی به پرسشنامه اطلا عاتی را در زمینه سوالات مطرح شده و مربوط به شناسایی کدها و نیز وزن دهی به آن­ها در اختیار ما قرار دهند،تا با جمع بندی به شناسایی کدهای مورد پژوهش بپردازیم، و نیز در بخش دوم تحقیق جهت تبیین کدها، کدهای شناسایی شده از طریق فن دلفی را از طریق پخش پرسشنامه بین مدیران بیمارستان­های خصوصی و دولتی قرار دادیم و مدیران بیمارستان­ها با تعیین کد بودن یا نبودن موارد طراحی شده از طریق فن دلفی و نیز امتیاز دادن به کدهای مورد تائیدشان داده ­های خام را جهت تحلیل آماری در اختیار ما قرار دادند.

 

۳-۷)روایی و پایایی پرسشنامه

 

روایی از واژه روا به معنی جایز و درست گرفته شده و روایی به معنی صحیح و درست بودن است، مقصود از روایی این است که وسیله اندازه ­گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه­ بگیرد، اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه­­گیری­های نامناسب و ناکافی می ­تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی ،۱۳۸۶ ،ص۲۸۸). جهت اطمینان از صحت طراحی پرسشنامه، با انجام مصاحبه­های گوناگون با اساتید اخلاق حرفه­ای کدهای برگرفته شده از موسسه مشاوران مدیریت آمریکا به پرسشنامه اولیه جهت ارائه به خبرگان برای شناسایی کدهای بومی اخلاق حرفه­ای مدیران طراحی گردید. مقصود از پایایی[۸۸] آن است که اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله‌ی زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می‌کنیم و اندازه‌ی آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی “صفر” معرف عدم پایایی و ضریب پایایی “یک”، معرف پایایی کامل است. (خاکی، ۱۳۷۹، ص۲۴۵)
در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها، یک مرحله پیش آزمون انجام گرفت. بدین صورت که ابتدا تعداد ۳۰ پرسشنامه در جامعه‌ی مورد نظر توزیع و جمع‌ آوری گردید و پس از وارد کردن داده‌ها، با بهره گرفتن از نرم افزار Spss ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید.
فرمول محاسبه‌ی آلفای کرونباخ به شرح زیر است.
k: تعداد زیرمجموعه‌ی سئوال‌های پرسشنامه
Sj2: واریانس نمرات هر زیر مجموعه
S2: واریانس کل
معمولاً آلفای کمتر از ۶،۰ پایایی ضعیف، ۶،۰ تا ۸،۰ قابل قبول و بالاتر از ۸،۰ نشان دهنده‌ی پایایی بالا می‌باشد. بدیهی است که هر چه این عدد به یک نزدیکتر باشد بهتر است.
در این تحقیق همانطور که ذکر شد پس از جمع‌ آوری داده‌ها از نمونه‌ی اولیه، داده‌ها وارد نرم‌افزار Spss گردید و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب موردنظر برای پرسشنامه‌ها به شکل زیرتعیین گردید.
جدول ۳-۱آماره پایایی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد سوالات αکرونباخ متغییر
۱۰ ۰٫۸۳۴ تعهد من به ارباب رجوع
۲ ۰٫۷۲۱ تعهد من درمورد درستی رفتارهای مالی
۶ ۰٫۷۹۸ تعهدات من به عموم مردم و حرفه
۱۸ ۰٫۸۰۱ کل سوالات

 

۳-۸)محدودیت‌های تحقیق

 

نگرانی احتمالی بعضی از اعضاء و نمونه آماری از افشای اطلاعات ونیز مواجه شدن با ناشناخته ها و تغییرات ممکن در اثر تدوین کدهای اخلاقی بومی که ممکن بود گرد آوری اطلاعات را با اختلالاتی مواجه کند.
تعداد زیاد بیمارستان ها، اعم از خصوصی و دولتی، در سطح شهر تهران همراه با پراکندگی گسترده، ممکن بود در جمع­آوری داده ­های مربوط به تحقیق اخلال ایجاد کند که با بهره گرفتن از شیوه ­های مناسب نمونه گیری ، انتخاب مناسب جامعه هدف ونیز همکاری مناسب مدیران بیمارستانی می­توان بر این مسائل غلبه کرد .

 

۳-۹) روش تحلیل داده­ ها

 

تحلیل داده ها در این تحقیق در سه مرحله صورت گرفته است. ابتدا از طریق فن دلفی و رجوع به متخصصان اخلاق حرفه­ای به شناسایی کدهای اخلاق حرفه­ای برای مدیران سطوح مختلف بیمارستانی پرداخته شد در وهله دوم وزن کدها از طریق آزمون آماری فریدمن و با بهره گرفتن از نرم افزار spss و نیز شیوه میانگین­گیری از وزن دهی به کدها حاصل از توزیع پرسشنامه بین مدیران بیمارستان­های بخش خصوصی و دولتی سنجیده شد و در مرحله سوم با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون با بهره گرفتن از نرم­افزار spss کدهای شناسایی شده مورد آنالیز قرار گرفتند، تا در انتها جواب پرسش­های تحقیق اعم از پرسش اصلی و پرسش­های فرعی به دست آمد.

 

۳-۹-۱) پرسش­های پرسشنامه اولیه حاصل از ترجمه کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت

 

این پرسشنامه و پیش­نویس صرفاً از ترجمه مجموع کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت آمریکا حاصل گردید که جهت بومی سازی و نیز متناسب سازی با مبحث اخلاق مدیریت در بیمارستان­ها با بهره گرفتن از فن مصاحبه با خبرگان جهت تهیه پرسشنامه اولیه تغیراتی در آن صورت گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کدهای در نظر گرفته شده آیا این مورد یک کد اخلاقی برای مدیران اداری بیمارستانی است در صورت مثبت بودن جواب وزن و اهمیت مورد نظر شما برای این کد،به ترتیب اهمیت از ا تا۵ برای هر دسته از مدیران کدام یک می­باشد؟
مدیران عالی مدیران میانی مدیران عملیاتی