دانلود پایان نامه حقوق در مورد غرر در قرارداد

معامله نیز باید اشاره نمود که در قرارداد اختیار معامله که موضوع آن امر اعتباری اعطای حق و اختیار انجام معامله درآینده است، تسلیم موضوع قرار داد به صورت اعطای سندی که مبین تملک چنین حقی است می باشد، و در باب قدرت بر تسلیم دارای پایه موضوع عقد نهایی نیز باید گفت که قدرت بر تسلیم هر عقدی در زمان انعقاد آن عقد نهایی ملاک است. نه زمان انشای قرارداد اختیار معامله (مستفاد ماده 370.ق.م.). در نتیجه قدرت بر تسلیم موضوع عقد نهایی به قرارداد اختیار معامله اولیه فی نفسه ارتباطی ندارد و کافی است که طرفین در هنگام قرارداد اختیار معامله بدانند که موضوع نهایی قابل تسلیم است. اما ممکن است سوال شود آیا احتمال تغییر مستمر در ارزش دارایی پایه از زمان انعقاد قرارداد تا زمان سر رسید، و هم چنین علم به توانایی تسلیم دارایی پایه به دلیل وقوع برخی حوادث ( مانند شکستگی ) می تواند شبهه ابهام و غرر را تقویت نماید؟ در تعریف عقد احتمالی آمده است که عقدیست که در آن تعهد متقابل باشد اما وصول عاقد به اثر عقد بستگی به بخت و اتفاق دارد، و عقد احتمالی در حقوق ایران پذیرفته شده است و هم چنین باید گفت همانگونه که برخی از حقوقدانان اشاره نموده است: در قانون عامل احتمال به طور کلی حذف نشده است مشارکت ها، خرید و فروش میوه نارس بر درخت، جعاله در انجام کاری که چگونگی آن معلوم نیست. بیمه اموال و… نمونه های بارز از قراردادهای احتمالی در حقوق مالی باشد و عامل نیاز ضروری جامعه با انگیزه احسان سبب شده است قانونگذار وجود احتمال در قراردادهای بی اهمیت به شمار آورد و گویا قانونگذار در این گونه موارد مصلحت نفوذ معامله احتمالی را بر زیان های آن ترجیح داده و بر آن مهر تأیید زده است.
هم چنین گاهی نوع قرارداد به گونه ای می باشدکه در زمان انعقاد آن، امکان تصریح رقم قطعی وجود ندارد مثلاً در فروش نفت قیمت روز در معامله اعمال می گردد. هم چنین عده ای از حقوقدانان بر این عقیده اند که هرگاه مورد عقد در عرف معلوم باشد بیان یا مشاهده ی آن لازم نیست و این وضعیت عرفی را می توان دلیل معلوم بودن مورد معامله نزد طرفین دانست مثلاً با توجه به این که نرخ بسیاری از کالاها به علت دخالت دولت در کنترل بازار مشخص است، اگرحتی ثمن معامله هنگام عقد ذکر نشود باید گفت که ثمن معامله عرفاً معلوم و معامله صحیح است، و در تأیید همین نظر هم گفته شده است که وقتی درباره معیار تعیین مورد معامله تراضی می شود، چنان که هرگاه در قراردادی به نرخ روز با تعیین کارشناس توافق شود، غرر منتفی است و برای دو طرف درباره آثار قرارداد و نتایج حاصل ازآن اطمینان حاصل می شود. بنابراین این استدلال ها قابل تأیید است زیرا تراضی صورت گرفته و جمع بین قصد و رضا تحقق یافته است و موضوع قرارداد، قابلیت تعیین در آینده را دارا می باشد و به اقتضاء تعیین می توان به وجود موضوع حکم نمود و بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان، فروش میوه آینده درخت را صحیح می دانند و آن را به واگذاری استعداد عین به ایجاد مال تعبیر می نماید.
بنابراین در قرارداد اختیار معامله اگر چه نظر بر این است که ارکان موضوع قرارداد از نظر جنس وصف مقدار و سر رسید معلوم ومتحدالشکل است و قیمت آن در فضای رقابتی تعیین می گردد اما با فرض بر وجود احتمال در تغییر و نوسانات در قیمت دارایی پایه و عدم امکان تسلیم به دلیل امکان به وجود آمدن عده ای شرایط بر اساس اقتضاء تعیین در زمان معهود و بنای تراضی طرفین برای اعطاء چنین اختیاری بر اساس فلسفه وجودی چنین قراردادی شائبه احتمال و ابهام و ایجاد غرر منتفی است. همانگونه که برخی از حقوقدانان، قابلیت تعیین یکی از عوضین قرارداد،مخل به صحت قرارداد ندانسته اند به طریق اولی نمی توان در قراردادی که عوضین قرارداد اولیه ثابت و معلوم است اما تحقق عقد نهایی و تملیک دارایی پایه که بر اساس اثر منجز قرارداد اولیه به اراده صاحب اختیار واگذار شده است به صحت قرارداد اولیه خللی وارد و عقد را مخدوش نمود.

