دانلود تحقیق با موضوع امام خمینی، شیعه امامی، زین العابدین، حوزه و دانشگاه

امیرالمؤمنین، انتشارات رسالت، چاپ اول، ۱۳۸۸، قم.
۱۰۱. میر اشرفی، سید هادی، داستان ازدواج چهارده معصوم، انتشارات پیام حجت، سال۱۳۸۳، چاپ دوم.
۱۰۲. ورادی، سید تقی، خاندان عصمت، مؤسسه بوستان کتاب، سال ۱۳۸۷.
۱۰۳. هدایت پناه، محمد رضا، زبیریان و تدوین سیره نبوی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، بهار ۱۳۹۱.
۱۰۴. هدایتی، علی، کفویت در ازدواج در قلمرو فقه اسلامی و حقوق ایران، موسسه بوستان.
پیوست‌ها
گزارش ازدواج با خاندان خلفا که مصعب بن‌الزبیر در کتاب نسب قریش آورده است.
۱ـ ازدواج ام کلثوم بنت علی و فاطمه (سلام الله علیه) با عمر بن‌خطاب، زید و رقیه را بدنیا آورد.ص۳۵
۲ـ ازدواج رمله کبریبنت علی و ام سعید با معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌العاص ص۳۵
۳ـ ازدواج فاطمه بنت علی با منذربن عبیدهبن الزبیر بن‌العوام و عثمان و کنده را آورد که در کودکی در گذشتند ص۳۵ (ابن ابی‌الدنیا هم این گزارش را آورده است.)
۴ـ ازدواج ام الحسین بنت حسن (علیه السلام )با عبدالله بن‌الزبیر بن‌العوام، دوفرزند به نام بکرأ و رقیه آورد که در کودکی در گذشتند ص۵۰
۵ـ ازدواج ام سلمه بنت حسن(علیه السلام) با عمرو بن‌المنذربن الزبیر بن‌العوام و فرزندی برایش نیاورد ص۵۰
۶ـ ازدواج فاطمه بنت محمدبن حسن مثنی با ابوبکر بن‌عبدالملک بن‌مروان ص۵۰
۷ـ ازدواج زینب دختر حسن مثنی با ولیدبن عبدالملک بن‌المروان خلیفه اموی ص۵۱
۸ـ ازدواج فاطمه بنت الحسین با عبدالله بن‌عمرو بن‌عثمان بن‌عفان ص۵۱و ص۵۹
۹ـ ازدواج ملیکه بنت حسن مثنی با جعفربن مصعب بن‌زبیر و فاطمه را بدنیا آورد.ص۵۱
۱۰ـ ازدواج ام القاسم بنت حسن مثنی با مروان بن‌ابان بن‌عثمان بن‌عفان و فرزندی به نام محمد آورد که همان محمدبن مروان است.ص۵۱
۱۰ـ ازدواج سکینه بنت الحسین با مصعب بن‌الزبیر (برادر خلیفه عبدالله بن‌الزبیر)و همچنین ازدواج با زیدبن عمروبن عثمان بن‌عفان (نوه خلیفه سوم) و هم‌چنین ازدواج با عبدالله بن‌عثمان بن‌عبدالله بن‌حکیم بن‌حزام بن‌خویلد که حکیمأ و عثمان (قرین) و ربیحه را آورد وازدواج با اصبغ بن‌عبدالعزیز بن‌مروان بن‌حکیم (خلیفه مروانی)و ابراهیم بن‌عبدالرحمن بن‌عوف (عضو شورای پنج نفری برای انتخاب عثمان)ص۵۹
۱۱ـ ازدواج ربیحه دختر حضرت سکینه و عبدالله بن‌عثمان بن‌عبدالله بن‌حکیم بن‌حزام بن‌خویلد با عباس بن‌الولید بن‌عبدالملک بن‌مروان (پسر خلیفه اموی)ص۵۹
۱۲ـ ازدواج محمد باقر با ام فروه دختر قاسم بن‌محمد بن‌ابوبکر ص۶۳
۱ـ ازدواج اسحاق بن‌عبدالله بن‌السجاد با عایشه بنت عمربن العاصم بن‌عمربن عثمان بن‌عفان (از نسل خلیفه سوم )و همسر دیگر اسحاق به نام کلثم بنت اسماعیل بن‌عبدالرحمن بن‌القاسم بن‌محمد ابوبکر(از نسل خلیفه اول) ص۶۶
لازم به ذکر است که محمدبن ابی‌بکر جد پدری کلثم در دامان حضرت علی بزرگ شدو مدافع اهل بیت بود
ازدواجهای دوسویه اهل بیت با خلفا (ابوبکر، عمر، عثمان وال زبیروخلفای بنی‌امیه ) تا دو نسل از اهل بیت(علیهم السلام)۴۶۶
۱ـ بعد از این‌که ابوبکرفوت کرد علی با همسرش اسماءدختر عمیس بن‌معربن الحارث الخثعمیه ازدواج کرد ومحمد بن‌ابوبکر را به خانه خودش برد. محمدبن ابوبکردر دامان علی به همراه حسن وحسین در اثنا خلافت عمر بن‌خطاب بزرگ شد.
