دانلود پایان نامه درمورد اکسیداسیون، مورفولوژی

3 ترکیبات شیمیایی …………………………………………………………………………………………………………
2- 7- 4 خصوصیات وسمه مرغوب ……………………………………………………………………………………………..
2- 7- 5 استخراج ماده رنگزا و رنگرزی با وسمه ………………………………………………………………………..
2- 7- 5- 1 خم رنگبر …………………………………………………………………………………………………………………
2- 7- 5- 2 خم مخمر(خمیر ترش) …………………………………………………………………………………………..
2- 7- 5- 3 خم ادرار ………………………………………………………………………………………………………………….
2- 7- 5- 4 خم برگ های خشک شده وسمه …………………………………………………………………………..
2- 7- 5- 5 ساخت محلول وسمه جهت ذخیره ………………………………………………………………………..
2- 8 سوابق تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..
2- 9 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم: روش تحقیق و آزمایشات
3- 1 مواد و دستگاه های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………..
3- 2 مراحل انجام آزمایشات ……………………………………………………………………………………………………….
3- 2- 1 شستشوی کالای پشمی ……………………………………………………………………………………………….
3- 2- 2 آزمون انجام عصاره گیری و رنگرزی رنگزای روناس …………………………………………………….
3- 3- 3 عملیات استخراج …………………………………………………………………………………………………………..
3- 3- 4 دندانه کردن کالای پشمی …………………………………………………………………………………………..
3- 3- 5 رنگرزی پشم با روناس به روش متداول و به کمک امواج مافوق صوت …………………….
3- 3- 6 استخراج رنگ از رنگزای وسمه …………………………………………………………………………………….
3- 3- 7 رنگرزی پشم با وسمه به روش متداول و به کمک امواج مافوق صوت ………………………
3- 3- 8 اکسیداسیون با آب اکسیژنه و هوا …………………………………………………………………………………
3- 3- 9 اندازه گیری میزان جذب رنگ و رنگ سنجی …………………………………………………………….
3- 3- 10 طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR……………………………………………………………
3- 3- 11 خصوصیات میکروسکپی …………………………………………………………………………………………….
3- 3- 12 آزمایشات ثبات نوری و شستشویی و لکه گذاری نمونه ها ……………………………………….
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4- 1 نتایج آزمون استخراج رنگ از ریشه روناس ………………………………………………………………………..
4- 2 اندازه گیری مختصات رنگی و اختلاف رنگی نمونه ها رنگرزی شده با رنگزای روناس ……
4- 3 اندازه گیری مختصات رنگی و اختلاف رنگی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای وسمه ..
4- 4 آنالیز FTIR ، تغییرات شیمیایی و ساختار ترکیبات نمونه ها ……………………………………….
4- 4- 1مقایسه طیف FTIR پشم خام و پشم دندانه شده با زاج سفید ………………………………….
4- 4- 2 مقایسه طیف FTIR نمونه رنگرزی شده با روناس به روش متداول و مافوق صوت …
4- 4- 3 مقایسه طیف FTIR نمونه رنگرزی شده با وسمه به روش متداول و مافوق صوت …..
4- 5 بررسی مورفولوژی SEM نمونه های رنگرزی شده با رنگزای روناس و وسمه …………………
4- 6 بررسی قدرت رنگی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای روناس ………………………………………….
4- 7 بررسی قدرت رنگی نمونه ها رنگرزی شده با رنگزای وسمه ………………………………………………
4- 8 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه در تعیین شاخص K/S…………………………………………………….
4- 8- 1 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر شرایط مختلف رنگرزی رنگزای روناس در تعیین شاخص K/S………………………………………………………………………………………………………
4- 8- 2 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر غلظت های مختلف رنگزای روناس در تعیین شاخص K/S………………………………………………………………………………………………………
4- 8- 3 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر شرایط مختلف رنگرزی رنگزای وسمه در تعیین شاخص K/S ………………………………………………………………………..
4- 8- 4 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر غلظت های مختلف رنگزای وسمه در تعیین شاخص K/S……………………………………………………………………………………………………….
4- 8- 5 بررسی آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر دماهای مختلف در رنگرزی رنگزای وسمه در تعیین شاخص K/S…………………………………………………………………………………………..
4-9 نتایج ثبات نوری و شستشویی و لکه گذاری نمونه های رنگرزی شده با رنگزای روناس و وسمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم: نتیجه گیری کلی
5- 1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………
5- 2 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2
3
4
4

6
89
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14
14
16
16
17
18
18
18
19
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
26
26
27
29
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
33
34
34
35
35
35
36
36
37
38
38
39
39
40
40
41
42
46

