تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت 44

رقابت، سهم و رشد بازار

از نظر موقعیت منحصر به فرد ارتیاطی در این شهر رقابت وجود ندارد. اما از نظر خدماترسانی به گردشگران و انجام فعالیتهای دیگر در حال حاضر رقبای این مقصد، شهرهای همجوار میباشند. سهم بازار و رشد اندکی نیز در بازار این مقصد شهری قابل مشاهده است.

مرحلۀ اکتشاف

شهر بوکان از نظر جغرافیایی از موقعیتی استراتژیک برخوردار است و به عنوان شاهراه مواصلاتی چندین استان کشور شناخته میشود که با استعداد توسعۀ شهری در بین شهرهای کرد نشین استان از این منظر بی نظیر است. در این شهر به دلیل انجام فعالیتهایی در زمینه جذب سرمایهگذاران خصوصی و دارا بودن منابع بالقوه و مراکز خرید و تفاوت چشمگیر قیمتها با شهرهای همجوار امکان رشد بازار وجود دارد. در این خصوص نیازمند اتخاذ راهبردهای منابع انسانی-آموزش، اجتماعی فرهنگی، بازاریابی-محصول میباشد.

رفتارهای جامعۀ محلی

روابط در حال تجاری شدن، میهمان و میزبان، تمایل برای تحکیم ارتباط

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مرحلۀ اکتشاف

جامعۀ محلی مهماننواز و با غریبهها سازگار هستند، فاقد نگرش اقتصادی به صنعت گردشگری میباشند و به دلیل ویژگی جمعیتپذیری شهر پیش بینی میشود ظرفیت تحمل اجتماعی بالایی در زمینۀ جذب گردشگر داشته باشد. در این زمینه نیازمند اتخاذ راهبردهای زیرساختی، منابع انسانی-آموزش، اجتماعی-فرهنگی، بازاریابی-محصول میباشد.

مشارکت جامعۀ محلی (مشارکتپذیری)

دولت سرمایهگذار عمده است، جامعۀ محلی نیز در بخشهایی مشارکت دارد. سرمایهگذاری توسط نیروهای بومی هم آغاز شده است.

آغاز مرحلۀ رشد و مشارکت

جامعۀ محلی نگرش مثبت و اقتصادی به پتانسیلهای سرمایهگذاری در زمینه گردشگری ندارد و جنبه اقتصادی گردشگری بین سرمایهگذاران نهادینه نشده است. علی رغم این تعدادی از افراد بومی به سرمایهگذاری در زمینه گردشگری رغبت نشان میدهند. به همین دلیل نیازمند اتخاذ راهبردهای مشارکتپذیری، منابع انسانی-آموزش، اجتماعی فرهنگی،زیرساخت، بازاریابی-محصول، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، منابع انسانی-آموزش میباشد.
.

سطح توسعه زیرساختها و امکانات

شهر بوکان دارای تسهیلات و خدمات و زیرساختهای اولیه برای توسعه فعالیتهای گردشگری میباشد و همچنین تمهیداتی برای توسعۀ حداقل زیرساختها جهت رفاه حال گردشگران در نظر گرفته شده است.

آغاز مرحلۀ رشد و مشارکت

به دلیل عدم انجام فعالیتهای بازاریابی و پیشبردی در مکانهای اقامتی در حال حاضر عرضه بیش از تقاضا است. به دلیل دارا بودن فضای در دسترس زیاد برای عمران و آبادی شهر، امکان توسعه زیرساختها و فضاهای تفریحی و سرگرمی وجود دارد. زیرساختهای لازم جهت توسعه گردشگری وجود ندارد اما در حال حاضر تمهیداتی برای توسعه زیرساختها و امکانات در نظر گرفته شده است. در این زمینه نیازمند اتخاذ راهبردهای مشارکتپذیری، منابع انسانی-آموزش، اجتماعی-فرهنگی،زیرساخت، بازاریابی-محصول، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، منابع انسانی-آموزش میباشد.

مدیریت

مدیریت منطقه در حوزۀ میراث فرهنگی و صنایع دستی وارد شده، اما هنوز سازماندهیهای اساسی صورت نگرفته است.

آغاز مرحلۀ رشد

به دلیل محدودیت اعتبارات و اختیارات دولتی، مدیریت منطقه فعّال نیست. چشم انداز مدیریتی ضعیف میباشد و به دلیل نبود اداره سازمان یافته گردشگری تعداد نیروهای فعّال و متخصص در زمینه گردشگری اندک میباشد. به همین دلیل نیازمند اتخاذ راهبردهای بازاریابی-محصول، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، منابع انسانی-آموزش میباشد.

اثرات گردشگری

اثرات گردشگری در منطقه هنوز بروز نکرده است و قابل رصد نمیباشد

مرحلۀ مشارکت

در مجموع اثرات اجتماعی فرهنگی پائین است و به نوعی ظرفیت پذیرش اجتماعی آن هنوز اشباع نشده است. با توجه به شرایط موجود و ویژگی جمعیتپذیری؛ افزایش ظرفیتپذیری اجتماعی فرهنگی و پس از آن زیست محیطی در الویت میباشد. به طور کلی توجه به راهبردهای مشارکتپذیری، منابع انسانی-آموزش، اجتماعی فرهنگی،زیرساختی ضروری است.

منبع: یافتههای تحقیق
4-4)تحلیل داده‌های جمعیتشناختی