تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه- قسمت ۹

بدیهی است که روایات متعارض در نزد خبرگان حدیث ارزش یکسانی ندارند و به روشنی رجحان برخی از آن ها بر برخی دیگر تشخیص داده می شود.

۲-۵-۲ داشتن رویکرد تعارض نسبت روایات

رویکرد اصلاحی داشتن نباید حدیث پژوه را به ورطه توجیه گری بیافکند؛ طوری تلاش کند، هر روایتی را اگرچه در سند یا متنش قرائنی بر جعل وجود داشته باشد، توجیه کند و محمل صحیحی برای آن بتراشد؛ بلکه باید بکوشد چنانچه قرائنی بر جعل در سند یا متن آن بیابد و آن را دور افکند و خود را برای توجیه تکلیف آمیز به زحمت نیافکند. عیوب روایات را به درستی شناخت؛ نه نقادانه و موشکافانه، و کوشیدند روایات مختلف و گاه متعارض را با هم جمع کنند و آشتی دهند ولو آن که آن روایات بعضاً با واقعیت خارجی و تاریخی و یا با آیات قرآن مخالف باشد آنان دراین زمینه قواعد بی پایه بسیاری را تأسیس کردند تا بتواند تعارض و تهافت میان روایات را حل و توجیه کند برای مثال در روایات اسباب نزول آنجایی که ذیل آیه ای دو قصه ای متعارض نقل شده بود یا گفتند: آن آیه دوبار نازل شده است یا گفتند آن آیه پیش تر نازل شده اما حکم آن تأخیر افتاده است و یا آن جایی که ذیل دو آیه که حتی متحدالسیاق هستند دو قصه متباعدالوقوع و متعارض نقل گردیده بود، و یکی از آن آیه را متعلق تاریخی قبل تر یا بعدتر دانستند. اعتقاد به وجود آیات مکی در سوره های مدنی و آیات مدنی در سوره های مکی از همین رهگذر پیدا شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۳-۵-۲ داشتن رویکرد گزینش روایات سازگار

در تحقیق نقلی و تاریخی باید بسان کسی عمل کرد که نقشه ماکتی را در اختیار دارد و می خواهد پاره های آن را از انبوه روایات گوناگون شناسایی کند و هرکدام را در جای مناسب خود قرار بدهد او باید در نهایت یک مجموعه و منظومه سازگار و همخوانی را سامان دهد چرا که سازگاری و همخوانی یکی از مهم ترین نشانه های علمی بودن یک نظریه و اندیشه است تفاوتی که این رویکرد توجیه گرایانه دارد این است که در آن تلاش نمی شود همه روایت توجیه و تصحیح گردد بلکه تلاش می گردد روایت سازگار با ادله معتبر اعم از عقل و نقل و تجربه گزینش و سامان دهی شود.

۴-۵-۲ معامله همه یا هیچ نکردن با روایات

به ندرت روایتی را می توان یافت که سراسر مجعول باشد جعل حدیث نوعی خلاقیت است و هیچ خلاقیتی بدون سرمایه های ذهنی قبلی صورت نمی گیرد؛ به همین رو ملاحظه که معمولاً جاعلان حدیث در همان روایتی که به آن ها رسیده است تغییراتی را پدید آورده اند. به این ترتیب باید هر روایت جعلی اصلی داشته و این اصل نیز کمابیش در روایت جعلی انعکاس یافته باشد. به علاوه برخی روایات به طور سهوی تغییراتی را رخ داده است بی تردید این روایت اصل صحیحی دارد که باید احیا شود بنابراین هیچ روایت جعلی را نمی توان به کلی رد کرد. تنها آن قسمتی از این روایات مردود است که شواهدی بر جعل و کذب آن وجود داشته باشد به این ترتیب باید هر قسمت از روایت را به طور جداگانه بررسی و ارزشیابی کرد و صحت و سقم آن را به دست آورد.

