مقاله – خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 3

بند اول : صدق عنوان ضرر ……………………………………………………………………………………………………….. 40
بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب ………………………………………………………………………………………………….. 41
گفتار چهارم : عدم‌النفع در حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………….. 42
گفتار پنجم : عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………… 44
بند اول : وجه اشتراک ………………………………………………………………………………………………………………. 44
بند دوم : وجوه افتراق ………………………………………………………………………………………………………………. 45
مبحث هشتم:خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام ……………………………………………………………………………………………… 46
گفتار اول : تعریف وجه‌التزام ……………………………………………………………………………………………………………… 46
بند اول : معنای لغوی ……………………………………………………………………………………………………………….. 46
بند دوم : معنای اصطلاحی وجه‌التزام ………………………………………………………………………………………….. 46
گفتار دوم : ماهیت وجه‌التزام ……………………………………………………………………………………………………………… 47
گفتار سوم : ويژگي‌هاي وجه‌التزام مقرر قراردادي …………………………………………………………………………………. 48
بند اول :مقطوع بودن وجه‌التزام ………………………………………………………………………………………………….. 48
بند دوم : مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی شود ………………. 50
بند سوم : خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد ……. 51
گفتار چهارم : وجه‌التزام در رويه قضايي ……………………………………………………………………………………………… 52
بند اول : آراء صادره از شعب ديوان عالي كشور در خصوص موضوع …………………………………………….. 53
بند دوم : آراء اصراری ………………………………………………………………………………………………………………. 55
گفتار پنجم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام …………………………………………………………………………… 57
فصل دوم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و معاملات ربوی …………………………………………………………………. 59
مبحث اول: ربا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
گفتار اول: پیشینه تاریخی و حکم ربا ………………………………………………………………………………………………….. 60
بند اول : ربا میان ملل مختلف ……………………………………………………………………………………………………. 60
بند دوم : ربا در شبه الجزیرة العرب عصر جاهلی …………………………………………………………………………. 61
بند سوم : حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی ……………………………………………………………………………………. 63
گفتار دوم : حرمت ربا از نظر اسلام ……………………………………………………………………………………………………. 65
بند اول : ربا در قرآن ………………………………………………………………………………………………………………… 65
بند دوم : ربا از نظر سنت ………………………………………………………………………………………………………….. 68
بند سوم : ربا از دیدگاه اجماع …………………………………………………………………………………………………… 69
گفتار سوم : مفهوم ربا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 70
بند اول : معنای لغوی ربا …………………………………………………………………………………………………………… 70
بند دوم :تعریف فقهی ربا ………………………………………………………………………………………………………….. 71
گفتار چهارم : انواع ربا …………………………………………………………………………………………………………………….. 72
گفتار پنجم : ملاکهای تحریم ربای قرضی…………………………………………………………………………………………….. 73
بند اول : مبارزه با ظلم ………………………………………………………………………………………………………………. 74
بند دوم : ترویج کارهای نیک …………………………………………………………………………………………………….. 75
بند سوم : جلوگیری از رکود اقتصادی ………………………………………………………………………………………… 77