دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 50-60، 40-50، 30-40، 20-30

دستورالعمل های پیش بینی دوره های خشک را دارند ارائه شده اند. همانطور که در این جدول نشان داده شده، قوی ترین ارتباط آماری در بین متغیرهای هواشناسی در ماه April در 10 زون از محدوده مورد مطالعه با نمایه بارش استاندارد شده مشاهده شده است.

(جدول 4-3): حدود جغرافیایی هر یک از زون های مورد استفاده در تحقیق
(محدوده های مشخص شده با رنگ خاکستری در این تحقیق درنظر گرفته نشده اند)
حدود جغرافیایی محدوده
شماره محدوده
حدود جغرافیایی محدوده
شماره محدوده
30-40 N ,50-60 E
24
10-20 N ,0-10 E
1
30-40 N ,60-70 E
25
10-20 N ,10-20 E
2
30-40 N ,70-80 E
26
10-20 N ,20-30 E
3
30-40 N ,80-90 E
27
10-20 N ,30-40 E
4
40-50 N ,80-90 E
28
10-20 N ,40-50 E
5
40-50 N ,70-80 E
29
10-20 N ,50-60 E
6
40-50 N ,60-70 E
30
10-20 N ,60-70 E
7
40-50 N ,50-60 E
31
10-20 N ,70-80 E
8
40-50 N ,40-50 E
32
10-20 N ,80-90 E
9
40-50 N ,30-40 E
33
20-30 N ,80-90 E
10
40-50 N ,20-30 E
34
20-30 N ,70-80 E
11
40-50 N ,10-20 E
35
20-30 N ,60-70 E
12
40-50 N ,0-10 E
36
20-30 N ,50-60 E
13
50-60 N ,0-10 E
37
20-30 N ,40-50 E
14
50-60 N ,10-20 E
38
20-30 N ,30-40 E
15
50-60 N ,20-30 E
39
20-30 N ,20-30 E
16
50-60 N ,30-40 E
40
20-30 N ,10-20 E
17
50-60 N ,40-50 E
41
20-30 N ,0-10 E
18
50-60 N ,50-60 E
42
30-40 N ,0-10 E
19
50-60 N ,60-70 E
43
30-40 N ,10-20 E
20
50-60 N ,70-80 E
44
30-40 N ,20-30 E
21
50-60 N ,80-90 E
45
30-40 N ,30-40 E
22

30-40 N ,40-50 E
23

شکل (4-9): گستره محدوده 45 گانه جغرافیایی که اطلاعات جوی در 34 زون آن در تحلیلهای آماری استفاده شده است

(جدول 4-4): َشماره زون های جغرافیایی و ماه هایی که متغیرهای هواشناسی آنها ارتباط آماری قوی تری را با نمایه بارش استاندارد شده نشان داده اند
September
August
July
June
April
4
36
28
37
38
24
28
37
16
34
38
16,25,29,30