مقاله – خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 4

بند چهارم : طبیعت قرض از ربا ابا دارد ………………………………………………………………………………………. 78
گفتارششم : ملاک تحریم در ربای معاملی …………………………………………………………………………………… 79
مبحث دوم : تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا ، نقد نظریات مخالفان و موافقان ……………………………………………….. 81
گفتار اول : بیان نظریات مخالفان ………………………………………………………………………………………………………… 81
گفتار دوم : نقد نظر مخالفان ………………………………………………………………………………………………………………. 83
بند اول : احتمال صدق ربای قرضی ……………………………………………………………………………………………. 87
بند دوم : احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی …………………………………………………………. 89
بند سوم : شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا ………………………………………………………………… 89
گفتار سوم : بیان نظریات موافقان ……………………………………………………………………………………………………….. 91
گفتار چهارم : تبیین نظریات موافقان و دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه ……………………………….. 95
بند اول : خسارت تأخیر تأدیه به عنوان وجه التزام و بصورت شرط در ضمن عقد ………………………….. 95
الف : شرط در ضمن عقد اصلی ……………………………………………………………………………………………. 95
ب : شرط در ضمن عقد خارج لازم ………………………………………………………………………………………. 97
بند دوم : اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر دائن ………….. 97
بند سوم : مستندات فقهی جبران خسارت تأخیر تأدیه …………………………………………………………………. 101
الف – قاعده لاضرر …………………………………………………………………………………………………………… 101
ب – ضمان استیفاء بلاجهت ………………………………………………………………………………………………. 103
ج – لزوم تدارک اتلاف مالیت …………………………………………………………………………………………….. 104
د – قاعده احترام مال مردم …………………………………………………………………………………………………. 104
ه – استناد به ملاکهای حرمت ربا در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………….. 105
بند چهارم : مستندات حقوقی توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد ……………………………….. 107
الف- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………… 108
ب- قانون (ماده 230 قانون مدني) ……………………………………………………………………………………….. 108
ج- اصل تسليط ………………………………………………………………………………………………………………… 109
د- لزوم وفای به عهد …………………………………………………………………………………………………………. 109
ه- لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصير …………………………………………………………………………….. 110
و- اصل صحت ………………………………………………………………………………………………………………… 110
گفتار پنجم :آثار اقتصادي و اجتماعي تأخير در تأدیه دين و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل .. 112
بند اول : آثار تأخیر تأدیه مطالبات بانکها …………………………………………………………………………………… 112
بند دوم : بیان و نقد راهکارهای ارائه شده …………………………………………………………………………………. 112
الف – اجراي وثيقه ها و ضمانت ………………………………………………………………………………………… 113
ب – جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر ………………………………………………………………………….. 114
ج – اشتراط جريمة تأخير تأديه به صورت شرط ضمن عقد ( وجه التزام ) ……………………………….. 115
د – اشتراط خسارت تأخیر تأدیه ( توافق بر پرداخت مبلغ مشخص بعنوان جبران خسارت در صورت تأخیر تادیه دین ) … 115
مبحث سوم : مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………………………………………….. 117
گفتار اول : توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………… 118
گفتار دوم : عدم توافق قبلی طرفین در مبداء خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………… 119

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است