دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره ویژگی های شخصیت-دانلود کامل

2008، به نقل از خسروانی، 1389).
آزمون 2-24 که در این مطالعه به کار گرفته شد از محرک های مربعی شکل 5 با روش چشمک زن فاز متقابل با بسامد زمانی 18 هرتز و بسامد فضایی 5/0 دور / درجه استفاده می کند و 55 مکان را مورد آزمون قرار می دهد. اندازه گیری های کمی از عملکرد میدان بینایی در هر مکان در آزمون های ماتریس هامفری با یک پایگاه داده های هنجاریابی شده در بیش از 270 نفر (18 تا 85 ساله) مقایسه می شود. ماتریس هامفری 2 آزمون فوق آستانه ای و 5 آزمون آستانه ای ارائه می دهد. آزمون 2-24 از جمله آزمون های آستانه ای است. این آزمون ها همگی از یک الگوریتم آزمون با عنوان (تخمین نیرومند آستانه های متوالی (ZEST) ) استفاده می کنند. نتیجه چاپی آزمون ماتریس هامفری شامل ترسیم های گرافیکی نتایج، شاخص های میدان بینایی و سه شاخص روایی می باشد. ابعاد دستگاه cm43×56×30 می باشد و این دستگاه شامل صفحه کلید کاملاً مجزا همراه با یک trackpad و یک چاپگر خارجی می باشد. هم چنین، از مزیت های این ابزار صفحه نمایشگر ویدیویی چشم است که برای اپراتور بررسی وضعیت سر بیمار، همکاری و تثبیت نگاه در سراسر آزمون را ممکن می سازد و در صورتی که تثبیت و تنظیم (هم ترازی) بیمار در طی آزمون از بین برود، آزمون می توانند متوقف شود. این ابزار شامل نرم افزار درونی است که در صفحات گوناگون سازماندهی شده و استفاده از ماتریس هامفری را بسیار آسان می کند. هم چنین، اطلاعات مربوط به هر بیمار قابل ذخیره سازی در حافظه دستگاه است، همین طور این اطلاعات روی CD و دیسکت قابل بازیابی و انتقال می باشد. هم چنین، چاپگر مجزا از اطلاعات بیمار بعد از آزمون نتیجه چاپی فراهم می کند. روش های تحلیل آماری این ابزار، اجازه ارزیابی و تفسیر بهتر نتایج آزمون را می دهد (همان منبع).
همان طور که گفتیم پریمتری کامپیوتری راهبرد های پیچیده ای جهت ثبت میدان دید و تجزیه و تحلیل داده های عددی همانند مقایسه یافته ها با یافته های مربوط به افراد سالم هم سن، محاسبه شاخص های اطمینان و ثبت و تحلیل پریمتری های متوالی دارد. از معایب این نوع پریمتری پیچیدگی آن، قابل توجه بودن زمان یادگیری بیمار، خستگی بیمار، نوسانات میدان دید در طول زمان و گران بودن آن می باشد. در این روش، دستگاه، محرکی با اندازه و روشنایی مشخص را در یک زمینه نوری ثابت و در یک محل معین به بیمار نشان می دهد و بیمار در صورت دیدن محرک، دکمه ای را که در دست اوست فشار می دهد. نرم افزار دستگاه با تجزیه و تحلیل پاسخ بیمار به محرک های مختلف، حساسیت شبکیه را در نقاط مختلف تعیین کرده و آن را با نقاط مجاور و حساسیت طبیعی برای آن نقطه در گروه سنی مشابه مقایسه می کند. هر یک از چشم ها به صورت مجزا ارزیابی می شود. ابتدا یک چشم بیمار بسته شده و بیمار در طی تست به یک نقطه زرد روشن در مرکز نیمکره دستگاه (که در دستگاه هامفری 30 سانتی متر با چشم