تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت …

شهر بوکان با توجه به آمار سال 1385، دارای 32588 خانوار و 149340 نفر جمعیت بوده است که از این تعداد جمعیت 75061 نفر مرد و 74279 نفر زن هستند. جمعيت شهرستان بوكان طي بيست سال اخیر با رشدي مداوم از 20579 نفر در سال 1355 به 175541 نفر در سال 1375 رسيده است. متوسط نرخ رشد ساليانه آن در دهه اول مطالعه 169/0 و در دهه دوم 044/0 درصد بوده است. به اين ترتيب با توجه به متوسط نرخ رشد ساليانه استان كه در دهه‌هاي اول و دوم به ترتيب 036/0 و 022/0 درصد مي‌باشد. اين شهرستان از نرخ بالاتري نسبت به استان برخوردار بوده و از شهرستانهاي مهاجرپذير به حساب مي‌آيد.
8-9-2-وضعیت بازار گردشگری شهر بوکان
شهرستان بوکان به دلیل قرارگیری در موقعیت سه راه ارتباطی استانهای همجوار دارای مسافران ترانزیتی زیادی میباشد و بررسیهای انجام شده نشان میدهد که بیشتر گردشگران از نوع گردشگران تجاری و به قصد خرید به بوکان سفر میکنند.
10-9-2- موقعیت جغرافیایی شهر بوکان
موقعیت، حدود و وسعت شهرستان بوکان
شهر بوكان مركز شهرستان بوكان واقع در استان آذربايجانغربي با پهنهاي حدود 8 كيلومتر مربع در جنوب استان در مسير راه مياندوآب ـ سقز در 36 درجه و 31 دقيقه عرض شمالي و 46 درجه و 12 دقيقه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرينويچ قرار دارد و ارتفاع آن از سطح درياي آزاد 1500 تا 2750 متر ميباشد.
شهرستان بوکان، با وسعت 3062541 کیلومتر مربع حدود 6/5 درصد از سطح استان را به خود اختصاص میدهد. از نظر اقلیمی شهرستان بوکان عروس زیبای موکریان، در ناحیه کوهستانی و میان کوههای سر بر فلک کشیده قرار گرفته است.
شهرستان بوکان در منطقه تقریباً کوهستانی و معتدل قرار گرفته است که از جهت شمال به شهرستان میاندوآب، از جنوب به شهرستان سقز، از شرق به شهرستان شاهین دژ، از غرب با شهرستان مهاباد و از جنوب غربی با شهرستان سردشت همسایه میباشد. آب و هوای این شهرستان معتدل است که در فصول پاییز و زمستان سرد و بهار و تابستان آن گرم و خنک است. موقعیت هموار و مناسب و شرایط بهتر نسبت به شهرهای همجوار دیگر این شهرستان باعث شده که اهالی و مردم بیشماری از شهرهای دیگر به بوکان مهاجرت کنند که این عامل آن را در زمره مهاجر پذیرترین شهرهای کشورمان قرار داده است.
شهر بوکان به عنوان مرکز ناحیه جنوب و جنوبشرقی دریاچه ارومیه تلقی میشود. این شهر با قرار گرفتن بر سر راههای ارتباطی سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان از موقعیت ویژهای برخوردار است. قرار گرفتن این شهر در قلب استانهای مذکور، آن را به مرکزی برای ترانزیت مسافران تبدیل کرده است. بنابراین نقش و موقعیت استراتژیک شهر در پیوند با تحولات و تغییرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این منطقه میتواند به عنوان یکی از فاکتورهای رشد و توسعه باشد و این نقش میتواند در سالهای آتی با برنامهریزی ارتباطات بین منطقهای تقویت شود (طرح جامع شهر بوکان، مهندسین مشاور معماری و شهرسازی زیستا، 1380).
مزیتهای نسبی شهر بوکان
به طور کلی مزیتهای نسبی شهر بوکان که بر اساس نتایج حاصل از مطالعات بخشهای مختلف به دستآمده (با استناد به طرح توسعه و عمران ناحیهای شهرستان بوکان در سال 1385) عبارتند از:
صنعت رو به رشد و شکوفا و جهتگیری اصلی شهر به طرف صنعت؛
رونق فعالیتهای بخش خصوصی نسبت به فعالیتهای دولتی و توانمند شدن اقتصاد بازار؛
قابلیت اشتغالزایی بالای بخش خدمات عمومی و اجتماعی شهر؛
رونق نسبی تجارت در شهر بوکان به علت نزدیکی به مرزهای ترکیه و عراق و رونق داد و ستد کالاهای داخلی و خارجی (طرح جامع شهر بوکان، مهندسین مشاور معماری و شهرسازی زیستا، 1380).
با توجه به مزیتهای مذکور میتوان گفت که هر گونه پیشنهادی برای استفاده بهینه از استعدادهای شهر بوکان جهت رسیدن به توسعه پایدار حول سه محور اصلی صورت میگیرد:
مزیت نسبی ناشی از پایه جمعیتی بالا؛
شهر بوکان با داشتن جمعیت نسبتاً زیاد به عنوان یک کانون جمعیتی بزرگ در سطح منطقه مطرح است.
مزیت نسبی ناشی از توان بالای کشاورزی منطقه و حوزه نفوذ شهر و نیز امکان احداث صنایع تبدیلی؛
مزیت نسبی ناشی از موقعیت جغرافیایی (موقعیت ویژه ارتباطی شهر بوکان).
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
1-3) مقدمه
امروزه حاکمیت تفکر راهبردی بر طرحها و برنامههای توسعۀ گردشگری به منظور رعایت پایداری منابع و سرمایههای منطقه، تخصیص بهینۀ منابع و توان مقصد، الویتبندی نیازهای توسعه و همچنین کنترل بهینۀ برنامهها امری پذیرفته شده است. آنچه نظام و ابعاد برنامهریزی راهبردی را در مقصدهای گردشگری تعریف مینماید، ویژگیهای منطقه از نظر منابع، جاذبهها، زیرساختها و تسهیلات و خدمات، عوامل سازمانی (عناصر عرضه) و همچنین شرایط و ویژگیهای بازارهای موجود و بالقوه است. با بررسی مطالعات صورت گرفته میتوان گفت که رابطۀ دو سویهای میان عرضه و تقاضای گردشگری وجود دارد یا به عبارتی دیگر، تقاضای موجود مناطق و نرخ رشد آن بر منابع عرضه و میزان به کارگیری آنها تاثیر میگذارد و سطح توسعه در منابع عرضه و همچنین رقابتپذیری مقصدها نیز بر بازارهای آتی مؤثر است. در این میان تدوین و ترکیب راهبردهای پویا، جامع و اثر بخش و الویتبندی آنها، به دلیل محدویت منابع و ضرورت توجه به مسائل مختلف (در مقاطع زمانی مختلف) مدیریت مقصدها را بهینهتر خواهد ساخت که این مهم با توجه به ویژگیهای منطقه از نظر منابع گردشگری، حجم و نوع گردشگران، نگرش جامعۀ محلی و خد

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مات موجود، به عنوان عوامل تعیین کننده راهبردهای توسعۀ مقصدها صورت خواهد پذیرفت. در این بخش روش انجام تحقیق در حوزه برنامهریزی راهبردي مورد بررسی قرار میگیرد.
2-3) نوع و روش تحقیق
روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است و نتایج آن میتواند مورد استفاده ادارات و نهادهای متوّلی گردشگری (به طور مشخص اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر بوکان) قرار گیرد. به لحاظ روش، تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی[159] میباشد‌ (احمدی، 1391). در مرحلۀ نخست با مراجعه به اسناد و مدارک مربوطه بررسیهای توصیفی صورت گرفته و با توجه به اینکه در مراحل بعد، از تکنیکSWOT به منظور تحلیل و همچنین ارزیابی استفاده گردیده در زمره مطالعات تحلیلی از نوع راهبردی- ساختاری طبقهبندی میشود. از اینرو، از آنجا که این تحقیق، برنامهریزي استراتژیک را مد نظر قرار داده است؛ لذا مراحل این نوع برنامهریزي به طورضمنی طبق مدل برنامهریزی استراتژیک فرد.آر دیوید دنبال خواهد شد.
