دانلود تحقیق با موضوع امام سجاد، زین العابدین، امیرالمومنین، امام صادق

دو ازدواج یکی با محمد بن‌ابراهیم بن‌محمد بن‌علی بن‌العباس و دیگری عیسی بن‌جعفر بن‌المنصور داشته است.
۶ـ کلثم دختر حسین بن‌زید بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) دو ازدواج درون خاندانی یکی با شخصی به‌نام محمد بن‌محمد بن‌زید بن‌علی که با ابوالسرایا از کوفه خارج شد و دیگری با علی بن‌الحسین بن‌علی بن‌عمر بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) ازدواج کرد.
۷ـ ام الحسن دختر دیگر حسین بن‌زید بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) با فردی از خاندان حسنی به‌نام حسن بن‌عبدالله بن‌حسن بن‌جعفر بن‌حسن بن‌حسن بن‌علی(علیه السلام) ازدواج کرد.
۸ـ زینب دختر عیسی بن‌زید بن‌علی بن‌الحسین(علیه السلام) دو ازدواج درون خاندانی داشته یکی با فردی به‌نام سلیمان بن‌جعفر بن‌ابراهیم بن‌محمد بن‌علی بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب و دیگری با فردی هاشمی به‌نام الحسن بن‌علی بن‌جعفر بن‌اسحاق بن‌علی بن‌عبدالله بن‌جعفر۴۳۷
طبق تحقیقی که انجام شد ازدواج تمام دختران امام زین‌العابدین با خارج از خاندان خلفا انجام گرفته است و بیش‌تر آنان علوی بوده‌اند و از هفت ازدواج پسران امام سجاد تنها دو ازدواج به ابوبکر و آل زبیر می‌رسد و از پانزده ازدواج نوادگان امام سجاد شش ازدواج علوی و سه ازدواج با خاندان‌های بنی‌جمع از قریش، بنی‌الحارث و بنی‌امیه بوده است. و حتی ازدواج‌هایی که از نسل سوم اما گزارش شده دورن خاندانی بوده است.
نتیجه
گزارش ازدواج امام سجاد با دخترانی از نسل خلفای نخستین (ابوبکر، عمر، عثمان) بنی‌امیه با دو شاخه‌ی مروانی و سفیانی و آل زبیر به‌دست نیامد.
گزارش ازدواج دختران امام سجاد با پسرانی از نسل خلفای نخستین، بنی‌امیه(مروانی، سفیانی) و خاندان آل‌زبیر با تمام تلاشی که انجام شد به‌دست نیامد.
از مجموع گزارش هفت ازدواج پسران اما سجاد، دو ازدواج با نسل خاندان خلفا انجام شده یکی ازدواج امام محمد باقر(فرزند امام سجاد) با فروه نوه‌ی ابوبکر، یک ازدواج حسین بن‌سجاد با ام خالد(نوه‌ی زبیر بن‌العوام) پنج ازدواج دیگر درون خاندانی بوده است(سه ازدواج با دختر عموهای‌شان دختر عمرالاطرف، دختر محمد بن‌حنفیه و نوه‌ی محمد بن‌حنفیه)۴۳۸ و دو ازدواج دیگر یکی از بنی‌الحارث و دیگری از بنی حنیف انصاری بوده است.
از مجموع ۲۲ گزارش به‌دست آمده از ازدواج نوادگان امام سجاد گزارش هشت ازدواج با خلفا به‌دست آمده (پنج ازدواج با خاندان آل زبیر، یک ازدواج با خلیفه‌ی اموی ولید بن‌عبدالملک، یک ازدواج با نوه‌ی خلیفه‌ی اول ابوبکر، یک ازدواج با نوه‌ی خلیفه‌ی دوم عمر بن‌الخطاب و یک ازدواج با نوه‌ی خلیفه‌ی سوم عثمان بن‌عفان)
گزارش چهارده ازدواج درون خاندانی بوده است(یک ازدواج از بنی‌جمع قریش یک ازدواج از قبیله‌ی بنی‌تمیم یعنی قبیله‌ی خلیفه‌ی اول، یک ازدواج با بنی‌امیه اما از نسل خلفا نبوده است، یک ازدواج از قبیله نوفل یک ازدواج از قبیله‌ی بنی‌مخزوم، یک ازدواج با قبیله‌ی عبد مناف، یک ازدواج با ام ولد، پنج ازدواج با علویان، دو ازدواج با نوادگان جعفر بن‌ابی‌طالب برادر امام علی(علیه السلام).
همسران امام سجاد(علیه السلام)
۱ـ ام عبدالله دختر امام حسن و دو زن از قبیله ثقفیه.
فرزندان امام سجاد(علیه السلام)
۱ـ خدیجه همسر محمد بن‌عمر الاطرف.
۲ـ ام الحسن همسر داوود بن‌علی بن‌عبدالله بن‌عباس بن‌عبدالمطلب.
محمد بن‌معاویه بن‌عبدالله بن‌جعفر.
۳ـ عبده حسین الاثرم از خاندان حسنی.
نوح بن‌ابراهیم محمد بن‌طلحه بن‌تیمی.
۴ـ فاطمه همسر داود بن‌حسن مثنی.
علی بن‌الحسین الاثرم (از خاندان حسنی)
۵ـ علیه
عبدالله بن‌عبدالله بن‌جعفر (نوه‌ی جعفر بن‌ابی‌طالب برادر امام علی).
۶ـ ام کلثوم داود بن‌الحسن بن‌مثنی.
۷ـ امام محمد باقر ام فروه نوه‌ی ابوبکر خلیفه‌ی اول.
ام خالد بنت حمزه بن‌مصعب بن‌الزبیر(نوه‌ی زبیر بن‌العوام).
۸ـ حسین بن‌سجاد
عبده بنت داود بن‌امامه بن‌سهل بن‌حفیف انصاری.
۹ـ زید بن‌السجاد ریطه دختر ابوهاشم(عبدالله بن‌محمد بن‌حنفیه) صاحب الشیعه.
ام موسی بنت عمر بن‌علی(نوه‌ی امام علی).
۱۰ـ عمر بن‌سجاد
ام اسحاق بنت محمد بن‌عبدالله بن‌الحارث(از بنی‌حارث).
۱۱ـ علی بن‌السجاد ← ام ابیها دختر محمد بن‌علی بن‌ابی‌طالب(نوه‌ی امام علی).
نوادگان امام سجاد(علیه السلام)
۱ـ موسی بن‌عمر بن‌سجاد ← عبیده بنت الزبیر بن‌هاشم بن‌عروه بن‌الزبیر(نوه‌ی زبیر).
۲ـ جعفر الاکبر بن‌عمر بن‌السجاد ← فاطمه بنت عروه بن‌الزبیر بن‌عوام(نوه‌ی زبیر).
۳ـ محمد بن‌عمر بن‌سجاد ← همسرش ام ولد.
۴ـ ابراهیم بن‌حسین بن‌سجاد ← بریکه بنت عبیدالله بن‌محمد بن‌منذر بن‌الزبیر(نوه‌ی زبیر).
۵ـ سلیمان بن‌حسین بن‌بحار ← ام عمرو بنت عمر بن‌الزبیر بن‌عمرو بن‌الزبیر(نوه‌ی زبیر).
همسرش محاده از قبیله‌ی بنی‌جمع قریش
۶ـ عبیدالله ام ابیها که نسبش به علی بن‌ابی‌طالب می‌رسد.
ام عبدالله بنت طلحه بن‌عمر بن‌عبیدالله بن‌معمر التیمی
۷ـ حسن بن‌حسین‌ بن‌سجاد، همسرش از بنی‌امیه است اما نسبت آن به خلفا نمی‌رسد. فلیده بنت مردان بن‌عنبه بن‌سعید بن‌العاص بن‌امیه
۸ـ محمد بن‌حسین بن‌سجاد ← همسرش ام کلثوم بنت اسماعیل بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب.
۹ـ علی بن‌حسین بن‌سجاد ← همسرش زینب بینت عولا بن‌عبیدالله بن‌عبدالله بن‌حارث بن‌نوفل.
۱۰ـ یحیی بن‌زید بن‌سجاد ← همسرش حجه از علویان بود.
عناده بنت خلف بن‌حفص از قبیله‌ی بنی‌مغزوم.
۱۱ـ محمد بن‌زید بن‌سجاد همسرش فاطمه بیت علی بن‌جعفر بن‌اسحاق بن‌علی بن‌عبدالله بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب
(نوادگان جعفر بن‌ابی‌طالب).
۱۲ـ حسن بن‌زید، همسرش آمنه بنت عبیدالله بن‌عبدالله بن‌حسین الاصغر(نوادگان امام حسن).
۱۳ـ نفیسه دختر زید بن‌سجاد، همسرش ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان.
۱۴ـ اسحاق‌ بن‌عبدالله ارقط
عایشه (نوه‌ی عثمان خلیفه سوم) بنت عمر بن‌عاصم بن‌عمر بن‌عثمان بن‌عفان.
کلثم(نوه‌ی ابوبکر خلیفه اول) کلثم بنت اسماعیل بن‌عبدالرحمن بن‌القاسم بن‌محمد بن‌ابی‌بکر.
۱۵ـ محمد بن‌عبدالله ارقط، همسرش ام سلمه بنت محمد بن‌سجاد (دختر عمویش).
۱۶ـ کلثم الصماء بنت عبدالله ارقط، همسرش حسین بن‌زید(علوی) پسر عویش.
۱۷ـ حسن بن‌علی بن‌السجاد(حسن الافطس)
همسرش جویریه دختر خالدبن ابوبکر بن‌عبدالله بن‌عمر الخطاب(از نوادگان خلیفه دوم)
ام سعید بنت سعید بن‌محمد بن‌حُبیر بن‌مطعم از بنی‌عبد مناف
همسران امام سجاد(علیه السلام)
۰
فرزندان امام سجاد(علیه السلام)
نوادگان امام سجاد(علیه السلام)
فصل ششم:
روابط سببی امام باقر و امام صادق(علیهما السلام)
و فرزندانش با خلفا
گفتار اول: امام باقر (علیه السلام)
وی ابو جعفر محمدبن علی بن‌الحسین بن‌علی بن‌ابی‌طالب(علیه السلام) است مادرش عبدالله دختر حسن بن‌حسن بن‌علی(علیه السلام) است.(۵۷-۱۱۴ه.ق)
لذا آن حضرت از دو جهت هاشمى و علوى بودند، و قبر شریفش در بقیع کنار قبر پدر بزرگوار و عم گرامی‌اش حضرت امام حسن(علیهم السلام) واقع شده است، مدت چهار سال در زمان جدش امام حسین(علیه السلام) و سى نه سال هم در حیات پدرش زندگى کرد و هجده سال پس از پدرش امامت کرد ایشان معاصر با ولید بن‌عبدالملک و سلیمان بن‌عبدالملک و عمر بن‌عبد العزیز و یزید بن‌عبدالملک، هشام بن‌عبدالملک بودند و در هنگام خلافت هشام بن‌عبدالملک از دنیا رفتند.۴۳۹
جابر روایت می‌کند که روزی نزد رسول خدا رسیدم حضرت فرمود: ای جابر می‌بینم تو زنده می‌مانی تا یکی از فرزندان مرا به نام محمدبن علی ملاقات کنی سلام مرا به او ابلاغ کن و نیز در وصییتی که امیرالمومنین علی به فرزندان خود نموده از حضرت او نام برده است و او را وصی خود شمرده است.۴۴۰
اعلام الورى، ص۲۶۵ می‌نویسد فرزندان امام باقر(علیه السلام) هفت نفر بودند: ۱- ابو عبدالله جعفر بن‌محمد(علیه السلام) که امام باقر کنیه او را داشت (ابا جعفر) ۲- عبدالله بن‌محمد که مادر این دو ام فروه دختر قاسم بن‌محمد بن‌ابىبکر ۳ و ۴ ابراهیم و عبیدالله که از خود نسلى نگذاشتند مادر آن‌ها ام حکیم دختر سید بن‌مغیره ثقفى بود ۵ و ۶ على و زینب که مادر آن‌ها کنیزى بود ۷- ام سلمه که او نیز از کنیزى بود.
دراعلام الورىآمده فقط یک دختر داشت به‌نام زینب که کنیه‏اش ام سلمه بود ارشاد می‌نویسد که امامت در هیچ یک از فرزندان حضرت باقر ادامه پیدا نکرد مگر در ابى عبدالله جعفر بن‌محمد(علیه السلام) برادرش عبد الله داراى فضل بود و مرد صالحى به‌شمار می‌رفت.
کشف الغمه می‌نویسد- سه فرزند پسر داشت و یک دختر اسم فرزندانش جعفر ملقب به صادق و عبدالله و ابراهیم و ام سلمه بود بعضى بیش از این ذکر نموده‏اند.
مناقب- اولاد حضرت باقر را هفت نفر می‌نویسد: امام جعفر صادق که کنیه حضرت باقر بنام ایشان بود و عبدالله افطح از ام فروه دختر قاسم‏ و ‏عبدالله و ابراهیم از ام حکیم و على، وام سلمه و زینب از کنیزی بوده بعضی گفته‏اند زینب از کنیز دیگرى است. عده‌ای دیگر گفته‌اند فقط یک دختر داشته به‌نام ام سلمه که نسلی از آن باقی نمانده و حضرت صادق داراى فرزند بود.۴۴۱
دو پسر امام محمد باقر به نام عبدالله و ابراهیم که مادرشان ام حکیم دختر اسیدبن مغیره بن‌ثقفی بود در کودکی در گذشتند.۴۴۲
امام محمد باقر در زمان حیات پنجاه و هفت ساله خود همسران آزاد و کنیزهایی اختیار کردند و از آنان فرزندانی داشتند از همسران امام.
۱ـ ام فروه دختر قاسم بن‌محمدبن ابیبکر بود و مادر ام فروه اسماء دختر عبدالرحمن بن‌ابی‌بکر و مادر قاسم بن‌محمدبن ابی‌بکر شهر بانویه۴۴۳ ام فروه از هر دو طرف به ابوبکر نسب می‌برد.
قرب الاسناد، ص ۲۱۰- بزنطى گفت خدمت حضرت رضا سخن از قاسم ابن‌محمد دائى پدرش شد و هم سعید بن‌مسیب فرمود: هر دو شیعه بودند وقتى جدم حضرت باقر دختر قاسم بن‌محمد [بن ابوبکر] را خواستگارى کرد قاسم گفت باید شما پیش پدرت على بن‌الحسین(علیه السلام) می‌رفتى و از او خواستگارى می‌کردى.[قاسم بن‌ابی‌بکر] آن‌قدر ارادت به ائمه داشت که می‌گفت اختیار دختر من به دست حضرت زین العابدین است.۴۴۴
۲ـ زنی ثقفیه که نامش آورده نشده است و مادر این زن ام زید دختر عبدالله بن‌عمر الخطاب و مادر ام زید ام حکیم دختر عبیدالله بن‌عمر الخطاب بوده [ظاهرأ کلمه‌ای از این جمله افتاده چرا که ازدواج با برادر زاده حرام است]۴۴۵
۳ـ ام حکیم بنت اسید بن‌مغیره بن‌ثقفی