بیمار فاصله دارد) نگاه می کند. در دستگاه هامفری میزان شدت روشنی زمینه عمدتا ثابت بوده و معادل 5.31asb است. این میزان نور زمینه، چشم را در یک حالت بینایی در نور زیاد قرار می دهد؛ به عبارتی نور استفاده شده حداقل نوری است که می تواند گیرنده های نوری شبکیه را در حالت بینایی در نور زیاد قرار دهد و در واقع حساسیت سلول های مخروطی را ارزیابی کند. وجود شرایط ثابت نور محیطی برای به دست آورن یک پریمتری صحیح و قابل تکرار الزامی است . در واقع با پریمتری، توانایی نواحی مختلف شبکیه در تمایز بین نور زمینه از محرک و یا به نوعی حساسیت تباین ارزیابی می شود. لامپ دستگاه پریمتری حداکثر روشنایی ده هزار آپوستیب یا صفر دسی بل دارد و هر چه شدت نور کمتر باشد مقدار روشنایی هم کمتر می شود. شدت نور محرک در طول آزمون بر حسب نیاز توسط فیلترهای چگالی خنثی تغییر می کند و پاسخ نقاط جهت شده بر حسب واحد دسی بل بیان می شود و هر چه دسی بل بیشتر باشد نشانه این است که آن نقطه حساسیت و دید بهتری دارد و نور استفاده شده برای ارزیابی آن نقطه از روشنایی کمتری برخوردار بوده و تاریک تر است. در دستگاه هامفری می توان حساسیت نقاط تا 50 دسی بل را هم نشان داد ولی در اکثر مواقع حتی در یک فرد جوان و سالم حداکثر مقدار حساسیت، آن هم در مرکز دید، معادل 40 دسی بل می باشد (در یک نقطه با حساسیت 20 دسی بل شدت نور استفاده شده نسبت به نقطه ای با حساسیت 30 دسی بل حدود 10 برابر بیشتر است). موقع انجام پریمتری، شبکیه دروضعیت بینایی در نور زیاد قرار می گیرد. در این حالت دیدن محرک به شدت روشنایی زمینه بستگی دارد و تفاوت تباین محرک به شدت روشنایی زمینه بستگی دارد و تفاوت تباین محرک با زمینه در دیدن آن موثر است و هر چه بسامد فضایی محرک بیشتر و یا به عبارتی حدود محرک واضح تر و لبه های آن متمایزتر باشد، دیدن آن راحت تر است. بنابراین، آن چه در دیدن یک شیء در پریمتری (که در شرایط بینایی در نور زیاد انجام می شود)، نقش اصلی را دارد، حساسیت تباین است (نیلفروشان، 1387، ص19).
در پریمتری، مجموع عملکرد شبکیه، عصب اپتیک و مسیر داخل جمجمه ای اعصاب بینایی ارزیابی می شود. از پریمتری برای بررسی میدان دید مرکزی و محیطی استفاده می شود. کاربرد بالینی آن برای شناسایی یا کنترل کاهش میدان دید بر اثر بیماری در هر یک از نقاط فوق است. آسیب به اجزاء خاص از مسیر اعصاب بینایی می تواند الگوهای مشخصی از تغییرات را در معاینات متوالی میدان دید ایجاد کند. پریمتری مستلزم آن است که: 1. بیمار بتواند چشم هایش را ثابت نگه دارد و توجه کافی داشته باشد2. فاصله معینی بین چشم تا