بند دوم: نفی غرر بر مبنای پذیرش مخاطره و ریسک منطقی
هدف از عملیات وفاء و تحوط( پوشش ) پرهیز از خطر نوسانات قیمت هاست و این امر به واسطه قراردادهای اختیارات و آتی ها صورت می گیرد، اگر چه بعضی ها آن را نامشروع می دانند، و معتقدند با نظریه ریسک منافات دارد و قراردادن قیمت اختیار به عنوان ضمان ممکن نیست زیرا ضمان به معنای آمادگی تحمل سود یا زیان می باشد که منضبط به مبلغ معینی نیست زیرا مجهول و درآمدی احتمالی ( مثبت یا منفی ) است و معاوضه آن با قیمت جایز نیست.اما در پاسخ به این سخن باید گفت که ریسک موجود در قرارداد اختیار همانگونه که برخی اشاره داشته اند ریسک عقلایی می باشد، و بلکه عرف جامعه نیز انعقاد چنین قراردادهایی را نوعی تامین در مقابل نوسانات قیمت وکاری عقلایی می دانند ودر بازارهای مدرن بورس با توجه به سازوکارهای کنترل ونظارتی که بر بازار در عرضه قراردادهای اختیار معامله اعمال می شود، امکان غرر (خطر وریسک نامعقول )منتفی می باشد.
و نیز در باب تبیین مبنای ریسک ومخاطره باید اشاره نمود که ریسک و مخاطره اصطلاح شرعی نیست بدین معنی که حقیقت شرعی در مورد آن اثبات شده است بلکه دارای مفهوم عرفی خاص در زمان استعمال خود بوده است و معنای عرفی هر لفظ از مراجعه به عرف شناخته می شود، در باب تعریف آن دو دیدگاه وجود دارد.
دیدگاه اول: ریسک و مخاطره به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده معرفی می شود، به عبارت دیگر تغییرات احتمالی آینده برای یک شخص خاص مثبت یا منفی ما را با مخاطره مواجه می سازد و امکان دارد تغییرات ما را منتفع سازد.
دیدگاه دوم : در این دیدگاه مخاطره به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده تعریف می شود و در این دیدگاه، مخاطره یک نتیجه بد، نامطلوب، منفی و نا خوشایندی است که از یک رخداد به وجود می آید و این دو دیدگاه در تعریف ریسک و مخاطره از دو وضعیت گوناگون موجود مخاطره ناشی شده است، گاهی اوقات یک وضعیت موجود، هم فرصت سود آوری و هم امکان بالقوه زیان را فراهم می سازد، ولی در موارد دیگر، امکان فرصت سود آوری وجود ندارد و تنها امکان بالقوه زیان موجود است.
مع هذا، با توجه به مطالب عنوان شده باید گفت ریسکی مورد پذیرش است که دارای سه خصوصیت باشد.
1-ریسک مفید: به ریسکی اطلاق می شود که تحمل آن نزد عقلا، پسندیده شمرده شود، به عبارت دیگر پیامدهای ریسک مفید، پیامدهای ارزشمند برای فرد پذیرنده آن است.
2- ریسک مولد: به ریسکی اطلاق می شود که دارای ارزش افزوده است و در آن نوعی به خطر انداختن مال به امید به دست آوردن مال بیشتر نباشد.

3- ریسک قابل کنترل : به ریسکی اطلاق می شود به وسیله تصمیم گیرنده کنترل شود یا تحت تأثیر قرار گیرد که از آن به ریسک واکنشی نیز یاد می شود.
