دانلود تحقیق با موضوع امام سجاد


تولیت صدقات امیرالمؤمنین نیز در دست ایشان بود.۳۹۸
ازدواج پسران امام سجاد(علیه السلام)
۱ـ حسین بن‌علی بن‌الحسین دوبار ازدواج کرد.
با تمام تلاش که صورت گرفت گزارش ازدواج تمام نوادگان امام سجاد به‌دست نیامد از گزارش پانزده ازدواج به‌دست آمده چهار ازدواج با دختران آل زبیر بوده که البته نسبشان به برادران خلیف عبدالله بن‌الزبیر می‌رسد (عمرو بن‌الزبیر، منزرین الزبیر، عمروه بن‌الزبیر، هشام بن‌الزبیر) و یک ازدواج با دختری از نسل خلیفه سوم عثمان بن‌عفان و یک ازدواج با دختری از خلیفه اول ابوبکر انجام گرفته است بنابر‌این از پانزده ازدواج پسران امام سجاد شش ازدواج با خاندان خلفا بوده است و سه ازدواج دیگر شش ازدوج با علویان، یک ازدواج با بنی‌حمع، یک ازدواج با بنی‌امیه و یک ازدواج با بنی‌الحارث بوده است.
گفتار سوم: نوادگان امام سجاد (علیه السلام)
۱ـ عمر بن‌السجاد هفت پسر به نام‌های محمد، اسماعیل، موسی، عبدالله، علی، حسین و جعفر داشت.
همسر موسی عبیده بنت الزبیر بن‌هشام بن‌عروه بن‌الزبیر بن‌العوام گزارش شده است.۳۹۹
همسر جعفر الاکسبر فاطمه دختر عروه بن‌الزبیر بن‌عوام۴۰۰ و همسر عمر ام ولد گزارش شده است.۴۰۱
گزارش ازدواج سه فرزند از عمر بن‌السجاد در منابع آمده دو ازدواج با دخترانی بوده که نسبشان به خاندان زبیر می‌رسد اما به عبدالله بن‌الزبیر خلیفه زبیری نمی‌رسد. و یک ازدواج با ام ولد گزارش شده است. ازدواج دیگر فرزندان عمر بن‌السجاد با تمام تلاشی که انجام گرفت گزارشی به‌دست نیامد.
۲ـ حسین بن‌السجاد معروف به اعرج فرزندانی به نام علی، حسن، محمد، ابراهیم، سلیمان و عبدالله و عبیدالله داشت.۴۰۲ در میان این پسران ابراهیم با دختری به‌نام بریکه که اگرچه نسبش به خلیفه زبیری نمی‌رسد اما از خاندان آل زبیر است.۴۰۳ و سلیمان با دختری به نام ام عمرو که نسبش به عمرو بن‌المنذر برادر خلیفه زبیری می‌رسد ازدواج کرد.۴۰۴ عبیدالله همسر آزاد یکی ام ابیها که نسبش به علی بن‌ابی‌طالب می‌رسد و دیگری ام عبدالله که دختر کلمه بن‌عمر بن‌عبیدالله بن‌معمر ایتمی و دیگری حماده دختر عبدالله بن‌صفوان از قبیله‌ی جمع قریش داشته است.۴۰۵
حسن دختری از بنی‌امیه را به نام خلیده بنت مروان بن‌عنبسه بن‌سعید بن‌العاصی بن‌امیه همسری انتخاب می‌کند این دختر نسبش به خلفاء بنی‌امیه نمی‌رسد.۴۰۶
همسر محمد ام کلثوم بنت اسماعیل بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب۴۰۷ و همسر علی زینب بنت عون بن‌عبیدالله بن‌عبدالله بن‌حارث بن‌نوفل گزارش شده است.۴۰۸ بنابر این حسین بن‌السجاد هفت پسر داشت که ازدواج شش نفر از آنان ثبت شده است دو ازدواج با دخترانی از خاندان آل زبیر(البته نسبشان به خلیفه عبدالله‌ بن‌زبیر) نمی‌رسد و یک ازدواج با خاندان بنی‌امیه(نسب این دختر به خلفا نمی‌رسد) و یک ازدواج با قبیله بنی‌جمع قریش و یک ازدواج با نوادگان جعفر بن‌ابی‌طالب(برادر امام علی) و یک ازدواج با قبیله بنی‌حارث ثبت شده است.
