مقاله – تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت 41

بررسي عوامل خارجي و تشكيل ماتريس(EFE) با ضرایب و رتبه بندي

بررسي عوامل داخلي و تشكيل ماتريس(IFE) با ضرایب و رتبه بندي

3- مرحلهی تطبیق یا مقایسه

تشكيل ماتريس تهديدات، فرصتها، قوت و ضعف (SWOT)

تشكيل ماتريس داخلي و خارجي (IE)

4- مرحلهی تصمیمگیری

فرموله كردن ماهيت استراتژي توسعه جاذبهها بر اساس ماتريس IE
اولويتبندي استراتژيهاي استخراج شده بر اساس ماتريس QSPM

منبع: دیوید،357:1382
2-6-3)گام دوم: مرحله ورودی
پس از تعیین مؤلفههای تاثیرگذار بر توسعۀ مقصد، باید وضعیت آن شاخص را جهت تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید موجود در مقصد مورد نظر سنجید. در این مرحله از پاسخگویان خواسته شد تا میزان اهمیت هر یک از عوامل را با توجه به وضعیت شاخص در منطقه مورد مطالعه از 0 تا 10 مشخص کنند و عوامل را به منظور تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از 1 تا 4 رتبهبندی کنند. بعدها اطلاعات حاصل از این پرسشنامه به ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) منتقل میشود.
ماتريس ارزيابي عوامل خارجي
برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی باید پنج مرحله، به شرح زیر طی کرد:
پس از بررسی عوامل خارجی، عوامل شناخته شده را فهرست نمایید. بین 10 تا 20 عامل بنویسید که در برگیرنده عواملی باشد که موجب فرصت میگردد و یا سازمان را مورد تهدید قرار میدهد. نخست عواملی که موجب فرصت و موقعیت میشوند؛ سپس، آنها که سازمان را تهدید میکنند، بنویسید. تا آنجا که امکان دارد دقیق باشید و در صورت امکان از درصد، نسبت و اعداد قابل مقایسه استفاده کنید.
به این عوامل وزن یا ضریب بدهید. این ضریبها از صفر (بی اهمیت) تا 1 (بسیار مهم) میباشند. ضریب نشاندهنده اهمیت نسبی یک عامل (از نظر موفق بودن سازمان در صنعت مربوطه) میباشد. اغلب، به عواملی که موجب فرصت یا موقعیت میشوند ضریب بیشتری (در مقایسه با عوامل تهدیدکننده) داده میشود (ولی اگر عوامل تهدیدکننده هم شدید باشند، باید به آنها ضریب بالایی داد). با مقایسه نمودن شرکتهای رقیب موفق با ناموفق یا پس از بحث گروهی و توافق نظر اعضا میتوان وزنها یا ضریبها را تعیین کرد. مجموع این ضریبها باید عدد 1 بشود.
به هریک از عواملی که موجب موفقیت میشود رتبه 1 تا 4 بدهید و این عدد بیانگر میزان اثربخشی استراتژیهای کنونی شرکت در نشان دادن واکنش نسبت به عامل مزبور میباشد. عدد 4 به معنی این است که واکنش بسیار عالی بوده است، عدد 3؛ یعنی، واکنش از حد متوسط بالاتر و عدد 2؛ یعنی، واکنش در حد متوسط و عدد 1 بدین معنی است که واکنش ضعیف میباشد. این رتبهها برحسب اثربخشی استراتژیهای سازمان تعیین میشوند. رتبهها در محدوده سازمان و ضریبها (که در مرحله 2 تعیین شدند) با توجه به صنعت تعیین میشوند.
ضریب هر عامل را در رتبه مربوطه ضرب نمایید تا نمره نهایی به دست آید.
مجموع این نمرههای متعلق به هریک از متغیرها را به دست آورید تا بتوان مجموع نمرههای سازمان را تعیین کرد.
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاصل بررسی استراتژیک عوامل داخلی سازمان میباشد. این ماتریس نقاط قوت و ضعف اصلی واحدهای وظیفهای سازمان را تدوین و ارزیابی مینماید. برای تهیه یک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی باید به قضاوتهای شهودی تکیه نمود، بر همین اساس نباید روشهای علمی را به گونهای تفسیر کرد که آنها را تنها راه توانمند، ارزنده و جامع به حساب آورد.
میتوان با طی پنج مرحله ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را تهیه کرد؛ این پنج مرحله به شرح زیر است:
پس از بررسی عوامل داخلی، مهمترین عوامل را فهرست کنید. مجموع این عوامل باید بین 10 تا 20 باشد. این عوامل باید در برگیرنده نقاط قوت و ضعف سازمان باشند. نخست نقاط قوت و سپس، نقاط ضعف را بنویسید. با استفاده از درصد، نسبت و اعداد نسبی بکوشید تا آنجا که امکان دارد دقیق باشید.
به این عوامل ضریب بدهید. از صفر (بی اهمیت) تا 1 (بسیار مهم). ضریب داده شده به هر عامل بیانگر اهمیت نسبی آن در موفقیت شرکت در صنعت مورد نظر است. صرف نظر از اینکه آیا عامل موردنظر به عنوان یک نقطه قوت یا ضعف داخلی سازمان به حساب آید، باید به عاملی که دارای بیشترین اثر بر عملکرد سازمان است، بالاترین ضریب را داد. مجموع این ضریبها باید برابر با یک شود.
به هر یک از این عاملها نمره 1 تا 4 بدهید. نمره 1 بیانگر ضعف اساسی، نمره 2 ضعف کم، نمره 3 بیانگر نقطه قوت و نمره 4 نشاندهنده قوت بسیار بالای عامل مورد بحث میباشد. نمرهها بر اساس فعالیت شرکت و ضریبها (که در مرحله دوم داده شدند) بر اساس صنعت قرار دارند.
برای تعیین نمره نهایی هر عامل، ضریب هر عامل را در نمره آن ضرب کنید.
مجموع نمرههای نهایی هر عامل را محاسبه کنید تا نمره نهایی سازمان مشخص شود.
3-6-3)گام سوم: مرحله تطبیق یا مقایسه
در ادامه با استفاده از ماتریس سوات؛ کلیه راهبردهای مرتبط با توسعه مقصد تدوین شده و سپس، با استفاده از موقعیت قرارگیری شهر بوکان در نمودار داخلی خارجی نوع راهبرد متناسب با آن انتخاب شده است.
تدوین استراتژی بر مبنای تقابل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها (ماتریس سوات)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.