صفحه مشاهده یا ابزار آزمون در نظر گرفته شود 3. مقدار روشنایی و تباین زمینه استاندارد و یکنواخت باشد 4. ابزار هدف آزمون اندازه و روشنایی استاندارد داشته باشد و 5. از روش یکسانی برای اجراء توسط افراد مختلف استفاده شود. وقتی چشم بیمار روی یک هدف مرکزی تثبیت شد، محرک های مورد آزمون به طور تصادفی در نقاط مختلف سراسر میدان دید ظاهر می شوند و بیمار در صورت مشاهده آن ها دکمه ای را که در دستش قرار دارد فشار می دهد. تغییر اندازه یا روشنایی محرک، اندازه گیری حساسیت دید مناطق گوناگون از میدان دید را امکان پذیر می کند. هر چه شیء کوچکتر یا تاریک تر دیده شود، حساسیت آن منطقه بهتر و بالاتر است. کامپیوتر بسیاری از نقاط را دوباره تست می کند تا یکنواخت بودن پاسخ بیمار ارزیابی شود. در پریمتری استاتیک (در مقابل لینتیک) که روش اصلی پریمتری هامفری است، نقاط مختلف میدان دید هر بار تک به تک تست می شوند. ابتدا یک هدف مشکل مثل یک نور ضعیف در محل خاصی ارائه می شود. اگر دیده نشد، اندازه یا شدت نور تدریجا” افزایش می یابد تا این که اندازه یا روشنایی آن برای مشاهده توسط بیمار کافی باشد. به این اندازه (آستانه) حساسیت آن نقطه گفته می شود. این اقدامات در نقاط دیگری تکرار می شود؛ به طوری که حساسیت به نور در نقاط مختلف میدان دید ارزیابی شود و از ترکیب آن ها، نموداری از میدان دید ترسیم شود. پریمتری های کامپیوتری اتومات، پیچیده ترین و حساس ترین ابزار موجود برای آزمایش میدان دید هستند. این ابزار نورهای آزمایشی با درجه روشنایی و اندازه مختلف را به روش استاتیک نمایش می دهد. اما از یک الگوی کمی آزمایشی آستانه استاتیک استفاده می شود که دقیق تر و پیچیده تر از سایر روش هاست. درجات اعداد مربوط به آستانه حساسیت هر محل در حافظه کامپیوتر ضبط می شود و از لحاظ آماری با نتایج معاینات قبلی یا معاینه افراد طبیعی قابل مقایسه است. هر چه درجه عددی بالاتر باشد، حساسیت دید آن محل در میدان دید بیشتر است.
برای تفسیر نتایج، به غیر از ترسیم های گرافیکی، در نتیجه چاپی این ابزار قسمتی به نام global index وجود دارد که وضعیت میدان بینایی را به طور کلی و به صورت عددی به ما نشان می دهد. دو کمیت مهم در این بخش یکی انحراف میانگین و دیگری الگوی انحراف استاندارد است:
الف) انحراف میانگین MD(mean deviation): میانگین آستانه نقاط موجود در انحراف کلی را حساب کرده و مشخص می کند که میانگین نقاط میدان بینایی بیمار چقدر با نقاط میدان بینایی افراد بهنجار هم سن خود اختلاف دارد و آن را در صورتی که به طور متوسط از افراد هم سن خود کمتر باشد به صورت عدد منفی و اگر بیشتر باشد با عدد مثبت نشان می دهد و مقدار طبیعی آن معمولا بین 1 می باشد. یک اختلال عمیق در یک قسمت کوچک میدان بینایی می تواند به همان اندازه یک اختلال کوچک یکنواخت در کل میدان بینایی، MD را تغییر دهد. در موارد غیر طبیعی جلوی MD علامت P نشان داده می شود و در موارد در حد طبیعی علامتی دیده نمی شود.
ب) الگوی انحراف استاندارد PSD (pattern standard deviation) انحراف استاندارد برای MD است و در واقع یکنواختی میدان بینایی را نشان می دهد و مشخص می کند که آیا نقاط دارای آستانه پایین در یک قسمت میدان پراکنده شده اند یا نه و نیز مشخص می کند که آستانه نقاط میدان خیلی با هم فاصله دارد یا تقریبا” یکنواخت است.