3-3) ابزارها و روش گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات در این تحقیق، به دو روش مطالعه اسنادی و کتابخانهای و میدانی ( مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه) صورت گرفته است. از روش مطالعه اسنادی و کتابخانهای برای تنظیم چارچوب نظری تحقیق استفاده شده؛ تا با بررسی تحقیقات پیشین و نتایجی که در مقصدها جغرافیایی مختلف به وجود آمده، مؤلفههاي تحقیق را تعیین کرده؛ سپس، با توزیع پرسشنامه به جمعآوري اطلاعات پرداخته شده است. از سوی دیگر با توجه به موضوع و اهداف تحقیق؛ جهت بررسی ویژگیهای شهر بوکان طبق شاخصهای مدل باتلر؛ از روش مصاحبۀ سازمان نیافته با 7 نفر از مسئولان و کارشناسان توسعه گردشگری شهر بوکان استفاده شده است. ویژگی عمدۀ این افراد شناخته شده بودن، قدرت بالای تأثیرگذاری بر گردشگری شهر از نظر تصمیمگیری میباشد.
4-3) جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل:
کارشناسان (دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشتههای مرتبط)؛
مدیران میانی (مسئولین دارای حداقل سه سال سابقه خدمت در زمینه امور گردشگری)؛
مدیران ارشد بخش دولتی (رئیس میراث فرهنگی، فرماندار و سرپرست شهردار و رئیس شورای شهر)؛
اعضای هیأت علمی دانشگاه؛
مدیران آژانسهای مسافرتی و کارشناسان شرکتهای مهندسین مشاور که به عنوان خبرگان گردشگری شناخته میشوند.
5-3) نمونه آماری
1-5-3) روش نمونه گیری
نحوۀ انتخاب اعضای این تحقیق به صورت نمونهگیری غیراحتمالی[160] ( هدفدار یا قضاوتی[161]) است. در این تحقیق از روش نمونهگیری انباشتی نیز (موسوم به گلوله برفی[162] – نوعی دیگر از روش نمونهگیری غیراحتمالی محسوب میشود) استفاده شده است (احمدی، 1391). در بین راهبردهای متنوع نمونهگیری در تحقیق کیفی، طبق نظر جانسون، 1989؛ میریام، 1998، نمونهگیری شبکهای /زنجیرهای یا معیارمحور بهترین و مناسبترین راهبرد برای تحقیق کیفی است. در این شیوه محقق بر اساس موضوع، اهداف یا ابعاد تحقیق، افرادی را برای مصاحبه انتخاب میکند. محقق بعد از انتخاب اولین فرد و اجرای مصاحبه، فرد بعدی را به پیشنهاد وی جهت مصاحبه پیدا میکند. این جریان به همین شکل ادامه مییابد تا زمانی که تعداد نمونهها کافی به نظر برسد.
2-5-3) حجم نمونه
در این تحقیق، محقق تعداد افراد مورد مصاحبه را مشخص نمیکند، به دلیل اینکه در نمونهگیری شبکهای/زنجیرهای یا معیار محور، تعداد افراد مورد مصاحبه یا حجم نمونه به اشباع نظری[163] سوالهای تحقیق بستگی دارد. بنا به نظر کوربین و اشتراس (2008)، به این ترتیب که هرگاه محقق دریابد که پاسخهای داده شده یا مصاحبههای انجام شده با افراد (خبرگان گردشگری) به اندازهای به هم شباهت دارند که منجر به تکراری شدن پاسخ و یا مصاحبهها شده و داده جدیدی در آن وجود ندارد، تعداد مصاحبهها را کافی دانسته و دست از انجام مصاحبه میکشد. این مرحله از گردآوری دادهها را اشباع نظری میخوانند. در این تحقیق30 نفر برای ارائه پرسشنامه در نظر گرفته شده است.
6-3) مراحل انجام تحقیق