دانلود تحقیق در مورد دانش آموزان دختر

1385 ).طرح پژوهش، قلمروی کلیّت را تعیینمی کند و به این سؤال پاسخ می‌دهد کهآیا نتایج به‌ دست ‌آمده، می‌تواند به جامعه بزرگتر یاموقعیت ‌های مختلف تعمیمیابد؟.هدف این فصل، ارائه ی بخش تفضیلی طرح پژوهش است. در این فصل ابتدا با توجه به هدف پژوهش و نحوه ی جمع آوری داده ها، نوع و روش پژوهش تعیین می شود، سپس جامعه آماری، و حجم نمونه در چارچوب مورد نیاز مشخص می شود. در پایان روش و ابزار جمع آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می گیرد.
3-2- روش تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. می توان گفت این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. با توجّه به اینکه در این پژوهش از روش میدانی، پرسشنامه استفاده شده است، لذا؛ پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است. توصیفی از این جهت که درصدد بررسی و تحقیق به منظور شناسایی و ارائه تعیین رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست، و در نهایت تحلیل می شود.
3-3- جامعه و نمونه آماری؛ و روش نمونه گیری و برآورد حجم آن
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دخترمقاطع دبیرستان دوره دوم شهر رشت است. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. بدین صورت که 4 دبیرستان انتخاب و از هر دبیرستان 1 کلاس و در مجموع 4 کلاس تعیین شد و ازآنجائیکه این پژوهش از نوع همبستگی می باشد برای احتراز از تحت تاثیر قرارگرفتن ضرایب همبستگی از حجم نمونه تعداد 100 نفر (به ازای هر متغیرپیش بین50 نفر) می باشدکه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.
3-4- روش و ابزار گرد آوری داده ها
داده ها را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و انواع منابع گردآوری کرد. در این تحقیق در خصوص گرد آوری داده ها ی مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق به طور عمده از روش میدانی استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص های تحقیق، جمع آوری داده ها ی لازم از ابزار پرسش نامه استفاده شد، سؤالات با عنایت به اهداف تحقیق و ماهیّت موضوعی تحقیق حاضر به شکل پنج گزینه ای و بسته طراحی شده است. در تهیّه پرسشنامه، پژوهشگر سعی می نماید که از طریق طرح تعدادی سؤال، داده های مورد لزوم را از پاسخ دهندگان دریافت نماید.
3-5- مراحل طراحی ابزار گرد آوری داده ها
در این پژوهش از روش میدانی برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استفاده خواهد شد. به این صورت که پرسشنامه ها در اختیار دانش آموزان قرار داده خواهد شد و پس از تکمیل جمع آوری خواهد شد. پرسش نامه، مجموعه ای است از سوالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جواب های خود را بر آن درج می کند و ابزاری کارآمد برای گرد آوری اطلاعات به شمار می رود (سکاران، 1391).
ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :
1.پرسشنامه باورهای غیر منطقی اهواز (IBT-A4) : عبادی و معتمدین (1384) پرسشنامه چهار عاملی باورهای غیر منطقی اهواز (IBT-A4)را از روی پرسشنام 10 عاملی باورهای غیر منطقی جونز (1969) به روش تحلیل عوامل ساختند. برای سنجش پایایی آزمون و همسانی درونی چهار عامل استخراج شده از ضریب آلفای کرانباخ و روش دونیمه کردن آزمون استفاده کردند. به منظور بررسی پایایی و روایی آن به شیوه تصادفی از بین جمعیت آماری 143 نفر (غیر از نمونه اولیه برای ساختار عاملی آزمون) به شیوه تصاوفی انتخاب و دو آزمون باورهای غیر منطقی اهواز و آزمون 100 سئوالی باورهای غیر منطقی جونز (1969، به نقل از عبادی و معتمدین، 1384) را به طور همزمان اجرا کردند. بر اساس نتایج به دست آمده ضرایب همسانی درونی چهار عامل رضایت بخش است. ضرایب روایی آزمون از روش روایی همگرا (اجرای همزمان دو آزمون(IBT-A4و IBT) ) 87/0 براورد گردید که این ضریب در سطح 001/0 نیز معنی دار بوده است. عبادی و معتمدین (1384) برای بررسی دقیق تر پایایی ضریب آزمون، از روش تنصیف نیز استفاده کردند که نتایج مشابهی با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد.ضرایب پایایی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ برای عاملها و کل به ترتیب عبارت است از : 80/0 ،81/0، 73/0، 75/0، 75/0 می باشد و با بهره گرفتن از تصنیف : 82/0، 84/0، 74/0، 72/0، 76/0 می باشد.
2.پرسشنامه افکار خودآیند منفی: این پرسشنامه توسط هولون و کندال (1980)تهیه گردید و دارای 30 سوال است. نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت است .به این ترتیب که به گزینه های هرگز ،گاهی ،معمولا،اغلب و همواره به ترتیب نمره های 1 تا 5 تعلق می گیرد.هولون و کندال آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 89/0 گزارش کرده اند ودر ایران گل پرور و همکاران (1386)آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 94/0 به دست آورده اند.
3.پرسشنامهخطرپذیرینوجوانانایرانی (IARS):اینپرسشنامهتوسطمحمدیزادهواحمدآبادی(1387)برایسنجشخطرپذیریدرنوجوانانایرانیتدوینیافتهاست.تعداد38سئوالپرسشنامهبرایسنجشرفتارهایپرخطرازقبیلرانندگی (6 سوال)،خشونت(5 سوال)،سیگارکشیدن(5 سوال)،مصرفموادمخدر(8 سوال)،مصرفالکل(6 سوال)،رابطهبارفتارجنسیوگرایشبهجنسمخالف (8 سوال)،بهکاربردهمیشود.پاسخگویانموافقتیامخالفتخودرابااینسئوالاتدریکمقیاس5گزینهایازکاملاًمخالف(نمره 1)،تاکاملاًموافق(نمره 5) مطرحمیکنند.اعتباراینمقیاسبهروشهمسازیدرونیوباکمکآلفایکرونباخورواییسازهآنبااستفادهازتحلیلعاملیاکتشافیوروشتحلیلمؤلفههایاصلیوبرایابعادموردبررسیقرارگرفت. میزانآلفایکرونباخبرایمقیاسکلی938/0 و برای ابعاد پرسشنامه 715/0 و 931/0 بودهاست. نتایجبهدستآمدهازرواییوپایاییمقیاسحاکیازآنبودهکهابزاریمناسبدرسنجشخطرپذیرینوجوانانایرانیمیباشد (محمدی زادهواحمدآبادی، 1387).
3-6- تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها
هر آزمونی باید دارای روایی و پایایی باشد تا قابل اعتماد بوده، راهنمای خوبی در تصمیم گیری های مسئولان باشد. یکی از شرایط مهم برای این که آزمون، وسیله ای مطمئن برای پیش بینی درجه موفقیت فرد در شغ
ل باشد این است که قابل اعتماد و اطمینان و دارای ثبات باشد. یعنی با انجام آن آزمون، همیشه نتیجه یکسانی به دست آید. پس پایایی آزمون مقیاسی است که به وسیله آن، درجه اعتماد به نتایج حاصل از آن آزمون تعیین می گردد (سعادت، 1385).
3-6-1- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گرد آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی، یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه است. بدین معنا که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌دست می‌دهد. معمولاً دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری، ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیّر و موقّتی آن را می‌سنجد. در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه نهایی بین30 نفر از افراد نمونه آماری پژوهش به‌ صورت تصادفی توزیع شد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه،برای هر یک از مؤلفه‌ها بهکمک بسته نرم‌افزاریSPSSنسخه20 محاسبه شد و مقادیر آلفای کرونباخ استانداردشده، مطابق جدول زیربه دست آمد.
جدول 3-1: مقادیرآلفای متغیرها
متغیر
آلفا
رفتارهای پر خطر
73/0
باورهای غیر منطقی
82/0
افکار خودآیند منفی
76/0
لذا؛ با توجّه به نتایج بدست آمده از متغیر های تحقیق می توان استنباط کرد که پرسشنامه نهایی پژوهش، از پایایی نسبتاً خوبی بر خوردار است.
3-6-2- روایی (اعتبار) ابزار گرد آوری داده ها
در این پژوهش از روش اعتبار محتوا (سنجش میزان وجود اندازه ی صفت) برای تعیین روایی ابزار گرد آوری دادها‌استفاده شده است. بدین‌ترتیب که به‌منظور تعیین روایی عبارات پرسشنامه، مؤلفه‌ها و گویه‌های شناسایی‌شده از ادبیات پژوهش، در اختیار برخی کارشناسان، همچنین اساتید راهنما و مشاور قرار داده شد روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا تأیید گردید.
3-7- شیوه جمع آوری اطلاعات
دراینتحقیقبرایتجزیهوتحلیلدادههایجمعآوریشدهازهردوآمارتوصیفیواستنباطیاستفادهشدهاست. دربررسیتوصیفیدادهها،ازجداولتوزیعفراوانیودرصداستفادهشدهاستوازآماراستنباطی؛بنابرضرورتبهکمکنرمافزارهایآماری(SPSS20)برایتجزیهوتحلیلدادههایجمعآوریشدهازنمونهآماریاستفادهمیشود. در این پژوهش برای تحلیل داد ه‌ها‌ی بدست آمده و آزمون فرض‌های تحقیقجهت تعیین رابطه متغییرهای پیش بین (باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی) با متغیر ملاک (گرایش به رفتارهای پرخطر) از تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده خواهد شد .
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- پیش درآمد
هدف این فصل تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده است. داده های به دست آمده از اجرای پژوهش با بهره گرفتن از آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه،ضریب همبستگی پیرسون) و با بهره گرفتن از نرم افزار20spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این پژوهش باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی و گرایش به رفتارهای پر خطر به عنوان متغیرملاک مورد بررسی قرارگرفت؛ یک روش آماری که به‌ما این امکان را می‌دهد تا نمره یک فرد در یک متغیر را براساس نمره‌های او در متغیر دیگر یا در چندین متغیر دیگر در صورت همبسته بودن پیش‌بینی کنیم رگرسیون است.هرچقدر میزان همبستگی بیشتر باشد نمرات به‌خط رگرسیون نزدیک‌تر و در نتیجه پیش‌بینی دقیق‌تر است.هدف پیش بینی یک متغیر ملاک ازچند متغییر پیش بینی باشد،از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می گردد. روش گام به گام پیچیده ترین مدل رگرسیون چندگانه است. هریک از متغیرها براساس توالی وارد شده و سپس مقدار آن تعیین می شود . اگر اضافه شدن متغیر به مدل کمک کند، باقی مانده اما در این حالت کلیه متغیرها ی باقی مانده در مدل مود آزمون مجدد قرار می گیرند تا مشخص شود که هنوز در موفقیت مدل سهیم هستند در غیر اینصورت حذف می شوند بنابراین در استفاده از این مدل باید اطمینان حاصل کرد که کمترین تعداد متغییر های پیش بین در مدل باقی بماند.
4-2- بررسی توصیفی داده ها
جدول 4-1 : شاخص های توصیفی باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
رفتارهای پر خطر
96/80
65/15
باورهای غیر منطقی
51/79
28/14
افکار خودآیند منفی
79/50
81/8
بر اساس جدول فوق میانگین رفتارهای پر خطر 96/80 با انحراف استاندارد 65/15 ، میانگین باورهای غیر منطقی 51/79 با انحراف استاندارد 28/14 ، میانگین افکار خودآیند منفی 79/50 با انحراف استاندارد 81/8 ، می باشد .
4-2- بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی:
بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.

جدول 4-2 : همبستگی های متقابل برایبین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر
متغیر
1
2
3
1 . گرایش به رفتارهای پر خطر
1
**30/0
**44/0
2 . باورهای غیر منطقی
1
*23/0
3 . افکار خودآیند منفی
1
01/0 p**
همانطورکه درجدول فوق مشاهده می شود مقادیر همبستگی بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترازنظر آماری معنی دار است(01/0p) ؛ به عبارتی دیگر بین متغیرهای پیش بین و ملاک ارتباط معنی داری وجود دارد و از آنجائیکه میزان همبستگی بین متغیرهای پیش بین کمتر از 90/0 بدست آمده است شرطی هم خطی بودن نیز برقرار نیست و متغیرهای پیش بین می توانند به صورت مستقل در تبیین واریانس متغیر ملاک مشارکت داشته باشند.
نمودار4-1- رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر
جدول 4-3 : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام رابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر
مدل
متغیر های
پیش بین
همبستگی چند گانه
R
همبستگی چند گانه
R2
R2
تعدیل یافته
خطای استاندارد
S.E
F
تغییرات
sig
1
افکار خودآیند منفی
44/0

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

19/0
19/0

61/6
58/23
01/0
2
افکار خودآیند منفی
باورهای غیر منطقی
51/0
26/0
25/0
06/0
84/4
82/8
01/0
نتایج رگرسیون به روش گام به گام ، جدول(4-3) نشان میدهد که ابتداگرایش به افکار خودآیند منفی به عنوان قویترین متغیر پیش بین وارد مدل شده و توانسته است 19 درصد واریانس گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر (متغیر ملاک) را تبیین کند؛در گام دوم باورهای غیر منطقی به مدل اضافه شده است و این دو متغیر (افکار خودآیند منفی ،باورهای غیر منطقی) توانسته است 26 درصد واریانس گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر (متغیر ملاک) را تبیین کنند ؛ وارد شدن باورهای غیر منطقی به مدل توانسته است 7 درصد به تبیین واریانسگرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر (متغیر ملاک) کمک کند . این تغییر در میزان تبیین واریانس از نظر آماری معنی دار است .
نمودار4-2- باقی مانده یا مقادیر تبیین نشده رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر
جدول 4 -4 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گامرابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر
گام
منابع تغییرات
مجموع مجذورات SS
درجه آزادی
Df
میانگین مجذورات MS
F
سطح معنی داری
1
افکار خودآیند منفی
16/51218
1
16/51218
58/23
01/0
باقی مانده
جمع کل
68/212863
84/264081
98
99
08/2172
2
باورهای غیر منطقی
63/68954
2
32/34477
14/17
01/0
باقی مانده
جمع کل
21/195127
84/264081
120
99
62/2011
همانطور کهدرجدول فوق دیده می شود در دو گام مقادیرF بدست آمده معنی دار است (01/0P)؛ بنابراین مدل در دو گام به صورت معنی دار جلورفته و با اطمینان 99/0 نتیجه می گیریم که رابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر ازنظر آماری معنی دار استو متغیرهایپیش بین (باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی) قدرت پیش بینی متغیر ملاک (گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر) را دارند؛ بنابراین مجاز به تحلیل و گزارش نتایج رگرسیون می باشیم.جهت تعیین بهترین پیش بینی کنندهگرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر از بین متغیرهای پیش بینی کننده، نتایج رگرسیون با روش گام به گام گزارش شده است.
جدول 4-5 – خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینیرابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر
مدل
ضریب غیر استاندارد(b)
خطای معیار
ضرایب استاندارد B
t
سطح معنی داری
1
مقدار ثابت
32/30
42/11
65/2
01/0
افکار خودآیند منفی
99/0
21/0
440/0
86/4
01/0
2
مقدار ثابت
18/27
09/9
57/2
01/0
افکار خودآیند منفی
94/0
20/0
414/0
72/4
01/0
باورهای غیر منطقی
31/0
10/0
260/0
97/2
01/0
با توجه به نتایج جدول 4-5 در مدل اول افکار خودآیند منفی با مقدار B استاندارد 440/0 به طور مستقیم بر گرایش به رفتارهای پر خطر اثر داشته و یک واحد افزایش در افکار خود آیند منفی 99/0 تغییرات گرایش به رفتارهای پر خطر راپیش بینی می کند .
(افکار خودآیند منفی) 99/0 + 32/30 = گرایش به رفتارهای پر خطر
در مدل دوم افکار خودآیند منفی با مقدار B استاندارد 414/0 و باورهای غیر منطقی با مقدار B استاندارد 260/0 به طور مستقیم بر گرایش به رفتارهای پر خطر اثر داشته و یک واحد افزایش در افکار خود آیند منفی متغیر افکار خودآیند

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *