دسته بندی علمی – پژوهشی : توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی …

الگوریتم کوچ پرندگان از حرکت گروهی پرندگان مهاجر الهام گرفته شده است. این الگوریتم در سال ۱۹۹۵ توسط کندی[۷۰] و ابرهارت[۷۱] ابداع شده است.
در این الگوریتم هر جواب با یک پرنده نمایش داده می‌شود. هر پرنده یک موقعیت، یک سرعت و یک تابع شایستگی دارد. جواب‌های مورد نظر به نام ذره[۷۲] می‌باشد.
هر پرنده یک موقعیت دارد و یک بهینگی که بر اساس آن موقعیت جدید را بهدست می‌آورد. یک بردار سرعت دارد که جهت حرکت پرنده را تعیین می‌کند.
بهینگی هر پرنده با استفاده از تابع بهینگی مسئله که برای رسیدن به موقعیت‌های بهینه تعریف شده است به‌دست می‌آید. هر مسئله تابع بهینگی منحصربه‌فرد خود را دارد.
برای استفاده پارامترهای زیر را نیز تعریف می‌کنیم.
Pbest بهترین نتیجه‌ای که یک پرنده خودش به‌دست می‌آورد.
Nbest بهترین نتیجه‌ای که پرندگان واقع در همسایگی تاکنون به‌دست آورده‌اند.
Gbest بهترین نتیجه‌ای که در کل پرندگان تا به حال پیداشده است.
هر پرنده جهت حرکت خود را بر دو اساس انتخاب می‌کند.
تجربه خودش[۷۳]
تجربه دوستانش[۷۴]
اصلاح سرعت بر سه اساس صورت می‌گیرد.
سرعت قبلی
سرعت Pbest
سرعت Gbest
فرمول اصلاح سرعت :

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

(۲-۱)

که w ضریب اینرسی است. نقش w ایجاد تعادل بین جستجوی محلی[۷۵] و جهانی[۷۶] است. بدون آن احتمال گیر افتادن در بهینگی‌های محلی[۷۷] زیاد است.
که C1 و C2 پارامترهای شتاب هستند که معمولاً برابر با ۲ انتخاب می‌شود.
که rand1 و rand2 اعداد تصادفی دو عدد تصادفی مستقل با توزیع یکنواخت بین صفر و یک انتخاب می‌شود.
معمولاً یک حد نهایی برای سرعت برابر رنج دینامیک تغییرات متغیر تعریف می‌شود.
فرمول اصلاح موقعیت:

این مطلب را هم بخوانید :
پژوهش - نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی- قسمت ۳

(۲-۲)

که Xموقعیت مکانی پرنده تا آن زمان در دوره‌ی تکرار مشخص است.
مراحل کار الگوریتم کوچ پرندگان به شرح زیر می‌باشد.
ذرات به صورت تصادفی در فضای جستجو پخش می‌شوند. ( مقداردهی اولیه پارامترها)
مقدار بهینگی هر ذره را به‌دست می‌آوریم.
بهترین نتیجه‌ی هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.