47
47
47
47
50
51
52
54
54
55
56
57
57
57

59
61
64
67
67
68
70
71
72
74
75

75

76

77

77

78

79

85
85
87
93

فهرست جدول ها

عنوان
صفحه
2- 1 تقسیم بندی گیاهان رنگزا بر اساس قسمت های رنگده
2- 2 تقسیم بندی گیاهان رنگزا بر اساس فام رنگی
3- 1 مقدار مواد استفاده شده در آزمایشات استخراج رنگ از رنگزای روناس
3- 2 کد گذاری روش های استخراج روناس
3- 3 کدگذاری کالا های رنگرزی شده با روناس استخراج شده به روش متداول و آلتراسونیک
3- 4 مواد مورد نیاز جهت استخراج رنگ از ریشه روناس
3- 5 کد گذاری کالاهای رنگرزی شده با رنگزای روناس
3- 6 مواد مورد استفاده در رنگرزی وسمه
3- 7 کد گذاری کالا های رنگرزی شده با رنگزای وسمه
3- 8 مواد مورد نیاز برای اکسیداسیون کالاها
4- 1 نتایج مولفه های رنگی روش های مختلف استخراج رنگ از ریشه روناس با مواد مختلف
4- 2 نتایج مولفه های رنگی استخراج روناس به روش متداول و آلتراسونیک
4- 3 نتایج مولفه های رنگی نمونه های رنگرزی شده با روناس
4- 4 نتایج مولفه های رنگی نمونه های رنگرزی شده با وسمه
4- 5 آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر شرایط مختلف رنگرزی رنگزای روناس در تعیین شاخص K/S
4- 6 آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر غلظت های مختلف رنگزای روناس در تعیین شاخص K/S
4- 7 آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر شرایط مختلف رنگرزی رنگزای وسمه در تعیین شاخص K/S
4- 8 آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر غلظت های مختلف رنگزای وسمه در تعیین شاخص K/S
4- 9 آنالیز واریانس یک طرفه جهت بررسی تاثیر دماهای مختلف رنگزای وسمه در تعیین شاخص K/S
4- 10 ثبات های نوری و شستشویی نمونه های رنگرزی شده با رنگزا روناس
4- 11 ثبات های نوری و شستشویی نمونه های رنگرزی شده با رنگزا وسمه
4- 12 نمونه های رنگرزی شده با رنگزای روناس
4- 13 نمونه های رنگرزی شده با رنگزای وسمه

9
10
48
49
50
51
53
54
55
56
59
60
61
64

76

76

77

78

79
80
81
82
83

فهرست شکل ها

عنوان
صفحه
2- 1 محدوده فرکانس آلتراسونیک
2- 2 فرمول شیمیایی آلیزارین
2- 3 ترکیبات شیمیایی ریشه روناس
2- 4 ساختار شیمیایی رنگزای ایندیگو
2- 5 تبدیل ایندیگو به حالت محلول
3- 1 منحنی استخراج رنگ از رنگزای وسمه
3- 2 منحنی دندانه کردن کالای پشمی
3- 3 منحنی رنگرزی با رنگزای روناس
3- 4 گراف رنگرزی وسمه
3- 5 منحنی اکسیداسیون نمونه های رنگرزی شده با وسمه
4- 1 مقایسه میزان روشنایی نمونه های رنگرزی شده با روناس در غلظت های مختلف رنگی
4- 2 مقایسه مولفه های a*b* نمونه های رنگرزی شده با روناس در غلظت های مختلف رنگی
4- 3 مقایسه مولفه های a*b* نمونه های رنگرزی شده با روناس به کمک امواج مافوق صوت و شرایط متداول
4- 4 میزان روشنایی (L*) نمونه های رنگرزی شده با وسمه در غلظت ها و دماهای مختلف
4- 5 مقایسه مولفه های a*b* نمونه های رنگرزی شده با وسمه درغلظت های مختلف
4- 6 مقایسه مولفه های a*b* نمونه های رنگرزی شده با وسمه در دماهای مختلف
4- 7 مقایسه مولفه های a*b* نمونه های رنگرزی شده به کمک امواج مافوق صوت و شرایط متداول
4- 8 مقایسه FTIR پشم خام و پشم دندانه شده
4- 9 مقایسه FTIR روناس رنگرزی شده به روش متداول و امواج مافوق صوت
4- 10 مقایسه FTIR پشم خام و پشم دندانه شده و روناس رنگرزی شده به کمک امواج مافوق صوت
4- 11 مقایسه FTIR نمونه رنگرزی شده وسمه به روش مافوق صوت و پشم خام
4- 12 مقایسه FTIR وسمه رنگرزی شده به روش متداول و امواج مافوق صوت
4- 13 SEM پشم خام
4- 14 SEM پشم دندانه شده
4- 15 SEM رنگرزی روناس به روش متداول
4- 16 SEM رنگرزی روناس به کمک امواج مافوق صوت
4- 17 SEM رنگرزی وسمه به روش متداول
4- 18 SEM رنگرزی وسمه به کمک امواج مافوق صوت
4- 19 مقایسه K/S

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *