تحقیق – تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت 72

S4,O13: ایجاد زمینه درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر).
استراتژيهاي پيشنهادي رقابتي(ST)
S1,T1: استفاده از آب و هوای معتدل و مناسب جهت ایجاد پارک و فضای سبز طبیعی در حاشیۀ شهر؛
S11,T3: انجام فعالیتهای تبلیغی و ترویجی و اطلاعرسانی به گردشگران در زمینۀ معرفی قابلیتها و جاذبههای شهر؛
S15,T5: توانمندسازی بوکان از جانب مراجع دولتی به عنوان مرکز ترانزیت مسافران؛
S1,T6: استفاده از فاکتور آب و هوا به منظور تعادل بخشی نظام توزیع گردشگری در فصول مختلف سال.
استراتژيهاي پيشنهادي محافظهکارانه(WO)
W2,O9: پشتیبانی مسئولان از طرحهای اعتباری و مالی توسعه گردشگری؛
W3,O12: تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری در احداث و توسعۀ زیرساختها و تسهیلات زیربنایی گردشگری؛
W5,O9: مدیریت بهتر دفع فاضلاب و مواد زائد با حمایت مسئولان شهری؛
W6 ,O8: بهرهگیری از دانش و تجربیات نیروهای متخصص در راستای تدوین برنامه و سند مدون گردشگری؛
W7,O8: استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده به منظور ترویج و توسعۀ آموزشهای گردشگری برای نیروهای شاغل در بخش گردشگری.
استراتژي هاي پيشنهادي تدافعي(WT)
W1,T3: انجام فعالیتهای ترویجی و نصب علایم و تابلوهای راهنمای آثار تاریخی در داخل شهر؛
W2,T5: افزایش توجه دولت به سرمایهگذاری در تسهیلات بانکی الکترونیکی؛
W3 ,T4: برنامهریزی بخش دولتی جهت سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری؛
W7,T2: ارتقا حفاظت اصولی از اشیا و ابنیه تاریخی از طریق آموزش مدیران؛
W8,T1: افزایش هماهنگی بین سازمانها و ادارات مرتبط با گردشگری به منظور یکپارچه سازی قابلیتهای شهری و توسعۀ فضاهای سبز و مناظر طبیعی؛
W6,T6: تدوین برنامه و سند چشم انداز و کاهش تقاضای فصلی گردشگران با بکارگیری پتانسیلهای موجود.
جدول 18-4- ماتریس SWOT

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

عوامل داخلی
عوامل خارجی
نقاط قوت (S) نقاط ضعف(w)
در جدول ماتریس ارزیابی عوامل داخلی قوتها ازSتاS15 لیست شدهاند. در جدول ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ضعفها ازWتاWلیست شدهاند.
فرصتها(O) استراتژیهای (SO) استراتژیهای (WO)
در جدول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی فرصتها از Oتا O13 لیست شده S2,O2 : حفظ و زنده نگه داشتن آداب و رسوم سنتی
S2,O1: تأسیس موزه و گالریهای هنری و مردم شناسی جهت معرفی فرهنگ و آداب و رسوم غنی به گردشگران