توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی …

مکان

با توجه به نوع مسئله به صورت واضح مشخص است که مهمترین پارامتر ما برای انتخاب سرخوشه‌ی مناسب مکان قرار گرفتن فیزیکی سرخوشه در بین اعضای خوشه است.
مکان قرار گرفتن سرخوشه باید طوری باشد که از مجموع تمام اعضای خوشه کمترین فاصله‌ی اقلیدوسی را داشته باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

(۳ – ۲)

در مورد سرخوشه یک اصل منطقی وجود دارد که مکان سرخوشه معمولا در وسط اعضای خوشه است، این امر به این دلیل است که به اساس منطق ریاضی معمولا گره‌ای که در وسط خوشه قرار دارد نسبت به تمام اعضای خوشه کمترین فاصله را در مجموع دارد. شکل ۳-۱، چگونگی این موضوع را نشان می‌دهد. به این واقعیت مرکزیت ثقل[۸۳] می‌گویند.
شکل ‏۳‑۱: مرکز جمعیت بهترین مکان برای قرار گرفتن سرخوشه[۶].

انرژی

به دلیل این که گره سرخوشه وظیفه ارتباطات بین خوشه ای با دیگر خوشه‌ها و ایستگاه مبنا را در انتقال اطلاعات و داده به عهده دارد. و این وظیفه نیازمند صرف انرژی بیشتری است، حسگری از بین گره‌های خوشه باید انتخاب شود که از سطح انرژی قابل قبولی برخوردار باشد. پس گره سرخوشه را از بین گره‌هایی انتخاب می‌کنیم که حداقل انرژی قابل قبول را برای انجام وظایف سرخوشه، دارا می‌باشد.

( ۳ – ۳ )

فرمول انرژی، نسبت انرژی ذرات انتخاب شده در هر دور الگوریتم کوچ پرندگان را به تمام انرژی موجود در خوشه محاسبه می‌کند و به این شکل انرژی ذرات انتخاب شده را در محاسبه تابع شایستگی وارد می‌کنیم.

این مطلب را هم بخوانید :
مقاله دانشگاهی - بررسی تاثیرات میانجی گری سبک رهبری تحول گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران ...

(۳ – ۴ )

در فرمول (۳ – ۴) ، Ck اعضای خوشه هستند. و S مجموعه ذرات انتخاب شده برای الگوریتم کوچ پرندگان از بین اعضای خوشه در هر دور می‌باشد.

درجه پیوستگی در شبکه[۸۴]

درجه پیوستگی در شبکه برای هر گره حسگر تعریف می‌شود و نشان دهنده تعداد همسایگان نزدیک گره می‌باشد. این همسایگان در شعاع نزدیکی از گره قرار دارند و به شکلی نشاندهنده درجه پیوستگی گره مورد نظر در شبکه می‌باشند.
بالا بودن درجه پیوستگی گره در شبکه نشان دهنده این است که گره دارای موقعیت بهتری در بین گره‌ها در شبکه است.

(۳ – ۵ )