۲ـ بین نوه‌های حسین بن‌علی و نوه‌های محمدبن ابوبکر(امام محمد باقر با دختر قاسم بن‌محمد بن‌ابوبکر به نام ام فروه) ازدواج صورت گرفته است و امام جعفر صادق متولد شدند. بخاطر این‌که نسب امام جعفر صادق از طرف مادر دو بار به ابوبکر رسیده امام جعفر صادق فرمودند:«ابوبکر دوبار مرا به دنیا آورده است»(نسبت این روایت به امام جعفر صادق محرز نشده است)
۳ـ حسن بن‌علی بن‌ابوطالب که با حفصه دختر عبد الرحمن بن‌ابوبکر ازدواج کرد.
۴ـ ازدواج ا م الحسن دختر حسن بن‌علی بن‌ابی طالب با عبدالله بن‌زبیر بن‌عوام
۵ـ ازدواج رقیه دختر حسن بن‌علی بن‌ا یطالب باعمرو بن‌زبیر بن‌عوام
۶ـ ازدواج ملیکه دختر حسن بن‌علی بن‌ابیطالب باجعفر بن‌مصعب بن‌زبیر
از این ازدواج دختری به نام فاطمه بدنیا آمد.
۷ـ ازدواج موسی بن‌عمر بن‌علی بن‌حسین بن‌علی بن‌ابی طالب با عبیده دختر زبیر بن‌هشام بن‌عروه بن‌زبیربن عوام
از این ازدواج عمر درج، زینب و صفیه بدنیا آمدند.
۸ـ ازدواج جعفر اکبر بن‌عمر بن‌علی بن‌حسین بن‌علی بن‌ابی طالب با فاطمه دختر عروه بن‌زبیر بن‌عوام
از این ازدواج پسری به نام علی بدنیا آمد.
۹ـ ازدواج عبدالله بن‌حسین بن‌علی بن‌حسین بن‌علی بن‌ابی طالب با ام عمرو، دختر عمرو بن‌زبیر بن‌عروه بن‌عمر بن‌زبیر
از این ازدواج جعفر و فاطمه بدنیا آمدند.
۱۰ـ ازدواج حسین اصغر بن‌علی زین العابدین بن‌حسین با خالده دختر حمز ه بن‌مصعب بن‌زبیر بن‌عوام
۱۱ـ ازدواج سکینه دختر حسین بن‌علی بن‌ابی طالب با مصعب بن‌زبیر بن‌عوام
۱۲ـ ازدواج حسین بن‌حسن بن‌علی بن‌ابی طالب با امینه دختر حمزه بن‌منذر بن‌زبیر بن‌عوام – ۱۳ـ ازدواج حسن الافطس بن‌علی بن‌علی زین العابدین بن‌حسین با دختر خالد بن‌ابوبکر بن‌عبدالله بن‌عمر بن‌خط
۱۴-ازدواج حسن المثنی پسر حسن بن‌علی بن‌ابی طالب با رمله دختر سعید بن‌زید بن‌نفیل العدوی از این ازدواج محمد، رقیه و فاطمه به دنیا آمدند.
۱۵-ازدواج خدیجه دختر علی بن‌ابی طالب باعبدالرحمن بن‌عامر بن‌کریز اموی
۱۶-ازدواج رمله دختر علی بن‌ابی طالب با معاویه بن‌مروان بن‌حکم
رمله همسر ابوالهیاج هاشمی عبدالله بن‌ابی‌الحارث بن‌عبدالمطلب بود. او فرزندانی را برایش به دنیا آورد که بعد از فوت عبدالله بن‌سفیان بن‌حارث، معاویه بن‌مروان بن‌حکم با اوازدواج کرد
۱۷- ازدواج زینب دختر حسن بن‌المثنی بن‌حسن بن‌علی بن‌ابی طالب با ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان
۱۸- ازدواج نفیسه دختر زید بن‌حسن بن‌علی بن‌ابی طالب با ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان
۱۹- ازدواج فاطمه دختر حسین بن‌علی بن‌ابی طالب با عبدالله بن‌عمرو بن‌عثمان بن‌عفان
از او محمد دیباج به دنیا آمد. که در سال ۱۴۵ ه در زندان منصور دوانیقی با سایر برادرانش از جمله عبدالله محض و حسن المثلث از اهل بیت به قتل رسیدند. فاطمه قبل از او همسرحسن المثنی بود که عبدالله محض و حسن المثلث و ابراهیم الغمررا برایش به دنیا آورد.
فاطمه دختر حسین ام اسحاق دختر طلحه بن‌عبیدالله است. و ام اسحاق همسر حسن بن‌علی نیز بوده است که فرزندانی برایش به دنیا آوردامام حسن به برادرش حسین وصیت کرد بعد از مرگش با اوازدواج کند و حسین نیز با او ازدواج کرد و دختری به نام فاطمه برایش به دنیا آورد که در بسیاری از مراجع و مصادر مسطور است
فاطمه دختر حسین در سال ۱۱۷ه فوت کرد همان سالی که خواهرش سکینه دختر حسین و فاطمه کبری دختر عل ی بن‌ابی طالب فوت کردند.
ازدواج فاطمه دختر حسین با عبدالله بن‌عمرو بن‌عثمان بن‌عفان در مصادر شیعه امامیه و اهل سنت وجود دارد این موضوع در بیست و هفت مرجع که سه تای آنها از مراجع شیعه امامیه هستند ذکر شده است.
۱۷ـ ازدواج حسین بن‌علی بن‌ابی طالب با لیلی یا آمنه دختر ابی مرّه او ثقفی و اموی است.
یکی از همسران حسین لیلی دختر ابی‌مره بن‌عروه بن‌مسعود ثقفی است و مادرش میمونه دختر ابوسفیان واو نیز مادر علی اکبر است. پس علی اکبر از جهت پدرش هاشمی و از جهت مادرش ثقفی و اموی است.
۱۸ـ ازدواج محمد جواد بن‌علی الرضا بن‌موسی کاظم با ام حبیب دختر مأمون عباسی
این ازدواج در آخر صفر سال ۲۰۲ ق صورت گرفت.
۱۹ـ ازدواج فاطمه دختر محمد بن‌علی النقی بن‌محمدجواد بن‌علی الرضا با خلیفه عباسی هارون الرشید
ن
Abstract
Marriages of “Ahl al-Bayt” families are one the controversial subjects in the history of Shiite. This thesis has tried to study Marriages of men and women of Ahl al-Bayt’s family with men and women of three early calipths’ family, Umayyad caliphs from both the Sofyanies and the Marvanies and also Al-Zubair’s family including the caliph, their children and descendents. The thesis also measures the amounts of casual relations of Ahl al-Bayt’s family with other families and clans by charts and graphs.
The main question is that how were the mutual relations between Ahl al-Bayt and three early calipths’ family, Umayyad caliphs (the Sofyanies and the Marvanies) and Al-Zubair’s family?
The achieved result shows that the most reports are related to marriages of Imam Sajjad’s descendents with Al-Zubair’s family. There is not any report for the marriages of Imam Bagher and Imam Sadegh with the caliphs and their descendents and in comparison with other Imams and the marriages of Ahl al-Bayt’s family Apart from the generation of the Caliphs are very low and scarce.
Key words: Families, Ahl al-Bayt, Casual relationships, Marriages within the clan, Marriage outside the clan,
The University of Religions and denominations
The faculty for studies on history of Shiite
Thesis Title:
Causal relations of the Alavis with the Caliphate (Three caliphs, Al- Zubair and Umayyad caliphs)”
Supervisor:
Dr. Mohammad Ali Akbari
Advisor:
Dr. Ali Aghanouri
A thesis submitted to the Graduate Studies Office in particle fulfillment of the requirements for the degree of: Masters in the field of History of Shiite
By:
Mahboubeh Majidi Tabar
Fall 1392
۱. هدایت پناه،، مقدمه، ص۴.
۲. ابن منظور،ج۲، ص۲۹۱.
۳. زمخشری،ج۲، ص۵۴۸ ذیل آیه ۴۹از سوره احزاب
۴. نجفی، ج۲۹، ص۵ به بعد.
۵. معین.ذیل آل،خاندان.
۶. www.wikifegh.ir
۷. ابراهیمی، ص۹۶
.۸ همان، ص۱۲۵به بعد.
۹. ابراهیمی، ص۹۶.
۱۰. هدایتی، ص۳۹.
۱۱. همان، ص۱۲۶.
۱۲. همان.
۱۳. همان.
۱۴. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۸۶.
۱۵. هدایتی، ص۷۴.
۱۶. بغدادی، ص۳۰۰؛ دکتر شکور، ص. ۲۳۸
۱۷. برای اطلاع یشتر به کتاب مکتب در فرایند تاریخ نوشته آیه الله مدرسی مراجعه کنید.
۱۸. هدایتی، ص۱۳۴.
۱۹. هدایتی، ص۱۴۹.
۲۰. همان، ص۱۵۹.
۲۱. جباران، ص۲۶۶.
۲۲. همان، ص۲۸۷.
۲۳. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به کتاب ازدواج با بیگانگان نوشته محمد رضا جباران، ص۳۰۷.
۲۴. امام خمینی،رساله توضیح المسائل محشی(شش مرجع) .
۲۵. نجفی، ج۲۹، ص۵ بعد.
۲۶. متقی هندی، ج۱۵، ص۸۵۵.
۲۷. حر