دانلود تحقیق با موضوع امام حسین، امام سجاد، عبدالله بن زبیر، زین العابدین


با آل زبیر وسه ازدواج با خلیفه اموی این گزارشات قبل از بررسی و صحت و سقمشان است چه بسا که تعدادی از این گزارشات ناصحیح باشد و یا یک ازدواج برای برای دو نفر ثبت شده باشد بر هرحال آن‌چه که ما، در این جدول‌ها و نمودارها آوردیم گزارشات حداکثری است و هیچ گزارشی به‌علت ضعیف بودن در نمودارها حذف نشده است.
همسران امام حسن(علیه السلام)
۱. سلمی با زینب دختر امرو القیس کندی
۲. جعده دختر اشعث کندی
۳. ام بشیر دختر ابومسعود خزرجی
۴. خوله دختر منظور فزاری
۵. ام اسحاق دختر طلحه
۶. هند دختر سهیل بن عمرو عامر قریشی
۷. ام کلثوم دختر فضل بن عبدالمطلب
۸. حفصه دختر عبدالرحمن بن ابوبکر
فرزندان امام حسن(علیه السلام)
۱. زید همسرانش لبابه بنت عبیدالله بن عباس
ام ولد
۲. حسن همسرش فاطمه بنت الحسین رمله بنت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل
ازدواج با دختر عمر بن علی(علیه السلام)
ازدواج با دختر محمد بن علی(علیه السلام)
۳. ام الحسین همسرش عبدالله بن زبیر
۴. ام عبدالله همسرش امام سجاد (علیه السلام)
۵. ام سلمه همسرش عمر بن زین العابدین
۶. رقیه همسرش عمرو بن منذر بن زهر العوام
نوادگان امام حسن(علیه السلام)
۱. نفیسه دختر زید بن حسن ← ولید بن عبدالملک
۲. زینب دختر حسن بن حسن ← ولید بن عبدالملک بن مروان
۳. ام کلثوم دختر حسن مثنی ← پسر عمویش محمد بن علی بن حسین(علیه السلام)
۴. فاطمه دختر حسن مثنی معاویه بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب
ایوب بن مسلمه بن عبدالله بن الولید بن الولید بن مغیره
۵. ملیکه دختر حسن مثنی ← مصعب بن زبیر
۶. ام القاسم دختر حسن مثنی مروان بن عثمان بن عفان
پسر عمویش علی بن الحسین
۷. حسن مثلث عایشه دختر طلحه التیمی
ام عبدالله دختر عامر بن بشیر بن عامر
زینب دختر عبدالله بن حسن مثنی
۸. داوود بن حسن مثنی ← ام کلثوم دختر حضرت سجاد(علیه السلام)
۹. عبدالله بن حسن مثنی هند دختر ابی عبیده بن عبدالله بن زمعه
عاتکه دختر عبدالملک بن الحارث بن مخزومی
رکیحه دختر ابی‌عبیده بن عبدالله بن زمعه
۱۰. علی بن حسن مثنی ← عبده دختر امام سجاد(علیه السلام)
همسران امام حسن(علیه السلام)
فرزندان امام حسن(علیه السلام)
ازدواج نوادگان امام حسن(علیه السلام)
جدول فرزندان امام حسن(علیه السلام) به همراه نام مادر و همسران
نام
مادر
همسر
فرزندان
زیدی بن‌‌‌حسن
ام بشیر بنت مسعود عقبه‌بن عمرو بن‌نعلبه الخزرجی
۱ـ ام کلثوم دختر حسین بن‌اثرم، قاسم فرزندش حسن
۲ـ لبابه، نفیسه
حسن بن‌حسن
(حسن مثنی)
خوله بنت منظور فزاریه
فاطمه بنت الحسین
رصله بنت سعید بن‌زید بن‌عمرو بن‌نقفیل
عبدالله، ابراهیم، حسن مثلث
محمد، زینب
ام الحسین
(به نقلی ام الحسن)
ام بشیر مسعود عقبه بن‌عمرو بن‌ثعلبه
عبدالله بن‌زبیر
حسن، حسین، طلحه، ابوبکر، فاطمه
ام اسحاق بنت طلعه بن‌عبیدالله
ام اسحاق بعد از امام حسن با امام حسین و پس با عبدالله بن‌محمد بن‌عبدالرحمن بن‌ابوبکر (ابن ابی‌عتیق) ازدواج کرد و دختری به نام آمنه برایش آورده است. (ابن سعد، ج۳، ص۱۵۲، بخش اول)
ام سلمه
ام ولد
عمرو بن‌منذر بن‌زبیر بن‌عوام
که صاحب فرزندی نشد و ابن‌عنبه با عمر بن‌زین‌العابدین ازداج کرد
رقیه
عمرو بن‌منذر بن‌زهر العوام
ابن عنبه، ص۶۴
حسین بن‌الاثرم
ام اسحق بنت طلعه
(بلاذری، ج۳، ص۷۳)
خدیجه
ام عبدالله عرو
خوله دختر منظور فزاریه
زین‌العابدین
محمدباقر، حسن، حسین، عبدالله الباهر
قاسم
خوله
عبدالله
خوله
عبدالرحمن
ام ولد
بدون فرزند از دنیا رفت
جدول نوادگان امام حسن(علیه السلام) به همراه نام پدر و همسران
نام
همسر
نام پدر
توضیحات
حسن مثلث
زینب دختر عبدالله بن‌حسن مثنی
حسن بن‌علی
عبدالله محض
هند بنت ابن‌عبیده بن‌عبدالله بن‌زمعه، نوه‌ی طلحه
حسن بن‌علی
داوود بن‌حسن
ام کلثوم دختر امام سجاد
فاطمه
معاویه بن‌عبدالله بن‌جعفر‌بن ابی‌طالب
حسن بن‌حسن
جهره، ص۴۲، حسن، صالح زید
زینب
ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان
حسن بن‌حسن
جهره، ص۴۲
ابراهیم
محمد
حسن بن‌حسن
زینب
ولید بن‌عبدالملک بن‌مروان
حسن بن‌حسن
در جهره آمده که همسر معاویه بن‌مروان بن‌حکم و مادر ولید بن‌معاویه بوده است.
ام کلثوم
محمد بن‌علی بن‌حسین
حسن بن‌حسن
جعفر
ملیکه دختر داوود بن‌حسن مثنی، الفخر رازی، ‌ص۵۰
حسن بن‌حسن
عبدالله
حسن بن‌حسن
خدیجه
اسماعیل بن‌عبدالملک بن‌الحارث بن‌الحکم بن‌ابی‌العاص بن‌امیه
حسین بن‌حسن
حَماده
اسماعیل بن‌عبدالملک بن‌الحارث بن‌الحکم بن‌ابی‌العاص بن‌امیه
حسن بن‌حسن
پس از دختر عمویش خدیجه با اسماعیل ازدواج کرد.
ملیکه
جعفر بن‌المصعب بن‌الزبیر
حسن بن‌حسن
ام القاسم
۱ـ مروان بن‌ابان بن‌عثمان بن‌عفان
۲ـ علی بن‌الحسین
حسن بن‌حسن
فصل چهارم:
روابط سببی امام حسین (علیه السلام)
و فرزندانش با خاندان خلفا
گفتار اول: همسران امام حسین(علیه السلام)
درباره نام همسران امام حسین در منابع اندک تفاوت‌هایی دیده می‌شود بعضی از منابع مادر علی اکبر را لیلی۲۹۳ نوه‌ی عمه یزید و بعضی دیگر آمنه نام برده‌اند.۲۹۴ مادر جعفر را ابن‌سعد، ۲۹۵، قضاعیه و بلاذری ام ولد دانسته است۲۹۶، درباره‌ی تعداد همسران امام حسین(علیه السلام) اختلاف زیادی در منابع نیست.
۱ـ شهربانو دختر یزدگرد سوم ساسانی و مادر زین‌العابدین بود.۲۹۷ که گویا هنگام ولادت امام سجاد(علیه السلام) از دنیا رفت.
۲ـ لیلی دخترا بان مره بن‌عروه بن‌الثقفی، تراجم النساء ۲۹۸و مادر علی اکبر که در کربلا شهید شد مادر لیلی میمونه دختر ابی‌سفیان بن‌حرب بود به همین جهت مردم اهل شام برای او امان خواستند، اما علی اکبر قرابت خودش به رسول الله را محق تر به قرابت با یزید بن‌معاویه می‌دانست.۲۹۹
۳- ام اسحاق دختر طلحه بن‌عبیدالله بن‌التیمیه و مادر ام الحسن بود که ابتدا همسر امام حسن و
بنابر سفارش آن بزرگوار، امام حسین با ام اسحاق ازدواج کرد.۳۰۰ این خانم بعد از شهادت امام حسین(علیه السلام) نیز زنده بود و همسر دیگری اختیار کرد.
۴ـ رباب دختر امری القیس بن‌عدی و مادر عبدالله الرضیع بن‌الحسین و سکینه دختر امام حسین(علیه السلام) بود.۳۰۱ وی بعد از شهادت امام حسین(علیه السلام) زنده بود و همسر فرد دیگری نشد
. و در آن راه همه‌ی اموال خود را می‌بخشم و کسی را حق سرزنش نیست و اگر سرزنش کنندگانی باشند تا هنگامی که زنده‌ام فرمان برنده آنان نیستم مگر آن‌که خاک مرا در دل خود نهان سازد. امام حسین(علیه السلام) درباره‌ی رباب و سکینه چنین فرمودند خانه‌ای که رباب و سکینه در آن ساکن باشند دوست دارم. (ترجمه ابن‌سعد، ج۵، ص۵۲)
۵ـ برخی منابع از همسر دیگری با پسوند قبیله‌ای القضاعیه یاد کرده ولی نام او را نیاورده‌اندوی. مادر جعفر بن‌حسین بود. جعفر در زمان حیات پدرش درگذشت و فرزندی از او باقی نماند.۳۰۲
در مورد این‌که همسران امام حسین(علیه السلام) در کربلا بودند یا نه برخی از مورخان نوشته‌اند تنها رباب در کربلا حضور داشت او به همراه دیگر زنان و فرزندان به کوفه و سپس به شام به‌عنوان اسیر برده شد و بعداً به همراه کاروان به مدینه بازگشتند پس از شهادت امام حسین(علیه السلام) بزرگان مدینه از او خواستگاری کردند رباب در پاسخ آنان فرمود: «بعد از این‌که افتخار وصلت با خاندان پیامبر نصیبم شد با فرد دیگری وصلت نخواهم کرد.» در مدینه یک‌سال عزاداری کرد و در این مدت روزها زیر سقفی نمی‌رفت و مدام در مظلومیت حسین(علیه السلام) می‌گریست تا جان به جان آفرین تسلیم کرد.۳۰۳
درباره شهربانو افسانه‌ها نقل شده است از جمله آن‌که پس از عاشورا از دست دشمن فرار کرد و چون دشمن در تعقیب او بود در بین راه به کوه معروف بی‌بی شهربانو رسید و کوه شکافته شد و او را در خود جای داد. کسانی که نام یکی از همسران امام حسین(علیه السلام) را شهربانو دختر یزدگرد ثبت کرده‌اند اذعان دارند که شهربانو پس از تولد امام سجاد(علیه السلام) با فاصله اندکی از دنیا رفت.۳۰۴
از ازدواج امام حسین(علیه السلام) با خاندان خلفا با همه‌ی تلاشی که انجام گرفت گزارش به‌دست نیامد.
گفتار دوم: فرزندان امام حسین(علیه السلام)
ازدواج پسران امام حسین (علیه السلام) با خاندان خلفا
درباره‌ی تعداد فرزندان امام در منابع اندک تفاوت‌هایی دیده می‌شود امام بیش‌تر منابع چهار پسر به نام‌های ۱ـ علی اکبر مادرش لیلی الثقفیه، ۲ـ زین‌العابدین مادرش شهربانو، ۳ـ عبدالله، ۴ـ ابوبکر یا جعفر و دو دختر به نام سکینه و فاطمه برای امام ذکر کرده‌اند.۳۰۵ بعضی از فرزندان امام حسین(علیه السلام) در واقعه کربلا به همران پدرشان شهید شدند و بقیه هم در زمان حیات امام حسین(علیه السلام)
از دنیا رفتند۳۰۶ ابوبکر را که دیگران اسم او را جعفر دانسته‌اند قبل از پدر و در کودکی درگذشته
است.۳۰۷ علی اکبر و عبدالله که همراه پدر خود را در کربلا شهید شدند و از علی اکبر فرزندی باقی نماند۳۰۸ حضرت علی اکبر مادرش لیلی یا آمنه و مادر لیلی، میمونه دختر ابوسفیان بن‌حرب بن‌امیه بود مردی از اهل عراق علی اکبر را به امان داد ن دعوت کرد. و به او گفت همانا تو به امیرالمؤمنین یزید‌بن معاویه قرابت و نزدیکی داری و می‌خواهم به تو امان بدهم و علی اکبر جواب داد قرابت و نزدیکی من به رسول الله بیش‌تر است و از این جهت من محق‌تر هستم به امام و این اشعار را سر داد أنا علی بن‌الحسین بن‌علی أنا بیت الله! اولی با النبی من ثمر و نسبت به ابن‌الدعی.۳۰۹ و همه بر این اتفاق دارند که نسل امام حسین(علیه السلام) فقط از طریق امام زین‌العابدین(علیه السلام) ادامه یافته است.۳۱۰
امام حسین(علیه السلام) در تاریخ به کمی فرزند معروف بوده‌اند اما کسانی مانند میرزا حبیب الله کاشانی شمار پسران حضرت را سیزده تن به نام‌های علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، محمد جعفر، قاسم، عبدالله، محسن، ابراهیم، حمزه، عمر ـ زید عمران دانسته است و تعدا دختران حضرت را هشت فرزند می‌داند به نام‌های فاطمه کبری، فاطمه صغری زبیده، زینب، سکینه، ام‌کلثوم، صفیه و دختری که در شام از بین می‌رود وی بر این باور است که این چندگانگی تنها در اسم آن‌ها بوده و بیش‌تر آنان همسر شریک کردند زیرا امام حسین در تاریخ به کمی فرزند معروف بوده‌اند پس ممکن است بعضی اولاد ایشان دو اسم داشته باشند یا