۶-۲ شیوه های تعارض زدایی اخبار

هرگاه روایتی با آیات قرآن یا روایت دیگری در تعارض باشد باید آن ها را متناسب با شواهد دیگری که بر آن ها یافت می شود بر یکی از وجوه ذیل حمل کرد:

  1. حمل بر جعل یا تحریف: در صورتی که شواهدی بر جعلی بودن روایت معارض یافت شود باید آن روایت را به دلیل مخالفت آیات قرآن و روایت معتبر جعلی و مردود یا محرف دانست.
  2. حمل بر تصحیف: هرگاه تغییری اعم از نقصان یا زیادت و یا تبدیل در روایتی ملاحظه شد و شواهدی بر تغییر عمدی آن ها وجود نداشته باشد باید آن تغییر را بر تصحیف یا تغییر سهوی حمل کرد معمولاً این گونه تغییرات یا بر اثر نقل به معنا و یا به سبب اشتباه در استماع یا استنساخ روایت رخ می دهد.
  3. حمل بر تقیه: چنانچه در عصر و مهر هر امامی روایاتی صدور یافته باشد که با روایت دیگر تعارض داشته باشد ملاحظه می شود آیا در آن عصر و مهر روایات و فتاوی اهل سنت به خصوص روایات و فتاوی علمای دربار خلافت مثل قاضیان موافق آن روایت بوده است یا نه اگر چنین بوده باشد می توان صدور آن روایات را از باب تقیه دانست.
  4. حمل بر قرینه کاشف: هرگاه آشکار گردد که خاص یا قیدی قبل یا مقارن نزول قرآن یا صدور حدیث موجود بوده است می توان آن را بر قرینه کاشف مراد حمل کرد؛ زیرا قرینه می تواند کاشف مراد باشد که یا قبل از ایراد کلام یا مقارن آن وجود داشته باشد.

نتیجه گیری
پس نتیجه می گیریم: که شهید اول (۷۸۶ ق) در مقدمه الذکری: تقیه، قرائن حالی و مقالی و اشتباه رواوی و شیخ بهایی چهار عامل: نسخ، نقل به معنا، جعل، برداشت نادرست روای و شیخ صدوق: رعایت حالت های مختلف افراد و شهید صدر در یحوث اصول: تقطیع، اختلاف راویان در حمل و سهو و آیت الله سیستانی و سبحانی، نسخ و وضع و جعل، اختلاف مراتب راویان در جهل و سهو و تقیه را به عنوان پیدایش تعارض اخبار دانسته اند.

فصل سوم:

اهمیت و راه‌حل‌های حل تعارض

مقدمه
یکی از دانش‌های مهم در مسئله تعارض اخبار اهمیت حل آن و راه‌‌حل‌ها برای علاج آن می‌باشد و علمای علم اصول در مقام حل تعارض از روش‌های مانند ورود، حکومت، تخصیص و جمع عرفی استفاده کردند و این اهمیت‌ها باعث شده است که وجود اختلاف و تعارض ظاهری در روایت شیعه و دست‌آویزی برای مخالفان و عاملی برای تزلزل افراد کم اطلاع که وجود اختلاف و تعارض ظاهری در روایت شیعه شود و با حل این مسئله به حقیقت و مراد معصوم پی ببرد.
و توانایی فقیه در بررسی ملاک های احکام در بستر زمان از راه عقل در غیر از مسائل عبادی، به طوری که در بیشتر موارد باتوجه به شرایط زمان صدور جکم و شرایط مخاطبان قابل ادراک و تحول پذیرند. براین اساس، در صورت احراز تحول ملاک حکم، باید حکم دیگری براساس ملاک دیگری جایگزین آن شود.

۱-۳ اهمیت حل تعارض

محقق آشتیانی در مسئله تعادل و تراجیح به پرداختن حل تعارض از سه جهت اهمیت بسزایی بر آن قائل است:
الف: صیانت ساحت حریم مقدس ائمه علیه‌السلام و اتهام تناقض‌گویی و حفظ روایات از اختلاف و تعارض به اقتضای اعتقاد به عصمت آن بزرگواران و اثبات اینکه آنان در بیان احکام از رأی و نظر شخصی خویش مایه نمی‌گیرند و آنچه بیان می‌کنند با الهام از غیب و استفاده از قرآن و احادیث صحیح رسول اکرم (ص) است و لذا نه از سخنان یک امام و نه در مقایسه با سخنان امامی دیگر هیچ تعارض و اختلاف واقعی وجود ندارد.
ب: دفع شبهات مخالفان دین و حفظ و تقویت عقاید دینی مردم. زیرا چنانکه مرحوم کلینی در دیباچه کافی در مقام بیان انگیزه جمع‌آوری این کتاب و نیز شیخ طوسی در مقدمه تهذیب و استبصار در موارد جمع بین روایات تصریح کرده‌اند و وجود اختلاف و تعارض ظاهری در روایات شیعه دست‌آویزی برای مخالفان و عاملی برای تزلزل در عقیده بعضی از افراد کم اطلاع شیعه شده بود و برای اینکه مکتب از شناعت دشمنان و دوستان ظاهراندیش در امان بماند به گرد‌آوری این مجموعه‌های پر بها از معارف اهل بیت همت گماشتند.
ج: صحت اجتهاد و تمامیت مقدمات استنباط احکام الهی از روایات چنانکه بزرگان علم اصول فقه تصریح کرده‌اند و تمامیت استنباط حکم الهی از روایات متوقف بر دو جهت اساسی است:

  1. جهت اثباتی که متکفل بحث‌های طولانی و مفصل حجیت خبر واحد حجیت اصاله اظهور اصاله الحقیقت و مانند آن است.
  2. جهت سلبی که عهده‌دار مبحث عمیق و دقیق تعادل و تراجیح است و حل تعارض جزء اخیر علت تعامل اجتهاد است یعنی اگر مقدماتی مانند اصل صدور اصل ظهور جهت صدور اراده ظهور حجیت ظهور به اثبات برسد اما روایات قطعی الصدور و قطعی الدلالت مبتلا به معارض باشد تا تعارض حل نشود حجت بر حکم شرعی تمام نیست و اگر مثال شیخ اعظم حل تعارض را جزء اجتهاد نیاورده‌اند جهتش آن است که در صدد حصر و استقصای مقدمات اجتهاد نبودند وگرنه شرطیت و دخالت آن به عنان جزء اخیر اجتهاد تشکیک و انکار‌ناپذیر است. (بحرالفوائد، ۱۳۴۵: ص ۱۴۲)

اهمیت حل تعارض از دیدگاه شاطبی:
شاطبی تبحر در این علم آن را نشانه اجتهاد دانسته و دانستن اسباب اختلاف و راه‌حل اعلاج آن را در وحدت آرا و نزدیک شدن به ثواب به حقیقت بسی مؤثر دانسته و گفته آن کسی که ریشه اختلاف را نداند به مرتبه اجتهاد نرسیده و نمی‌تواند فتوا بدهد. (مهریزی، ۱۳۷۷: ص ۲۳۱)
اهمیت حل تعارض اخبار از دیدگاه نووی:
نووی در تقریب می‌گوید: این فن از با اهمیت‌ترین انواع علوم حدیث است و همه دانشمندان در هر رشته ناچار به شناخت‌اند و آن دانشی است که بین دو حدیث که ظاهراً در معنا با هم متضادند و توافق ایجاد می‌کند که با یکی از احادیث را بر دیگری ترجیح می‌دهد و فقط امامان جامعه حدیث وفقه و غواصان معانی اصول هستند که به غایت آن دست می‌یابند و چون این امر یعنی جمع بین احادیث متعارض توأم با صعوبت بوده به این‌گونه احادیث متعارض نام مشکل‌الحدیث داده‌اند و خصوصیت این‌گونه احادیث این است که ظاهر آن با قواعد شناخته شده ناسازگار است در تعارض و محقق با این مسئله و این احادیث به حقیقت مراد و مقصود معصوم پی می‌برد. (سلیمانی، فقه الحدیث،۱۳۹۰ ص ۳۴۰)
اهمیت حل تعارض از دیدگاه علامه مجلسی:
علامه مجلسی در تعارض اخبار از طریق‌های متعدد به جمع مفاد و مضمون روایات مختلف که حمل لفظ بر مجاز تخصیص عام اختلاف سطح مخاطبان معصومان (ع) حمل مطلق بر مقید تبیین مجمل قول به توسعه معنایی احتمال وقوع تصحیف و تعریف حمل بر اختلاف زمان و حمل بر تقیه و روش‌های دیگری به علاج ثبوتی و علاج اثباتی در کنار یکدیگر و گاه هم فقط با طرح احتمالات غیر مدلل و دلایل علمی و قابل قبولی برای حل تعارض اهمیت قایل است. (بحار الانوار، ج ۱۷، ص ۱۲۰)