تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت 36

6

خدمات بهداشتی و درمانی

8

7

خدمات پستی

22

8

خدمات بانکی

25

منبع: برداشتهای میدانی
4-9-2- وضعیت شهر بوکان از نظر زیرساختهای گردشگری
خدمات حمل و نقل جادهاي شهرستان بوكان
با استناد به آمارنامه سال 1379 كل راههاي موجود شهرستان بوكان اعم از آسفالته و شني به شرح زير مي‌باشد:
جمع كل راهها 94/382 كيلومتر (26/5 درصد از كل راههای استان) است كه از اين تعداد 54 كيلومتر را راه آسفالته اصلي (49/8 درصد از كل راههاي آسفالته اصلي استان) و 116 كيلومتر را راه آسفالته فرعي (53/6 درصد از راههاي آسفالته فرعي استان) و 12 كيلومتر را راه فرعي شني (42/4 درصد از كل راههاي فرعي شني استان) و 3/78 كيلومتر از آنها را راه آسفالته روستايي (05/6 درصد از كل راههاي آسفالته روستايي استان) و 64/122 كيلومتر از آنها را راه شني روستايي (11/4 درصد از كل راههاي شني روستايي) تشكيل ميدهد. در شهرستان بوكان 4 شركت تعاوني مسافربري فعاليت ميكنند.
خدمات فني
بر اساس آمار سال 1392 شهرستان بوكان دارای 8 جايگاه عرضه سوخت میباشد.
خدمات عمومي
با استناد به گزارش شركت آب و فاضلاب استان در سال 1380، در شهرستان بوكان نيز مانند اكثر
شهرهاي ديگر، تخليه بي رويه فاضلاب از طريق شبكههاي جمع آوري فاضلاب سنتي به رودخانه سيمينه رود آلودگي شديد زيست محيطي را بوجود آورده است. براي جلوگيري از تخريب محيط زيست، تصفيه
خانه و شبكه سيستم دفع فاضلاب شهري احداث شده است.
منابع آب شهرستان بوكان
رودخانه‌هاي بوكان دو رودخانه «تاتاهو» و «جغتو» است كه به نامهاي «سيمينه‌رود» و «زرينه‌رود» نام‌گذاري شده‌اند. رودخانه زرينه‌رود درحدود 36 كيلومتري از طرف خاور بوكان به سوي مياندوآب سرازير مي‌گردد و رودخانه سيمينه‌رود به موازي رودخانه زرينه‌رود از شهر بوكان گذشته و پس ‌از آبياري نمودن اراضي زراعي آبادي‌هاي اطراف، به سوي مياندوآب سرازير شده است.
آبهاي زيرزميني شهرستان بوكان شامل چشمه‌ها ، قنوات و چاهها میباشد.
سد شهيد كاظمي: براي بهرهگیری و استفاده از آب و سيلابهاي رودخانه زرينهرود جهت آبياري اراضي پايين‌دست، سدي در محل جنوب‌شرقي بوكان بر روي اين رودخانه بسته شده است. ارتفاع سد از كف حدود 50 متر و طول تاج آن حدود 720 متر مي‌باشد. اين سد قادر است تا ميزان652 ميليون مترمكعب از آب رودخانه را در پشت سد ذخيره نمايد. سد مذكور از نوع سدهاي مخزني است و در سال 1350ساخته شده مقدار آب قابل تنظيم سالانه آن 535 ميليون مترمكعب در سال مي‌باشد.
تالاب قره گل: اين تالاب در فاصله 18كيلومتري جنوب‌غربي مياندوآب و در محدوده شهرستان بوكان واقع شده و مساحت آن 210هكتار مي‌باشد و جز در فصول تابستان در بقيه فصول داراي آب است. تالاب قره‌گل داراي نيزاري است كه از پوشش گياهي تالاب بهره‌مند مي‌شود.
5-9-2- عوامل مدیریت، ساختار و تشکیلات سازمانی
شهرستان بوکان دارای اداره میراث فرهنگی و گردشگری و یک ناحیه شهرداری میباشد.
6-9-2- وضعیت اقتصادی شهر بوکان
بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375، شهرستان بوكان داراي 175541 جمعيت بوده است كه 47604 نفر آنها جمعيت فعال مي باشند و از بين این 47604 نفر جمعيت فعال اين شهرستان 36/88 درصد ( 42064 نفر ) جمعيت شاغل و 5/12 درصد (5540 نفر) جمعيت بيكار بوده است. از كل شاغلان اين شهرستان 98/20 درصد (8827 نفر) در بخش صنعت 19/27 درصد ( 11439 نفر) در بخش كشاورزي و 82/8 درصد (3712 نفر ) در بخش خدمات شاغل بودهاند. اين شهرستان از لحاظ اراضي كشاورزي، توليدات زراعي و باغي به ترتيب در رتبههاي دوم و چهارم و يازدهم استان قرار دارد. به طور کلی اقتصاد شهرستان بوکان بر پایه بخش کشاورزی میباشد.
كارگاههاي صنعتي اين شهرستان به ترتيب در زمينه توليد منسوجات، دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و كفش و توليد محصولات فلزي و توليد پوشاك فعاليت دارند. در سال 1380 تعداد معادن فعال اين شهرستان 1 واحد مي باشد كه ماده معدني استخراج شده از اين معدن مرمريت ميباشد. ميزان سرمايهگذاري انجام شده در معادن اين شهرستان 69/561 ميليون ريال ميباشد. اين شهرستان از لحاظ تعداد معادن در رتبه نهم و ميزان سرمايهگذاري انجام شده در معادن در رتبه دوازدهم استان قرار دارد.
7-9-2- وضعیت اجتماعی فرهنگی شهر بوکان
اکثر ساکنین شهر بوکان کرد زبان هستند. مردم این شهر پیرو دین اسلام و مذهب اهل تسنن میباشند.