تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت 43

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازهگیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله بهم نزدیک باشد. برای اندازهگیری پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده گردید. بدین منظور با استفاده از نرمافزار spss ضریب آلفای کرونباخ 0.89محاسبه گردیده و مشخص شده است که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار بوده است. شایان ذکر است که محقق در زمان تکمیل پرسشنامهها، به دلیل عدم آشنایی کامل مسئولان توسعۀ گردشگری شهر بوکان با موضوع انتخاب شده و ایجاد درک مشترک بین پاسخ دهنده و محقق از مؤلفههای تحقیق، حضور داشتهاند.
8-3) روش تجزیه و تحلیل دادهها
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه، از آمار کمی (پارامترهای مرکزی) استفاده گردید؛ سپس، با استفاده از تکنیک SWOT که ابزاری برای تعیین راهبردهای مؤثر است، دادهها و اطلاعات تحلیل میشوند و در نهایت با استفاده از ماتریس داخلی و خارجی (IE) موقعیت شهر بوکان مشخص و استراتژیهای متناسب با آن با استفاده از ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی (QSPM) الویتبندی شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
1-4) مقدمه
اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از روشهایی که در فصل قبل تشریح شده است، دادههای جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نمود و پاسخی برای سؤالات تحقیق فراهم شود. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشتهای از اطلاعات موجود، مستلزم اندیشهای خلاق است. معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور میکند که یافتن منابع و دادههای موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی است. فرایند تجزیه و تحلیل دادهها فرایندی چند مرحلهای است و طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای گردآوری دادهها فراهم آمدهاند؛ خلاصه و دستهبندی و به منظور پاسخ به سؤالات تحقیق، تحلیل میشوند. در این فصل ابتدا با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانهای شاخصهای مورد مطالعه مشخص گردید و با بهرهگیری از فرایند برنامهریزی استراتژیک، راهبردهای متناسب با مقصد شهری بوکان تدوین شده است.
2-4) سوالات تحقیق
1-2-4) پرسشهای اصلی
استراتژیهای ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور‌(شهر بوکان) کدامند؟
استراتژیهای ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور‌ چگونه الویتبندی میشوند؟
2-2-4) پرسشهای فرعی
آیا بوکان یک مقصد شهری نوظهور است؟
فرصتها و تهدیدهای شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری کدامند؟
نقاط قوت و ضعف شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری کدامند؟
3-4) بررسی شرایط و وضعیت موجود بوکان و تطبیق آن با مدل باتلر
شناسایی جایگاه مقصدها بر اساس مدل چرخۀ عمر مقصد گردشگری باتلر به وجود دادههای آماری و دادههای مختلف در یک دورۀ چند ساله از عمر توسعۀ گردشگری در مقصد نیازمند است. اما با توجه به فقدان دادههای آماری موثق و رسمی و همچنین وجود شاخصهایی برای شناسایی جایگاه مقصدها در هر مرحله از عمر آنها (طبق مدل باتلر)، در این قسمت تلاش شده است تا با استفاده از مدل چرخۀ عمر مقصد باتلر و شناسایی ویژگیهای کیفی (متغیرها) آن در هر مرحله از حیات مقصدها، جایگاه شهر بوکان در روند توسعۀ گردشگری و همچنین رئوس و حوزههای راهبردی پیشنهادی و موردنیاز آن ارائه شود.
گام اول: شناخت وضع موجود؛ در ابتدا شناسایی دقیق مدل چرخۀ عمر مقصد باتلر، ابعاد و ویژگیهای آن و در کنار آن شناسایی ویژگیهای شهر بوکان بر اساس شاخصهای مدل باتلر به عنوان گام آغازین و ضروری، مورد توجه قرار گرفته است. مطالعۀ ادبیات تحقیق و نمونههای مشابه از جمله مهمترین اقدامات در این مرحله بوده است.
گام دوم: تجزیه و تحلیل؛ نتیجۀ گام اول استخراج ویژگیهای مقصد مورد مطالعه میباشد. در این گام مشخصههای مراحل مختلف از نگاه مدل باتلر شناسایی شدند و با بررسی صحت آنها از طریق بررسی مقصد مورد مطالعه از نظر متغیرهایی مانند گردشگر ‌(تعداد، انگیزه، سازماندهی)، نسبت جمعیت گردشگران به جامعۀ محلی، مشارکت جامعۀ محلی ‌(مشارکتپذیری)، سطح توسعه زیرساختها و تسهیلات، رفتارهای جامعۀ محلی، مدیریت و اثرات گردشگری مورد بررسی و تطابق قرار گرفتند.
گام سوم: تعیین حوزههای راهبردی؛ حرکت به سوی توسعۀ پایدار گردشگری مقصدها میسر نخواهد شد مگر با تدوین راهبردها و سیاستهای توسعۀ مقصدها متناسب با شرایط و ویژگیهای هر مرحله و همچنین الویتبندی آنها به دلیل محدودیت منابع (مالی، انسانی و محیطی) و زمان. بر این اساس هشت حوزۀ راهبردی شامل زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مشارکتپذیری، سرمایهگذاری، منابع انسانی-آموزش، زیرساخت و بازاریابی-محصول و الویت هریک از آنها بر اساس مراحل مختلف توسعۀ مقصدها تعریف شده است. این حوزههای راهبردی دربرگیرندۀ تمام ابعاد توسعۀ گردشگری است و با توجه به آنها خلاءهای موجود و بالقوۀ توسعۀ گردشگری بر اساس الویت برطرف خواهد شد. در این فرایند ویژگیهای مقصد بر اساس مصاحبه با کارشناسان خبره شناسایی و تحلیل شده است، سپس به منظور هدایت برنامهریزی مقصد در مسیر توسعۀ پایدار، تخصیص بهینه منابع و الویتبندی اقدامات آتی، حوزههای راهبردی موردنیاز ارائه شده است. انتخاب حوزههای راهبردی، تخصیص و ترکیب آنها بر اساس نظر کارشناسان خبره صورت گرفته و مقصد مورد نظر بر اساس توان خود میتواند تا حد قابل توجهی در تخصیص و ترکیب حوزههای راهبردی تغییرات لازم را اعمال نمایند. در ادامه مقصد مورد مطالعه بر اساس شا