مزیت مهم این ابزار این است که ارائه آزمون به طوربرنامه ریزی شده و خودکار صورت می گیرد تا هرگونه تغییرات احتمالی از سوی معاینه گر حذف شود (افشاری و قطبی، 1383، به نقل از خسروانی، 1389).
در آزمون های ماتریس هامفری محرک ها به شیوه تصادفی و هر محرک به مدت 300 هزارم ثانیه ارائه می شود. متوسط نور زمینه آزمون در 100m2/cd تنظیم شده است. برای این نوع آزمون (2-24) تباین از صفر دسی بل تا 38 دسی بل تغییر می کند. اکثر آزمون ها می توانند در 5 تا 6 دقیقه برای هر چشم انجام شوند (دابلین، 2003). آزمون مورد استفاده در این جا (2-24) برای هر چشم در صورت همکاری بیمار کمتر از 5 دقیقه به طول می انجامد. امکان استفاده از این دستگاه در هر اتاقی با نور کافی وجود دارد.
به طور بالینی آزمون در تشخیص بسیاری از نقص های مگنوسلولار معتبر نشان داده شده است. نخستین و بهترین توانایی آن در تشیخص آسیب گلوکوم است. هم چنین از این ابزار برای تعیین زمینه های خط پایه در مورد اکثر آسیب های ضربه ای مغز و بیماری های چشم پزشکی استفاده می شود(پاتل، 2004).
یکی از محدودیت ها در ابزار ابتدایی این نوع پریمتری (که حدود 50 سال قبل ساخته شده بود) اندازه بزرگ محرک های مورد آزمایش بود. نسل جدید این ابزار از هدف های کوچکتر استفاده می کند. بنابراین، قادر است نقص های کوچک تر و موضعی تر را آزمون کند (پاتل، 2004).
همان طور که گفتیم این دستگاه دارای نمایشگر ویدیوئی چشم برای تنظیم و تثبیت نگاه بیمار می باشد. هم چنین، دارای نرم افزارهای تحلیل آماری است. محرک های بزرگ مورد استفاده در این دستگاه مساعد بیمار است و نیاز به لنزهای اصلاح کننده را در اغلب بیماران رفع می کند. این دستگاه توانایی تشخیص میزان پیشرفت آسیب و مشخص کردن مکان آسیب های زود هنگام را دارا است و عملکرد ساده آن اجازه استفاده توسط پرسنل کم تجربه را نیز امکان پذیر می سازد.