۳ـ یکی از فرزندان زید بن‌السجاد(شهید کوفه در زمان هشام بن‌عبدالملک بن‌یحیی بن‌زید بود.) که در خراسان و در زمان ولید بن‌عبدالملک کشته شد ۱۸ سال سن داشت یحیی بن‌زید با دختری علوی به نام محبه ازدواج کرد.۴۰۹ یحیی دختر کوچکی داشت که بعد از پدرش مرد و پسران دیگر زید، محمد بن‌زید، حسن‌ بن‌زید، عیسی بن‌زید بوده‌اند۴۱۰ محمد بن‌زید با حماده دختر خلف بن‌جمح از قبیله بنی‌مخزوم و همسر دیگری از نوادگان جعفر‌ بن‌ابی‌طالب به‌نام فاطمه بنت علی‌ بن‌جعفر بن‌اسحاق بن‌علی بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب داشته است.۴۱۱ حسن بن‌زید با آمنه بنت عبیدالله بن‌عبدالله بن‌حسین الاصغر (نوادگان امام حسن) ازدواج کرد.۴۱۲ زید دختری به نام نفیسه داشت که با ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان ازدوج کرد و قبرش در مصر است.۴۱۳ احتمان این‌که این گزارش صحت نداشته باشد زیاد است بخاطر این‌که یحیی برادر نفیسه در خراسان و در زمان ولید بن‌عبدالملک کشته شد و یحیی از مخالفان سرسخت بنی‌امیه بود و حال آن‌که طبق این گزارش خواهرش نفیسه همسر ولید بن‌عبدالملک بوده است.
۴ـ محمد بن‌السجاد معروف به محمدباقر امام پنجم شیعیان فقط از طریق جعفر الصادق نسلش ادامه یافت و جعفر الصادق فرزندی به نام اسماعیل آورد که در زمان حیات پدر از دنیا رفت و مادر اسماعیل فاطمه بنت الحسین بن‌الحسین بن‌علی‌بن‌ابی‌طالب(علیه السلام) بود و موسی فرزند جعفرالصادق امام شیعیان شد و مادر موسی و محمد دیباج(لقبی که شیعه به‌خاطر خوش چهره بودن او داده بود) و اسحاق، ام ولد بود.۴۱۴
۵ـ عبدالله بن‌ارقط پسری به نام اسحاق داشت همسر اسحاق عایشه بنت عمر بن‌عاصم بن‌عمر بن‌عثمان بن‌عنفان(از نسل خلیفه سوم) بود.۴۱۵ ظاهراً اسحاق همسر دیگری هم به نام کلثوم بنت اسماعیل بن‌عبدالرحمن بن‌القاسم بن‌محمد بن‌ابوبکر الصدیق(از نسل خلیفه اول) هم داشته است.۴۱۶ اسحاق داماد دو خلیفه بوده است مصعب بن‌الزبیر در کتاب نسب قریش گزارش ازدواج اسحاق با نوه‌ی عثمان بن‌عفان(خلیفه سوم) را به نقل از کتاب چهره انساب العرب آورده است اما گزارش ازدواج با نوه‌ی ابوبکر در کتاب جمهره نیامده ظاهراً مصعب این گزارش را اضافه کرده است. پسر دیگر عبدالله به نام محمد بود که با دختر عمویش ام سلمه بنت محمد بن‌السجاد ازدواج کرد.۴۱۷ عبدالله دختری به نام کلثم الصماء داشت که او نیز با پسر عمویش حسین بن‌زید(علوی) ازدواج می‌کند البته ابن‌کلثم دختری به نام میمونه می‌آورد که ظاهراً با مهدی عباسی و بعد از آن با عیسی بن‌جعفر از بنی‌العباس ازدواج می‌کند.۴۱۸ دختر کلثم به‌نام فاطمه عروس عباسیان می‌شود.۴۱۹
۶ـ علی بن‌السجاد پسری به نام حسن الافطس داشته که با جویریه دختر خالدبن ابوبکر بن‌عبدالله بن‌عمر الخطاب ازدواج می‌کند.۴۲۰ و همسر دیگرش ام سعید بنت سعید بن‌محمد بن‌جُبیر بن‌مطعم بن‌عدی بن‌نوفل بن‌عبدمناف(از نوادگان خلیفه دوم) گزارش شده است.۴۲۱
گزارشی از ازدواج‌های نوادگان امام سجاد با نسل خلفا و خاندان آل زبیر
۱ـ ازدواج اسحاق بن‌عبدالله ارقط با عایشه بنت عمربن عاصم بن‌عمر بن‌عثمان بن‌عفان بن‌ابی‌العباس بن‌امیه۴۲۲(نسل خلیفه سوم) و به نقلی کلثم بنت اسماعیل بن‌عبدالرحمن بن‌القاسم بن‌محمد بن‌ابی‌بکر صدیق همسر دیگرش بوده است.۴۲۳
۲ـ ازدواج موسی بن‌عمر بن‌علی بن‌الحسین با عبیده بنت الزبیر بن‌هشام بن‌عروه بن‌الزبیر بن‌العوام.۴۲۴
۳ـ ازدواج جعفر الاکبر بن‌عمرو بن‌علی بن‌الحسین با فاطمه دختر عروه بن‌الزبیر بن‌عوام.۴۲۵
۴ـ ازدواج سلیمان بن‌حسین بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) با ام عمرو دختر عمرو بن‌الزبیر عمروه بن‌الزبیر بن‌العوام.۴۲۶
۵ـ ازدواج ابراهیم بن‌حسین بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) با بریکه بنت عبیدالله بن‌محمد بن‌المندر بن‌الزبیر العوام.۴۲۷
۶ـ ازدواج نفیسه دختر زید بن‌سجاد(علیه السلام) با ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان.
۷ـ ازدواج حسن الافطس با بویریه دختر خالد بن‌ابوبکر بن‌عبدالله بن‌عمرالخطاب(نسل خلیفه دوم)
گزارشی از ازدواج‌های نوادگان امام سجاد با خارج از خاندان آل زبیر و نسل خلفا
۱ـ ازدواج عبیدالله بن‌الحسین بن‌علی بن‌حسین(علیه السلام) با حماده بنت عبدالله بن‌صفوان بن‌عبدالله بن‌صفوان بن‌امیه از قبیله‌ی بنی‌جمع۴۲۸ بعضی منابع حماده دختر عبدالله بن‌عبیدالله بن‌ابی‌الفضل العباس دانسته اندو همسر دیگرش ام ابیها که نسیش به علی‌ بن‌ابی‌طالب می‌رسید و ام عبدالله دختر طلحه‌ بن‌عمر بن‌عبیدالله بن‌معمر التیمی را همسر عبیدالله دانسته‌اند.۴۲۹
۲ـ ازدواج حسن بن‌حسین بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) با خلیده بنت مروان بن‌عنبسه بن‌سعد بن‌العاص بن‌امیه بن‌عبدالشمس از بنی‌امیه(نسلش به خلفا بنی‌امیه نمی‌رسد ولی اموی است)
۳ـ ازدواج کلثم الصماء بنت عبدالله بن‌علی بن‌الحسین بن‌علی(علیه السلام) با حسین بن‌زید بن‌علی بن‌الحسین بن‌علی(علیه السلام) کلثوم دختری به‌نام میمونه می‌آورد، وی ابتدا با مهدی عباسی و بعد از آن با عیسی‌ بن‌جعفر الاکبر بن‌منصور از بنی‌عباس ازدواج کرد فاطمه دختر دیگر کلثوم با محمد بن‌ابراهیم بن‌محمد بن‌علی بن‌عبدالله بن‌عباس از بنی‌عباس ازدواج کرد.۴۳۰