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

خصهای مدل چرخۀ عمر مقصد باتلر، تطبیق و جایگاه یابی شده است.
جدول1-4- تطبیق ویژگیها و متغیرهای مقصد گردشگری مورد مطالعه (شهر بوکان) طبق مدل باتلر

متغیرها وضعیت شهر بوکان تطابق با مدل باتلر تحلیل
گردشگر (تعداد، انگیزه، سازماندهی) تعداد گردشگران کم، انگیزه کسب تجارب جدید، سکونت موقت گردشگران، علاقمند به آمیزش با جامعۀ محلی و طبیعت، گردشگران جهت خرید و فعالیتهای ماجراجویانه و خاص وارد شهر میشوند. مرحلۀ اکتشاف شهر بوکان به دلیل داشتن نقش سه راه ارتباطی برای استانهای همجوار و دارا بودن بهترین وضعیت ممکن از نظر مسیرهای دسترسی به آن، گردشگران زیادی به صورت گذری از آن عبور میکنند و توقفگاه کوتاهمدت مسافران است. تفاوت چشمگیر قیمتها باعث میشود گردشگران علاقمند به فعالیت خرید وارد آنجا شوند. به دلیل داشتن پتانسیلهای بالقوه؛ روحیه مهماننوازی مردم محلی و منابع طبیعی غنی مسئولان توسعه به فکر این هستند که طول مدت اقامت گردشگران را افزایش دهند. به همین دلیل نیازمند اتخاذ راهبردهای زیرساختی، منابع انسانی-آموزش، اجتماعی فرهنگی، بازاریابی-محصول میباشد.
نسبت جمعیت گردشگران به جامعۀ محلی کم مرحلۀ مشارکت گردشگران فقط در ایام خاصی (تعطیلات عید و تابستان) در این شهر حضور مییابند. به منظور تعادل بخشی نظام توزیع گردشگری در فصول مختلف مسئولان نیازمند اتخاذ راهبردهای مشارکتپذیری، منابع انسانی-آموزش، اجتماعی فرهنگی،زیرساختی میباشند.