خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 2

بند دوم :تعریف مثلی و قیمی …………………………………………………………………………………………………….. 13
گفتار سوم :« قیمی » یا « مثلی » بودن پول اعتباري ……………………………………………………………………………….. 13
بند اول : مثلی به لحاظ ارزش اسمی …………………………………………………………………………………………… 14
بند دوم : مثلی به لحاظ ارزش حقیقی …………………………………………………………………………………………. 15
بند سوم : قیمی بودن پول اعتباري ……………………………………………………………………………………………… 16
بند چهارم : هم مثلی و هم قیمی ………………………………………………………………………………………………… 17
بند پنجم : نه مثلی و نه قیمی …………………………………………………………………………………………………….. 18
مبحث سوم : تورم و کاهش ارزش پول ………………………………………………………………………………………………………. 20
گفتار اول : تعریف تورم ……………………………………………………………………………………………………………………. 20
گفتار دوم : انواع تورم ………………………………………………………………………………………………………………………. 21
گفتار سوم : آثار تورم ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22
مبحث چهارم:خسارت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
گفتار اول: تعریف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
گفتار دوم :انواع خسارت قابل مطالبه ………………………………………………………………………………………………….. 26
بند اول: خسارت مادی (مثبت) ………………………………………………………………………………………………….. 27
بند دوم : خسارت عدم‌النفع (منفی) …………………………………………………………………………………………… 27
بند سوم : خسارت معنوی …………………………………………………………………………………………………………. 27
بند چهارم : خسارت از خسارت ………………………………………………………………………………………………… 28
گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه …………………………………………………………………………………………………… 29
بند اول:ضرر باید مسلم باشد ……………………………………………………………………………………………………… 29
بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد …………………………………………………………………………………………………. 29
بند سوم:ضرر باید جبران نشده باشد …………………………………………………………………………………………… 30
مبحث پنجم:خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………………………………………………………………….. 30
گفتار اول : مفهوم خسارت تأخير تأديه ……………………………………………………………………………………………….. 30
گفتار دوم : خسارت تأخیر تأدیه در قوانین ………………………………………………………………………………………….. 31
بند اول : خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب ……………………………………………………………… 31
بند دوم : خسارت تأخیر تأدیه در سال هاى پس از انقلاب ……………………………………………………………. 32
بند سوم : خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید …………………………………………………. 35
مبحث ششم:تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول ………………………………………………………………………… 35
گفتار اول : وجوه اشتراک و شباهت ها ……………………………………………………………………………………………….. 36
گفتار دوم : وجوه افتراق و تفاوت ها ………………………………………………………………………………………………….. 37
مبحث هفتم:مقایسه عدم‌النفع وخسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………………………………….. 39
گفتار اول : تعریف عدم‌النفع ……………………………………………………………………………………………………………… 39
گفتار دوم : اقسام عدم‌النفع ………………………………………………………………………………………………………………… 39
بند اول : عدم‌النفع قطعی‌الحصول ………………………………………………………………………………………………. 40
بند دوم : عدم‌النفع محتمل‌الحصول …………………………………………………………………………………………….. 40
گفتار سوم : عدم‌النفع در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 40