تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت 73

S8,O4: اجرای تورهای گروهی گردشگری شهری و بازدید از مراکز خرید
S9,O5: احداث و توسعۀ مراکز بهداشتی و درمانی (جهت خدمات رسانی به بیمارانی که از شهرهای مجاور میآیند).
S15,O6: بهسازی حمل و نقل و ایجاد راههای ارتباطی به توجه به نزدیکی شهر بوکان به بزرگراه شمال به جنوب غرب کشور و تبدیل شدن آن به مرکز ترانزیت مسافران
S10,O7: تأسیس زیرساخت های تأمین آب و برق جهت توسعه گردشگری
S5,O8: بهرهگیری از دانش نیروهای تحصیل کرده و متخصص جهت مدیریت واحدهای اقامتی
S8,O9: بهرهگیری از حمایت مسئولان در زمینه حفظ و مرمت آثار تاریخی وایجاد بستری مناسب برای توسعه گردشگری
S3,O10: تاکید بر فعالیتهای بازاریابی جهت هویت بخشی و معرفی بناهای تاریخی و باستانی
S6,O11: بهبود کیفیت خدمات پذیرایی بین راهی با توجه به موقعیت ارتباطی ویژه شهر بوکان
S8,O12: توسعه گردشگری تجاری با جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی
S4,O13: ایجاد زمینه درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

W2,O9: پشتیبانی مسئولان از طرحهای اعتباری و مالی توسعه گردشگری
W3 ,O12: تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری در احداث و توسعۀ زیرساختها و تسهیلات زیربنایی گردشگری
W5,O9: مدیریت بهتر دفع فاضلاب و مواد زائد با حمایت مسئولان شهری
W6 ,O8: بهرهگیری از دانش و تجربیات نیروهای متخصص در راستای تدوین برنامه و سند مدون گردشگری
W7,O8: استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده به منظور ترویج و توسعۀ آموزشهای گردشگری برای نیروهای شاغل در بخش گردشگری

تهدیدها(T)

استراتژیهای (ST)

استراتژیهای (WT)

در جدول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تهدیدها از Tتا Tلیست شدهاند.

S1,T1: استفاده از آب و هوای معتدل و مناسب جهت ایجاد مناظر و چشم اندازهای طبیعی در حاشیۀ شهر
S11,T3: انجام فعالیتهای تبلیغی و ترویجی و اطلاع رسانی به گردشگران در زمینۀ معرفی قابلیتها و جاذبههای شهر
S15,T5: توانمند سازی بوکان از جانب مراجع دولتی به عنوان مرکز ترانزیت مسافران
S1,T6: استفاده از فاکتور آب و هوا به منظور تعادل بخشی نظام توزیع گردشگری در فصول مختلف سال

W1,T3: انجام فعالیت های ترویجی و نصب علایم و تابلوهای راهنمای آثار تاریخی در داخل شهر
W2,T5: افزایش توجه دولت به سرمایهگذاری در تسهیلات بانکی الکترونیکی
W3 ,T4: برنامهریزی بخش دولتی جهت سرمایهگذاری در زیرساخت های گردشگری
W7,T2: ارتقا حفاظت اصولی از اشیا و ابنیه تاریخی از طریق آموزش مدیران
W8,T1: افزایش هماهنگی بین سازمانها و ادارات مرتبط با گردشگری به منظور یکپارچه سازی قابلیتهای شهری و توسعۀ فضاهای سبز و مناظر طبیعی
W6,T6: تدوین برنامه و سند چشم انداز و کاهش تقاضای فصلی گردشگران با بکارگیری پتانسیلهای موجود

7-4) ماتریس داخلی/خارجی (IE)
در این تحقیق به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت داخلی سازمان از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و به منظور شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی سازمان از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) استفاده گردیده است. درنهایت با توجه به نتایج بدست آمده از دو ماتریس نسبت به شکل‌دهی ماتریس داخلی/خارجی (IE) اقدام گردیده است. این ماتریس نمایانگر آنست که در مجموع و با توجه به مقادیر بدست آمده از دو ماتریس IFE و EFE، موقعیت شرکت (ازمنظر نقاط قوت‌، ضعف‌، فرصت‌ و تهدید) در چه جایگاهی قرار خواهد داشت. جایگاه بدست آمده مشخص کننده آنست که مقصد مورد نظر قادر به بکارگیری چگونه رویکرد استراتژیکی خواهد بود و چه استراتژی‌هایی را می‌تواند در دستور کار خود قرار دهد.
در این تحقیق استراتژیهای ارتقای گردشگری شهر بوکان بر اساس ماتریس داخلی و خارجی تعیین میشود. ماتریس داخلی و خارجی مطابق شکل 4-1 از دو محور تشکیل گردیده که در یکی نمره نهایی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و در دیگری نمره نهایی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی قرار میگیرد.
شکل 1-4- ماتریس داخلی و خارجی مقصد شهری بوکان (IE)
همانطور که مشاهده می‌گردد، جایگاه بدست آمده برای استراتژیهای ارتقای گردشگری شهر بوکان موقعیت تهاجمی(SO) میباشد. لذا عمده استراتژی‌های قابل بکارگیری توسط این مقصد شهری، می‌تواند از این گونه استراتژی باشد. البته باید توجه داشت که به علت نزدیکی موقعیت شهر بوکان به خانه (I) باید نگاهی به راهبردهای محافظهکارانه نیز داشت.