3-5-2. پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپال
پرسشنامه اسکیزوتایپی: ارزیابی افراد دارای ویژگی های شخصیت اسکیزوتایپی (STA) بالا از طریق پرسشنامه 37 ماده ای که پاسخ آن به صورت دو گزینه بله و خیر است صورت می گیرد. این پرسشنامه توسط کلاریج و بروکنر (1984) ساخته شد و توسط محمد زاده، گودرزی، تقوی، ملازاده (1384) در دو نمونه 749 نفری در ایران هنجاریابی شده که سه عامل تجارب ادراکی غیر معمولی، پارانوئید، اضطراب اجتماعی و تفکر سحر آمیز را می سنجد. این پرسشنامه دارای دو نوع روایی (همزمان، افتراقی)، و همبستگی میان عامل ها بین 31/0 تا 45/0 می باشد که با کل مقیاس همبستگی بالایی دارند(71/0 تا 78/0). ضرایب روایی برای کل مقیاس 86/0 و برای خرده مقیاس های تجارب ادراکی غیر معمول، پارانوئید و اضطراب اجتماعی و تفکر سحرآمیز به ترتیب 65/0، 75/0 و 59/0 به دست آمده است.

3-6. طرح تحقیق

طرح تحقیق حاضر از نوع پس رویدادی و علی – مقایسه ای است که در آن متغیر مستقل وجود یا عدم وجود ویژگی های شخصیت اسکیزوتیپی (تعلق یا عدم تعلق به گروه دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی) است و متغیر وابسته میزان حساسیت تباین و آسیب مگنوسلولار است که از طریق بررسی میزان آسیب میدان بینایی با دستگاه پریمتری هامفری تعیین می شود.
در این تحقیق گروه افراد دارای ویژگی های اسکیزوتیپی به عنوان گروه آزمایش و افراد سالم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.
متغیرهای مداخله گر در گروه نمونه شامل بیماری جسمی و بیماری روانی دیگر غیر از تشخیص اصلی و در گروه کنترل شامل هرگونه تشخیص بیمارهای روانی یا سابقه ابتلا به آن و هم چنین بیماری عصبی، ضربه به سر، تصادف یا اختلالات چشم پزشکی است که در هنگام نمونه گیری مد نظر قرار گرفت و آزمودنی هایی به عنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند که فاقد این ویژگی ها بودند.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هم چنین از هربیمار اطلاعاتی در مورد سابقه ضربه به سر منجر به بیهوشی، سابقه مننژیت، تشنج، عیوب انکساری برای وی، گرفته شد تا اثر این عوامل نیز مورد بررسی قرار گیرد.

3-7. شیوه اجرا

پس از انتخاب این که آزماینده با بهره گرفتن از نمره پرسشنامه اسکیزوتیپی آزمودنی را انتخاب کرد، نحوه آزمون پریمتری، مدت و هدف از انجام آن را به تفصیل برای آزمودنی شرح می داد و به بیمار گفته می شد که این آزمون در درمانگاه مطهری شیراز انجام می شود. هرگونه هزینه شامل هزینه انجام آزمون و رفت و آمد بیمار به عهده محقق بود.
هر دو چشم بیمار با بهره گرفتن از دستگاه پریمتری ماتریس هامفری به شیوه 2-24، در اتاق مخصوص این آزمون و توسط پرسنل بیمارستان مورد آزمون قرار می گرفت.
در این نوع آزمون، محرک های بسامد دو برابر که شامل میله های سیاه و سفیدی هستند که به سرعت جای خود را در مربعی کوچک عوض می کنند، درنقاط مختلف میدان دید به مدت 300 هزارم ثانیه نمایش داده می شوند. آزمودنی هر بار که یکی از آن ها را مشاهده می کند دکمه ای را که در دستش دارد فشار می دهد و دستگاه پاسخ او را ثبت می کند. دستگاه این پاسخ ها را تحلیل می کند و نتایج را به صورت چاپی ارائه می دهد. همان طور که در قسمت ابزار گفته شد نتیجه چاپی آزمون ماتریس هامفری برای هر چشم شامل ترسیم گرافیکی مختلف از نتایج، شاخص های میدان بینایی وسه شاخص روایی می باشد/

3-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS صورت خواهد گرفت. از روش آماری t-test مستقل برای بررسی فرضیه تحقیق استفاده خواهد شد.

فصل چهارم

نتایج

4- 1 – مقدمه

در این فصل نتایج و یافته های تحقیق به تفصیل ارائه می شود. در آغاز ویژگی های گروه نمونه ذکر می شود و در ادامه ی یافته های اصلی پژوهش در قالب بررسی فرضیه تحقیق مطرح می شود. در پایان نیز عوامل جانبی اثر گذار در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

4 – 2 – یافته های جمعیت شناختی

در این پژوهش 60 آزمودنی شرکت داشتند که 30 نفر آن ها افراد دارای ویژگی شخصیتی اسکیزوتیپی (به عنوان گروه نمونه) و30 نفر افراد عادی ( به عنوان گروه کنترل) بودند. گروه نمونه شامل 20 زن و 10 مرد و گروه بهنجار شامل 9 زن و 21 مرد می شدند. گروه دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی از بستگان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان حافظ و ابن سینا بودند که براساس آوردن نمره نرم، یعنی نمره بالای 16 در پرسشنامه اسکیزوتیپی انتخاب شدند. افراد بهنجار از پرسنل و کارکنان بیمارستان مطهری شیراز انتخاب شدند که در پرسشنامه ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی نمره پایین تر از نرم، یعنی نمره کمتر از 16 را آورده بودند و دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی نبودند.
میانگین سنی آزمودنی ها به طور کمی ، برابر 03/25 سال و انحراف معیار برابر 31/3 بود که به تفکیک گروه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *