دانلود تحقیق با موضوع عروه الوثقی، تاریخ اسلام، وحدت اسلامی، امام خمینی

العاملی، ج۱۴، ص۱۹.
۲۸. ابراهیمی، ص۱۹.
۲۹. اقرب الموارد: اساس البلاغه؛ لسان العرب؛ مجمع البحرین ذیل واژه انکار
۳۰. بقره آیه۲۵۶، سوره یوسف آیه ۳۷
۳۱. واسطی، ج۷، ص۴۵۰
۳۲. اقرب الموارد:اساس البلاغه، لسان العرب، مجمع البحرین
۳۳. همان.
۳۴. ابن منظور
۳۵. برای نمونه مراجعه کنید به کتاب الهدایه شیخ صدوق، چاپ شده در الجوامع الفقهیه، ص۴۷؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۱۳.
۳۶. جباران به نقل از محقق حلی کتاب شرائع الاسلام، ج۱، ص۵۵.
۳۷. همان به نقل از شهید ثانی کتاب الروضه الهیه، ج۱، ص۲۷۴.
۳۸. همان به نقل از سید علی طبا طبایی کتاب شرح ضغیر، ج۱، ص۶۹ وکتاب ریاض المسائل، ج۲، ص۳۵۷
۳۹. همان به نقل سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ئر کتاب عروه الوثقی، باب دوم از طهارت
۴۰. همان به نقل از سید محسن حکیم، کتاب مستمسک العروه الوثقی، ج۱، ص۳۷۸؛ سید ابوالقاسم خویی، التنقیع، ج۳، ص۵۸؛ سید محمد باقر صدر بحوث فی شرح العروه الوثقی، ج۳، ص۲۹۱.
۴۱. همان به نقل از امام خمینی، تحر یرالوسیله، ج۱، ص۱۸۱
۴۲. همان به نقل از سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۱۱۱.
۴۳. همان به نقل از محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام، ج۱، ص۵۵.
۴۴. همان به نقل از علامه حلی در کتاب نهایه الاحکام، ج۱، ص۲۷۴.
۴۵. همان، به نقل ازشهید ثانی در کتاب الروضه البهیه، ج۱، ص۲۷۴.
۴۶. همان،به نقل از سید علی طبا طبایی، ریاض المسایل، ج۲، ص۳۵۷.
۴۷. همان،به نقل از سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، باب دوم طهارت.
۴۸. جباران، ص۶۰
۴۹. همان، ص۱۵۱
۵۰. همان، صفحات ۱۵۲ تا ۱۵۷
۵۱. جعفریان، کتاب تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری، به نقل از مجمع البیان، ج۷، ص۲۰۶
۵۲. همان، ص۲۷۵.
۵۳. همان به نقل از ابن‌سعد، ج۳، ص۲۷۴.
۵۴. همان به نقل از الاغانی، ج۱۶، ص۸۳.
.۵۵ذاکری. ج۲، ص۵۵۳ به نقل از سفینه البحار، ج۲ص۱۳۳.
۵۶. جعفریان، تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری، ص۴۷۴. به نقل از اعیان الشیعه، ج۳، ق۲، ص۲۰.
۵۷. همان، به نقل از کتاب فتوح، ج۲، ص۲۳۷.
۵۸. مفید، الباب ثانی، فصل ۵۸. ص۱۰۸
۵۹. امینی، ج۳، ص۹۷.
۶۰. همان.
۶۱. مجلسی، ج۴۰، ص۱۱۹.
۶۲. نوری، طبرسی، ج ۱۷، ص۲۰۰.
۶۳. بلاذری، ج ۶، ص۱۸۵.
۶۴. جعفریان، تاریخ اسلام از سال چهلم تا صد هجری ص۱۷ به نقل از الشبراوی والاتحاف، ص۳۴.
۶۵. جعفریان، همان ص۱۸. به نقل از شیخ طوسی، کتاب امالی، ج۲، ص۱۷۲.
۶۶. همان ص۷۲، به نقل از ابن‌خلدون، ج۲، ق۲ص۱۸
۶۷. همان به نقل از مسعودی، ج۲، ص۵.
۶۸. همان به نقل از ابن‌خلدون، ج۲، ق۲، ص۱۸.
۶۹ .آقا نوری، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه های شیعی در عصر امامان،ص۱۶۲.
۷۰. جعفریان،تاریخ سیاسی اسلام از سال چهل تا سال صد هجری، ص۲۹۳ به بعد.
۷۱ .آقا نوری،امامان شیعه و وحدت اسلامی،ص۱۰۹
۷۲. الباعونی، ج۲، ص۱۲۱، الحموی، ص ۸۲، محسن امین، ج۱، ص۳۲۶.
۷۳. ابن‌سعد، ج۳، ص۱۴.
۷۴. برای اطلاع از تعداد همسران بزرگان قبایل به کتاب نسب قریش نوشته مصعب بن‌الزبیر مراجعه کنید.
۷۵. مصعب بن‌الزبیر، ص۲۳۶وص۳۴۸.
۷۶. محسن امین، ج۱، ص۳۱۳.
۷۷. عماد زاده، ج۱، ص۲۵۶، محسن امین، ج۱، ص۳۲۶.
۷۸. محسن امین، ج۱، ص۳۲۶.
۷۹. انصاری زنجانی خوئینی، ج۱۶، ص۱۹۲.
۸۰. ابن‌عنبه، ص۲۲۵، ابن‌طقطقی، ‌ص۱۴۹، مفید، ص۲۷۰، اعلمی حائری، ص۲۷۸.
۸۱. محسن امین، ج۱، ص۴۳۲.
۸۲ همان، ص۳۲۶، ابن‌ابی‌الثلاج، ص۹۶
۸۳. همان، ص۳۲۶.
۸۴. ابن‌حجر عسقلانی، ج۱، ص۱۱۷ـ۱۱۶، بلاذری، ج۲، ص۱۹۴.
۸۵. ابن‌ابی‌الئلاج، ص۹۵.
۸۶. ابن‌شهرآشوب، ج۳، ص۳۰۵، ابن‌همام اسکافی، ص۵۹
۸۷. جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، ص۳۸۱.
۸۸. جعفریان، ص۳۸۱به نقل ازالکامل فی تاریخ، ج۲، ص۳۸۲ .
۸۹. مجلسی، ج۵، ص۳۴۵.
۹۰. بلاذری، ج۲، ص۱۹۴.
۹۱. ابن‌الصوفی، ص۲۰۰.
۹۲. ابن‌حزم، ص۳۸.
۹۳. ابن‌عنبه، ص۵۹.
۹۴. بلاذری، ج۲، ص۱۸۹.
۹۵. یعقوبی، ج۲، ص۱۳۹.
۹۶. مسعودی، ج۲، ص۶۷.
۹۷. مفید، ج۱، ۳۴۲.
۹۸. ابن‌شهرآشوب، ج۳، ص۳۰۴.
۹۹. ابن‌ابی‌الدنیا، ص۱۴۳.
۱۰۰. المروزی الازوارقانی، ص۱۶۵.
۱۰۱. ابن‌حزم، ج۲، ص۱۶، ترجمه مسعودی، ج۲، ص۶۷، عبا س قمی ج۱، ص۴۵۰.
۱۰۲. منتهی الامال، ج۱، ص۴۵۱ و به نقل ام الحسین می‌توان میان قول شیخ مفید که زینب صغری مکنی به ام کلثوم را ذکر کرده و نظر ابن‌اثیر و مسعودی که وی را ام کلثوم را ذکر کرده و نظر ابن‌اثیر و مسعودی که وی را ام کلثوم کبری نامیده‌اند جمع به عمل آورد به این ترتیب که نام وی به نسبت زینب کبری، زینب صغری و به نسبت ام کلثوم صغرا که از مادری غیر از فاطمه زهرا به دنیا آمده ام کلثوم کبری بوده است، ازدواج عمر یا ام کلثوم در منابعی از جمله ابن‌الصوفی، ص۱۹۹، اسد الغابه، ج۵، ص۶۱۴ و. . آمده اما بزرگان در صحت آن تردید کرده‌اند.
۱۰۳. ابن‌شهر آشوب، ج۳، ص۳۰۴.
۱۰۴. مفید، ترجمه الارشاد،ص۳۴۲.
۱۰۵. ابن‌ابی‌الدنیا، ص۱۲۲.
۱۰۶. ابن‌ابی‌الدنیا ص۱۴۳.
۱۰۷.مفید،ترجمه الارشاد، ص۳۴۲، مروزی ازوارقانی، ص ۱۶۵ـ۱۶۴.
۱۰۸. سبط بن‌جوزی، ص۳۹۵.
۱۰۹. المروزی الازرقانی، ص۱۷۳.
۱۱۰. ابن‌صوفی، ص۴۵۰.
۱۱۱. ابن‌ابی‌الدنیا، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ص۱۴۲.
۱۱۲. ابن‌الصوفی، ص۴۳۶، جمعی از نویسندگان، ج۴، ص۳۹۸.
۱۱۳. امین عاملی، ج۳، ص۱۶.
۱۱۴. ابن‌ابی‌الدینا، ص۱۴۳.
۱۱۵. ابن‌ابی‌الدنیا، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ص۱۴۳، بعضی پنداشته‌اند که محمد اصغر و ابوبکر نام دو تن از فرزندان علی است ولی ظاهراً نام یک تن می‌باشد.
۱۱۶. ابن‌ابی‌الدنیا، ص۱۴۴.
۱۱۷. ابن‌سعد، ج۸، ص۳۴۰.
۱۱۸. ابن‌ابی الدنیا، ترجمه محمود مهدوی دامغانی،ص۱۴۳.
۱۱۹. ابن‌الصوفی، ص۲۰۰.
۱۲۰. ابن‌ابی‌الدنیا، ص۱۴۳، عبدالله بن‌ابی‌سفیان بن‌حارث عبدالمطلب خلافت را حق علی می‌دانست.
۱۲۱. ابن‌الصوفی، ص۲۰۰.
۱۲۲. همان، و به نقلی ام الحسن.
۱۲۳. بلاذری، ج۲، ص۱۹۴.
۱۲۴. ابن‌الصوفی، ص۲۰۰.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *