خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 6

بند سوم : تعهدات جاعل در برابر بانک …………………………………………………………………………………….. 144
بند چهارم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله ( بمنظور گشایش اعتبار اسنادی) و تحلیل ماهیت آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145
گفتار سوم: استصناع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 146
بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 146
بند دوم : ارکان عقد استصناع …………………………………………………………………………………………………… 146
بند سوم : تعهدات مستصنع ( مشتری) در استصناع اول ………………………………………………………………. 147
بند چهارم : تعهدات صانع ( مشتری) در استصناع دوم ………………………………………………………………… 148
بند پنجم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد استصناع و تحلیل ماهیت آن ……………………….. 148
مبحث چهارم : گروه قرض الحسنه ………………………………………………………………………………………………………….. 148
گفتار اول :تعهدات مقترض در قرارداد قرض الحسنه ……………………………………………………………………………………………. 149
گفتار دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد قرض الحسنه و تحلیل ماهیت آن ………………………. 149
مبحث پنجم: نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در نظام بانکداری بدون ربا ……………………… 150
گفتار اول : طبقه بندی داراییهای بانک ………………………………………………………………………………………………. 150
بند اول : سرفصل جاری …………………………………………………………………………………………………………. 151
بند دوم : سرفصل سررسید گذشته ……………………………………………………………………………………………. 151
بند سوم : سرفصل معوق …………………………………………………………………………………………………………. 151
بند چهارم : سرفصل مشکوک‌الوصول ……………………………………………………………………………………….. 152
گفتار دوم : نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام …………………………………………………….. 152
بند اول : نحوه محاسبه خسارت تأخیر یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت اقساطی بلند مدت با سررسیدهای معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153
بند دوم : نحوه محاسبه خسارت یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت بصورت تک قسطی در سررسید معین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 154
گفتار سوم : سود در سود ………………………………………………………………………………………………………………… 155
مبحث ششم : خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی ……………………………………………………………………………………….. 156
گفتار اول : عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز ……………………………………………………………….. 156
گفتار دوم : وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد ………………………………… 157
گفتار سوم : خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون ………………………………………………………….. 159
گفتار چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در مورد اجرت المثل و رای دادگاه تجدید نظر و بدوی پیرامون آن …….. 160
بند اول: دادنامه شماره 1244 مورخ 30مهر83 شعبه… دادگاه عمومی حقوقی تهران ………………………….. 160
بند دوم: دادنامه شماره 402 مورخ 26خرداد84 شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران ………………………. 161
گفتار پنجم :راي شعبه ديوان عالي كشور: رد درخواست خسارت زايد بر ميزان مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م……162
بند اول: خلاصه جريان پرونده ………………………………………………………………………………………………….. 162
بند دوم: رأي شعبه ديوان عالي كشور …………………………………………………………………………………………. 164
بند سوم: تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………… 164
گفتار ششم:عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته…….. 165
گفتار هفتم : مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه با استناد به سند عادی ………………………………………………… 166
بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 166
بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 167
گفتار هشتم : دعوای خسارت تأخیر تأدیه چک ………………………………………………………………………………….. 167

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است