مقاله علمی با منبع : توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم …

بهترین نتیجه را در بین ذرات مشخص می‌کنیم.
سرعت را برای هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.
موقعیت را برای هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.
تا زمانی که شرط توقف برآورده نشده است، مراحل ۲ تا ۶ را تکرار می‌کنیم.
در ادامه بعضی از الگوریتم‌های پیشنهادشده در خوشه‌بندی را که در آنها از الگوریتم کوچ پرندگان برای بهینه‌سازی استفاده‌شده است می‌آوریم.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

الگوریتم [۷۸]MO-PSO

این الگوریتم برای پیکربندی بهینه در شبکه از الگوریتم کوچ پرندگان استفاده می‌کند. برای این کار از اطلاعات انرژی و منطقه‌ی تحت پوشش گره‌های شبکه برای انجام این کار استفاده می‌کند.

(۲-۳)
(۲-۴)

که در فرمول (۲-۳)، بیشترین زمان حیات شبکه مد نظر است. در این فرمول  زمان حیات واقعی شبکه به زمان کل شبیهسازی  مدنظر است.
در فرمول (۲-۴) بیشترین همپوشانی شبکه در کل شبکه به عنوان معیار ارزیابی مدنظر است.
که در آن  مناطق مختلف شبکه هستند.

الگوریتم [۷۹]PSO-MV

الگوریتم پیش‌رو با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از انرژی باقیمانده گره‌های حسگر در شبکه و اجرای الگوریتم کوچ پرندگان برای هر خوشه دو گره به عنوان سرخوشه پیشنهاد می‌دهد. یک سرخوشه به عنوان سرخوشه‌ی اصلی و یکی به عنوان همراه سرخوشه معرفی می‌کند. وظایفی که سرخوشه باید انجام دهد را بین این دو گره تقسیم می‌کند.
سرخوشه‌ی اصلی[۸۰] وظیفه‌ی جمع‌آوری اطلاعات از اعضای خوشه و ارسال نتایج تجمیع‌شده را به سرخوشه‌های نزدیک برای رسیدن به سینک به عهده دارد. سرخوشه معاون[۸۱] وظیفه مسیریابی درون خوشه برای گره‌های خوشه و مسیریابی یک یا چند راهه را در ارتباطات با سینک بر عهده دارد [۴۹].

الگوریتم [۸۲]PSO-SD

در این کار، الگوریتم کوچ پرندگان را به صورت نیمه متمرکز با توجه به اطلاعات مکانی و انرژی باقیمانده گره‌های حسگر خوشه‌ها اجرا می‌شود. فرمول بهینگی در این الگوریتم به شکل زیر است.

(۲-۵)

که در فرمول x، x، xو حدود مسئله به شرح زیر است:

(۲-۶)