دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره ویژگی های شخصیت-خرید و دانلود پایان نامه کامل

ها در جدول 4-1 آمده است. آزمودنی ها در دامنه سنی 30-16 قرار داشتند. اکثریت آزمودنی ها به طور کلی تحصیلات لیسانس (%3/43) و بقیه آزمودنی ها تحصیلات زیر دیپلم (%65/6) ، دیپلم (%35/28)، فوق دیپلم (%35/13) ، فوق لیسانس(%35/8) داشتند. میزان فراوانی تحصیلات آزمودنی ها به تفکیک دو گروه در جدول 4-2 درج شده است.
جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار سنی گروه های تحقیق به تفکیک
انحراف معیار میانگین سنی دامنه سنی زن مرد تعداد گروه ها
63/3 96/24 30-18 20 10 30 اسکیزوتیپی
99/2 10/25 27-16 9 21 30 بهنجار

جدول 4-2 میزان تحصیلات به تفکیک گروه های تحقیق
تحصیلات شاخص آمار توصیفی گروه های تحقیق

کارشناسی ارشد کارشناسی فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم

2 13 3 9 3 تعداد اسکیزوتیپی

7/6 3/43 10 30 10 درصد فراوانی
3 13 5 8 1 تعداد
بهنجار
10 3/43 7/16 7/26 3/3 درصد فراوانی
5 26 8 17 4 تعداد

کل

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

35/8 3/43 35/13 35/28 65/6 درصد فراوانی

4-3- یافته های اصلی پژوهش

برای هر آزمودنی یک نمره انحراف از میانگین MD برای هر چشم وجود دارد که میزان تفاوت از افراد هم سنش یا به عبارتی میزان آسیب میدان بینایی آن چشم را برای آن فرد نشان می دهد. اگر عملکرد فرد به طور متوسط از افراد هم سن خود کمتر باشد به صورت عدد منفی و اگر بیشتر باشد با عدد مثبت نشان داده می شود.

فرضیه تحقیق
افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال در مقایسه با افراد بهنجار حساسیت تباین کمتری دارند.
برای بررسی این فرضیه از آزمون t – test مستقل برای هر چشم استفاده شد. متغیر مستقل شامل دو گروه افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی و افراد بهنجار بودند و متغیر وابسته نمره (انحراف میانگین) هر آموزدنی برای چشم راست و چشم چپ بود. میانگین و انحراف معیار هر گروه به تفکیک چشم ها در جدول 4-7 آمده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *