رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد همبستگی پیرسون

تنظیم شده و سطح اضطراب امتحان را در افراد می سنجد . حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر نمره 75 است. در پژوهش ابوالقاسمی و همکاران (1375)، ضرایب پایایی پرسشنامه اضطراب امتحان با روش های بازآزمایی (بعد از چهار هفته) ، همسانی درونی و تنصیف، به ترتیب ، 77/0 ، 94/0،و 89/0 گزارش شده است. برای سنجش روایی این آزمون نیز ضرایب همبستگی پرسشنامه اضطراب امتحان با مقیاس اضطراب عمومی و مقیاس عزت نفس کوپراسمیت به ترتیب ، 67/0و57/0 گزارش شده است که موید اعتبار مناسب پرسشنامه اضطراب امتحان است. در پژوهش حاضر پایایی مقیاس اضطراب امتحان با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 93/0 به دست آمد.

3-6- روش کار
پس از اخذ مجوز از دانشگاه مبدا با مراجعه به اداره آموزش و پرورش منطقه رودخانه، نسبت به گرفتن مجوزهای لازم اقدام شد و هماهنگی‌های لازم با مدیران مدارس جهت همکاری با محقق صورت گرفت. سپس تعداد 135 پرسشنامه تهیه و در بین نمونه پژوهش توزیع خواهد شد. توزیع 15 پرسشنامه اضافی به دلیل احتمال ناقص بودن بعضی از پرسشنامه ها و عدم عودت آن‌ها در نظر گرفته شده است. پس از جمع‌آوری پرسشنامه ها داده‌های پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرند. در سطح توصیفی از شاخص های آماری نظیر فراوانی ، انحراف معیار و میانگین استفاده خواهد شد و در سطح استنباطی از آزمون‌های آماری رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد و در پایان پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل خواهند شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- آمار توصیفی:
جدول 1 – 4 : درصد و فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر
سن
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
15
9
7.5
7.5
7.5
16
22
18.3
18.3
25.8
17
41
34.2
34.2
60.0
18
36
30.0
30.0
90.0
19
10
8.3
8.3
98.3
20
2
1.7
1.7
100.0
مجموع
120
100.0
100.0
جدول فوق بیانگر سن آزمودنی هاست که بیشترین فراوانی 41 نفربرابر 34.2 % برای 17 سال و کمترین 2 نفر برابر 1.7 % برای 20 سال می باشد .
نمودار 1 – 4 : توزیع درصدی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر
بیشترین درصد فراوانی 34.2 % برای 17 سال و کمترین 1.7 % برای 20 سال می باشد.
جدول 2 – 4 : درصد و فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
دختر
60
50.0
50.0
50.0
پسر
60
50.0
50.0
100.0
مجموع
120
100.0
100.0
جدول فوق بیانگر جنسیت آزمودنی هاست که با فراوانی 60 نفر برابر برای دختر و پسر می باشد .

نمودار 2 – 4 : توزیع درصدی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر
درصد فراوانی برای دو گروه برابر می باشد .
جدول 3 – 4 : درصد و فراوانی مربوط به پایه تحصیلی آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
اول
38
31.7

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

31.7
31.7
دوم
40
33.3
33.3
65.0
سوم
30
25.0
25.0
90.0
پیش دانشگاهی
12
10.0
10.0
100.0
مجموع
120
100.0
100.0
جدول فوق بیانگر پایه تحصیلی آزمودنی هاست که بیشترین فراوانی 40 نفر برابر 33.3 % برای پایه دوم و کمترین 12 نفر برابر 10 % برای پیش دانشگاهی می باشد .
نمودار 3 – 4 : توزیع درصدی مربوط به پایه تحصیلی آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر
بیشترین درصد فراوانی 33.3 % برای پایه دوم و کمترین 10 % برای پیش دانشگاهی می باشد.
جدول 1 – 4 : درصد و فراوانی مربوط به معدل آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر
معدل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کمتر از 12
16
13.3
13.3
13.3
12-15
42
35.0
35.0
48.3
15-17
24
20.0
20.0
68.3
بالاتر از17
38
31.7
31.7
100.0
مجموع
120
100.0
100.0
جدول فوق بیانگر معدل آزمودنی هاست که بیشترین فراوانی 42 نفر برابر 35 % برای 15-12 و کمترین 16 نفر برابر 13.3 % برای کمتر از 12 می باشد
نمودار 4 – 4 : توزیع درصدی مربوط به معدل آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر
بیشترین درصد فراوانی 35 % برای 15-12 و کمترین 13.3 % برای کمتر از 12 می باشد .
جدول 5 – 4 : درصد و فراوانی مربوط به تحصیلات پدر آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر
تحصیلات پدر
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
بیسواد
15
12.5
12.5
12.5
ابتدایی
21
17.5
17.5
30.0
سیکل
21
17.5
17.5
47.5
دیپلم
44
36.7
36.7
84.2
فوق دیپلم
9
7.5
7.5
91.7
لیسانس
10
8.3
8.3
100.0
مجموع
120
100.0
100.0
جدول فوق بیانگر تحصیلات پدر آزمودنی هاست که بیشترین فراوانی 44 نفر برابر 36.7 % برای دیپلم و کمترین 9 نفر برابر7.5 % برای فوق دیپلم می باشد .
نمودار 5 – 4 : توزیع درصدی مربوط به تحصیلات پدر آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر
بیشترین درصد فراوانی 36.7 % برای دیپلم و کمترین 7.5 % برای فوق دیپلم می باشد .
جدول 6 – 4 : درصد و فراوانی مربوط به شغل پدر آزمودنی های شرکت کننده در پروژه حاضر
شغل پدر
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
بیکار
5
4.2
4.2
4.2
کارمند
33
27.5
27.5
31.7
کارگر
18
15.0
15.0
46.7
آزاد
53
44.2
44.2
90.8
کشاورز
11
9.2
9.2