دیدگاههای سلامت عمومی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

دیدگاه راجرز[1]
شخصیت کامل نتیجه مطلوب رشد روانی و تکامل اجتماعی است. راجرز چندین ویژگی اشخاص کامل یا خود شکوفا را توصیف کرده است:
۱) اشخاص کامل نسبت به تمام تجربیات آگاهی نشان می دهند.
۲) اشخاص کامل در هر لحظه به طور کامل و پربار زندگی می کنند.
۳) اشخاص کامل به ارگانیزم شان اعتماد دارند.
۴) اشخاص کامل احساس می کنند که بدون قید و بندها و ممانعت ها در تصمیم گیری آزادند.
۵) اشخاص کامل خلاق هستند و زمانی که شرایط محیطی تغییر می کند به صورت سازنده و سازگارانه زندگی می کنند.
۶) اشخاص کامل ممکن است با مشکلات مواجه شوند(لوی و همکاران ،2013) .
2-3-2-4  دیدگاه آلپورت[2]
آلپورت تصویر خوش بینانه ای از ماهیت انسان ارائه داد و بر بی همتایی فرد تاکید می کرد و معتقد بود که ما کنترل هشیار بر زندگی خود داریم و به صورت خلاق سبک زندگی خود را می سازیم و از طریق نیاز به خودمختاری و فردیت رشد می کنیم. وی به جای تاکید بر ناهشیاری بر هشیاری تاکید می کرد و او نتیجه می گیرد که سلامت عمومی مثبت ۶ مؤلفه دارد:
۱) یک شخص بالغ حس بسیار گسترده ای از خویشتن دارد.
۲) سازگاری اجتماعی یک شخص بالغ از طریق ارتباط گرم وی با دیگران مشخص می شود.
۳) امنیت عاطفی و خویشتن پذیری مشخصه دیگر شخصیت بالغ است.
۴) یک شخص بالغ با ادراکها، مهارت ها و وظایف واقع گرایانه نیز مشخص می شود.
۵) شخص بالغ مستعد، خود عینیت بخش و به طور منطقی شوخ طبع است.
۶) فرد سالم یک فلسفه یکپارچه از زندگی دارد و می تواند تمام موضوع ها را به گونه ای روشن، با ثبات و همچون راهی نظام دار، برای دیدن معنی در زندگی خود به هم پیوند دهد(سینوکی و همکاران، 2009).
2-3-2-5 نظریه اریک اریکسون[3]
اریک اریکسون سلامت عمومی را کسب مهارت هایی مانند اینکه در زندگی اجتماعی باید عاری از تعارض باشد، در کارش ماهر و استاد باشد، ابتکار نامحدود داشته باشد و در نهایت در مورد فرآیند زندگی، نظریه معنوی روشن و قابل درکی داشته باشد می داند (لی و همکاران ،2013) .
2-3-2-6  نظریه آلبرت الیس[4]
آلبرت الیس معتقد است افراد دارای سلامت عمومی دارای ویژگی های زیر هستند: نداشتن معیار مطلق برای درست یا نادرست، تا حدودی انتخاب آزادی دارند و به خاطر اشتباهاتش دیگران را سرزنش نمی کنند، زندگی را همراه با مسئولیت و حل مشکلات آن لذت بخش می دانند، برای هر مشکل راه حل های مختلف را در نظر می گیرند و سعی در انتخاب بهترین آن را دارند(سینوکی و همکاران ، 2009) .
[1] Rajerz
[2] Alport
[3] Eric Ericson
[4] Albert Elise
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه