دانلود تحقیق با موضوع امام حسین، امام سجاد، زین العابدین

جعفر الاکبر – حمزه – ابراهیم – قاسم – عون الاکبر (مادرش دختر محمدبن جعفر طیار فاضله‌ی سیده‌ای بود که حدیث روایت می‌کرد) عبد ا… (امام کسیسانیه و مکنی – اباهاشم مادر ام ولد بوده که نائله نامیده شده بود) عبدا… همسرش از نفلیه دختری به نام ریته داشته است که با زیدبن زین العابدین ازدواج کرده این دختر از سید‌های هاشمی بوده است و فرزندش یحیی بن‌زید بن‌علی(علیه السلام) شهید خراسان بوده است.
علی فرزند دیگر محمدبن حنفیه، همسرش علیه دختر عون المحمدیه که علامه و فاضله بوده است و مادر علی کبری بوده که نائله معروف شده بود.۱۷۹
مادران جعفر اصغر و عون فرزندان محمدبن حنفیه ام جعفر دختر محمدبن جعفر بن‌ابی‌طالب بوده و از دختران محمد بن‌حنفیه ـ بریکه – ام سلمه – حماده – علیه – اسماء – ام القاسم – جمانه – رقیه – ام ابیها و ریته نام برده شده است.
سبط بن‌جوزی طالب، عون، عبیدا… و ام سلمه را از ام ولده‌های مختلف دانسته و دختری به نام لبابه که مادرش فاطمه دختر محمدبن عبدا… بن‌عباس بوده نام برده است.۱۸۰
بنابر این گزارشی از ازدواج فرزندان محمدبن حنفیه با خاندان سه خلیفه نخست و امویان با دو شاخه مروانی و سفیانی و آل‌زبیر با تلاشی که صورت گرفت بدست نیامد.
فرزندان عمر الاطرف
فرزند دیگر امام علی عمرالاطرف است که نسلش فقط از یک پسر به نام محمد ادامه یافت. همسر محمد خدیجه دختر امام سجاد بوده است که برایش دو پسر به نام‌های عبدا… و عبیدا… آورد.۱۸۱ و به نقل از کتاب مصعب بن‌الزبیر چهار فرزند به نام محمد عبدا…، عبیدا… و ام الکلثوم آورده است(نسب قریش ص۸۰) عمربن علی ۳ دختر به نام ام حبیب، ام موسی، ام یونس داشته است.۱۸۲
فرزندان حضرت عباس
همسر حضرت عباس لبابه دختر عبیدا… بن‌عباس بن‌عبدالمطلب زنی بسیار زیبا و عاقل بوده است لبابه برای عباس عبیدا… و فضل را آورد.۱۸۳ لبابه بعد از شهادت حضرت عباس با زیدبن حسن مجتبی ازدواج کرد و برایش نفیسه و حسن را به دنیا آورد و بعد از آن با ولیده بن‌عبدالملک ازدواج کرد و المجدی می‌گوید که با ولیده بن‌عتبه بن‌ابی‌سفیان ازدواج کرده است.۱۸۴
همسران عبیدا… بن‌عباس بن‌علی
۱ـ ام ابیها بنت عبدا… بن‌معبد بن‌العباس بوده است.۱۸۵
با تمام تلاشی که صورت گرفت گزارشی از ازدواج فرزندان حضرت عباس با خاندان سه خلیفه نخست و بنی‌امیه با دو شاخه مروانی و سفیانی و آل‌زبیر و بنی‌عباس بدست نیامد نسل علویان از ۵ پسر امام علی به نام‌های محمد بن‌حنفیه، حضرت عباس و اعمر الاطرف و امام حسن و امام حسین ادامه پیدا می‌کند. گزارشی از ازدواج پسران محمد بن‌حنفیه – حضرت عباس و عمرالاطرف با فرزندان و نوادگان ۳ خلیفه نخست و بنی‌امیه با دو شاخه مروانی و سفیانی و آل‌زبیر و بنی‌عباس به دست نیامد.
همسر عمرالاطرف اسماء بنت عقیل بوده است. (مصعب بن‌الزبیرص ۸۰)
ممکن است نواده‌ای از این سو(دختر یا پسر) با نواده‌ای از آن سو(دختر یا پسر) ازدواج کرده باشد که از ازدواج آنان با شش خاندان مورد نظر گزارش بدست نیامد.
بنابراین از ازدواج نوادگان پسری امام علی با خاندان سه خلیفه نخست و بنی‌امیه با دو شاخه مروانی و سفیانی آن گزارش بدست نیامد.
ب: نوادگان دختری
در میان نوادگان دختری امام علی از ازدواج علی، عون الاکبر، عباس، محمد و ام الکلثوم فرزندان حضرت زینب دختر علی و فاطمه۱۸۶ با شش خاندان مورد نظر گزارشی بدست نیامد هم‌چنین از ازدواج فرزندان ام الحسن و ام هانی گزارشی بدست نیامد.۱۸۷ و فرزندان رقیه کبری به نام‌های عبدا… و علی و محمد از همسرش مسلم بن‌عقیل در کربلا شهید شد و نسل مسلم بن‌عقیل منقرض شد.۱۸۸
از ازدواج فرزندان میمونه، خدیجه، فاطمه، گزارشی بدست نیامد.۱۸۹ ابن‌حزم همسر زینب یکی از دختران حضرت علی که مادرش ام ولد بوده را محمدبن عقیل دانسته که صاحب دو فرزند صالح به نام‌های عبدا… و عبدالرحمان بوده است عبدا… فقیه و محدث بوده و سیمای عبدالرحمان شبیه رسول ا… بوده است.۱۹۰
دختر دیگر امام علی رمله کبری بنت عروه بن‌مسعود ثقفی از ابوالهیاج دو پسر داشته که درگذشتند و دختری هم داشته که همسر عاصم بن‌عمر بن‌خطاب بوده۱۹۱ با تلاشی که صورت گرفت گزارشی از ازدواج دختر رمله با پسر عمر بن‌خطاب (خلیفه دوم) در منابع دیگر بدست نیامد ظاهرا این گزارش را تنها ابن‌ابی‌الدنیا آورده است هم‌چنین این منبع نام این دختر را ذکر نکرده است و ردپایی از این ازدواج در تاریخ به جای نمانده است حتی کتاب مصعب بن‌الزبیر این گزارش را نیاورده و بنابراین این گزارش بسیار مورد تردید و مشکوک است.
جدول فرزندان امام علی(علیه السلام) به همراه نام مادران و همسران و فرزندان آنان
ردیف
نام
مادر
همسر
فرزندان
۱
محمد اکبر
خوله بنت جعفربن قیس بن‌حنفیه بن‌وائل
۱.دختر جلد کنانی
۲.فاطمه دختر محمد بن‌عبدا… بن‌عباس
۳.ام عثمان دختر ابوجدیر قضاعی
عبدا… – محمد اصغر – محمد اکبر – لبابه – علی – ام سلمه – ریطه – طالب – عون – عبیدا…
۲
عمرالاطرف
ام حبیب صهبا بنت ربیعه بن‌بجیر بن‌عبد بن‌تغلب بن‌وائل
اسما ءبنت عقیل ام عبدا… بنت عقیل
محمد – ام حبیب – ام موسی – ام یونس
۳
عباس
ام البنین دختر حزام بن‌خالد بن‌ربیعه بن‌ولید
لبابه بنت عبیدا… بن‌عباس بن‌عبدالمطلب
عبیدا… – فضل
۴
عبدا… اکبر
ام البنین دختر حزام
۵
جعفر
ام البنین دختر حزام
۶
عثمان
ام البنین دختر حزام
۷
محمد اصغر
لیلی بنت مسعود دارمیه
۸
عبیدا…
لیلی بنت مسعود دارمیه
۹
امام حسن
۱۰
امام حسین
۱۱
زینب صغری (ام ملثوم)
فاطمه س بنت رسول ا…
عمر بن‌خطاب – محمد بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب – عون بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب
زید – رقیه
۱۲
زینب کبری
فاطمه س بنت رسول ا…
عبدا… بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب
علی – عون –الاکبر –عباس – محمد – ام کلثوم
۱۳
فاطمه
ابوسعید پسر عقیل – سعیده بن‌اسوه – منذربن عبیده بن‌زبیر عوام
حمیده – بره – خالده – عثمان – کثیره
۱۴
رقیه کبری
ام حبیب بنت ربیعه
مسلم بن‌عقیل
عبدا… – علی – محمد
توضیحات: نسل مسلم بن‌عقیل منقرض شده است
۱۵
ام الحسن یا ام الحسین
ام سعید بنت عروه مسعود ثقفی
جعده بن‌عویره المخذومی – جعفر بن‌عقیل – عبدا… بن‌زبیر
حسن – علی – حبیب
توضیحات: ازدواج با عبدا… بن‌زبیر محل بحث و بررسی است
۱۶
رمله کبری
ام سعید بنت عروه مسعود ثقفی
ابو الهیاج – عبدا… ابی‌سفیان بن‌حارث بن‌عبدالمطلب – معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌عاص
عبدالکریم و دختری که نام او آورده شده است امام عروس عمر بن‌خطاب شده است
۱۷
زینب صغری
ام سعید بنت عروه
محمدبن عقیل
۱۸
رقیه صغری
ام سعیدبنت عروه
مسلم بن‌عقیل
۱۹
فیسه
درباره نام مادرش پراکندگویی کرده اند
کثیربن عباس بن‌عبدالمطلب
توضیحات:به روایت دیگرتمام بن‌عباس بن‌عبدالمطلب
۲۰
ام هانی
عبد الرحمن بن‌عقیل
محمدـ عبدالرحمن ـ مسلمـ ام الکلثوم
۲۱
امامه
صلت بن‌عبدالله بن‌نوفل بن‌حارث بن‌عبدالمطلب
نفیسه
۲۲
میمونه
عبدالله بن‌اکبربن عقیل
عقیل
۲۳
خدیجه
عبدالرحمن بن‌عقیل ـ ابوالسابل عبدالرحمن بن‌عبدالله بن‌عامربن کریزبن عبدالشمس
سعدی ـ عقیل
جدول نوادگان امام علی(علیه السلام) به همراه نام پدر و همسرانشان
نام
همسر
نام پدر
توضیحات
عبدالله مکنی به ابوهاشم
محمد بن‌حنفیه
عون بن‌محمدبن حنفیه
نوه طلحه
محمد بن‌حنفیه
محمد اصغر
اولادی از او باقی نمانده
محمد اکبر
لبابه
علی
ام سلمه
ریطه
ریطه مادریحیی بن‌زید بن‌علی است که در خراسان کشته شد
محمد
خدیجه دختر امام سجاد
عمرالاطرف
همسردیگرمحمدعمرالاطرف مخزومیه بوده است
ام حبیب
عمرالاطرف
ام موسی
ام یونس
علی
زینب کبری
عون
زینب کبری
عباس
زینب کبری
محمد
زینب کبری
ام کلثوم
زینب کبری
ام کلثوم
قاسم بن‌محمد بن‌جعفر
عبدا… بن‌جعفر
هر خانه نشانه یک ازدواج ثبت شده در تاریخ است و چنانچه یک نفر چند ازدواج داشته برای هر ازدواج یک خانه رنگ شده است.رنگ سبز ازدواج با خاندانهایی غیر از شش خاندان مورد (خلفا و فرزندان و نوادگان)و رنگ قرمز ازدواج با خلفا و فرزندان و نوادگان آنان را نشان می دهد .این نمودارها حد اکثری است و گزارش تمام ازدواجها قبل از صحت و سقم آورده شده است.تفاوت خانه های سبز با خانه های قرمز در این است که احتمال زیاد تر شدن خانه های سبز هست ( ازدواج فرزندان و نوادگان ائمه در کتابهای دیگر یافت شود) اما درمورد خانه های قرمز این احتمال وجود ندارد بلکه ممکن است بعد از بررسی صحت و سقم آنان از تعداد خانه ها کم شود اما قطعأ زیاد نمی شود.
نتیجه
از زمان حضرت علی(علیه السلام) تا نوادگان آن حضرت (فرزند – نوه) گزارش ۴۶ ازدواج بدست آمد که تنها ۵ ازدواج با خاندان سه خلیفه نخست – بنی‌امیه – آل‌زبیر بوده است گزارش زمان – چگونگی – تعداد فرزندان و سرانجام ۴ تا از این ازدواج‌ها بدست نیامد تنها ازدواج عمر با ام الکلثوم را تاریخ به طور مفصل آورده است.
شاید عدم گزارش ۴ ازدواجی که با خاندان خلفا صورت گرفته به خاطر حساس نبودن این ازدواج‌ها باشد چرا که گزارشگران تاریخ به فرزندان علی از نسل فاطمه زهرا توجه داشته‌اند و همسران دیگر حضرت علی چندان مطرح نبوده‌اند.
بنابراین آن‌چه که به ذهن متبادر می‌شود این است که بر فرض صحت گزارش این ۵ ازدواج نسبت آن به ازدواج‌های درون خاندانی آن‌قدر کم است که قطعا نمی‌توان حمل بر حسن روابط با خلفا را صادر کرد شاید تنها بتوان گفت که روابط آن‌چنان هم خصمانه نبوده و در شرایطی خاص یک چنین وصلت‌هایی می‌توانسته صورت گرفته باشد.
همسران امام علی(علیه السلام)
۱ـ فاطمه الزهرا
۲ـ امامه
۳ـ ام البنین
۴ـ اسماء بنت عمیس
۵ـ ام حبیب تغلبه
۶ـ خوله حنفیه
۷ـ ام سعد یا ام سعید
۸ـ محیا بنت امرواالقیس
ازدواج فرزندان امام علی(علیه السلام)
۱ـ همسران محمد بن‌حننفیه فاطمه دختر محمد بن‌عبدا… بن‌عباس
ام عثمان دختر ابو جدیر قضاعی
دختر جلد کنانی
۲ـ همسران عمرالاطرف اسماء دختر عقیل
ام عبدا… دختر عقیل
۳ـ همسرحضرت عباس← لبابه دختر عبیدا… بن‌عباس
۴ـ همسر زینب صغری← محمد بن‌عقیل
۵ـ همسر زینب کبری← عبدا… بن‌جعفر بن‌ابی‌طالب
۶ـ همسر رقیه کبری← مسلم بن‌عقیل
۷ـ همسر رمله کبری ابوالهیاج عبدا… بن‌ابی‌سفیان بن‌حارث بن‌عبدالمطلب
معاویه بن‌مروان بن‌حکم بن‌ابی‌عاص
۸ـ همسر ام کلثوم صغری← عبدا… بن‌عقیل
۹ـ