راهبردهای مدرسه محور در آفرینش و تقویت تاب­آوری

19مدرسه و تاب آوری
مدارس تاثیرات مهم و قابل توجهی بر روی کودکان و نوجوانان دارند. کودکان از 5 سالگی بخش زیادی از وقت خود را در مدرسه می گذرانند. بنابراین تجاربشان در مدرسه ممکن است از طریق مختلف روی آنها تاثیرگذار باشد . در حقیقت با وجود اینکه ممکن است محیط مدرسه منجر به مخاطراتی شود این امکان نیز وجود دارد که محیط مدرسه کودکان را در برابر شرایط و خطرات احتمالی محافظت کند
راتر و همکاران(1970) در مطالعه ای طولی بر روی کودکان از سال های اولیه تا بزرگسالی تاثیرات فراوانی را برای مدرسه معرفی می کنند . آنها دریافتند که رفتار، توجه، موفقیت در امتحانات و تخلفات دانش آموزان کاملاً با ویژگی های مدرسه مرتبط است(به نقل از سعدآبادی، 1389).
راتر(1987) معتقد است که مدرسه ها می توانند به عنوان یک عامل محافظتی عمل کنند چرا که مدرسه می تواند از طریق رشد مهارت های حل مسأله و مهارت های اجتماعی دانش آموزان و همچنین ایجاد فرصت برای مشارکت آنها در تجارب موفق مانند کمک به دیگران، تمرین تصمیم گیری در مورد مباحث مربوط به خودشان، عزت نفس و اعتماد به نفس دانش آموزان را افزایش دهد.
پژوهشگران دریافتند که روابط حمایتی مدرسه محور(مثل حمایت معلم، همسالان و مشاوران) می­تواند به عنوان عامل محافظتی در برابر شرایط خطرناک موجود در خانه و دیگر محیط های غیر از مدرسه به کار رود (دابایس[1] و همکاران، 1992 به نقل از سعدآبادی، 1389).
همچنین بروکس (2006) بیان می کند که مدارس می توانند تاب­آوری را وسیله شایستگی اجتماعی، افزایش الزامات بین دانش آموزان و توجه و مرافبت والدین، ایجاد انتظارات بالا در خصوص عملکرد اجتماعی و تحصیلی برای دانش آموزان، ایجاد فرصت های زیاد برای مشارکت هدفمند دانش اموزان در محیط مدرسه و تقویت تاب­آوری در میان معلمان و کارکنان مدارس و ایجاد همکاری با خانواده و جامعه بهبود بخشند(سعدآبادی، 1389).
 
2- 20راهبردهای مدرسه محور در آفرینش و تقویت تاب­آوری

 • رشد شایستگی اجتماعی[2]
 • شیوه هایی جهت بهبود شایستگی اجتماعی
 • ایجاد مهارت حل مسأله
 • برقراری ارتباط موثر
 • معنابخشیدن به عواطف و احساسات
 • اعتمادبه نفس
 • تصمیم گیری
 • افزایش پیوندجویی و فراهم سازی مهربانی و حمایتگری[3]
 • شیوه های بهبود پیوندجویی
 • افزایش پیوندهای مثبت با دیگران
 • حمایت بی چشمداشت
 • شنیدن و درک کردن (گفتن و درک شدن)
 • ایجاد حس اعتماد و باورمندی
 • داشتن توقعات و انتظارات بالا[4] (انتظارات بالا این پیام را در بر دارند که دانش آموزان می توانند موفق شوند)
 • مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه
 • مشارکت دانش آموزان در تصمیم گیری
 • مشارکت دانش اموزان در امور یادگیری
 • ایجاد فرصت هایی برای به کارگیری توانایی های دانش آموزان
 • ایجاد فرصت برای مشارکت هدفمند و معنامند[5]
 • ایجاد فرصت هایی برای رقابت اجتماعی
 • ایجاد فرصت هایی برای حل مسأله
 • ایجاد فرصت هایی برای مشارکت دانش آموزان
 • ایجاد فعالیت های فوق برنامه پس از مدرسه

[1] -Dubios
[2] -Developing social competence
[3] -Increasing Caring Relationship
[4] -Communicating high expectations
[5] -Maximizing opportunities for meaningful participation