دسته بندی علمی – پژوهشی : خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 5

بند اول : نظریه سررسید ………………………………………………………………………………………………………….. 119
بند دوم – نظریه مطالبه ……………………………………………………………………………………………………………. 122
فصل سوم:جایگاه و ماهیت شرط خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی ………………………… 124
مبحث اول : عقود مشارکتی …………………………………………………………………………………………………………………….. 128
گفتار اول: مضاربه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 128
بند اول : انواع مضاربه بانکی ……………………………………………………………………………………………………. 129
بند دوم : تعهدات عامل در قرارداد مضاربه ………………………………………………………………………………… 129
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مضاربه و تحلیل ماهیت آن ………………………… 130
گفتار دوم:مشارکت مدنی ………………………………………………………………………………………………………………… 130
بند اول : تعهدات شریک در قرارداد مشارکت در مقابل بانک ………………………………………………………. 131
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل ماهیت آن ……………….. 132
مبحث دوم:عقود مبادله ای ……………………………………………………………………………………………………………………… 132
گفتار اول:اجاره به شرط تملیک ……………………………………………………………………………………………………….. 133
بند اول : وظایف و تعهدات مستاجر …………………………………………………………………………………………. 133
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد اجاره به شرط تملیک و تحلیل ماهیت آن ………. 134
گفتار دوم:خرید و فروش اقساطی …………………………………………………………………………………………………….. 135
بند اول : تعهدات خریدار در قراردادهای فروش اقساطی …………………………………………………………….. 135
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد فروش اقساطی و تحلیل ماهیت آن………………… 135
گفتار سوم:سلف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 136
بند اول : شرایط پیش خرید محصولات توسط بانک …………………………………………………………………… 136
بند دوم : تعهدات فروشنده در مقابل بانک …………………………………………………………………………………. 137
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد سلف و تحلیل ماهیت آن ……………………………. 138
گفتار چهارم: مرابحه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 138
بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 139
بند دوم : تعهدات خریدار اسناد در برابر بانک در قرارداد مرابحه ………………………………………………….. 139
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مرابحه و تحلیل ماهیت آن ………………………….. 139
گفتار پنجم:خرید دین ……………………………………………………………………………………………………………………… 140
بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 140
بند دوم : تعهدات فروشنده اسناد در برابر بانک در قرارداد خرید دین …………………………………………… 140
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد خرید دین و تحلیل ماهیت آن ……………………… 140
مبحث سوم:عقود تعهدی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 141
گفتار اول جعاله ……………………………………………………………………………………………………………………………… 141
بند اول : تعهدات متقاضی دریافت تسهیلات جعاله ( بعنوان جاعل) در برابر بانک …………………………. 142
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله و تحلیل ماهیت آن …………………………….. 142
گفتار دوم:اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) ……………………………………………………………………………………………… 143
بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 143
بند دوم : مكانيزم مورد عمل در گشايش اعتبار اسنادي ……………………………………………………………….. 144