پس با فرض پذیرش وجود ریسک و مخاطره در قرارداد اختیار معامله این ریسک متضمن هر سر خصوصیت یاد شده می باشد که در ما نحن فیه به آن اشاره شده است. آن چه در قرارداد اختیار معامله پرداخت می گردد، در ازای خود اختیار است، نه به عنوان بهای دارایی پایه که گفته شود، در اوصاف یا امکان تسلیم آن ابهام وجود دارد و از سوی دیگر معیار تشخیص ریسک و خطر عرف است را درجه ای از خطر و احتمال می داند که عرف عام و عقلا اجتناب از آن را لازم بداند. حال اگر خطر در این درجه نباشد، اجتناب از آن لازم نیست هرچند این معامله در برخی از توابع خویش دارای احتمال است، اما عقلا اقدام به چنین معامله ای را جایز می دانند و آن را از مصادیق غرر و خطر نمی دانند و این مقدار از خطر کردن را روا می دانند و وجود غرر بر اساس وجود مخاطره و ریسک با تعدیل یاد شده منتفی می باشد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم : نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله در حقوق انگلستان
همانطور که در گذشته راجع به تعریف قرارداد اختیار معامله اشاره شده است قرارداد اختیار معامله قراردادیست که به موجب آن یک طرف قرار داد اختیار (حق) خرید یا فروش کالایی مشخص را با قیمت معهود در زمان معین از طرف دیگر خریداری می کند. قرارداداختیار معامله همانگونه که گفته شد قراردادیست برای پوشش ریسک زیان و ضرر ناشی از نوسانات بازارهای مالی و طرفین بر اساس همین ویژگی بارز می باشد که وارد عرصه قراردادهای اختیار می شوند، زیرا در قرارداد اختیار معامله ضرر اقتصادی یک طرف از معامله خریدار آن اختیار هیچ گاه فراتراز قیمت مشخص که همان اختیار می باشد تجاوز نخواهد کرد یعنی ریسک مالی ناشی از نوسانات بازار را در حیطه قیمت اختیار نگاه می دارد که از آن به کنترل و تعدیل و ریسک نیز می توان یاد کرد اگرچه که میزان سود را نتوان بر اساس معیاری دقیقاً محاسبه نمود و نحوه تقسیم سود و زیان طرف دیگر قرارداد در مقابل نحوه تقسیم سودو زیان خریدار اختیار قرار می گیرد. بنابراین در قرارداد اختیار معامله در عوض پرداخت قیمت اختیار شخص اختیار اعمال حق مکتسب بر اساس قرارداد را بدست می آورد که از آن به عنوان بیع حق یادشد که در فصول قبل صحت آن را اثبات نمودیم. حال پس از آنکه به اختصار به قرارداد اختیار معامله مقتضای ذات آن پرداختیم باید این موضوع را تبیین نماییم که آیا صحت قرارداد اختیار معامله را در حقوق انگلستان می توان بر اساس نفی وجود غرر اثبات نمود یا خیر؟
ما پس از آنکه معیاری از غرر ارائه نمودیم حال باید بررسی نماییم که چگونه می توان شبهه غرر را از قرارداد اختیار معامله بر اساس اصول حقوقی مورد قبول در حقوق انگلستان رفع نماییم. برای رفع این شبهه ابتدا از نفی غرر بر اساس امکان قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده) استفاده نمودیم و در مرتبه ثانی از امکان پذیرش ریسک بر اساس اصل آزادی قرارداد و حاکمیت اراده به عنوان اصل غیرقابل انکار در حقوق انگلستان تمسک جسته ایم که به این مباحث به نحو مبسوط در آینده می پردازیم.
بند اول: نفی غرر بر اساس ملاک قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده)
با توجه به مبحث مطروحه و مداقه در قانون بیع کالا لزوم تعیین عوضین برای دفع امکان غرر دارای مفهومی علیحده از قانون ایران و حتی فقه (غرر به مفهوم خطر) می باشد، لیکن اصل پذیرفته شده برای مفهوم غرر بر اساس توجه به قداست و لزوم قرارداد می باشد و دامنه امکان ایجاد ریسک و خطر قراردادی را کاهش و راه گسترده تری را برای التزام طرفین به مفاد قرارداد را پیشرو متعاقدین قراداده است هم چنین در حقوق انگلستان بر اساس بند 1 قاعده 5 ماده 18 قانون بیع کالا امکان انتقال کالا غیر معین یا مال آینده از طریق توصیف مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قرارداد اختیار معامله به عنوان مصداق بیع حق در هنگام انعقاد قرارداد شخص با پرداخت قیمت اختیار حق خریدو فروش کالای معین با قیمت معهود را بدست می آورد، یعنی آنچه مبادله می شود حق به عنوان مبیع قرارداد و قیمت اختیار به عنوان ثمن قراردادی می باشد یعنی در هنگام قرارداد عوضین قراردادی نزد طرفین کاملاً معلوم و معین است و آنچه که مورد جهالت واقع شده است تحقق عقد نهایی و اعمال اختیار از سوی خریدار اختیار معامله در آینده است که این نکته ارتباط ماهوی با مقتضای اصلی قرارداد اختیار معامله ندارد، زیرا در قراداد اختیار معامله مقتضی اصلی قرارداد اعطای خرید و فروش در ازای قیمت اختیار است که دارای ماهیت معلوم و محیط در اراده طرفین است و امکان تحقق یا عدم تحقق عقد نهایی فلسفه ایجاد قرارداد اختیار معامله می باشد قراردادی در جهت همین فلسفه وجودی مبادله می گردد. بنابراین امکان وجود غرر در قرارداد اختیار معامله بر اساس حقوق انگلستان به طریق اولی نسبت به حقوق ایران قابل رد است زیرا چگونه می

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *