سرعت مطالعه و اثر آن بر میزان یادگیری

سرعت مطالعه[1]
سرعت مطالعه، از زمانی که Huey دانشمند امریکایی پیشنهاد کرد که سرعت مطالعه در درون محیط های علمی و آموزشی مهم است، توجه محققان و مربیان را از آغاز قرن گذشته به خود جلب کرده است(Huey،2007).
پیشرفت در سرعت مطالعه،اغلب وابسته به توانایی پیشرفت کردن در مقابله با متنی است که با افزایش کلمات مواجه است. با این حال این ضرورت نیازمند به فراهم آوردن یادگیرندگان با مهارتی است که قادر باشند کلمات را به سرعت جذب و دنبال کنند.

  • سرعت در مطالعه (خواندن)[2]

فرایند خواندن(مطالعه) شامل مهارت های پیچیده و جامع شناختی، زبانی و غیر زبانی بین دو سطح بالا و پایین است(البسیس[3]،2007).
این فرایند تعاملی و متفکرانه، استخراج معنی از مواد نوشته شده را در پی دارد. خواننده با تمرکز، کلمه نوشته شده را معنی و تفسیر می کند و با حرکت دادن چشم خود در سراسر خطوط و تمرکز بر روی نقاط خاص در متن، مهمترین پیام متن را می گیرد. بنابراین خواننده در تعامل با معنی و مفهوم از طریق مفاهیم قبلی و تجاربش، تصویر ذهنی روشنی از آنچه خوانده است برای خود فراهم می کند(سعد[4]،2006).

  • نیاز به سرعت در مطالعه

یکی از جنبه های مهم در آموزش خواندن، سرعت خواندن است چرا که فقط خوانندگان ماهر می توانند به سرعت و آسانی منظور متن را دریافت کنند زیرا آنها با کلمات درون متن آشنا هستند. آشنا شدن با کلمات درون متن باید به صورت یک فرایند خودکار و ناخودآگاه و بدون تلاش صورت پذیرد. خوانندگان باید در جهت معنی لغات با سرعت،دقت و با تسلط کامل به رمز گذاری پرداخته تا بتوانند سلیس و روان بخوانند(سعد،2006). همچنین به رابطه سرعت خواندن و درک مطلب نیز توجه ویژه ای شده است.از دید برخی محققان این رابطه به عنوان یک مهارت اساسی در نظر گرفته شده است. این دو ویژگی(سرعت خواندن و درک مطلب) برای ارزیابی مهارت خواندن در افراد ضروری و مهم است(ایساوی[5]،2004).
 

  • مبانی سرعت مطالعه

سرعت در مطالعه قویا با چشم و مغز مرتبط است. چشم در انتخاب واژه ها، نمادها و تصاویر و مغز، برای تحقق بخشیدن به معنای آنها در نظر گرفته شده اند. به این ترتیب سرعت در مطالعه عمدتا تحت تاثیر آموزش مهارتی این دو ارگان است که به خواننده کمک می کنند تا از آنها به طور فعال در مطالعه استفاده کند. مفاهیم اساسی در بهبود سرعت مطالعه عبارتند از: 1.افزایش محدوده نظری(رون تری[6]،1986)2.افزایش تعداد کلماتی که توسط چشم می تواند شناسایی شود (دادلی[7]،1993)3.کاهش حرکات پس رونده چشم خواننده (آدلر[8]،1995).
علاوه بر این ها عامل های مختلف دیگری نیز وجود دارند که می توانند تاثیرگذار باشند بر سرعت مطالعه، برخی از آنها عبارتند از: بی میلی روانی[9]برای خواندن، هدف از خواندن، ماهیت مواد مورد مطالعه، سلامت بینایی، هوش، تمایل برای خواندن، سابقه زبان شناسی، عادت های بد مطالعه، عدم مهارت های جذب کننده، ایده ها و پیامد های منفی، و روش های یادگیری سنتی(آلارفاج[10]و الشمامری[11]،2012).
 

  • مهارت های سرعت خواندن

مفهوم میزان سرعت در مطالعه، اشاره به تعداد کلمات خوانده شده در طول فرایند مطالعه در یک مدت زمان خاص دارد(الحجاج[12]،2006). همچنین تعریف بلو[13](2001)از سرعت مطالعه بر سهولت و توانایی درک مطلب همراه است.
همچنین آمارنا[14](1998) نشان می دهد که سرعت مطالعه از تعدادی عوامل مانند: دست خط و نمادهای دیده شده در یک دقیقه توسط دانش آموز و درک واقعی از آنچه که در حال خواندن آن است، تاثیر می پذیرد.
استانداردهایی که باعث افزایش سرعت در مطالعه می شوند شامل: تعداد کلمات در هر دقیقه، سطح سرعت خواندن، نوع متن، و هدف از خواندن هستند.بر طبق یک مطالعه دامنه ای میانگین سرعت نرمال، به طور متوسط 180 تا 300 کلمه در دقیقه است(فضل الله[15]،2004).
 

  • رابطه بین سرعت مطالعه و درک مطلب

درک مطلب خوانده شده، برون دادی است از اطلاعات گرفته شده از طریق دیداری، شنیداری،زبانی و منابع شناختی. بسیاری از محققان بر اهمیت درک مطالب خوانده شده در یادگیری خواندن تاکید دارند و آن را به عنوان جوهر و ذات (سعد،2006) و هدف فرایند مطالعه (گاجریا[16]،جیتندرا[17]،سود[18]و ساکس[19]،2007) مورد بررسی قرار می دهند.
سرعت به خودی خود یک ملاک برای برتری در مطالعه نیست، زیرا یک خواننده خوب کسی نیست که صفحات زیادی را در مدت زمان کوتاهی بخواند بلکه کسی است که درک خوبی از مواد خوانده شده داشته باشد(ایساوی[20]،2004).
محققان بر وجود رابطه بین سرعت و درک مطلب موافق هستند، اما آنها نتایج متفاوتی را شناسایی کرده اند(فضل الله،2004). به عقیده برخی از محققان، کندی در مطالعه درک مطلب را کاهش می دهد. زیرا سرعت درک خیلی بیشتر از سرعت خواندن است و افزایش سرعت مطالعه ذهن را با تجزیه و تحلیل مواد خوانده شده مشغول نگه می دارد و به نوبه خود باعث افزایش فهم متن می شود (مرکز کسب و کار اروپا[21]،2008).برخی دیگر عقیده دارند که لزوما آهسته خواندن، ضعیف نیست(یونس[22]،آلناکا[23]و مدکو[24]ر،1981)و خواننده سریع نیز لزوما خوب نیست (باند[25]،تینکر[26]،و واسون[27]،1984). یافته های پژوهش های دیگر رابطه مثبت بین سرعت مطالعه و درجه ای از درک مطلب را نشان می دهد. آمارنا(1998) نشان داد که رابطه بین سرعت و درک مطلب ناپایدار است و ممکن است با توجه به سن خواننده، ماهیت مواد مورد مطالعه، سبک استفاده متفاوت باشد.
[1]Speed reading
[2]Speed in reading
[3]Albasees
[4]Sa`ad
[5]Issawi
[6]Rowntree
[7] Dudlyl
[8]Adler
[9]Mental reluctance
[10]Alarfaj
[11] Alshumaimeri
[12]Alhajaj
[13] Blau
[14]Amarnah
[15]Fadlallah
[16]Gajria
[17] Jitendra
[18] Sood
[19] Sacks
[20]Issawi
[21]European Business Center
[22]Younis
[23] Alnakah
[24] Madkour
[25]Bond
[26] Tinker
[27] Wasson