۴ـ ازدواج محمد بن‌عبدالله بن‌علی بن‌الحسین(نوه‌ی امام سجاد) با دختر عمویش ام سلمه بنت محمد بن‌علی بن‌الحسین.۴۳۱
۵ـ ازدواج یحیی بن‌زید بن‌السجاد با محبه بنت عمرو بن‌علی بن‌ابی‌طالب(نوه‌ی امام علی). یحیی در خراسان کشته شد و مادر یحیی ریطه از بنی‌هاشم و پدرش زید بن‌علی پسر امام سجاد بود که در کوفه به شهادت رسید۴۳۲ یحیی ۸۰ سال سن دات و نسلش ادامه پیدا نکرد.۴۳۳
۶ـ ازدواج حسین پسر زید بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) حسین دو ازدواج داشت یکی با دختر عمویش خدیجه دختر عمر بن‌علی بن‌الحسین و دیگری با کلثوم بنت عبدالله بن‌علی بن‌الحسین بن‌علی(علیه السلام)۴۳۴
۷ـ ازدواج عیسی بن‌‌زید بن‌السجاد، عیسی دو ازدواج داشت یکی با دختر عمویش عبده بنت عمر بن‌علی بن‌الحسین بن‌علی(علیه السلام) و دیگری عاتکه از قبیله‌ی بنی‌الحارث دختر فضل بن‌عبدالرحمن بن‌العباس بن‌ربیعه بن‌الحارث بن‌عبدالمطلب.۴۳۵
نمودار ازدواج نوادگان امام سجاد با خاندان خلفا
۱ـ مصعب در کتاب نسب قریش از همسر دیگری به نام کلثم بنت اسماعیل(نواده‌ی ابوبکر) نام برده است.
۲ـ برای حسن الافطس دو ازدواج ثبت شده یکی با دختر خالد بن‌ابوبکر بن‌عبدالله بن‌عمر بن‌الخطاب(از نسل خلیفه دوم) و دیگری دختری به نام ام سعید از عبد مناف.
جدول ازدواج نوادگان امام سجاد با خارج از خاندان خلفا
ازدواج‌های نسل سوم امام سجاد نیز درون خاندانی بوده است.۴۳۶
۱ـ عُلیه بنت حسین بن‌زید بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) و مادرش کلثم دختر عبدالله بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) با عبدالله بن‌جعفر بن‌محمد ازدواج کرد.
۲ـ فاطمه دختر محمد بن‌ارقط با علی بن‌جعفر بن‌محمد بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) ازدواج می‌کند.
۳ـ زینب دختر دیگر محمد بن‌ارقط(نوه‌ی امام سجاد) دو ازدواج درون خاندانی یکی با حمزه پسر عمویش(حمزه بن‌عبدالله بن‌الحسین بن‌علی(علیه السلام)) و دیگری با محمد بن‌عبدالله بن‌داود بن‌حسن بن‌حسن بن‌علی(علیه السلام) داشته است.
۴ـ خدیجه دختر اسحاق بن‌عبدالله بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) سه ازدواج داشته است.
یکی با پسر عمویش عبدالله بن‌محمد بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) و دیگری با عباسیان فردی به‌نام محمد بن‌ابراهیم بن‌محمد بن‌علی بن‌عبدالله بن‌العباس و سومین ازدواج با فردی هاشمی به‌نام عبدالرحمن بن‌القاسم بن‌اسحاق بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌علی(علیه السلام)
۵ـ فاطمه دختر حسین بن‌زید بن‌علی(علیه السلام)