دانلود تحقیق در مورد دانش آموزان دختر

د منفی 94/0 و باورهای غیر منطقی 30/0 تغییرات گرایش به رفتارهای پر خطر راپیش بینی می کند .

(باورهای غیر منطقی) 30/0+ (افکار خودآیند منفی)94/0 + 18/27 = گرایش به رفتارهای پر خطر
فرضیه فرعی اول : بین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.
جدول( 4-6) : همبستگیبین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر
متغیر
r
Sig
باورهای غیر منطقی

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

30/0
01/0
همانطور که در جدول(4-6) مشاهده شد بین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر،همبستگی مثبت به میزان (30/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است( 01/0>P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که با افزایشباورهای غیر منطقی ، گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترافزایش می یابد .
فرضیه فرعی 2 : بین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.
جدول( 4-7) : همبستگیبین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر
متغیر
r
Sig
افکار خودآیند منفی
گرایش به رفتارهای پر خطر
44/0
01/0
همانطور که در جدول(4-7) مشاهده شد بین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر،همبستگی مثبت به میزان (44/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است( 01/0>P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که با افزایشافکار خودآیند منفی ، گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترافزایش می یابد .
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری

5-1-پیش درآمد
در این فصل با بهره گرفتن از داده های آماری وجداول فصل چهارم،اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس یافته های پژوهش در رابطه با هریک ازفرضیات تحقیق، نتیجه گیری لازم ارائه گردیده است. در پایان نیز، پیشنهادات کاربردی مرتبط با موضوع پرداخته شده است و به محدودیت هایی که محقق با آن رو به رو بوده نیز اشاره شده است.
5-2-بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش بعد از جمع آوری داده ها و انجام فنون و روش های آماری مناسب،با توجه به فرضیه های پژوهش، نتایجی به شرح زیر بدست آمد:
فرضیه اصلی: بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.
مقادیر همبستگی بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترازنظر آماری معنی دار است(01/0>p)؛ به عبارتی دیگر بین متغیرهای پیش بین و ملاک ارتباط معنی داری وجود دارد.افکار خودآیند منفی با مقدار B استاندارد 414/0 و باورهای غیر منطقی با مقدار B استاندارد 260/0 به طور مستقیم بر گرایش به رفتارهای پر خطر اثر داشته و یک واحد افزایش در افکار خود آیند منفی متغیر افکار خودآیند منفی 94/0 و باورهای غیر منطقی 30/0 تغییرات گرایش به رفتارهای پر خطر راپیش بینی می کند.محمدی ترک آباد (1387)با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. بین نمرات باورهای غیرمنطقی با افکار منفی ورفتار پرخطر نوجوانان معارض با قانون رابطه معناداری وجود دارد.نتایج پژوهش آرفونسکی 1977 به نقل از رینینگر(2005 )نشان داده که احساس افسردگی و باورهای غیر منطقی و انزوا و افکار خودآیند منفی و تنهایی اغلب با رفتارهای پرخطر در نوجوانان رابطه مستقیم دارد و با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.گلدنبرگ 1999 نیز شیوع روز افزون رفتارهای پرخطر در نوجوانان را با افزایش افسردگی و باوهای غیر منطقی و افکار خود آیند منفی در آها مرتبط ساخته و معتقد است که امروزه به دلیل ازدیاد استرس ها و فشارهای وارده به نوجوانان، بروز این عوامل در این دوران افزایش یافته است و و دلیل عمده روی آوردن نوجوانان به رفتارهای پرخطر شده که سلامت آنها را به خطر می اندازد که این نتایج با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.جسور1992 به نقل از سلیمانی نیا و همکاران(1384)عنوان می کند که درگیر شدن نوجوانان در فعالیت هایی که سلامت ایشان را به خطر میاندازد، ناشی از تعامل مستقیم یاغیر مستقیم میان عوامل خاص و رویارویی نوجوانان با این عوامل است. وی همچنین مطرح می سازد که عوامل زمینه ای خطر زا، مانند باورهای غیر منطقی و افکارخود آیند منفی، احتمال بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان را افزایش می دهدبا نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.آموزش و پرورش نیروی انسانی یکی از ارکان بنیادین و مهم در رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به شمار می رود(پارسا،1993). لذا کنترل رفتارهای پرخطر فراگیران اهمیت دارد. زیاد احتمال زیادی وجود دارد فراگیری که در یکی از رفتارها در گیر شد در سایر رفتارهای پرخطر نیز در گیر شود. در بحث از رفتارهای پرخطر جامعه، باید مسائل فرهنگی آن جامعه را نیز در نظر بگیریم. ارزش های هر جامعه و هنجارهای آن در الگوی این رفتارها موثر هستند و این امر باید مورد توجه ارائه دهندگان خدمات قرار گیرد. و نوجوانی یک دوره بحرانی در زندگی است. الگوهای رفتاری مهم که می توانند بر سراسر زندگی فرد تاثیر بگذارند در این دوران شکل می گیرند(جان پابلو و استفان،2004).در نوجوانی فرد جایگاه خویش را در خانواده، دوستان و جامعه تعیین میکند. عوامل اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار این مشکلات نوجوانان را در مرحله تصمیم گیری به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند (باریکانی،1387).این رفتارها تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عمیقی بر سلامت فرد و جامعه می گذارند و عواقب منفی در بردارند.رفتارهای پرخطر سلامت افراد را در معرض تهدید قرار می دهند. این رفتارها هم برای خود فرد و هم برای دیگران تهدید کننده است. بررسیهایاولدزنشاندادندکههنجارهایاجتماعی،قویترین عاملدرانجامرفتارهایپرخطربودند(اولد و تومبس،2001). اینهنجارهارا بایدبراینوجوانانتعریفکرد.بنابرمطالعهاو،هنجارهایاجتماعی رابایدبهصورتنظاممنددرمدارسراهنماییودبیرستانها آموزشداد.سپسآنهارابایدمجددًابرایدانشآموزانتعریفکرد بهگونهایکهآنهاباشناختیتازهازهنجارهاتلاشکنندکهمحیط اجتماعیخودراتغییردهند.
فرضیه فرعی اول:بین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج آماری حاصل از فصل چهارم بین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر،همبستگی مثبت به میزان (30/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است( 01/0>P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که با افزایشباورهای غیر منطقی ، گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترافزایش می یابد .قاسمی(1373)گروهی که دارای تفکر غیر منطق
ی بودند ،میانگین نمره افسردگی آنها به طور معنی داری از میانگین نمره افسردگی گروهی که دارای طرز تفکر منطقی بودند بیشتر بود.که درنهایت با افزایش رفتارهای پرخطر در این دانش آموزان ارتباط معنا داری دارد. نتایج پژوهش باگورابرتز(2004 )بنابراین،باورهای غیر منطقیدربروزرفتارهایپرخطرمختلفنقشداشتهومیتوانندتاحدودیآنهاراپیشبینیکنند و با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.در نتایج پژوهش کامپوآریاس ودیگران(2008) متغیرهایی از قیبل علایم افسردگی قابل ملاحظه،باورهای غیر منطقی، با الگوی رفتاری پرخطر مرتبط بود. نتایج پژوهش گولونه و موری(2000 )؛ داهلن و همکاران(2005 ) ؛ بیانگرآناستکهرابطۀبینباورهای غیر منطقی ورفتارهایناسالموپرخطرجوانانمنفیاست و با نتایج تحقیق حاضر مطابقت ندارد. نتایج پژوهش آرفونسکی 1977 به نقل از رینینگر(2005 ) نشان داده که باورهای غیر منطقی و انزوا اغلب با رفتارهای پرخطر در نوجوانان رابطه مستقیم دارد و با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.باورهای غیر منطقی سبب می شود تا مهارت های مقابله با افراد ضعیف گردد به عبارتی هیجانات افراد عمدتا از عقاید ارزیابی ها و تعبیرها و واکنش های افراد به شرایط زندگی ناشی می شود. باورهای غیر منطقی می تواند منجر به تغییرات معنی داری در رفتارهای نوجوانان شود و در نتیجه شناخت باورهای غیر منطقی و ارتباط آنها با رفتارهای پرخطر می تواند مقدمه ی بکار گیری رویکرد های نوین در مقابله با افزایش رفتارهای پرخطر در نوجوانان شود.
فرضیه فرعی دوم :بین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه تحلیل داده ها بین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر،همبستگی مثبت به میزان (44/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است( 01/0>P). بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که با افزایشافکار خودآیند منفی ، گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترافزایش می یابد.نتایج پژوهش مارکیوهمکاران2003نیزدرپژوهشخودنشاندادنددخترانیکهدرافکارخودآیند منفینمراتبالاییگرفتهبودند،بااحتمالبیشتریدررفتارهایپرخطرشرکتمیکردند.ایننتایجحتیپسازکنترلرشدبلوغعینیوذهنیشرکتکنندگانمعناداربوده و با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. نتایج پژوهش آرفونسکی 1977 به نقل از رینینگر(2005 )نشان داده که احساس افسردگی و افکارخود آیند منفی وانزوا اغلب با رفتارهای پرخطر در نوجوانان رابطه مستقیم دارد و با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.بروک و همکاران(2002)نشان دادند که بین میزان افسردگی و افکار خودآیند منفی با رفتار پرخطر رابطه معنا دار وجود دارد و با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.یافته های توصیفی اسپرینگر و دیگران(2006)در دانش آموزان دختر نیز به طور معنا داری، سطح گسترده تری از احساس نا امیدی و افکارخودایند منفی و سرخوردگی 6/35درصد،گزارش داده اندو با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.افکار خودآیند منفی شکلی از افکار ناکارآمد هستند که در اضطراب نوجوانان موثر می باشد. نوجوانانی که از افکار خودآیند منفی رنج می برند معمولا دچار احساس های ترس و نگرانی می شوند. که درنهایت منجر به ایجاد رفتارهای پرخطر درآنها خواهد شد. رفتارهای پرخطر تحت تحولات جسمی، روانی و اجتماعی در دوره نوجوانی رو به افزایش می گذارد و اثرات نامطلوبی بر زندگی نوجوان دارد. 
5-3 – محـدودیت‌های تحقیق
به دلیل اجرای پژوهش فقط در یک ناحیه شهر (رشت)، و تاثیر پذیری متغیرهای تحقیق ، ممکن است با نتایج در شهرهای دیگر متفاوت قابلیت تعمیم را نداشته باشد.

پژوهش مورد نظر فقط در یک گروه سنی نوجوان دانش آموزان انجام شده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *