تعیین رابطه بین سرمایه روان شناختی و بهره وری مدیران مرزبانی ناجا- قسمت 13

تحقیق حاضر بر اساس هدف جز تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت جز تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است که محقق صرفا به دنبال توصیف رویدادها می باشد.

جامعه آماری

در این پژوهش جامعه آماری عبارتست از کلیه مدیران مرزبانی ناجا، که در ستادمرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال1392 مشغول به خدمت می باشند.

نمونه و روش نمونه گیری

با توجه به اینکه حجم جامعه آماری مورد نظر اندک می باشد در طرح حاضر نمونه تحقیق برابر با جامعه است. به طوری که مجموعا 130 نفر از مدیران مورد ارزیابی قرار گرفتند. بنابر این روش نمونه گیری طرح از نوع تمام شمار می باشد.

ابزار گرد آوری

در این تحقیق به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز علاوه بر مطالعات فراوان کتابخانه ای که منظور به دستیابی به آگاهی و اشراف لازم بر مبحث مطلوب انجام گرفت. در مرحله میدانی و جمع آوری اطلاعات در شروع از دو نوع پرسشنامه ساختمند استفاده شده است. هر پرسشنامه دارای مقدمه است که در آن هدف تحقیق ذکر شده است در ادامه به بررسی هر دو نوع پرسشنامه خواهیم پرداخت.

پرسشنامه سرمایه روان شناختی

این پرسشنامه شامل دو بخش بوده که در بخش اول سوالاتی تک جوابی مربوط به مشخصات فردی مدیران مانند میزان تحصیلات، درجه، سنوات خدمتی و… طراحی گردید تا اطلاعات تکمیلی را در ارتباط با زوایای دیگر شخصیت مدیر مشاهده نماید. و بخش دوم که شامل 24 سؤال و 4 خرده مقیاس امیدواری، تاب آوری، خوشبینی و خودكارآمدی است كه در آن، هر خرده مقیاس شامل 6 گویه است و آزمودنی به هر گویه درمقیاس 6 درجه ای (كاملا مخالفم تا كاملا موافقم) لیكرت پاسخ میدهد. سؤالات 1 تا 6 مربوط به خرده مقیاس خودكارآمدی، سؤالات 7 تا 12 مربوط به خرده مقیاس امیدواری، سؤالات 13 تا 18 مربوط به خرده مقیاس تاب آوری و سؤالات مربوط 19 تا 24 مربوط به خرده مقیاس خوشبینی میباشد.
در این پرسشنامه تمامی سوالات به صورت مثبت نمره گذاری شده اند و هیچ سوال معکوسی وجود ندارد.

پرسشنامه بهره وری

این پرسشنامه خود شامل هفت بخش مجزا میباشد که شامل توان، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد عملکرد، سازگاری محیطی و اعتبار است و برای بخش اول هر هشت سوال، بخش دوم هفت سئوال، بخش سوم هشت سئوال، بخش چهارم نه سئوال، بخش پنجم ده سئوال، بخش ششم چهار سئوال و بخش هفتم شش سئوال در نظر گرفته شده است. در مجموع پنجاه و دو سوال در نظر گرفته شده بود. برای پاسخ به هر سوال پنج گزینه (زیاد، خیلی زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) در نظر گرفته شده بود تا دقت اندازه گیری افزایش یابد.
پس از آمارگیری میدانی و جمع آوری پرسشنامه ها، نوبت به استخراج داده ها از پرسشنامه ها رسید. در پرسشنامه سرمایه روان شناختی ارزش گذاری گزینه ها به این صورت طراحی شد که ابتدانمره هر خرده مقیاس به صورت جداگانه به دست آمد و سپس مجموع آنها به عنوان نمره كل سرمایه روانشناختی محسوب نسبت شد كای دو این آزمون برابر با 24/6 است و آماره هایCFI ، RMSEA مدل به ترتیب 97/0 و 08/0 هستند.
در پرسشنامه بهره وری گزینه اول که کمترین تمایل را نشان می داد 1 امتیاز ارزش گذاری شد به همین ترتیب گزینه دوم 2 امتیاز، گزینه سوم 3 امتیاز، گزینه چهارم 4 امتیاز و گزینه پنجم که بیشترین تمایل را نشان می داد 5 امتیاز ارزش پیدا کرد. بر اساس این ارزش گذاری عملکرد افسران با 52 سوال نمره ای مابین نمره 52 به عنوان کران زیرین و نمره 260 به عنوان کران بالا می گرفت.

روایی و پایایی پرسشنامه ها

در این تحقیق به منظور حصول اطمینان از روایی پرسشنامه، در مورد سوالات طراحی شده از نظرات استاد راهنما و برخی از کارشناسان و اساتید صاحبنظر در امر تهیه پرسشنامه استفاده فراوان گردید. به طوری که پس از اعمال نظر اساتید محترم، و انجام تغییرات ضروری، پرسشنامه به صورت 52 سوالی بهینه گردید.
برای تعیین پایایی پرسشنامه ها به اجرای آزمایشی آن بر روی 49 نفر از جامعه مورد مطالعه اقدام شده است که 40 پرسشنامه تکمیل شد و پس از جمع آوری پرسشنامه ها به برآورد ضریب آلفای کرونباخ که یکی از روش های محاسبه قابلیت اعتماد، محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری است، پرداخته شد. که برای هر دو پرسشنامه ضریب قابل اعتماد و در حد 78/0 و 94/0 برآورد گردید.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

پس از جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج و طبقه بندی پاسخ ها به منظور بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه ها از آزمون آماری استفاده گردید. به طوری که در ابتدا گزینه های سوالات مربوط به سوالات پرسشنامه اول به ترتیب مقادیر عددی یک تا شش در نظر گرفته شد و برای پرسشنامه دوم مقادیر عددی یک تا پنج. سپس کلیه مراحل آماری و آنالیز داده ها که توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته بود، جمع آوری شد. روش تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در سطح توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف از معیار و سایر آماره ها استفاده شده است و نمودارهای ستونی که مورد استفاده قرار گرفته اند. در بخش استنباطی از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون مناسب استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه:
در پژوهش های علمی پس از جمع آوری اطلاعات، مهمترین گامی که باید برداشته شود، پردازش اطلاعات و یافته های خام می

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

باشد. زیرا آن داده ها بدون پردازش ارزش علمی ندارد. در این راه باید از روش ها و فرمول های آماری استفاده نمود. البته در این رابطه از رایانه و نرم افزارهای رایانه ای نیز می توان بهره فراوان جست. بهترین برنامه رایانه ای که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد، نرم افزار SPSS می باشد.
در این پژوهش نیز با بهره گرفتن از نرم افزار مذکور ابتدا نمرات خام پرسشنامه ها بصورت داده های قابل بررسی تبدیل شد بطوری که مجموع نمرات هر خرده مقیاس جمع و نمره خرده مقیاسهای خودکارآمدی، تاب آوری، امیدواری و خوش بینی بدست آمد ومجموع نمرات مولفه های سرمایه روان شناختی جمع و نمره سرمایه روان شناختی بدست آمد و سپس مجموع نمرات بهره وری جمع و نمره بهره وری هر نفر مشخص گردید.پس از این عملیات دستورات موجود در آمار توصیفی مانند فراوانی داده هاو توصیف داده ها و در آمار استنباطی از آزمون همبستگی استفاده شده است.
در این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش می پردازیم که عبارتند از:
الف) توصیف ویژگیهای نمونه
ب)بررسی فرضیه های تحقیق
4-2. توصیف ویژگیهای نمونه:
این بخش شامل توصیف ویژگیهایی نظیر سن، جنس و تحصیلات نمونه مورد بررسی است.
جدول(1-4) توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب سن