پژوهش – تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت 38

مراحل انجام این تحقیق به اختصار در ذیل هر گام آمده است:
1-6-3) گام اول: شناسایی شاخصهای اساسی مدل باتلر طی مراحل مختلف عمر توسعۀ مقصدهای گردشگری
مدل چرخۀ حیات مقصد گردشگری باتلر که از نظر تئوریک و عملی بسیار مورد توجه میباشد؛ مراحل مختلفی را برای سیر تحول مقصدها قائل است. مقصدهای گردشگری بر اساس جایگاهی که در چرخۀ حیات خود دارند واجد ویژگیهایی هستند که باید در فرایند تدوین استراتژی مورد توجه قرار گیرند. در جدول1-3 به شناسایی ویژگیهای مراحل مختلف چرخه عمر مقصد باتلر با توجه به متغیرهای تعداد گردشگران، نسبت جمعیت گردشگران به جامعه محلی، رقابت، سهم و رشد بازار، مشارکت جامعۀ محلی، سطح توسعه زیرساختها، رفتارهای جامعۀ محلی، مدیریت و اثرات گردشگری پرداخته میشود. شناسایی جایگاه مقصدها بر اساس چرخۀ عمر مقصدهای گردشگری باتلر به وجود دادههای آماری مختلف در یک دورۀ چند ساله از عمر توسعۀ گردشگری در مقصدها نیازمند است. اما با توجه به فقدان دادههای آماری موثق و رسمی و همچنین وجود شاخصهایی برای شناسایی جایگاه مقصدها در هر مرحله از عمر مقصد طبق مدل چرخۀ عمر مقصد باتلر، در این تحقیق تلاش شده است تا به شیوهای کیفی (متکی به مصاحبههای انجام شده) به شناسایی جایگاه مقصد در مدل مذکور پرداخته شود.
جدول1-3- ویژگیها ومتغیرهای مقصدها طبق مدل چرخه حیات مقصد باتلر، استراتژیهای مناسب، ترکیب و الویت آنها

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

باتلر متغیرها استراتژیهای مناسب، ترکیب و الویت آنها
گردشگر(تعداد، انگیزه، سازماندهی) نسبت جمعیت گردشگران به جامعه محلی رقابت، سهم و رشد بازار مشارکت جامعۀ محلی(مشارکت پذیری) سطح توسعۀ زیرساختها و تسهیلات رفتارهای جامعۀ محلی مدیریت اثرات گردشگری
اکتشاف تعداد کم، انگیزۀ کسب تجارب جدید، گردشگران آگاه و فرهیخته، ماجراجو، علاقمند به آمیزش با جامعۀ محلی و طبیعت، آگاه به مسائل توسعه پایدار بسیار کم رقابت و سهم بازار پائین اما رشد سهم بازار زیاد مشارکت برنامهریزی شده نیست، بیشتر اهداف معنوی و غیر تجاری دنبال میشود. اندک و یا وجود ندارد. روابط غیر تجاری میهمان و میزبان، ابراز تمایل شدید برای ایجاد ارتباط وجود ندارد. اثرات منفی وجود ندارد. منابع انسانی-آموزش، اجتماعی-فرهنگی، بازاریابی-محصول
مشارکت تعداد کم، انگیزههای زیبایی شناختی، حضور در فصول گردشگری، آغاز حرکت تورهای تخصصی و بدون انگیزههای تجاری کم رقابت پائین و افزایش تدریجی سهم بازار سرمایهگذاری محلی، آغاز مشارکت، عمدتاً گروههای پیشرو درگیر میشوند، اهداف معنوی و غیر تجاری تأسیسات خاصی وجود ندارد، اما تمهیداتی برای توسعۀ حداقل زیرساختها در نظر گرفته شده است. روابط در حال تجاری شدن، میهمان و میزبان تمایل برای تحکیم ارتباط