تعریف گروه وگروه درمانی و اثر ان بر افراد معتاد

تعریف گروه وگروه درمانی:
کلمه گروه[1] معانی و کاربردها ی  متعددی دارد و با کلماتی نظیرتوده ،انبوه خلق ،اجتماع ،سازمان و دسته بکار می رود. گروه تعاریف گوناگونی داردکه عبارتنداز:1- تجمع دو نفر یا بیشتر که با یکدیگر ارتباط ومشارکت دارند 2- تجمع عده ای از افراد که عملکرد مشترک و هدف مشخص دارند و از قوانین و مقررات درون گروهی خاصی تبعیت می کنند 3- تجمع هدف دار دو نفر یا بیشتر که با یکدیگر نقش متقابل دارند 4- مجموعه ای از افراد که در ارتباط با یکدیگر هستند و هر فرد از نقش های خود در درون گروه آگاهی دارد ( شفیع آبادی، 1372 ).
به اعتقاد اولسن[2](1970)گروه درمانی یک سلسله فعالیت های سازمان یافته است که گاهی یک وهنگامی دو مشاور با تقریباهشت تا ده  نفر شرکت کننده دور هم می نشینند وتلاش می کنند به  تجزیه وتحلیل موضوع خاصی بپردازند تابتوانند راه حل مناسبی  برای مشکل گروه بیابند.از اینروهدف گروه درمانی در وهله اول معمولا حل مشکل ودر مرحله بعد جلوگیری از بروز مشکلات می باشد (شفیع آبادی،1386).
گروه درمانی  آموزش مهارت حل مسئله برای افراد مشروح زیر مناسب می باشد :
1 -افرادی که بعد از دریافت یک در مان مناسب سوء مصرف مواد مخدر نتوانند پاک بمانند.
2-افرادی که با وجود حضور پیوسته در گروههای معتادین گمنام هنوز نمی توانند پاک شوند.  3-افرادی که پس از یک مدتی پاکی دوباره به مصرف مواد مخدر روی می آورند.
4-افرادی که به شکل پیوسته و دوره ای بین  پاکی و عود حرکت می کنند(زارع،1383).
-1group
                                                                                                                                                                        -Ohlson1